Sprijin financiar de 300 de lei pe lună pentru elevi de liceu și 330 de lei pe lună pentru studenți, prevăzut în apelul „Primul student din familie”. Liceele și Universitățile pot depune proiecte până pe 31 mai 2024

1.668 de vizualizări
Foto © Kasto80 | Dreamstime.com
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat apelul „Primul student din familie”, în care unitățile de învățământ și universitățile pot depune proiecte care să includă măsuri de tip „punte” în vederea facilitării tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a si măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate. În cadrul proiectului, se poate acorda și sprijin financiar elevilor și studenților, 300 de lei pe lună pentru elevii de liceu și 330 de lei pe lună pentru studenți.

„Primul student din familie” este parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar (PNRAU), prevăzut în Legea învățământului superior nr. 199/2023, și va fi finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat.

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50 de milioane de euro

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50.000.000,00 euro, repartizat la nivelul celor două categorii de regiuni după cum urmează:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 44.970.414,50 euro, din care contribuția UE este de 38.224.849,78 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este 6.745.564,72 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5.029.585,5 euro, din care contribuția UE este de 2.011.834,20 euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de 3.017.751,30 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, ora 16.00, conform MIPE.

Accesul dificil la studiile superioare reprezintă una dintre principalele cauze pentru care România este statul cu cea mai mică rată de absolvire a învățământului terțiar din toate țările UE.

În 2021, rata de absolvire a învățământului terțiar în România a fost de 23,3%, aproape jumătate din media UE (41,2%). Procentul redus de absolvenți de studii superioare reprezintă o problemă cu rădăcini adânci, favorizate inclusiv de probleme care afectează învățământul preuniversitar. 

Tranziția de la învățământul preuniversitar la universitar este îngreunată de un cumul de factori printre care părăsirea timpurie a școlii, precum și rata scăzută de promovare a examenului de Bacalaureat (mai ales în mediul rural și în comunitățile socio-economice dezavantajate, care duce la o rată de cuprindere scăzută a absolvenților de liceu în universități.

Egalitatea de șanse este o provocare semnificativă, cu o rată deosebit de scăzută de absolvire a învățământului terțiar în zonele rurale (8,2% în 2021 față de media UE de 29,6%)”, se precizează în Ghidul Solicitantului.  

Cine poate depune proiecte în apelul „Primul student din familie” și grupurile țintă

„Categorii de solicitanți eligibili

În cadrul prezentului apel de proiecte solicitanții eligibili sunt:

  • Instituții de învățământ superior de stat și particulare;
  • Unități de învățământ preuniversitar de stat.

Categorii de parteneri eligibili

Pentru prezentul apel, alte tipuri de parteneri pot fi selectați, în funcție de specificul proiectului după cum urmează:

  • Instituții de învățământ superior de stat și particulare;
  • Unități de învățământ preuniversitar de stat;
  • Inspectorate Școlare Județene (ISJ)/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB);
  • Asociații studențești recunoscute la nivelul instituției de învățământ superior / Federații naționale studențești reprezentative la nivel național;
  • ONG-uri cu experiență în domeniul educației, respectiv în implementarea politicilor publice în domeniului învățământului preuniversitar și / sau superior, în implementarea proiectelor cu impact social în domeniul educației etc.

Grupul țintă eligibil reprezentat de elevi:

a) elevi care provin din familii cu nivel educațional al părinților scăzut (ai căror părinți nu au obținut o diplomă de studii universitare, care pot avea frați/surori care sunt deja studenți la universitate / au absolvit deja o universitate);

b) elevi care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-f) din OME nr. 6238 / 2023 privind aprobarea Metodologiei cadru din 8 septembrie 2023.

c) elevi de etnie romă.

Grupul țintă eligibil reprezentat de studenți:

Studenți care nu dețin deja o diplomă de licență și se încadrează într-una din următoarele categorii:
a) studenți cu nivel educațional al părinților scăzut (ai căror părinți nu au obținut o diplomă de studii universitare, care pot avea frați/surori care sunt deja studenți la universitate / au absolvit deja o universitate);
b) studenți care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art. 10 alin. (9) lit. a) – c) din OME nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență;

c) studenți de etnie romă”, conform ghidului.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelurilor de proiecte

„Prezentele apeluri de proiecte urmăresc finanțarea măsurilor dedicate creșterii accesului la studii universitare, respectiv a celor care au în vedere prevenirea și combaterea abandonului universitar prin:

1)  Măsuri de tip „punte” în vederea facilitării tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a;

2)  Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate;

3)  Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități. 

I. Măsuri de tip „punte” în vederea facilitării tranziției la studiile universitare începând cu clasa a XI-a

Activități obligatorii:

1) „identificarea elevilor în risc de a nu participa sau a nu promova examenul de bacalaureat, precum și a absolvenților de liceu din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat;

2) consilierea elevilor cu privire la opțiunile de programe de studiu din mediul universitar și promovarea ofertei educaționale universitare în rândul unităților de învățământ preuniversitar (în special în unitățile de învățământ cu o rată scăzută de cuprindere a absolvenților în învățământul superior);

3) susținerea persoanelor identificate prin oferirea de sprijin pentru facilitarea tranziției la studiile universitare prin programe remediale pentru recuperarea decalajelor de învățare pentru pregătirea examenului de Bacalaureat sau admiterii la studii universitare de licență și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din internatele instituțiilor de învățământ preuniversitar, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare care ar contribui la facilitarea tranziției la studiile universitare;

4) acordarea de subvenții, inclusiv elevilor care beneficiază de burse sociale acordate conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-f) din OME nr. 6238 / 2023 privind aprobarea Metodologiei cadru din 8 septembrie 2023 de acordare a burselor, cât și elevilor care nu beneficiază de burse sociale acordate conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-f) din OME nr. 6238 / 2023 privind aprobarea Metodologiei cadru din 8 septembrie 2023 de acordare a burselor, dar care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-f) din OME nr. 6238 / 2023 privind aprobarea Metodologiei cadru din 8 septembrie 2023 de acordare a burselor.

Acordarea sprijinului pentru facilitarea tranziției la studiile universitare și a subvenției trebuie condiționate de frecvența regulată și rezultatele obținute și de parcurgerea etapelor din planul personalizat/programul de sprijin individualizat (elaborat pentru elevi).

În cazul elevilor, subvenția se va acorda lunar, pe o perioadă de minimum 12 luni. Aceasta poate fi prelungită pentru încă o perioadă de maximum 9 luni (este exclusă perioada vacanțelor de vară). 

Valoarea subvenției este de 300 lei/lună, reprezentând cea mai mică unitate financiară luată în calculul acordării burselor pentru elevi. Este totodată echivalentă cu bursa socială, conform art. 108 alin. (3) lit. b) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Perioada maximă de acordare este de 12 luni (în penultimul an de studii) + 9 luni (în ultimul an de studii). Suma maximă/participant = 6.300 lei.

Subvenția acordată elevilor din grupul țintă poate fi utilizată inclusiv pentru plata taxei de înscriere, de înmatriculare sau de susținere a examenului de admitere pentru un program de studii universitare.” 

II Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate.

Activități obligatorii:

1) „sprijinirea studenților cu risc de abandon, prin operaționalizarea mecanismelor de identificare și monitorizare a nevoilor studenților în cadrul CCOC;

2) asigurarea în cadrul CCOC a serviciilor de suport, îndrumare și consiliere în vederea prevenirii și combaterii abandonului universitar;

3) acordarea de sprijin pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar în rândul studenților, membri ai grupului țintă, prin implementarea unor programe remediale / de aducere la nivel a studenților cu dificultăți în învățare, și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din campusurile universitare, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare care ar determina abandonul universitar;

4) acordarea de subvenții, inclusiv studenților care beneficiază de burse sociale acordate conform prevederilor art. 10 alin. (9) lit. a) – c) din OME nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior, învățământ cu frecvență, cât și studenților care nu beneficiază de burse sociale acordate conform prevederilor art. 10 alin. (9) lit. a) – c) din OME nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior, învățământ cu frecvență, dar care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art. 10 alin. (9) lit. a) – c) din OME nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior, învățământ cu frecvență;

Acordarea sprijinului pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar în rândul studenților și a subvențiilor trebuie condiționat de frecvența regulată și rezultatele obținute și de parcurgerea etapelor din planul personalizat/programul de sprijin individualizat (elaborat pentru studenți).

Durata minimă a sprijinului pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar în rândul studenților și subvenția oferite prin proiect pentru un student membru al grupului țintă este de un an universitar.

Valoarea unei subvenții pentru studenți va fi de 330 lei/lună, reprezentând cea mai mică unitate financiară luată în calculul acordării burselor pentru studenți, conform art. 149 alin. (21) din Legea învățământului superior nr. 199/2023.

Subvenția se va acorda studenților lunar, pe o perioadă de minimum 12 luni în perioada studiilor universitare. Această perioadă poate fi prelungită pentru o perioadă de încă 12 luni (este exclusă perioada vacanței universitare de vară). Perioada maximă de acordare a subvenție pentru studenți este de 24 luni (anul I + II), suma maximă/participant fiind în cuantum de 7.920 lei.” 

III. Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități, inclusiv admiterea

Activități obligatorii:

1) „Asigurarea accesibilității fizice și digitale în cadrul proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități în IÎS, inclusiv admiterea;

2)  Achiziționarea de servicii de suport (ex. interpreți, tehnologii specifice);

3)  Dezvoltarea unor servicii de consiliere și îndrumare dedicate studenților cu dizabilități.”

DOCUMENT Ghidul solicitantului pentru apelul „Primul student din familie”

Foto © Kasto80 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

CNCD se autosesizează după ce Ministerul Educației a menținut pentru minoritari examenul de română la admiterea la facultate. Asztalos: În cazul câtor etnici români în funcții publice reflectă BAC-ul nivelul de stăpânire a limbii române?

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării se autosesizează în problema examenului de limba română pe care Ministerul Educației le permite universităților să îl organizeze pentru absolvenții minoritari care vor să dea…
Vezi articolul

ULTIMA ORĂ Listele actualizate cu olimpiadele și concursurile școlare din acest an, publicate de Ministerul Educației. Au apărut olimpiadele naționale de română, de engleză și de istorie

Ministerul Educației a publicat astăzi listele cu olimpiadele și concursurile școlare care se vor desfășura în anul acesta școlar, deocamdată fără un calendar pentru acestea. Listele pot fi consultate și…
Vezi articolul