Necunoaștere și dezinformare sau Despre o nejustificată subminare a imaginii ministrului educației de către asociațiile de părinți

1.239 de vizualizări
Pe pagina sa de facebook, la ora 2:52 a zilei de 12 iulie a.c., Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar, a scris următoarele:

Din păcate, rolul societății civile la unele decizii ale MEN este diminuat. Azi am luat la cunoștință de un O.M. care modifică LEN!! Deși sunt de acord cu această modificare, MEN are obligația să consulte partenerii sociali. Din informațiile pe care le am… nici sindicatele nu cred să aibă habar de această modificare, elevii nici atât (cred). Este vorba despre art. 9 alin 1 si 2 din OMEN nr.3750 din 22.03.2019, publicat în M Of nr.272/10.04.2019, în sensul că elevii de la liceele pedagogice care nu obtin media 6 la lb. română, matematică si pedagogie nu vor mai continua studiile la profilul pedagogic, fiind înscriși la un alt profil în mod obligatoriu. Acest Regulament intra în vigoare de la data publicării lui, adică din mijlocul anului. Este regretabil că doamna ministru face acest lucru. Repet, decizia este bună… numai că se creează un precedent periculos. Vorbim și de discriminare, ca să nu zic de faptul că un O.M nu poate modifica o lege organică.

Vom comenta, cu argumente, ce spune și cum spune ceea ce spune (sau ”crede” că spune) dl Cristache:

  1. Ce spune dl Cristache:

a) Că, din păcate, rolul societății civile la unele decizii ale MEN este diminuat;

b) Că ”azi” (la ora 2:52 din noaptea de 12 iulie !) a luat la cunoștință de un O.M. care modifică LEN, adică Legea educației naționale (Legea nr.1/2011, n.n., MB);

c) Că e de acord cu această modificare;

d) Că MEN are obligația să consulte partenerii sociali;

e) Că, din informațiile pe care le are, nici sindicatele nu crede să aibă habar de această modificare, elevii nici atât (cred, zice dl Cristache);

f) Că este vorba despre art. 9 alin 1 si 2 din OMEN nr.3 750 din 22.03.2019, publicat în M Of nr.272/10. 04. 2019;

g) Că în aceste articole se prevede că elevii de la liceele pedagogice care nu obtin media 6 la lb. română, matematică si pedagogie nu mai pot continua studiile la profilul pedagogic, fiind înscriși la un alt profil în mod obligatoriu;

h) Că acest Regulament intra în vigoare de la data publicării lui, adică ”din mijlocul anului”;

i) Că este regretabil că doamna ministru face acest lucru;

j) Că ”Repet, decizia este bună… numai că se creează un precedent periculos”;

k) Că ”Vorbim și de discriminare, ca să nu zic de faptul că un O.M nu poate modifica o lege organică”.

Vom răspunde doar la afirmațiile care, din punctul nostru de vedere (și al societății civile) ar putea constitui subiect/subiecte de interes, respectiv la punctele e-k:

Într-adevăr, în 10.04.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 272 OMEN Nr. 3750
 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, regulament în care, la art. 9 (1), se prevede următoarele:

”Elevii de la filiera vocațională, profilul pedagogic, care nu obțin la sfârșitul anului școlar media de minimum 8 (opt) la purtare și medii anuale de minimum 6 (șase) la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă, matematică/aritmetică și la disciplinele pedagogice nu mai pot continua studiile la acest profil.”, ei urmând să fie transferați la alte profiluri în aceeași sau în alte unități de învățământ liceal.

Dl Cristache declară că este de acord cu această prevedere a Regulamentului, dar îi reproșează dnei ministru că nu a fost consultat și că s-ar putea crea un precedent periculos, fiind vorba și de discriminare, plus că, zice dânsul, un OMEN nu poate modifica o lege organică.

Dacă dl Cristache ar fi văzut/citit acest ordin, ar fi știut că acesta nu este nici inițiativa și nici ”produsul” dnei ministru Andronescu, ci rezultatul unor lungi demersuri și negocieri între Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România (ANCLP, www.anclp.ro), partener al Ministerului Educației din 2011, asociație care reprezintă în relație cu MEN liceele și colegiile pedagogice din România, așadar, o asociație profesională națională a cărei poziție este asemănătoare din punct de vedere juridic cu aceea pe care o are federația pe care dl Iulian Cristache o reprezintă.

De altfel, în preambulul la OMEN în cauză se precizează că documentul a fost elaborat și aprobat ”În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) si s) din Legea educației nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Protocolului de colaborare nr. 439 din 7.03.2018 dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice” și în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că la Art. 94 (2), litera g) din Legea educației naționale se prevede că Ministerul Educaţiei ”aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe”, iar la lit. s) că ministerul ”elaborează metodologii șii regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale nationale”, ceea ce a și făcut ministerul în perioada dec. 2018 – martie 2019, perioadă în care propunerea de regulament a fost analizată, amendată și, în final, avizată de către toate compartimentele de specialitate ale MEN, inclusiv de compartimenul juridic, parcurgând traseul obișnuit și complet pe care-l parcurge oricare document în minister înaintea aprobării lui prin ordin de ministru.

Cât privește consultatea societății civile, ANCLP a analizat și dezbătut aproape doi ani (2017 și 2018), inclusiv în conferințele naționale, în prezența miniștrilor educației de atunci și cu contribuția unor reprezentanți ai MEN, ai universităților de prestigiu din țară, ai profesorilor, părinților și elevilor din liceele pedagogice textul regulamentului, subliniind necesitatea aprobării unui asemenea document, știindu-se că liceele și colegiile pedagogice erau (până la aprobarea acestui document) singurele unități de învățământ vocational care nu aveau la nivel national un regulament specific, acest tip de regulament existând însă pentru liceele sportive, de muzică sau de coregrafie.

Probabil că reglementarea privind media minimă de 6 (șase) la materiile de specialitate l-a făcut pe dl Cristache să suspecteze în mod eronat art. Art. 9 (1) și (2) din Regulamentul liceelor pedagogice de discriminare, de precedent periculos și modificare a unei legi organice prin ordin de ministru.

Precizăm, pentru dl Cristache și pentru cei interesați, că introducerea acestui articol în regulament s-a făcut din necesitatea respectării prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcțioare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUÎP), aprobat prin OMECȘ 5079/2016, sub semnătura ministrului Mircea Dumitru, regulament care prevede următoarele:

”Art. 126. — (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”. (2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare media anuală mai mică de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.

Art. 127. — (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel puțin 6 la disciplina principală de specialitate, sunt declarați necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări.
(2) Prin excepție de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializările muzică și coregrafie sunt declarați necorespunzători pentru specializarea respectivă și dacă nu obțin minimum 6,00 la examenul de sfârșit de an școlar.
(3) Elevii menționați la alin. (1) și (2) sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.” (s.n., MB)

N-am auzit și n-am citit nicăieri niciun rând, din 19 septembrie 2016 încoace, dată la care OMECȘ de aprobare a Regulamentului-cadru a fost publicat în Monitorul Oficial, rând în care cineva să acuze acest regulament general și aceste articole de discriminare, de precedent periculos sau de modificare a unei legi organice! Ba mai mult, prevederea referitoare la obligativitatea transferului la alte licee pentru elevii care nu performau la materiile de bază de la liceele vocaționale e prezentă și în regulamentul general preuniversitar din 2005, regulament aprobat prin OMEC Nr. 4925, ordin semnat de ministrul Mircea Miclea. În acest regulament, pentru aceste licee, nu exista situația de corigență, în sensul că un elev de vocațional (deci, și cu vocație!) nu poate fi corigent, într-o asemenea situație elevul fiind obligat să se transfere.

Nu știm ce informații a avut și de unde le-a avut dl Cristache, dar îi aducem la cunoștință faptul că prevederile Art. 9 (1) și (2) din Regulamentul liceelor pedagogice, avându-se în vedere că regulamentul a intrat în vigoare spre sfârsitul anului școlar în curs, nu au fost aplicate pentru anul școlar 2018-2019.

În buna tradiție a principiilor pedagogice promovate de liceele și colegiile pedagogice din România, punerea graduală și constructivă în practică a prevederilor acestui regulament a fost reglementată prin Planul de acțiune privind aplicarea principiilor și prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice, document elaborat de ANCLP în colaborare cu directorii liceelor și colegiilor pedagogice din țară și aprobat de MEN sub Nr. 9378M/27.05.2019.

Este evident și pozitiv faptul că în România s-a înțeles că în învățământul vocational (filieră din care face parte și învățământul pedagogic, desființat în ministeriatul Marga și revenit cu greu la masa vocațională după 2008) performanța nu se poate obține cu elevi corigenți sau cu elevi ce obțin cu greu o medie anuală de 5 la materiile fundamentale ale profilului și ne bucură faptul că și dl Cristache (și prin dânsul părinții elevilor de la celelalte profiluri și filiere liceale) a înțeles că nu ne dorim pentru România de azi educatoare și învățători corigenți, slab pregătiți, care să nu poată promova sau să promoveze cu greu bacalaureatul, pentru a se face apoi de minune la concursurile de titularizare, dimpotrivă (Și faptul că avem dreptate îl confirm și rezulatele foarte bune obținute de liceele și colegiile pedagogice în sesiunea recentă de BAC, majoritatea cu promovabilitate de 100% și fiecare cu cel puțin câte o medie de 10 curat).

Concluzionând: Este vorba de un regulament demult așteptat și binevenit pentru învățământul preuniversitar pedagogic, de un document legal, care nu modifică, dimpotrivă, pune în practică prevederile Legii educației naționale și ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUÎP), aprobat prin OMECȘ 5079/2016, un document bazat pe colaborarea ANCLP-MEN, pe onestitate, muncă în echipă și consultare permanentă, document pe care, semnându-l în calitate de ministru, dna Ecaterina Andronescu nu numai că nu modifică, dimpotrivă pune în aplicare prevederi necesare ale legii și regulamentelor generale, contribuind astfel la întărirea și la creșterea calității învățământului preuniversitar pedagogic și, prin aceasta, la dezvoltarea sistemului educațional de excelență în România.

P.S.: Nu-l cunosc pe dl Cristache și nici nu-l suspectez de analfabetism funcțional. Ba mai mult, îi acord circumstanțele atenuante ale scrisului după ora 2 noaptea (oră la care a postat textul). Dumnealui afirmă (corect!) că MEN are obligația să consulte partenerii sociali. Invers, nu e valabil, dle Cristache? De pe poziția unui președinte de federație ce se ocupă de învățământ și care se vrea un partener respectat al MEN, a lua de bune informații neverificate și a le difuza în spațiul public sub forma unor acuze grave e mai mult decât neprincipial. Nu e nici demn și nici moral! Plus că se contrazice flagrant scriind că e de acord cu ordinul/decizia ministerului care ”e bună”, pentru ca imediat să afime ”se creează un precedent periculos. Vorbim și de discriminare, ca să nu zic de faptul că un O.M nu poate modifica o lege organică”.

Cel puțin ca logică și exprimare, dle Cristache, ne-ați pus în dilemă! O dilemă departe de a fi fecundă în și pentru educație!

Prof. dr. Mircea BERTEA
Președinte,
Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România (ANCLP)

 

 


1 comment
  1. In articol mentionati ca prevederile art. 9 din Regulamentul liceelor pedagogice “nu au fost aplicate pentru anul școlar 2018-2019.” Va informez ca fiica mea a fost transferata de la profilul pedagogic la filiologie, din cauza notei la purtare, la sfarstiul acestui an scolar. Avand in vedere ca acest Regulament a fost publicat la jumatatea anului scolar, este corecta aceasta masura?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

„Lasă-le un comentariu premierului și ministrului finanțelor și cere-ți banii de burse” – Consiliul Național al Elevilor. Rareș Voicu: Facem apel la Guvern să includă în proiectul de buget pentru anul 2021 sumele cuantumului minim pentru bursele elevilor

Consiliul Național al Elevilor îi sfătuiește pe școlari să le lase comentarii pe paginile oficiale ale premierului și ministrului de finanțe pentru a le reaminti de legea care prevede acordarea…
Vezi articolul

„Dacă vrei să studiezi într-o universitate românească eu, stat, nu te sprijin cu nimic, dar dacă vrei să studiezi afară îți pun la dispoziție toate suma necesară. E o discriminare”, spune ministrul Educației, despre proiectul consilierei Mara Mareș și al LSRS

„Dacă vrei să studiezi într-o universitate românească eu, stat, nu te sprijin cu nimic, dar dacă vrei să studiezi afară îți pun la dispoziție toate suma necesară. E o discriminare”,…
Vezi articolul

Ministerul Culturii va acţiona în judecată executantul lucrărilor la Muzeul Naţional „George Enescu”. Doar un sfert din lucrări sunt gata, deși ar fi trebuit să fie finalizate

Ministerul Culturii a anunţat că va acţiona în instanţă executantul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Muzeului Naţional “George Enescu” – Palatul “Cantacuzino”, după estimarea contabilă şi judiciară a prejudiciului…
Vezi articolul

ANALIZĂ “România Educată” fără formulele pompoase și măsurile măsurilor rămâne doar un album foto al președintelui Iohannis în ipostaza de prim profesor al neamului – profesoara de Istorie Andreea Laura Martinescu

Oamenii politici din perioada modernă și începutul perioadei contemporane au căzut de acord cel puțin într-o privință: educația. Au realizat că efectele unei legi a educației pot fi observate numai…
Vezi articolul