Pretransfer profesori 2023. Pe 23 martie vor fi afișate la sediile școlilor și grădinițelor condițiile specifice pentru ocuparea posturilor. Documentele pe care trebuie să le depună cadrele didactice la inspectoratul școlar și la unitățile de învățământ

6.842 de vizualizări
Foto: © Nd3000 | Dreamstime.com
Etapele pentru pretransferul cadrelor didactice se desfășoară în perioada 23 martie – 26 aprilie, potrivit Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024. Pe 23 martie va fi reactualizată lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete. Tot atunci, la sediile școlilor și grădinițelor vor fi afișate condiţiile specifice şi grilele de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer).

În perioada 24-28 martie, profesorii depun la inspectoratele școlare cererea de pretransfer. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

„1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe post didactic/ catedră.

2. copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul.

3. adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului din care să rezulte situaţia postului/ catedrei de la care mă pretransfer/ modific repartizarea pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original.

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).

5. copii, de pe certificatele de grade didactice.

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI), în original.

7. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.

8. adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) pe perioada viabilității postului, din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original.

9. documentele care să ateste, eventual, criteriile socio-umane.

10. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul.

11. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs.

12. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;

13. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original*** . (*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă.

14. cadrele didactice din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original.

15. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic.

Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.

În document este menționat că depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare.

FOTO DOCUMENT Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris:

Conform calendarului oficial, între 29 și 31 martie, profesorii vor depune la unitățile de învățământ cererea pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării. Această cerere va fi însoțită de următoarele:

„1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă).

2. copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul.

3. copie a adeverinţei eliberate de unitatea la care sunt titular/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) din care să rezulte situaţia postului didactic/ catedrei de la care mă transfer/ pretransfer/ modific repartizarea (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).

5. copii, de pe certificatele de grade didactice.

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI ).

7. copie a adeverinţei eliberate de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă), din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).

8. documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor specifice, dacă este cazul.

9. copii ale documentelor în vederea aplicării criteriilor socio-umane.

10. copii ale avizelor şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul.

11. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;

13. copie a adeverinţei eliberate de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut(ă) la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) din care reiese faptul că la postul/ catedra respectivă există restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile şi nominalizarea cadrului didactic nominalizat pentru restrângere de activitate.”

FOTO DOCUMENT Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării:

Despre pretransferul cadrelor didactice:
Calendarul pretransferului 2023

Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;

b) afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice și a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratele școlare (pentru unitățile de învățământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);

Termen: 23 martie 2023

c) depunerea, la inspectoratele școlare, a cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea, de către:

 • (i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimțământului scris;
 • (ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării;

d) verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate;

Perioada: 24-28 martie 2023

e) afișarea, la avizierul și pe pagina web a inspectoratului școlar, a:

(i) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localității de domiciliu și a unităților de învățământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;

(ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informații: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obținută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice, avizele și atestatele dobândite, calificativele obținute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs și sancțiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.

Termen: 29 martie 2023

f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate;

Perioada: 29-30 martie 2023

g) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;

Termen: 31 martie 2023

h) desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*);

Perioada: 29 martie-5 aprilie 2023

i) depunerea, la unitățile de învățământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:

 • (i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum și la unitățile de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
 • (ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării;

Perioada: 29-31 martie 2023

j) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii , cadrelor didactice și inspectoratului școlar, cu privire la:

 • (i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii;
 • (ii) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru neîndeplinirea condițiilor specifice;
 • (iii) emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare specifice, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru neîndeplinirea condițiilor specifice;

k) informarea Ministerul Educației, Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară, a situațiilor de pretransfer pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii;

Termen: 6 aprilie 2023

l) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia județeană/a municipiului București de mobilitate;

m) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administrație ale unităților de învățământ;

Perioada: 12-13 aprilie 2023

n) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;

Perioada: 19-20 aprilie 2023

o) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

 • (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • (ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
 • (iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • (iv) cererilor de pretransfer și prin schimb de posturi;
 • (v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei și prin schimb de posturi;

Zilele: 21 și 24 aprilie 2023

p) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

Perioada: 24-25 aprilie 2023

q) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 26 aprilie 2023

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 25-28 aprilie 2023

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la lit. b), lit. i) punctul (i), lit. j) punctele (i) și (ii) și lit. l).

Foto: © Nd3000 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Lista posturilor pentru Titularizare 2023, pe județe, a fost actualizată de Ministerul Educației
DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în 2023
Modele de subiecte pentru Titularizare 2023 au fost publicate de Ministerul Educației
Centralizatorul disciplinelor din învățământul preuniversitar pentru anul 2023, publicat în Monitorul Oficial
Titularizare 2023. Cum se calculează media de departajare pentru absolvenții de liceu pedagogic și cei cu studii superioare de licență și master – document
ULTIMA ORĂ Titularizare 2023 – proba scrisă are loc pe 12 iulie. Calendarul concursului a fost publicat în Monitorul Oficial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like