Sute de situații problemă propuse de inspectoratele școlare pentru profesorii care vor să fie directori. Graficul pentru proba de interviu se publică vineri

16.775 de vizualizări
Foto: © Photosvit | Dreamstime.com
„Elevii transferați în acest an școlar au rezultate academice bune, dar au fost formați într-un sistem pedagogic tradițional. Care sunt măsurile, strategiile pe care le veți folosi pentru a facilita integrarea acestor elevi în clasele în care au fost repartizați?”, este o situație problemă propusă de Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru a doua etapă a probei de interviu a concursului de directori. Sunt sute de întrebări de la inspectoratele școlare ce vizează atât candidații, cât și membrii comisiei, care trebuie să le formuleze.

O altă situație propusă de ISJ Iași este cea legată de comunicare cu elevii și părinții: „Profesorul X, foarte apreciat de elevi și părinți, a hotărât din motive personale, să nu mai fie dirigintele clasei. Cum comunicați acest aspect elevilor și părinților, știind că aceștia acceptă cu greu o schimbare, iar persoana propusă este în primul an de activitate?”.

În lista se află și cazurile în care școala are o bază precară de mijloace didactice: „Unitatea de învățământ vocațional de artă dispune de o bază precară de mijloace didactice specifice, cu efecte negative asupra calității pregătiri de specialitate a elevilor. Ce măsuri concrete ați întreprinde în sensul ameliorării acestei situații?”.

Lista cu situațiile problemă – ISJ Iași
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre rezervate se dispune prin decizia inspectorului şcolar general. Precizaţi care sunt etapele parcurse în unitatea şcolară pentru detaşarea în interesul învăţământului a unui cadru didactic, perioada pentru care poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului şi ce trebuie să dispună unitatea de învăţământ în baza deciziei de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului.
În unitatea şcolară pe care o conduceţi, pentru anul şcolar 2022-2023 catedra X va fi vacantă şi completă. În anul şcolar 2021-2022, sunt încadrate pe disciplina X, în unitatea şcolară, 2 cadre didactice  suplinitoare, astfel: Un cadru didactic este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată în baza notei 7.80 obţinută la concursul naţional de ocupare a posturilor/catedrelor vacante sesiunea 2021, cu definitivat. Al doilea cadru didactic este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată în baza notei 8.40 obţinută la concursul naţional de ocupare a posturilor/catedrelor vacante sesiunea 2021, fără definitivat şi fără a fi înscris la examenul naţional de obţinere a definitivatului în sesiunea 2022. Ambele cadre didactice solicită modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1.09.2022. Argumentaţi şi menţionaţi persoana care poate primi acordul privind modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1.09.2022.
În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic de predare titular, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au obligaţia de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învăţământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii. În structura catedrelor pentru întregirea normei didactice de predare pot fi incluse ore opţionale săptămânal și, în mod obligatoriu, ore la cel puțin una dintre disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. Precizaţi care este numărul maxim de ore opţionale săptămânal care pot fi incluse ȋn structura pentru întregirea normei didactice de predare.
Cadrele didactice de predare şi de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, pot fi salarizate și prin plata cu ora. Precizaţi ȋn ce situaţie un cadru didactic care poate beneficia de reducerea normei didactice de predare poate fi remunerat în regim de plată cu ora?
Vă aflați în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular în unitatea dvs. școlară. Pentru anul școlar următor, unui cadru didactic i se poate constitui catedra din 12 ore, conform documentului de numire. Precizați în ce situație se află cadrul didactic mai sus menționat și cum veți putea rezolva problema acestuia?
Un cadru didactic titular, care împlinește 65 ani până la data de 1 septembrie 2022 solicită conducerii unității de învățământ menținerea în activitate peste vârsta de pensionare, în anul școlar 2022-2023. Cerință: Precizați cum veți putea soluționa cererea cadrului didactic?
La unitatea școlară pe care o conduceți pe postul/catedra X este încadrat în anul școlar 2021-2022 un cadru didactic suplinitor cu CIM pe perioada determinată, în baza notei  7.30 pe care a obținut-o la concursul național de ocupare a posturilor, în sesiunea 2021, cu definitivat. Cadrul didactic solicită conducerii unității de învățământ prelungirea CIM în anul școlar 2022-2023. Precizați dacă profesorul poate beneficia de prelungirea CIM în anul școlar 2022-2023 și care sunt etapele soluționării cererii cadrului didactic.
Vă aflați în perioada de stabilire a activităților din cadrul programului “Școala Altfel” și observați că se propun activități identice cu cele de anul trecut. Considerați că este greșit să se copieze orarul anului trecut? Argumentați!
Directorul organizează o ședință de analiză care va asigura colectarea informațiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului național „Școala altfel” pe care îl va transmite ulterior către inspectoratul școlar. Cum măsurați satisfacția  tuturor cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele observate, știind că există voci care contestă eficiența activităților?
Directorul unității de învățământ va monitoriza prezența copiilor preșcolari/ elevilor și a cadrelor didactice la activitățile Programului național „Școala altfel”. Numiți un instrument de monitorizare și descrieți eficiența acestuia.
Analizând activitățile programului ,,Școala Altfel” dintr-un an precedent ați observat că  nu există activități propuse de părinți sau parteneri ai unității de învățământ. Cum puteți îmbunătăți acest aspect, astfel încât să existe o implicare reală a acestor beneficiari indirecți.
Numiți câteva activități  care ar putea face parte din  calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, cu scopul de a îmbunătăți relația elev – elev/ relația școală – comunitate.
Profesorul X , foarte apreciat de elevi și părinți, a hotărât din motive personale, să nu mai fie dirigintele clasei. Cum comunicați acest aspect  elevilor și părinților, știind că aceștia acceptă cu greu o schimbare, iar persoana propusă este în primul an de activitate?
La unul dintre concursurile-festival organizate de instituția școlară se observă o implicare insuficientă în organizare a cadrelor didactice. Fiind un concurs internațional, cu implicarea partenerilor locali, propuneți câteva măsuri pentru a evita o organizare defectuoasă.
În cadrul Palatului Copiilor aflați că unul dintre profesori nu are suficienți copii la cerc. Ce măsuri propuneți pentru a intra în normalitate?
În urma mai multor inspecții la ore descoperiți că unul dintre colegi lipsește în mod repetat. Cum procedați, mai ales că acest cadru didactic este unul dintre cei mai performanți din unitate?
În școala există un interes deosebit al cadrelor didactice pentru formarea continuă. A fost înregistrat un număr mare de solicitări pentru participarea la cursuri de formare, pe teme diferite. Constatați că bugetul alocat acestui titlu de cheltuieli nu poate acoperi toate solicitările pentru participare la cursuri de formare. Care sunt modalitățile prin care echipa de conducere poate să răspundă nevoilor de formare ale cadrelor didactice?
În calitate de membru al comisiei pentru efectuarea inspecțiilor de specialitate la examenul național de definitivare în învățământ, ați acordat nota 7 (șapte) la prima inspecție susținută de  colegul debutant înscris la acest examen. Colegul evaluat cu nota 7 (șapte) la inspecție, contestă nota. Cum răspundeți acestei provocări?
Un cadru didactic, care a susținut și promovat examenul pentru definitivarea în învățământ cu media 9.80 (nouă 80%), depune cerere pentru preinspecția specifică gradului didactic II în anul școlar imediat următor. Cum procedați în acest caz în calitate de director?
Școala pentru care candidați la funcția de director înregistrează cazuri de copii, încadrați în grad de handicap grav, ce urmează să fie  școlarizați la domiciliu. Ce demersuri  trebuie să întreprindeți în acest sens, în relația cu familia și cu I.S.J.?
Tot mai mulți copii cu dizabilități/CES din unitățile de învățământ special și special integrat sunt însoțiți, la recomandarea specialiștilor, de facilitator. Care sunt responsabilitățile facilitatorului în unitatea de învățământ?
Comunicarea dintre diferitele departamente ale școlii este adesea deficitară, cu efecte negative asupra rezultatelor unității de învățământ (organizare administrativă, management, buget, curriculum) și a atmosferei generale din școală. Care sunt strategiile prin care echipa de management poate optimiza comunicarea pentru a ameliora, astfel, funcționalitatea, rezultatele și atmosfera din cadrul colectivului unității școlare?
Unitatea de învățământ vocațional de artă dispune de o bază precară de mijloace didactice specifice, cu efecte negative asupra calității pregătirii de specialitate a elevilor. Ce măsuri concrete ați întreprinde în sensul ameliorării acestei situații?
Potențialul artistic al elevilor este ridicat, însă resursele financiare limitate ale unității de învățământ vocațional nu permit participarea acestora la concursuri de profil, în țară sau peste hotare, cu impact negativ asupra rezultatelor școlii și a motivației elevilor. Ce măsuri ați întreprinde pentru a atrage resursele financiare necesare acestui demers?
Unitatea de învățământ vocațional de artă obține, prin elevii și profesorii săi, rezultate meritorii în domeniile de specialitate, însă acestea sunt puțin cunoscute în comunitate, pe fondul unei strategii de comunicare defectuoase. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ați putea iniția pentru a asigura vizibilitatea școlii la nivelul comunității.
Perioada pandemică a adus o serie de modificări atât în privința organizării și desfășurării lecțiilor de antrenament sportiv, cât și în privința desfășurării competițiilor sportive. Specificați documentele legislative după care își desfășoară activitatea didactică, în perioada stării de alertă, unitățile școlare cu profil sportiv integrat și suplimentar.
În procesul instructiv-educativ, unitățile școlare cu profil sportiv integrat și suplimentar se confruntă cu multe dificultăți, printre care se regăsește și abandonul activității sportive. Vă rugăm să menționați cauzele care duc la abandonarea activității, precum și măsurile care trebuie luate de conducerea unității de învățământ și de cadrele didactice pentru a combate acest lucru.
Încadrarea cu personal calificat de calitate reprezintă o prioritate a unităților școlare cu profil sportiv integrat și suplimentar. Dacă în cursul anului școlar se vacantează un post didactic, care sunt pașii de urmat pentru ocuparea postului?
Activitatea de selecție la nivelul grupelor de începători din cadrul unităților școlare cu profil sportiv integrat și suplimentar reprezintă una din cele mai importante probleme cu care se confruntă acestea în perioada pandemiei. Ce măsuri se pot întreprinde pentru a sprijini activitatea de selecție în această perioadă greu încercată?
Resursa financiară reprezintă o adevărată provocare pentru managementul unităților cu profil sportiv. Care sunt modalitățile de  finanțare a cluburilor sportive școlare și ce măsuri concrete ați lua pentru suplimentarea de resurse financiare.
Elevii transferați în acest an școlar au rezultate academice bune, dar au fost formați într-un sistem pedagogic tradițional. Care sunt măsurile, strategiile pe care le veți folosi pentru a facilita integrarea acestor elevi în clasele în care au fost repartizați?
Reușita unui parcurs educațional a unui elev înscris în unitatea de învățământ alternativ este condiționată de o strânsă colaborare cu părinții. Totuși, studiile arată că nu toți părinții aleg o alternativă educațională pentru că sunt de acord cu oferta educațională a școlii sau cu viziunea acesteia despre educație. Mai mult, aceștia sunt persoane dinamice, cu un program încărcat. Prezentați strategia prin care îi convingeți pe acești părinți să participe la viața școlii la nivelul de așteptare pe care îl presupune tipul de alternativa educațională a unității de învățământ.

Printre probleme pot fi identificate cele care țin de comunicarea cu celelalte cadre didactice, precum și fenomenul de abandon școlar, bugetul unității de învățământ, incluziunea elevilor cu CES, școala online, curriculum la decizia școlii. 

Lista cu situațiile problemă – ISJ Neamț:
Lista cu situațiile problemă – ISJ Vrancea
Lista cu situațiile problemă – ISJ Dolj
Lista cu situațiile problemă – ISJ Alba
Lista cu situațiile problemă – ISJ Argeș
Lista cu situațiile problemă – ISJ Vâlcea
Lista cu situațiile problemă – ISJ Giurgiu
Lista cu situațiile problemă – ISJ Mureș
Iată lista cu situațiile problemă ce au fost propuse de către Ministerul Educației
Informații de context

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurată astfel:

a) Etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 minute;
b) Etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalități de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 minute:
c) Etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 minute.

Calendarul concursului de directori

2 – 10 noiembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie – 8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie – 10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
17 decembrie – Validarea rezultatelor finale
20 – 22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Foto: © Photosvit | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


2 comments
  1. Asta înseamnă că pentru a putea evalua, membrii comisiei trebuie să cunoască metodologia de mobilitate, nu ? Sau notează doar inspectorul (dacă e de resurse umane) și ceilalți preiau nota ? Și ce competențe manageriale dovedești ? Aaa… la modul neoficial trebuie să ai ”cunoștințe”, abilități și atitudini ca să decizi o mișcare de personal în afara legii dar oficial ? Respecți legea. Asta e competența. Interesant.

  2. Situațiile problemă citate au ele însele mari probleme de conținut și formă. Foarte multe dintre ele, respectiv, cele care se referă la mișcarea personalului didactic nu sunt din bibliografia de concurs. Nu au precizie, nici coerență logică, nu sunt generale, ci sunt încărcate de elemente particulare și de idei preconcepute. Nu în ultimul rând, conțin greșeli gramaticale. “Parcursul este al elevului, reușita este a parcursului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Consiliile județene și locale ar putea asigura o masă gratuită în creșe, grădinițe și școli – propunere legislativă / Anul trecut programul “Masă caldă” nu a fost implementat în 13 școli, din cauza neimplicării autorităților locale, potrivit unui raport

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de miercuri, în unanimitate, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 prin care “consiliile județene și locale pot asigura o…
Vezi articolul

Două treimi dintre participanții la un sondaj online al Federației Asociațiilor de Părinți cred că școala fizică peste rata de infectare de 3 la mie este o decizie bună, iar 53% sunt de acord cu testarea non-invazivă a elevilor la revenirea la școală

Decizia de a menține școlile deschise pentru elevi peste rata de infectare de 3/1.000 de locuitori, adică în scenariul roșu, a fost una benefică pentru învățare, cred 68% dintre părinții…
Vezi articolul

Jandarmeria: Agresorul de la Ploiești avea la el un cuțit de bucătărie, un toporaș, o teslă, un patent, o foarfecă, un PET de 2 l tăiat în care se aflau cuie, o sticlă cu țuică

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Prahova, profesorul Aurel Graur, a declarat pentru Edupedu.ro că incidentul cu profesoara înjunghiată de fostul elev s-a petrecut la unul dintre liceele considerate printre cele…
Vezi articolul

Ministrul Muncii, Budăi, după negocierile cu sindicatele profesorilor: Eu sunt un prieten al sindicaliştilor şi cu siguranţă că tot ce au spus şi noi am spus public de la bun început că solicitările dumnealor sunt legitime, dar trebuie să găsim un echilibru

Solicitările sindicaliştilor din Învățământ sunt legitime, dar trebuie să găsim un echilibru, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budăi, la finalul negocierilor cu liderii celor trei federaţii din Educaţie, scrie…
Vezi articolul