PROIECT Gradația de merit 2023 – mai multe puncte pentru profesorii care au scris proiecte pentru școală, fără să fie plătiți pentru ele / Calendarul depunerii dosarelor

64.016 vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Profesorii, directorii de școli, inspectorii și personalul auxiliar care vor să obțină, timp de 5 ani, cu un sfert de salariu mai mult lunar, ar urma să depună dosarele pentru concursul de Gradație de merit 2023 la secretariatele școlilor în perioada 2-15 mai, potrivit proiectului de metodologie din acest an, obținut pe surse și consultat de Edupedu.ro. Conform documentului, ar urma să fie cu 10 puncte mai mult la criteriul 4, pentru profesorii care au elaborat proiecte pentru școală, fără să fie plătiți pentru contribuție. Punctele provin de la criteriul 1 – activități instructiv-educative, căruia i se alocă în acest an 80 de puncte, față de 90 în 2022.

UPDATE Gradația de merit 2023. Calendarul și criteriile pentru acordarea acesteia, aprobate prin ordin de ministru

Amintim că plata profesorilor din școli care sunt implicați în proiecte cu fonduri europene a fost cerută anul trecut printr-o petiție semnată în prezent de peste 1.200 de persoane. Echipa de management de proiect PNRAS din cadrul școlilor nu este plătită, după cum a semnalat Edupedu.ro încă din luna martie 2022, dar câte șapte persoane din fiecare inspectorat școlar vor primi majorări de salarii de 276.000 de lei pe an, pentru că lucrează cu fonduri PNRR.

 • Nota redacției: Documentul obținut de Edupedu.ro este un draft care poate suferi modificări până va fi publicat în Monitorul Oficial.
 • Vezi mai jos, în articol, calendarul pentru Gradația de merit în învățământul preuniversitar 2023.

”Gradația de merit se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control”, prin concurs, și ”reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii”, potrivit documentului draft.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2023, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2023, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani”, mai scrie în document.

”La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post”, se mai menționează în draftul consultat de Edupedu.ro.

Printre noutăți: dosare care se pot depune online la inspectoratele școlare

În acest an, inspectoratele școlare județene (ISJ)/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) pot decide dacă să primească dosarele candidaților în format letric sau scanate, online, pe o platformă pe care să o pună la dispoziție, conform articolului 9 din metodologia aflată încă în lucru:

”(3) Inspectoratul şcolar, stabilește prin procedură proprie aprobată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, modalitatea de depunere, evaluare a dosarelor și soluționare a contestațiilor: în format letric sau în format electronic prin platforma dedicată, pe care o transmite candidaților, în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

(4) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, în format letric, la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ/Palatului Național al Copiilor în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.   

(5) În cazul în care inspectoratul şcolar stabilește ca depunerea și ulterior evaluarea documentelor candidaților și soluționarea eventualelor contestații să se realizeze, prin intermediul unei platforme online, în format electronic (scanat), acesta are obligația de a asigura, pentru candidații aflați în situații excepționale, care declară pe propria răspundere că nu au acces la instrumentele necesare depunerii online a dosarului, infrastructura necesară”, se precizează, despre noutatea din acest an, conform sursei citate.

În plus, dacă, anul trecut, cele 4 criterii de evaluare principale erau:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională;

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Pentru sesiunea 2023, al treilea criteriu ar urma să fie modificat, nemaifiind specificat tipul proiectului/ programului de formare profesională:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional;

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională;

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Schimbările de la fișele de evaluare

Primul criteriu, cel al activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă ar urma să valoreze acum 80 de puncte, față de 90 în 2022. Subcriteriul b) este formulat acum astfel:

 • ”Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, școlarizați la domiciliu sau în spital, cu statut social, economic sau cultural scăzut, reîntorși în România, refugiați, separați temporar sau definitiv de părinți, din comunități izolate, din sistemul de protecție socială, cu părinții plecați în străinătate, părinți minori”

în loc de:

 • ”Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate (elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunităţi sărace/comunităţi izolate, părinţi plecaţi în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital etc.)”.

Tot referitor la acest subcriteriu, el este împărțit în subpunctele b.1) și b.2).

5 puncte valorează, mai întâi, rezultatele în combaterea absenteismului școlar: ”Îmbunătățirea semnificativă a prezenței la școală sau rezultatelor obținute de elevii aflați în evidența unității de învățământ ca fiind în risc de abandon școlar sau având un număr mare de absențe, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ”.

Și alte 5 puncte valorează ”îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor obținute cu clasa/ individual la disciplinele/ modulele de specialitate de elevii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, școlarizați la domiciliu sau în spital, cu statut social, economic sau cultural scăzut, reîntorși în România, refugiați, separați temporar sau definitiv de părinți, din comunități izolate, din sistemul de protecție socială, cu părinții plecați în străinătate, părinți minori”.

De asemenea, în noua fișă, punctul g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a elevilor din grupele/clasele cu regim simultan/alternative educaţionale şi/sau în implementarea activităţilor de învăţare remedială, ca activitate neremunerată se numește doar Implicare în activități specifice de incluziune educațională și este împărțit în 6 subpuncte, două dintre ele preluate de la subcriteriul h) în forma fișei din 2022.

g.1) Informarea, consilierea și asistența familiilor dezvantajate, inclusiv prin vizite la domiciliu și în colaborare cu mediatorul școlar, în ceea ce privește înscrierea/reînscrierea și participarea școlară, beneficierea de drepturi, măsuri și servicii de sprijin educațional (ex. masă caldă, burse sociale, învățare remedială, însoțitor, terapii specifice, servicii complementare medicale etc.).

g.2) Predarea și evaluarea diferențiată în grupele/clasele unde învață elevi cu cerințe educaționale speciale.

g.3) Implicarea în activități de învățare remedială, ca activitate neremunerată.

g.4) Implicarea în programe de tip „Școală după școală”, ca activitate neremunerată.

g.5) Implicarea în programul „A doua șansă”, ca activitate neremunerată.

g.6) Colaborarea cu instituțiile abilitate (SPAS, DAS, DGASPC, CEPECA etc.) pentru susținerea participării și reușitei școlare a elevilor în risc de excluziune școlară”.

La criteriul al doilea, privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educaţional, subcriteriul d) Implementarea/coordonarea la nivel național/județean a activităților din cadrul Programului TV Teleșcoală. Proiectarea/prezentarea materialelor/lecțiilor  în cadrul emisiunilor TV Teleșcoală. Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei valorează 5 puncte, față de 4 la fișa profesorilor din 2022.

Subcriteriul f) este notat acum cu 4 puncte, față de 5 anul trecut. Este cel legat de ”activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii de control intern managerial, comisii de sănătate şi securitate în muncă, activitate în calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti (…). Nu mai apar mențiunile ”comisii PSI şi situaţii de urgenţă” și ”activitatea de coordonator al centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/centrul logopedic interşcolar (CLI)”.

La punctul g), este scos din formulare directorul și rămâne astfel: ”Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul școlar care coordonează disciplina şi de inspectorul şcolar general”. ”Sau de director” continua pe fișa din 2022.

3 puncte sunt tăiate de la subcriteriul h), legat de activitatea în ”cadrul Comisiei Naţionale/ Județene de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, pentru elaborarea/revizuirea programelor/ subiectelor/testelor de antrenament pentru simulările/evaluările/examenele/concursurile naționale” ș.a.m.d.

Subpunctul i) este acum notat cu 4 puncte, față de 1 de anul trecut, fiind cel referitor la ”Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică, participarea la cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării”.

În ceea ce privește al treilea criteriu, criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională, indicațiile ar fi următoarele:

Foto: captură – document DRAFT

Așa arată metodologia din 2022 la criteriul 3:

Foto: captură – metodologie 2022

La al patrulea criteriu, privind contribuţia la dezvoltarea instituţională, sunt alocate 15 puncte, față de 5 anul trecut.

”a) Atragerea de fonduri în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POCU, PNRR, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare*” este punctat cu 9 puncte, față de 2 la sesiunea Gradație de merit 2022. Totodată, subcriteriul este împărțit astfel:

a.1) Scrierea unor proiecte câștigătoare, ca activitate neremunerată – 5 puncte

a.2) Coordonarea implementării proiectelor, ca activitate neremunerată – 4 puncte

a.3) Participarea la implementarea proiectelor, ca activitate neremunerată – 3 puncte.

În 2022, subcriteriul b) era formulat astfel:

 • b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională

Pe fișa din 2023, se menționează, la criteriul 3 b): Obținerea de sponsorizări și de alte finanţări extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a unității de învăţământ (săli de clasă, biblioteci, centre de documentare şi informare, laboratoare etc.), având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare. Este notat cu 3 puncte.

Alte 3 puncte merg la subcriteriul c) ”Participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de unitate/instituţie/ local/judeţean/naţional, precum şi/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator”. În 2022, era notat cu un punct.

 • Conform metodologiei aflate în lucru și obținută de Edupedu.ro, sunt schimbări și la celelalte fișe sintetice de (auto)evaluare, adică anexele 9-12.
DRAFT Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2023

”1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate. Perioada: 20 – 21 aprilie 2023

2. Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare.

Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu. Perioada: 24 – 25 aprilie 2023

3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. Perioada: 2 – 15 mai 2023

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 16 – 19 mai 2023

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 22 mai – 7 iunie 2023

6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite. Perioada: 7 – 9 iunie 2023

7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Termen: până la 21 iunie 2023

8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. Termen: până la 30 iunie 2023

9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. Termen: până la 9 august 2023”, scrie în documentul obținut și consultat de Edupedu.ro.

DOCUMENT Anexele de la Gradația de merit 2022:

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Gradație de merit 2022. Metodologia și calendarul concursului prin care anual 16% dintre profesori, directori, inspectori și personalul auxiliar primesc 25% în plus la salariu, publicate în Monitorul Oficial. Care sunt criteriile de acordare / Descarcă fișele pentru concurs
DOCUMENT Șapte persoane din fiecare inspectorat școlar vor primi majorări de salarii de 276.000 de lei pe an, pentru că au fost desemnate să gestioneze și proiecte din PNRR, potrivit Ministerului Educației / Personalul din școli nu este plătit pentru managementul de proiect
Plata profesorilor și personalului din școli implicați în proiecte cu fonduri europene și salarii mai mari pentru directori, cerute prin două petiții cu sute de semnături în câteva zile
DOCUMENT Profesorii care implementează în fiecare școală proiectul gigant de reducere a abandonului școlar, în valoare de 543 mil euro, nu sunt plătiți pentru managementul de proiect / S-a prelungit cu o zi perioada de aplicare

12 comments
 1. 1. Pentru a justifica activitatea metodica din criteriile pt gradatia de merit toti directorii, inspectorii ,in special cei de specialitati, in cadrul orelor obligatorii de efectuat ,sa tina cel putin 2 (doua) ore demonstrative pe an.Nu am auzit in 34 de ani de vreun inspector- inspector metodist sa tina o singura ora prin care sa exemplifice metode , stiluri de munca, capacitatile inovative sau metode de folosire a tehnologiilor informatice in predare!
  2.E deja cunoscut ca o alta “moda a formarii profesorilor cu dubla specializare ” sunt institutiile religioase.Dar culmea ! Fac religie -romana-franceza-engleza ,imi iau gradele didactice doar pe religie ,nu am niciun atestat la inspectie de specialitate si predau doar : romana,franceza, engleza!Culmea ! Nici nu stiu bine la nivel stiintific ,limba romana!
  Sa se introduca obligativitatea sustinerii in cazul dublei specializari a unui grad didactic in cea de a doua specializare ,sau a unei inspectii de specialitate echivalenta cu inspectia de grad!
  3.Numirea unui responsabil de catedra sa se faca pe criteriul sustineri unor lectii demonstrative , stiut fiind ca acestia sunt apoi abonati la “gradatiile de merit” si meritul fiind al colegilor ce sustin activitati, seful de catedra facand “ceva munca administrativa”!
  4. Gradatia de merit o iau abonatii la ” aceasta recompensa”! Sunt si colegi care au intradevar avtivitati multiple si complexe si care isi justifica salariul! Se pune o proplema de etica si morala! In CA sunt numiti -alesi , in principiu cei mai buni! Acestia devin foarte repede yesmani pentruca sunt recompensati de catre directori cu fel si fel de bonusuri! Ajung cei ce au probleme cu situatii diverse in fata CA si membrii voteaza cunm doreste directorul si nu cum ” obiectiv -corect-normal” ar trebui sa voteze, dupa o analiza serioasa a problematicilor!
  5 Gradatia de merit sa se reduca la maxim 2 ani si atunci se poate face o reevaluare si o redistribuire corecta a banilor pentru cei ce au intradevar merite, nu doar meritul de afi in gasca!

 2. Aceste gradatii de merit ar trebui date tuturor ca toata lumea munceste in acest sistem. Nu e normal ca unui administrator venit de neunde de 5 ani sa primeasca gradatie cand altii sunt de peste 15 ani si nu au timp de facut dosare pentru ca au sarcini sau scoli cu multe structuri in subordine. Adica fraierul munceste si jmecherul ia gradatie. Bravo!!!!Oare chiar in acest minister nu este nimeni care stie sau poate afla aceste lucruri?Va intrebati de ce nu stau administratorii de patrimoniu pe posturi, la cei tineri ma refer?La un salariu net de 3200 de lei dupa 34 de ani de munca (si muncitorul are 2700 ?!?!) merita??????Nu merita sau mai bine spus nu ne meritati pe noi cei care inca suntem aici sa facem sa mearga treaba. Dar este jignitor cand incadrezi o asistenta medicala cu scoala postliceala care uneori(adica mai tot timpul) nu face nimic peste un administrator cu studii superioare de specialitate si cu raspundere aproape cat un director? Sau fostele femei de serviciu ,asa zisele ingrijitoare acum de la crese care au ajuns fara studii superioare sa fie educatoare puericultoare cu aceleasi drepturi(oho si inca cate,numai faptul ca li s-au triplat aproape zilele de concediu de odihna!!!!)ca un educator de gradinita desi munca e cu totul muuult mai putina sau a unui administrator(nu mai spun ca nu stiu sa fac nimic pentru ca in vechiul sistem stateau cu bratele incrucisate si se uitau sau se plimbau prin cresa nefacand nimic!)???
  Chiar nu va este rusine sa va bateti in asa hal joc de noi,administratorii de patrimoniu? Stiti ca noi trebuie sa invatam aceste asistente medicale multe notiuni de care habar nu sau nu le duce capul???Nu este destul ca m-ul de conducere ne-a fost furat miseleste (bineinteles cu acordul ascuns al inspectoratelor si acordul vostru tacit ,ca doar nu suntem chiar asa tampiti cum ne credeti)de catre secretarele sefe si contabile care au salarii cat un director,desi nu au personal in subordine???? Chiar nu va este frica de dumnezeu????
  Din pacate nu va pasa decat de scaunul vostru!! Rusine!!!!

  (Comentariu editat pentru eliminarea majusculelor)

 3. Concursul pentru obținerea gradației de merit se bazează pe cele mai încâlcite, mai stufoase și mai redundante criterii de evaluare a dosarelor care se depun la inspectoratele școlare, deschise astfel oricăror interpretări, cele mai multe subiective, ca să nu se spună mai mult.
  De exemplu, criteriul 1.a) „Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor, materializate în progresul elevilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fișa de apreciere a progresului elevilor, ca o confirmare a parcurgerii coerente și cu consecvență a curriculumului în vigoare și a atingerii obiectivelor/elementelor de competență menționate în acesta, rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu […] 10 puncte.”
  Și tot așa, „rezultate deosebite” (b, c), „performanțe deosebite” (d), „procedee și tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative”, esențiale în activitatea la clasă, dar neconfirmate, uneori, de rezultatele obținute de elevi la examenele de evaluare națională și îndeosebi la bacalaureat. O cercetare care s-ar putea întreprinde în școli, în ultimii cinci ani de exemplu, ar pune evidență că s-au acordat gradații de merit și la unități școlare la care s-au obținut rezultate minime la bacalaureat, uneori numai de câteva procente. Cum s-ar putea obține „rezultate deosebite” cu elevi care au astfel de „rezultate”?
  Într-un alt criteriu, 3, „implicarea în proiecte”, se amestecă, la grămadă, cele cu participare europeană cu tot felul de „proiecte”, decelate în „implementare”, „participare”, „zonale/județene/naționale” etc., unele pur formale, cu două fraze și cinci imagini sau scheme, care se mai dau și publicității, pe diverse site-uri didactice.
  Într-o astfel de fișă, activității de bază, concrete, de la clasă i se rezervă cel mult 30 de puncte din cele 150, în rest fiind o avalanșă de hârtii ce se pot obține din surse diverse (cazurile au fost revelate de-a lungul timpului). Un director de școală, cu mai multă bunăvoință, poate confecționa un dosar cu tot ce trebuie, pentru fiecare criteriu, ca să fie performant.
  În plus, aceiași și aceiași evaluatori de la un an la altul, lucrând pe dosare nominalizate, au deja obișnuința de a acționa întotdeauna în același fel. De la o vreme, nu se mai afișează nici numele câștigătorilor, totul rămânând sub semnul tainei.
  Gradația de merit, reprezentând 25% din salariul de bază, ar trebui să aibă mai întâi o probă de specialitate, la care să se adauge apoi și documente esențiale, pe baza unei fișe riguroase și clare, cu nume eventual anonimizate, iar evaluarea să se realizeze în alte județe.

 4. Gradațiile de merit au devenit sursă de corupție în sistem.Dacă mergi la inspectorat cu un proiect ți se pun bețe în roate până când renunți.

 5. Sunt perfect de acord cu antevorbitorii mei. Eu le numesc GRADAȚII DE NEMERIT. Un procent f mic obțin ptr merit. Asa …ca sa pară normal. Însă în aceasta țară nimic nu este normal. Eu cunosc o persoana care din 2001 de când am venit eu in comunitate, titular, ia GRADAȚIE DE NEMERIT. FĂRĂ ÎNTRERUPERE. Cati ani inainte a luat nu stiu. Cumpără hârtii, fabrica hârtii….bineînțeles cu sprijinul ISJ. Noi nu putem afla dar ziariștii ar trebui sa meargă peste ei , la ISJ-URI sa ceară listele cu cei care au luat și iau GRADAȚII . Vor avea mari surprize…..personaje care beneficiază de acești bani dr zeci de ani….neîntrerupt. Fac hârtii, iar la clasă sunt varza….

 6. Exact asa sunt date majoritatea gradatiilor. Cei care au rezultate niciodata nu au posibilitatea de a avea o gradatie de merit. A verificat cineva de la ministerul educatiei daca exista inspector general din vreun isj fara gradatie de merit? Stiu 2 inspectori generali adjuncti promovati de catre partidul de la putere care au gradatie de merit de 12 an. Acestia nici macar nu se duc la ore. Rusine Romania, rusine educatia romaneasca.

  Sunt zeci de profesori imbuibati de pregatire cu elevii de la clasa. Exemplu practic judetul Buzau: profesor engleza diriginte la clasa de limbi straine. 30 elevi x 100 pe saptamana = 3000 lei / saptamana. 12.000 pe luna. plus 5000 salariu. Si saracu hai sa-i dam si gradatie de merit ca sufla la partid niste porcarii ce zic colegii din cancelarie.
  Ala castiga cat nu castiga 90 la suta din firmele din oras.

  Anaf nu vede ca ala si-a luat 2 apartamente in ultimii 4 ani?

 7. Exact asa sunt date majoritatea gradatiilor. Cei care au rezultate niciodata nu au posibilitatea de a avea o gradatie de merit. A verificat cineva de la ministerul educatiei daca exista inspector general din vreun isj fara gradatie de merit? Stiu 2 inspectori generali adjuncti promovati de catre partidul de la putere care au gradatie de merit de 12 an. Acestia nici macar nu se duc la ore. Rusine Romania, rusine educatia romaneasca. Hartii date in fals.

 8. Demult ar fi trebuit eliminate aceste încurajări ale colecționării de hârtii, corupției, servilismului politic, discriminării și dezbinării profesorilor. Cunosc persoane cu gradații care urmăresc doar achiziția punctelor, având o atitudine rece și nepăsătoare față de elevi, respingătoare și sfidătoare față de părinții acestora, încurajatoare față de meditații și selectarea elevilor din familii înstărite pentru tot felul de concursuri sau concursulețe. Profesorii care predau în comunități înstărite vor avea continuu gradație, iar cei care predau în comunități sărace și se chinuiesc cu adevărat să ridice sau să educe acei elevi, niciodată nu vor reuși să colecționeze bibliorafturi de diplome și adeverințe. Banii și avantajele se află pe primul loc. Acele sume ar putea foarte bine sa fie distribuite pentru mărirea salariilor în procente de 3 sau 5 la sută pentru fiecare cadru didactic. Și ne mai văităm că nu sunt bani la buget…

 9. Nu e chiar așa! Nu toate dosarele sunt “fabricate”, unii chiar muncesc pentru a obține acele documente, în timpul liber, participă la concursuri sâmbăta, fac pregătire cu elevii tot în timpul liber….

 10. Ar trebui desființate toate gradatiile de merit din învățământ.
  Dosarele conțin hârtii fabricate. În general nu iau gradații cei care merită. Nu iau profesorii care au rezultate la clasă. Nu iau cei care sunt conștiincioși la ore.
  Iau gradații cei care se ocupă doar de fabricarea hârtiilor ,cei care se ocupă de diferite proiecte în timpul orelor de curs. Comisiile din inspectoratele care se ocupa cu validarea dosarelor sunt total corupte. Se știe dinainte cine va lua gradație. Unii profesori au abonament la aceste bonificații date pe nemerit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Camelia Gavrilă, președintele departamentului de educație PSD: Ipoteza lansată de Raluca Turcan privind înghețarea anului școlar decredibilizează guvernarea și inflamează starea de spirit a românilor. Sistemul este capabil să recupereze, materia poate fi esențializată

Declarația vicepremierului Raluca Turcan cu privire la posibilitatea înghețării anului școlar “anulează toate eforturile Ministerului Educației de a menține elevii și profesorii activi și cu un confort psihologic bun în…
Vezi articolul

VIDEO Rezultatele testului antidrog pentru elevii din București nu vor fi cunoscute de școli, ci de către familie, potrivit prefectului Capitalei / Un chestionar de accept va fi aplicat părinților în ultima săptămână din septembrie

Prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, a declarat la TVRInfo că „rezultatul testului (antidrog – n.red) va fi disponibil doar pentru membrii familiei, doar pentru părinți și pentru copil”. Acesta a precizat…
Vezi articolul

Remus Pricopie: Susținători AUR “au distribuit pliante” la SNSPA, în prima zi a noului an universitar, în care “îi îndeamnă pe studenți să renunțe la studiile universitare și să se înscrie” în partid / Rectorul acuză “un atac clasic de tip legionaro-fascist în spațiul academic”

“Luni, 2 octombrie 2023, la deschiderea noului an universitar, susținători ai partidului AUR au distribuit pliante, în curtea și în sediul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), în…
Vezi articolul