Inspectoratele școlare vor fi obligate să le ceară primăriilor spații pentru elevi, acolo unde școlile nu au suficiente clase pentru a respecta normele de siguranță. Modificări la Definitivat 2021, pentru obținerea Gradelor I și II și la acreditarea școlilor – Proiect de OUG

19.446 de vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Inspectoratele școlare vor fi obligate să le ceară primăriilor spații adecvate în care copiii să învețe în condițiile sanitare impuse de pandemie. Prevederea face parte din proiectul de Ordonanță de Urgență pe educație publicat de Ministerul Educației și reprezintă al doilea apel public către edili să vină în ajutorul copiilor, pentru ca elevii să poată face școală față în față după cele 4 luni de educație exclusiv online de anul trecut. Proiectul de OUG vine și cu alte modificări aduse în învățământul preuniversitar începând cu anul școlar 2020-2021, care pentru elevi începe pe 14 septembrie 2020.
  • De precizat că Ministerul nu a scos la concursul de angajare în școli mai multe posturi, astfel încât mai mulți profesori să poată preda unor grupe numeric mai mici

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care aduce mai multe modificări atât în preuniversitar, cât și în universitar, din septembrie 2020.

În preuniversitar, orele online intră în norma didactică.

Se amână până la începutul anului școlar 2021-2022 termenele până la care grădinițele și școlile private pot cere ARACIP să înceapă evaluarea externă, pentru acreditare.

În cazul în care cursurile vor fi suspendate sau limitate în noul an școlar, stagiul practic cu durata de un an școlar și cele două inspecții la clasă prevăzute de lege pentru etapa I din cadrul examenului de Definitivat 2021 “se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie”.

Se modifică și condițiile obținerii Gradului II. Probele vor fi următoarele, dacă școala este suspendată:

a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie;

b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

La Gradul didactic I, în situația limitării sau suspendării școlii colocviul de admitere, inspecțiile precum și susținerea lucrării metodico-științifice se pot realiza și în sistem on- line.

Prin exceptare de la lege, anul viitor școlar cei care nu trec o probă din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I pot să o repete în celălalt an școlar, prevede proiectul de OUG.

Inspectoratele sunt obligate să le ceară primăriilor spații în care școlile să-și desfășoarele orele, în situația în care spațiile existente din școli nu sunt suficiente “pentru respectarea normelor de siguranță sanitară”.

Descarcă de aici, în format .PDF, proiectul de OUG care modifică Legea educației

Proiect OUG de modificare a…

Integral – Modificările aduse domeniului învățământ preuniversitar prin proiectul de OUG:

“Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Măsuri privind funcționarea sistemului de învățământ

SECȚIUNE 1 Dispoziții generale

Art. 1 Prezenta ordonanță are ca obiect instituirea unor măsuri necesare pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, în scopul asigurării dreptului la educație pentru beneficiarii direcți ai sistemului național de educație.

Art. 2 În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unităţile şi instituţiile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile școlare, instituțiile de învățământ superior, precum și autoritățile publice locale vor lua măsurile prevăzute în prezentul act normativ.

Art. 3 Unitățile școlare/instituțiile de învățământ superior vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor direcți ai educației, în baza metodologiei-cadru elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

SECȚIUNEA 2
Domeniul învățământ preuniversitar

Art. 4 În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unităţile de învăţământ, activitățile prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 [adică norma didactică – N.Red.], cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitățile practice pedagogice, pot fi realizate în sistem on-line, precum și prin alte modalități alternative de educație.

Art. 5 Măsurile luate de inspectoratele şcolare/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pe perioada anului şcolar 2020 – 2021.

Art. 6 În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Art. 7 Se prorogă până cel târziu la începutul anului școlar 2021 – 2022 termenele în care furnizorii de educație din învățământul preuniversitar pot solicita declanșarea procesului de evaluare externă de către ARACIP, în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din același act normativ.

(…)

În partea a II-a a OUG-ului, actul prevede 10 modificări aduse legii educației.

1. La art. 66 după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) și (1^2) care vor avea următorul cuprins:

„(1^1) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021.

(1^2) Aplicarea prevederilor alin. (11) se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025 – 2026.”

2. La art. 66 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4) care va avea următorul cuprins:

„ (4) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată.”

3. La articolul 140, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, (2) Programele de studii universitare de master se pot organiza de regulă la următoarele forme de învăţământ: cu frecvență și cu frecvență redusă.”

4. La articolul 140 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), care vor avea următorul cuprins:

,,(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2) programele de studii universitare de master se pot organiza și la forma de învăţământ la distanță, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 75/2005 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare.

(2^2) Pentru programele de studii universitare de master, obligațiile referitoare la frecvență, frecvență redusă și la distanță sunt stabilite de către Senatul Universității.”

5. La articolul 140 după alin. (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), care va avea următorul cuprins:

(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), instituțiile de învățământ superior pot organiza și alte programe universitare de master la forma de învățământ la distanță, cu parcurgerea procedurilor de autorizare provizorie/acreditare.

6. La art. 241, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. 1^1, cu următorul cuprins:

”(1^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.

7. La art. 242, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin 4^1, cu următorul cuprins:

”(4^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unitățile de învățământ, prin excepție de la prevederile art.242. alin. (4) personalul didactic de predare, care are o vechime la catedra de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe:

a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie;

b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.”

8. La art. 242, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin 5^1, cu următorul cuprins:

” (5^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, pentru obținerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecțiile școlare precum și susținerea lucrării metodico-științifice se pot realiza și în sistem on- line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie”.

9. La art. 242, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. 6^1, cu următorul cuprins:

”(6^1) Prin derogare de la prevederile alin.(6), pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi repetată în anul școlar următor. ”

  • Ce prevede acum alin. (6) În caz de nepromovare, examenele pentru obținerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel puțin 2 ani școlari.

10. La art.242, după alin.(7), se introduce un nou alineat, alin. 7^1, cu următorul cuprins:

”(7^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului științific de doctor, inspecțiile școlare se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.”

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:

 


2 comments
  1. Intreb si eu.Stie cineva cine intră primii la repartizarea în ședința publică?Prima dată cei cu note peste 7,apoi cei cu note tot peste 7 dar pentru suplinire ,apoi cei cu note până în 5 si apoi cine urmează?De exemplu daca am dat examen anul acesta la romana dar nu iau la română si vreau ore de franceza, intru inaintea celor cu note din 2019,2018 etc?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
colegiile universitare la care se intră fără BAC

Admiterea la liceu, prevăzută de „România Educată”, încurajează meditațiile? Ministrul Educației: Să eliminăm ipocrizia aceasta că „vai, nu este bine să faci meditații”. Este foarte bine să faci meditații, condiția e să nu faci cu elevii de la clasă

Este foarte bine să faci meditații, cu condiția să nu intri în incompatibilități, să faci meditații cu elevii de la clasă, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care a spus într-un…
Vezi articolul

Platforme care facilitează învățarea, dezvoltate de elevi ai Colegiului Național “Andrei Șaguna” din Brașov / Urmează să fie actualizate și în limba ucraineană, pentru a-i ajuta pe elevii din această țară / Inițiatorii ideilor au fost admiși la universități din Marea Britanie și SUA

Două platforme care facilitează învățarea au fost dezvoltate de elevi ai Colegiului Național “Andrei Șaguna” din Brașov, anunță Agenția de presă Rador, citată de G4Media.ro. Una este funcțională încă din…
Vezi articolul

Cîmpeanu a vorbit din nou despre pilotarea unei testări standardizate digitale la Bacalureat și Evaluarea Națională: Rezultatele acestor teste rămân proprietatea Ministerului Educației și de pe platforma educațională vor fi transferate pe serverele ministerului, care sunt găzduite de STS

Ministerul Educației mai are de gând o pilotare de testare standardizată pe lângă cea anunțată deja în 329 de școli. De data aceasta este vorba de o pilotare standardizată și…
Vezi articolul

Aproximativ 8 din 10 romi părăsesc timpuriu școala, ceea ce le scade drastic șansele de a găsi un loc de muncă / Peste 60% din tinerii romi cu vârsta între 15 și 29 de ani nu merg la școală și nici nu lucrează, potrivit Strategiei naționale pentru incluziunea și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, publicată în Monitorul Oficial, arată pe baza unor date din 2016, că aproape două treimi dintre tinerii romi nu…
Vezi articolul