Regulile care stabilesc că în acest an titularizarea/angajarea în învățământ se face doar printr-o probă scrisă, fără inspecție la clasă, publicate în Monitorul Oficial

14.537 de vizualizări
Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com
A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru care modifică metodologia pentru mobilitatea profesorilor. Concret, proiectul presupune adăugare unei secțiuni noi la capitolul ce vizează concursul de Titularizare 2023, pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență prin care a fost stabilit că inspecțiile la clasă au fost eliminate. Peste 60% dintre inspecțiile programate nu s-au putut ține din cauza grevei din învățământ din perioada 22 mai-12 iunie. Proba scrisă de la Titularizare 2023, concursul de angajare în învățământ, are loc pe 12 iulie.
 • Proiectul de modificare a fost depus cu o lună înainte de proba scrisă a concursului de Titularizare 2023.
 • Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Anul acesta, inspecțiile la clasă au fost eliminate din cauza grevei din Învățământ.

Ordinul de ministru care modifică metodologia pentru mobilitatea profesorilor a fost emis după ce Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care prevede, printre altele, doar proba scrisă la concursul național de Titularizare 2023, fără susținerea inspecției la clasă. Asta pentru că din cauza grevei generale din învățământ, care a durat 3 săptămâni și o zi, aproximativ 60% dintre inspecțiile anunțate nu s-au putut efectua.

Potrivit noului ordin, pentru a se titulariza, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci).

Probele practice/orale, prevăzute la mai sus, se evaluează prin calificative „Admis/Respins”. La aceste probe nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor rămânând definitiv. Rezultatul „Admis” rămâne valabil și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic/concursul județean/etapele mobilității personalului didactic/concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2023-2024, conform proiectului de ordin.

Modificările aduse metodologiei:

Art. 81^1. — (1) În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2023 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ, în sesiunea iulie
2023, concursul național constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației.

(2) În condițiile alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 64 alin. (3)—(6), (8) și (9), ale art. 67 alin. (12) și (16), ale art. 68 alin. (6)—(8) și ale anexelor nr. 5—11 la metodologie.

(3) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la unități de învățământ având clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă practică/orală de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care urmează să se facă predarea, conform anexei nr. 4 la metodologie, cu excepția cadrelor didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, a candidaților care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, a candidaților care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și a candidaților care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea.

(4) Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la
clase/grupe cu predare în limba română susțin o probă orală de cunoaștere a limbii române, conform anexei nr. 4 la metodologie, cu excepția candidaților pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea «Limba română» sau «Limba și literatura română», a candidaților care au efectuat studiile în alte țări în limba română și a candidaților care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura română.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unitățile de învățământ care școlarizează elevi/clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, respectiv elevi/clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, candidații susțin o probă practică potrivit anexei nr. 12 la metodologie.

(6) Probele practice/orale prevăzute la alin. (3)—(5) se evaluează prin calificative «Admis/Respins». La aceste probe nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor rămânând definitiv.


Rezultatul «Admis» rămâne valabil și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic/concursul județean/etapele mobilității personalului didactic/concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2023—2024.


(7) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci). Pentru departajare, în cazul notelor egale obținute la proba scrisă, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute la art. 65.

(8) Un candidat poate opta pentru repartizare doar în județele sau în municipiul București în care a depus dosar de înscriere conform Calendarului.

(9) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul național, sesiunea iulie 2023, și obține minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă susținută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile prevăzute la art. 64 alin.(13).

În situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă, dar obține minimum nota 5 (cinci) rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.

(10) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educației.

(11) Repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor prezentei metodologii, în ordinea prevăzută la art. 74.

Art. 812. — Prevederile art. 811 se completează cu celelalte prevederi ale prezentei metodologii care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național, sesiunea iulie 2023, în condițiile în care acestea nu contravin dispozițiilor privind organizarea și desfășurarea acestui concurs în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2023.”

Cum se face repartizarea candidaților

Potrivit proiectului, repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre din lista afișată pentru concurs.

Dacă s-ar fi luat în calcul inspecția la clasă, aceasta avea o pondere de 25% din media de repartizare, conform metodologiei-cadru din 9 noiembrie 2022.

Art. 65 prevede că în cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:

a) candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;

b) candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);

c) candidații care au dobândit gradul didactic I;

d) candidații care au dobândit gradul didactic II;e) candidații care au dobândit definitivarea în învățământ;

f) candidații cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;

g) candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.

Cum se calculează media de departajare pentru absolvenții de liceu pedagogic și cei cu studii superioare de licență și master – document

Informații de context

Aproape 33.000 de candidați s-au înscris la concursul național de Titularizare 2023, potrivit datelor Ministerului Educației. Concret, este vorba de 32.884 de candidați, după cum este menționat în preambulul ordonanței adoptate duminică de Guvern

Duminică, ministrul Educației a declarat la începutul ședinței de Guvern că inspecțiile la clasă nu o să fie luate în considerare la concursul de Titularizare 2023, „motivul fiind numărul mare de inspecții care nu au putut fi efectuate în această perioadă afectată de protest”.

„Problema este că, din informațiile de la inspectoratele școlare, vineri, 9 iunie, erau neefectuate peste 18.000 de inspecții din totalul de aproximativ 31.000. Asta înseamnă că aproximativ 60% dintre inspecțiile anunțate nu se pot efectua. Nu mai este timp fizic în cele 5 zile de școală rămase, începând de luni, pentru ca ele să fie efectuate. Acestora li se adaugă cele peste 1.500 de probe practice neefectuate, care reprezintă aproape 70% din totalul probelor practice. Înțelegem nemulțumirea celor care au susținut inspecția la clasă și celor care au făcut eforturi ca aceste inspecții să se poată desfășura”, a spus Deca după ședința de Guvern.

Conform unui comunicat al Ministerului Educației, anul trecut au fost înregistrate 33.088 de fişe de înscriere, dintre care 5.655 de fişe de înscriere ale absolvenţilor promoţiei curente. La proba scrisă, 31.531 de candidaţi au avut drept de participare, potrivit Ministerului Educației.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Anul acesta, inspecțiile la clasă au fost eliminate din cauza grevei din Învățământ.

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
PROIECT Ministerul Educației modifică metodologia pentru mobilitatea profesorilor, cu o lună înainte de proba scrisă a concursului de Titularizare 2023: Repartizarea candidaților pe posturi se face în ordinea descrescătoare a notelor de la proba scrisă / Cine susține probele practice cu „admis” sau „respins”
OFICIAL Probele orale de la BAC 2023 sunt echivalate cu mediile din liceu, Evaluarea Națională de la clasa a VI-a nu se mai organizează, iar la Titularizare 2023 rămâne doar proba scrisă – ordonanță de urgență
Titularizare 2023. Cum se calculează media de departajare pentru absolvenții de liceu pedagogic și cei cu studii superioare de licență și master – document
Ligia Deca: Nu se vor mai lua în considerare inspecțiile pentru Titularizare 2023, motivul fiind numărul mare de inspecții care nu au putut fi efectuate în această perioadă afectată de protest

21 comments
 1. Probă scrisă? Hmm! Acum să vedeți absențe și ieșiri din examen sau mă rog concurs!
  Propun eliminarea ieșirii din sală,după două/trei ore de la începutul probei scrise de către candidați! Mai bine,neprezentat decât să părăsești sala!

 2. Nu vreau sa fac analiza pe text, dar se impun cateva clarificari:
  1. “guvernanti pusi de voi acolo”… Sa inteleg ca dvs nu votati?
  2. “au uniforme care costa mii de euro”… Cat este salariul minim in ro si cat este acolo?
  3. ” ministerul isi bate joc si de ei si de noi” … Pai am povestit cumfiul meu premiant care dupa inceperea facultatii ( noroc cu d-na diriginta care si-a iubit mult elevii – eu n-am vazut atata dedicatie, suflet depus pentru copiii de care raspunzi, niciunde de ani si cred ca si alea erau povesti) a primit mesaj sa vina la liceu pt bursa. Nu zau?
  Si doar pe ultimii doi ani, ca primii doi “s-au prescris”, desi se incadra si la 9,50. Nu ma laud dar legile ar trebui sa fie facute sa dainuie, sa fie facute pentru oameni, nu impotriva lor.
  Oricum, habar nu aveam, legislatia la noi se schimba mereu, e harababura peste tot.

 3. Nu cred ca “nu le pasa”, doar ca nu au timp. La privat timpul e limitat. Am lucrat in invatamant, copiii acorda atentie cui merita. Sunt ei mici, dar se muleaza dupa profesor. Depinde.
  Acum dupa atatia ani nu mai stiu cum sunt copiii, decat doar dupa ce imi spun ai mei.
  Nereguli sunt multe, in toate domeniile.

 4. Este o idee excelentă că au scos inspecțiile, iar titularizarea constă intr-o probă scrisă!
  Și nici acceptarea candidaților în sistem cu nota 5 nu este binevenită ținând cont că profesorul acesta care obține 5 trebuie să pregătească un elev pentru bacalaureat, astfel încât liceeanul să obțină media 6 la bac….!
  Gata, s-a dus cu pomana.. Obține 5 și apoi , primind post viabil, în final va deveni titular….cu ajutorul,, Sf. Consiliu de Administrație ”, care-i o mizerie în școli…, adică 6 oameni să decidă cum vor ei….!

  1. Tu crezi ca examenul de Titularizare se da din materia de la bac? Nivelul educației tale e la piciorul broaștei și îți dai cu părerea. Când va vad asa. p…. ști și cum spuneți inocent niște adevăruri fabuloase, ma apuca toate bucuriile!

 5. Asta au vrut de la greva nu cresterea salariilor.Acum veti avea profesori pe perioada nedeterminata care vor face orele “cum vrea nuschii lor”.Asta denota o lipsa crasa de integritate morala un atribut care nu ar trebui sa lipseasca unui DASCĂL.Nu ca inspectile ar fi fost facute pe bune dar erau totusi o piatra de incercare.

 6. Inspecția la clasă nu mai trebuie susținută de cei care au deja definitivatul sau gradele 1 și 2. Să susțină doar cei care sunt debutanți (cei care intră în sistem și ceilalți până își obțin definitivatul).
  Nu văd rostul unor cheltuieli inutile…

 7. Iar cei care au apucat să susțină inspecția la clasă și au luat sub nota 7, sunt buni de a deveni titulari cu nota de la examenul scris. Mișto! Bafta lor, ghinion pentru sistem și elevi. Asta e… conform zicalei: dacă ai mult noroc, nu mai contează cantitatea de prostie și incompetență.

  1. Câți candidați iau sub 7 la inspecția la clasă? Eu nu știu niciunul. Inspecția aia e mai mult un efort financiar, nu are mare relevanță. Altfel nu știu cum au depășit unii profesori hopul ăsta.

  2. Nu ia nimeni sub 7. Poate doar cine s-a pus rău cu metodista, inspectarea ca și acolo e o mâncători cum numai între femei se poate.Si cine ia sub 7 nu știu dacă la scris face de un 5.Nu mai bate câmpii cu venin în vorbe! E horror numai sa citesc astfel de baiguieli cretine!

 8. Va rugam sa nu mai primiți pe posturi pe cei cu nota 5 și 7…Avem pretenții la cei care vor fi dascălii copiilor noștri…Dacă admiterii astfel de persoane inseamna ca noi iar dam bani pe meditații.. Profesorii trebuie sa între pe posturi cu note între 9 si 10 Ceilalți nu au ce cauta în invatamant …

  1. Doamna Ileana, dacă ați fi un tânăr absolvent de nota 10, ați vrea să vă angajați în învățământ cu 2500 lei? Întreb și eu, așa retoric.
   Cam despre asta a fost toată mișcarea din învățământ… cu grevă și tot ce a urmat. Cum credeți că un absolvent f bine pregătit și-ar dori să lucreze la standarde superioare pe 2500 lei, într-un sistem extrem de stresant și haotic,?

  2. sigur…asa sunt in toate sectoarele de activitate…numa cu 9 si 10…:) ce ne facem cu candidatul care are o memorie mecanica excelenta si ia 10 la concurs?? e cel ce va dicta in clase…si uite asa ne invartim in cerc:)

  3. Sa zici mersi dacă vin și cei cu 5! La elevii din ziua de astăzi și la salariile din ziua de astăzi sunt prea competenți și prea educați cei cu 5.Stai sa vezi când vor veni cei cu interviu! Atunci circ și nici aceia nu vor mai vrea pentru ca nimeni nu vrea un salariu de nimic și toți pârlitii analfabeți care vin țanțoși sa îți ceara socoteala de parca ar fi terminat toți la Oxford și ei… Vai de capul lor și vai de mama noastră cu ei!
   În învățământ măcar se da examen și orice nota luata e pe bune. Nu cum ați primit dvs un 5 de mila de la profesor.
   Sunt domenii unde se câștigă excelent la stat și nici nu știe sa deschidă un computer.Aceia nu vin în învățământ, vor salarii decente.

   1. Care elevi “din ziua de azi”? Copilul meu a obtinut bursa, data dupa liceu si numai pe ultimii 2 ani, pe primii 2 s-a prescris. Cine i-a papat?
    Sunt copii care invata, (care citesc, nu sunt toti la fel) si care merita, inca mai sunt. Pe vremea mea proful lucra cu cei buni la ore, acum ca sunt unii slabi in clasa nu lucreaza deloc. Stau la tigara si nu se prezinta la ore, dar sunt platiri si vor mai mult.
    Oricum, daca iei sub 7 (ca la titularizare) nu ai ce cauta in invatamant!
    ps. platiti.

    1. Cine i-a papat? Ca doar nu profesorul! Politicienii care țin toate fondurile în mâinile lor. Din punctul meu de vedere sa nu mai vina nici cei cu note mai mari de 7 dar… sa zici mersi dacă vine și unul de 5 pentru ca pentru nota aceea trebuie sa știi carte, cu muuult peste ce se preda la clase.Dar de unde sa ții tu ce înseamnă examen!!
     Nu te mai lauda atâta cu bursa! Știm toți foarte bine ca acum aproape oricine ia bursă, încearcă sa impresionezi pe altcineva.

    2. Și pe vremea mea tot așa. Singura problema în ziua de astăzi este ca golanul clasei nu mai poate fi exmatriculat și dacă îl lași corigent vine cu tat-su sau mă-sa și face scandal de îți iei câmpii. Revenind la golan, asta nu mai sta cuminte sa treacă și el clasa, acu’ face live pe tiktok în timpul orei (ca se plicti!) și te pozează când faci atac de apoplexie ca nu reușești sa mai lucrezi la ora cu cei câțiva cu care ai ce face.Dupa ce face poza o trimite la televiziuni și inspectorate și se da descremenat și ca viețile negre nu contează în lumea asta și te da și în judecată asta după ce îți baga cuțitu ‘ la burtă.
     Și toate astea datorita minunatilor guvernanți care odată cu Anisie au ridicat golaneala la nivel de arta și de drept uman. Înțeles?
     Nu mai este școală cum era odată pentru ca nu se mai vrea asta. Guvernanții puși de voi acolo au bani sa ii trimită în străinătate la școală, unde este ordine și disciplina, unde au uniforme care costa mii de euro și nu zice unu nimic când le cumpără. Nu zice unu nici pas ca plătește de se rupe absentele sau dacă nu vine părintele sa îl ia de la școală la timp(fiecare minut e taxat în euro), ca uniformele sunt obligatorii. Nu!!Pentru ca în ticăloșia lor știu ca asta formează caracterul bun, asa trebuie sa fie:ordine, disciplina și carte.
     La noi elevul nu cere voie în timpul orei sa se ducă la toaleta pentru ca are nevoie urgenta, se duce sa facă s… x. Și sunt mândri de asta!! Iar mama știe și e de acord cu decizia copilei(atenție! minori susținuți de părinți în asa ceva!!) și noi vrem sa facem școală cu ei când ei toarnă filme porno prin veceurile scolii!!!
     Mai sunt și copii buni dar ministerul își bate joc și de ei și de noi. De ce a ieșit lumea în stradă?! Doar pentru câteva sute de lei la salariu?! Sunt mult, mult, mult mai multe nedreptăți care ne sufoca și părinților nu le pasă!!

 9. Cel mai bun lucru este ca profesorii care au susținut inspecția specială la clasă și au gradul didactic definitiv și un master ar trebui sa li se calculeze media dintre cele 3 și să fie considerată ca nota la titularizare !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

EXCLUSIV Cazul de agresiune de la Târgu Mureș, mușamalizat. Raportul Inspectoratului: „Se recomandă reluarea urgentă a comunicării amiabile” între învățătoarea agresoare și mama elevei agresate / Cât timp au fost inspectorii în clasă „s-a constatat o atmosferă de colaborare și interacțiune corectă cu elevii, manifestând respect și toleranță”

Cazul învățătoarei Mariana Alexa, care i-a abuzat verbal pe unii dintre elevii săi de la Școala Gimnazială „Romusul Guga”, s-a încheiat cu un avertisment pentru aceasta, iar în raportul Inspectoratului…
Vezi articolul

Scrisoare deschisă către ministrul Educației, pentru dotarea claselor cu minibiblioteci și cărți noi: “Puteți schimba istoria educației și destinul elevilor, făcându-le cartea accesibilă”

Doi învățători din Bacău îi solicită ministrului Educației, printr-o scrisoare deschisă, inițierea unui program guvernamental de promovare și susținere a lecturii în școli. „Puteți schimba istoria educației și destinul elevilor, făcându-le…
Vezi articolul

Irina Neda, fostă directoare de școală, schimbată „din pix” de inspectorat: Îmi doresc să se organizeze concursurile înainte de expirarea mandatelor, să fie organizate de comunitatea locală și să se dea și un test de limba română

Concursurile pentru funcțiile de director să fie organizate înainte de expirarea mandatelor, spune o fostă directoare de școală, Irina Neda, schimbată din funcție „fără nicio explicație”, pe 9 ianuarie 2021,…
Vezi articolul