Regulile pentru stabilirea curriculumului la decizia școlii rămân neschimbate pentru școlar 2023-2024, deși fostul ministrul al Educației anunța că de anul viitor va crește procentul CDȘ în planurile-cadru la 30% – document

16.489 de vizualizări
Deschiderea școlilor
Foto: INQUAM Photos – Octav Ganea
Școlile au început deja pe procedura veche să își aleagă opționalele în cadrul curriculumului la decizia școlii, pentru anul școlar viitor, potrivit unui document publicat de Inspectoratul Școlar București. Procedura operațională privind constituirea ofertei și alegerea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024 în învățământul primar, gimnazial și liceal, elaborarea și avizarea programelor corespunzătoare, precum și monitorizarea și evaluarea implementării acestora în unitățile de învățământ din municipiul București este similară cu cea folosită pentru anul școlar actual, ceea ce poate însemna că școlile nu iau în considerare nicio schimbare.
  • Curriculum la decizia școlii (CDȘ) este, potrivit metodologiei publicate anului trecut, „oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale, şi se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ”. Pentru învățământul profesional şi tehnic, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL).
  • Din perspectiva planului-cadru de învățământ, CDȘ este o componentă a acestui document și înseamnă numărul de ore alocate școlii pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii. Prin construirea, în cadrul oferit de CDȘ, a propriului proiect curricular, fiecare școală poate decide asupra acestui segment al Curriculumului național definind trasee specifice de învățare pentru elevi.
  • În planurile-cadru pentru primar și gimnaziu, CDȘ este o componentă alături de trunchiul comun (TC). În planurile-cadru pentru liceu, CDȘ/ CDL constituie o componentă a acestui document alături de trunchiul comun și de curriculumul diferențiat

Acum, CDȘ la clasele primare înseamnă 0-1 oră opțională în cele 20 de ore din trunchiul comun. Practic, elevii unei clase din ciclul primar pot să aleagă să nu studieze nicio disciplină opțională sau pot să aleagă să studieze o singură disciplină opțională.

În gimnaziu, numărul total de ore alocate curriculumului la decizia școlii variază pe clase: 1-3 ore/ săptămână la clasele a V-a – a VII-a, 1-4 ore/ săptămână la clasa a VIII-a, potrivit raportului IȘE din proiectul CRED pe această temă, elaborat în 2019.

Pentru liceu CDȘ poate reprezenta 13,8% în cazul profilului real (maximum 4 ore pe săptămână), respectiv 20,7% la profilul umanist (maximum 6 ore pe săptămână). În cazul profilului vocațional, procentul CDȘ în totalul orelor alocate variază între 6,45% la profilul pedagogic, specializările învățător/educatoare și 16,66% la mai multe specializări ale profilului teologic.

Curriculum la decizia școlii este inclus în planurile cadru, dar inspectoratele școlare deja au primit procedura privind alegerea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024, în învățământul primar, gimnazial și liceu.

Fostul ministru Sorin Cîmpeanu, la preluarea mandatului, a oprit reforma curriculară în derulare din 2012, a refuzat să mai aprobe planurile cadru pentru liceu, condiționându-le recent de apariția unei noi legi. Acesta anunța și că vor fi 11 discipline în trunchiul comun din viitoarele planuri-cadru pentru liceu, din care lipseau religia, limbile moderne și educația fizică și promitea că CDȘ va crește „până la 30%”.

Tipurile de opționale care pot fi incluse în curriculumul la decizia școlii, potrivit metodologiei

La nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal pot fi stabilite următoarele tipuri de opționale:

a) Opțional de aprofundare: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară a unei discipline de trunchi comun, prin noi activități de învățare.

Nu necesită denumire și programă nouă, se păstrează aceleași competențe specifice și aceleași conținuturi din programa școlară de trunchi comun. De asemenea, opționalul de aprofundare nu necesită rubrică nouă în catalog, iar calificativele/notele și absențele se trec în rubrica disciplinei de trunchi comun.

b) Opțional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unor noi achiziții, specifice nevoilor și intereselor de învățare ale elevilor, diferite de cele stipulate în trunchiul comun și, după caz, în curriculumul diferențiat.

b.1) Opțional ca nouă disciplină este acel tip de opțional care introduce o disciplină nouă față de cele incluse în trunchiul comun sau în curriculum diferențiat sau introduce noi domenii/teme corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun sau din curriculum diferențiat ori le dezvoltă pe cele existente. Necesită denumire și programă școlară nouă, programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun, și necesită rubrică nouă în catalog.

b.2) Opțional integrat este acel tip de opțional structurat din perspectiva domeniilor de cunoaștere, în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare. Necesită denumire și programă școlară nouăprograma școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun, și necesită rubrică nouă în catalog.

După consultări în rânduri profesorilor, în luna noiembrie conducerea școlii trebuie să prezinte oferta de CDȘ elevilor/părinților/ reprezentanților legali ai elevilor, pentru a-și exprima opțiunile. Acestea vor fi afișate pe site-ul și în incinta unității de învățământ, vor fi trimise pe email, vor fi discuții cu părinții/reprezentanții legali și cadrele didactice care vor preda opționalul.

Calendarul procedurii pentru stabilirea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024
  • Septembrie-Octombrie 2022 Consultarea directă a elevilor și părinților/reprezentanților legali ai acestora/CRP, vizând propunerea și alegerea curriculumului la decizia școlii, precum și numărul de ore de CDȘ pentru care optează
  • Octombrie 2022 Consultarea reprezentanților comunității locale

Elaborarea analizei de nevoi care vizează interesele de învățare ale elevilor, oportunitățile educaționale și resursele unității de învățământ, specificul socioeconomic și cultural local, analiza SWOT a implementării opționalelor în anul școlar anterior pentru proiectarea
ofertei de CDȘ pentru anul școlar următor.

Prezentarea analizei de nevoi în consiliul profesoral.

  • Octombrie-Noiembrie 2022

Elaborarea propunerilor de opționale de către cadrele didactice, fiecare propunere cuprinzând: denumirea și tipul opționalului, clasa, nivelul de învățământ la care este propus, aria curriculară/ariile curriculare în cadrul căreia/cărora este organizat/sunt organizate, durata de desfășurare (un an sau mai mulți ani școlari), precum și argumentarea relevanței opționalului și o scurtă prezentare a elementelor de conținut.

Discutarea propunerilor de opționale în cadrul colectivelor de cadre didactice care predau aceleași discipline școlare, din cadrul acelorași arii curriculare/ domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ sau cu participarea tuturor cadrelor didactice implicate în cazul opționalelor integrate; înaintarea propunerilor către comisia pentru curriculum

Centralizarea propunerilor de opționale de către comisia pentru curriculum și elaborarea ofertei CDȘ a școlii, cu asigurarea a cel puțin n + 1 propuneri de opționale dacă
numărul maxim de ore alocate în planul-cadru pentru opționale la o clasă este n

Dezbaterea și avizarea ofertei de CDȘ de către consiliul profesoral, forma finală rezultată urmând a fi propusă spre aprobare CA.

Noiembrie 2022

Aprobarea ofertei de CDȘ de către consiliul de administrație al unității de învățământ, însoțită de emiterea hotărârii CA

Prezentarea ofertei de CDȘ elevilor/părinților/ reprezentanților legali ai elevilor, în vederea exprimării opțiunilor, prin: afișare pe site-ul și în incinta unității de învățământ, discuții cu părinții/reprezentanții legali și cadrele didactice care vor preda opționalul, informarea
elevilor și părinților/reprezentanților legali prin intermediul poștei electronice, precum și alte modalități de informare stabilite la nivelul unității de învățământ

Noiembrie – decembrie 2022

Alegerea opționalelor și completarea fișelor pentru exprimarea opțiunilor de către elevi/părinți/ reprezentanți legali (ANEXA 1)

Centralizarea opțiunilor privind CDȘ, exprimate de elevi/părinți/reprezentanți legali, la nivelul fiecărei clase și transmiterea listei cu opțiunile către comisia pentru curriculum

Ianuarie – februarie 2023

Prezentarea listelor cu opțiuni pentru CDȘ în consiliul profesoral, pentru definitivare, avizare și transmitere către consiliul de administrație a listei de opționale, în baza criteriilor: (a) numărul și ordinea opțiunilor exprimate pentru un anumit titlu; (b) respectarea prevederilor legale privitoare la numărul minim de elevi într-o formațiune de studiu

Aprobarea de către CA a listei finale a opționalelor care vor fi organizate în anul școlar următor, însoțită de emiterea hotărârii CA

Ianuarie 2023

Informarea elevilor/părinților/reprezentanților legali ai elevilor cu privire la opționalele aprobate pentru anul școlar următor, la clasa respectivă

Transmiterea către inspectoratul școlar a listei de opționale aprobate – Oferta de CDȘ a școlii, pe clase/formațiuni de studiu, pentru anul școlar următor

Elaborarea de către cadrele didactice a documentației pentru opționalele selectate în oferta de CDȘ a școlii:

  • proiectele programelor școlare, în cazul opționalelor ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu (respectiv, opțional ca nouă disciplină sau opțional integrat);
  • documentul anexă la programa școlară de TC, în cazul opționalelor de aprofundare, cuprinzând justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de
    nevoi realizate la nivelul clasei, și o listă de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun

Aprilie 2023

Transmiterea către inspectoratul școlar a proiectelor programelor pentru opționale ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu, respectiv optional integrat, în vederea obținerii avizului de specialitate

Mai 2023

Avizarea de specialitate a proiectelor de programe de opționale și, după caz, elaborarea de recomandări

Revizuirea programelor școlare care nu au primit avizul de specialitate de la inspectoratul școlar sau care au primit recomandări, inclusiv cu sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de învățământ sau de la inspectorul școlar care a
formulat recomandările

Reluarea procedurii de avizare pentru programele revizuite, în urma recomandărilor sau a neacordării avizului de specialitate

Aprobarea în CA a programelor școlare pentru opționale ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu, respectiv optional integrat, care au obținut avizul de specialitate din partea inspectoratului școlar, însoțite de fișa de avizare; emiterea hotărârii CA

Iunie 2023

Elaborarea planificării calendaristice și, după caz, a materialelor-suport în vederea implementării opționalelor aprobate a se desfășura în anul școlar următor

Procedura privind constituirea ofertei și alegerea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Un elev recidivist de clasa a VIII-a, care în primăvară și-a înțepat cu un briceag un coleg, dar care a avut media 10 la purtare anul trecut, este anchetat acum pentru corupere sexuală de minori, după ce ar fi filmat copii de clasa a III-a imitându-l pe el și pe un coleg cum mimau acte sexuale

O anchetă pentru corupere sexuală a minorilor a fost declanşată într-o unitate şcolară de prestigiu din Râmnicu Vâlcea, după ce vineri doi elevi de a VIII-a s-ar fi dus într-o…
Vezi articolul

SURSE Modificări la olimpiadele școlare 2024: Elevii de gimnaziu, excluși de la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” – OLAV, tăieri de faze naționale la competițiile sportive ONSȘ, fără clasele III-IV la Olimpiada de muzică – UPDATE

Elevii de gimnaziu nu vor participa la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” – OLAV 2024, după cum prevede calendarul olimpiadelor școlare naționale obținut pe surse și consultat de Edupedu.ro.…
Vezi articolul