OFICIAL Calendar admitere 2024 în învățământul profesional / Etapa I începe pe 1 iulie

1.266 de vizualizări
Foto: © Auremar | Dreamstime.com
Calendarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2024 – 2025 a fost publicat în Monitorul Oficial. Înscrierea candidaților are loc în perioada 1 – 5 iulie 2024. Afișarea listei candidaților admiși și a celor respinși, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, se face pe 18 iulie 2024.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional pentru anul școlar 2024—2025 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2024—2025, potrivit ordinului de ministru.

Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale, denumiți în continuare CES, proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, precum și pentru elevii romi, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi, conform Art. 8. 

Informațiile specifice, precum: locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES și pentru candidații romi, condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, unitățile de învățământ la care sunt alocate locurile respective, sunt cuprinse în broșura de admitere.

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații romi la calificările la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

Comisia națională de admitere elaborează precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, conform Art. 14.

Calendarul admiterii în învățământul profesional, pentru anul școlar 2024 – 2025
Pregătirea admiterii în învățământul profesional

23 februarie 2024 – Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ

27 februarie 2024 – Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ

29 februarie 2024 – Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional se consultă cu operatorii economici parteneri pentru a stabili dacă vor organiza sesiune de preselecție a candidaților și cu privire la probele suplimentare de admitere pentru situația în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri.
NOTĂ: Se organizează sesiune de preselecție, înaintea probelor suplimentare de admitere, numai în cazul în care acest lucru este solicitat de operatorii economici/instituțiile publice partenere ale unității de învățământ care se implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menționat în contractul- cadru cu unitatea de învățământ.

Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere și, după caz, a Procedurii de preselecție

Transmiterea spre avizare la ISJ/ISMB a Procedurii de admitere și, după caz, a Procedurii de preselecție, aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional

4 martie 2024 – Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a avizului pentru Procedura de admitere și, după caz, pentru Procedura de preselecție

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, precum și a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale

De asemenea, se vor preciza perioadele de înscriere și datele planificate pentru eventualele probe de admitere.

Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2024—2025 în învățământul profesional și în învățământul dual, precum și a fișei de înscriere pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

13 mai 2024 – Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.

Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura de admitere, care va cuprinde, în secțiune distinctă, informații despre admiterea în învățământul profesional pentru anul școlar 2024—2025

Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial

13—17 mai 2024 – Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor în versiune tipărită, cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii

24 mai 2024 – Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional

4 martie — 17 mai 2024 – Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2023—2024, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional.

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2024—2025 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor”, cu sprijinul operatorilor economici parteneri, având ca principale scopuri:
— promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional; informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire;

— conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional;
— oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, condiții de admitere.
Acțiunea menționată se poate organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).

20 mai— 14 iunie 2024 – Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional, inclusiv a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).

15—31 mai 2024 – Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.

20 iunie 2024 – Transmiterea, de către fiecare unitate de învățământ gimnazial, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.N O T Ă:

Unitățile de învățământ vor verifica corectitudinea datelor cu privire la mediile generale de absolvire a claselor a V-a— a VIII-a și efectuează eventualele corecții până la această dată.

21 iunie 2024 – Transmiterea, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea admiterii

12 aprilie 2024 – Ședințe de instruire a profesorilor diriginți, de către inspectorii școlari pentru minorități/romi, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi. La ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rome.

NOTĂ: După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

13 mai 2024 – Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/grupele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.

21 iunie 2024 – Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.

Admiterea pe locurile speciale pentru romi

15—16 iulie 2024 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual pe locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

17 iulie 2024 – Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București

18 iulie 2024 – Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar
NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024

Mediile de admitere, pentru candidații pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează sau nu probă suplimentară de admitere.

Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă

Pregătirea admiterii

13 mai 2024 – Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES 

NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/grupele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.

7 iunie 2024 – Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de învățământ profesional și tehnic, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

21 iunie 2024 – Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023—2024, emis de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023—2024, emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă

Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

15—16 iulie 2024 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

17 iulie 2024 – Depunerea fișelor de înscriere pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la comisia de admitere județeană/a municipiului București

18 iulie 2024 – Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.
Mediile de admitere pentru candidații cu CES, care candidează pe locurile special destinate acestora la învățământul profesional, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)

15—16 iulie 2024 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.

NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional
Etapa I de admitere în învățământul profesional

1—5 iulie 2024 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.
Fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită aceasta

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

1—5 iulie 2024 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

5 iulie 2024 – Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional

La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
În situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru calificări la care nu s-a organizat probă suplimentară de admitere trebuie prevăzută posibilitatea redistribuirii la aceste calificări.

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională

Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional, la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

8—9 iulie 2024 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție

8—9 iulie 2024 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile.

Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.

În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere. Vor fi făcute publice informații detaliate privind organizarea probei (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.

10—11 iulie 2024 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție

NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.

12 iulie 2024 – Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional

La unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională

15—16 iulie 2024 – Desfășurarea probei suplimentare de admitere

NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă perioada precizată pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula și pe parcursul perioadei 11—12 iulie 2024, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

16 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba

17 iulie 2024 Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba

Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

18 iulie 2024 – Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional
Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.

Se va preciza, de asemenea, că, în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, în limita locurilor disponibile, la alte clase sau unități școlare. Redistribuirea va avea loc în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

19 și 22 iulie 2024  – Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.

23—26 iulie 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

26 iulie 2024 – Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, la comisia județeană/a municipiului București de admitere, a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere

29—31 iulie 2024  – Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificările la care s-a organizat preselecție.

31 iulie 2024 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional

1 august 2024 – Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București

Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional

2 și 5 august 2024 – Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional. La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual. Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

5 august 2024 – Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional


Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecție, însoțită de mențiunea că cei respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională. Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

6 august 2024 – Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul zilei, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere.

Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

NOTĂ:Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.

7—8 august 2024 – Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați depășește numărul de locuri

8 august 2024 – Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba

9 august 2024 – Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

12 august 2024 – Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional

Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma etapei a II-a de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București — prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe

13—14 august 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

14 august 2024 – Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional

Unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional, dar care, în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București informează în scris comisia cu privire la acest acord

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

19 august 2024 – Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere

Afișarea, pe zile și intervale orare, a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale

19—20 august 2024 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/
a municipiului București)

Repartizarea candidaților pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 10 iulie 2024.

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu, precum și părinții/tutorii legali ai acestora.

NOTĂ: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite

20 august 2024 – Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București

20 august 2024 – Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

N O T Ă: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025.

Foto: © Auremar | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
  1. Învățământul profesional a avut până acest an pentru elevi bursa profesionala, reglementată prin ordonanță HG 951/2017. Aceasta anulase reglementarea anterioară, HG 1062/2012.
    Începând din acest an școlar s-a introdus Bursa Tehnologica, pentru acești elevi de profesionala, specificandu-se că această intra in locul bursei reglementate prin HG 1062/2012. Aceasta însă nu mai exista, era deja anulată. Prin urmare in scoli se strâng încă în paralel dosare pt bursa profesionala și bursa tehnologica, o anomalie, pt ca de fapt este aceeași bursa, dar cadrul legal nu e clar.
    Brambureala burselor continua

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorii care vor scrie noile planuri-cadru pentru liceu, aleși prin selecție publică și plătiți pentru participarea în comisii. Cine poate aplica și când se lansează înscrierile – DOCUMENT

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică procedura care reglementează cine poate face parte din comisiile de elaborare și de validare a planurilor-cadru de învățământ. Acestea vor sta la baza…
Vezi articolul