Telefonul mobil poate fi confiscat de la elevii din clasele primare și gimnaziu și predat părinților, potrivit unui amendament susținut și de ministrul Educației și votat în comisia de învățământ din Camera Deputaților / Pentru elevii de liceu, decizia privind interzicerea telefoanelor rămâne la dispoziția școlii

7.040 de vizualizări
Foto: © Katie Nesling | Dreamstime.com
Un amendament adus legilor Educației, susținut și de ministrul Educației, Ligia Deca, și de PNL, PSD, AUR, UDMR și minorități, votat luni în comisia de învățământ din Camera Deputaților, prevede că “utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial”. Cei care nu se conformează riscă să li se confiște telefonul sau dispozitivul. Pentru elevii de liceu, lucrurile nu se schimbă din acest punct de vedere, reglementarea privind utilizarea telefoanelor mobile fiind prevăzută tot în ROFUIP, ca până acum, potrivit unui alt amendament adoptat luni în comisie. O serie de sancțiuni pentru elevi au fost reglementate prin amendamente aduse la legile Educației.

Potrivit amendamentelor susținute și de Ministerul Educației, în cazul în care un elev este exmatriculat temporar sau pe parcursul unui an școlarbeneficiază de consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie precum și de activități remediale.

Potrivit unui amendament adus de Ministerul Educației, partidele din coaliție, minoritățile și AUR, este menționat explicit în proiectul legii învățământului Preuniversitar că elevilor din preșcolar, clasele primare și gimnaziu le este interzis să folosească telefoanele mobile sau alte dispozitive în timpul orelor de curs. În cazul în care acestea sunt găsite asupra elevilor, dispozitivele pot fi confiscate și predate părinților, mai arată amendamentul aprobat luni. Pentru elevii de liceu, decizia privind interzicerea telefoanelor rămâne la dispoziția școlii.

Pentru elevii de liceu, decizia privind interzicerea telefoanelor rămâne la dispoziția școlii.

Amendamentul aprobat luni, la art. 102:

(4) Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

(5) În învățământul liceal, regulamentul intern al unității de învățământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menționate la alin. (3) în întregul sau parțial din incinta unității de învățământ, precum și în timpul activităților care se desfășoară în
afara acesteia.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (4)-(5) poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau elevi conform regulamentului intern al
unității de învățământ.

În prezent, reglementarea privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile este prevăzută prin ROFUIP la art. 186, alin 2, prin regulamentul intern al fiecărei unități de învățământ pentru toți elevii, și prin statului elevului, dar nu se specifică pe niveluri de învățământ.

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ. În situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Alte interdicții votate de deputați în comisia de învățământ și ce sancțiuni riscă elevii

Luni au fost votate amendamente privind interdicțiile elevilor și sancțiuni ce sunt prevăzute deja prin statulul elevului sau prin ROFUIP, dar și prevederi noi cum ar fi interzicerea promovării de idei, concepții, doctrine, un limbaj, simboluri și materiale antițigăniste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului, cu modificările ulterioare.

Potrivit amendamentelor votate luni:

(3) Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;


b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei
persoane;


c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

d) să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc în perimetrul unității de învățământ;

e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităților de învățământ sau în cadrul activităților
desfășurate în mediul online;

g) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ;

h) să provoace, să instige și să participe la acte de violență;


i) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

j) să invite sau să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii și al diriginților;

k) să promoveze idei, concepții, doctrine, un limbaj, simboluri și materiale antițigăniste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului, cu modificările ulterioare.

Cum pot fi pedepsiți elevii / Mustrarea în fața clasei este interzisă

În cazul în care un elev este exmatriculat beneficiază de consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie precum și de activități remediale.

Un elev poate fi suspendat pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare, iar pe durata unui an școlar pentru cel mult 15 zile lucrătoare, potrivit amendamentelor votate și susținute și de ministerul Educației.

Ce prevăd amendamentele:

Art. 102 – (1) Elevii răspund disciplinar pentru încălcarea prevederilor art. 1021 alin. (2)-(5):

(2) Analiza disciplinară poate fi inițiată de personalul școlar în urma unei încălcări a regulamentelor unității de învățământ preuniversitar sau a comportamentului
inadecvat al elevului. Elevul și părinții/tutorii legali sunt informați cu privire la natura încălcării și sunt convocați la o întâlnire formală.
(3) Elevii au dreptul la apărare și nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.
(4) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ, în cadrul activităților extrașcolare sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online.
(5) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei, sunt:
a) observație individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ;
h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ;
i) exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

(6) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților/tutorilor legali.

Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

(7) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.
(8) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.
(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. d)-h) nu se pot aplica în învățământul primar.
(10) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. f) și g) se pot aplica în învățământul obligatoriu numai în situații foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța elevilor sau a personalului din școală, afectând dreptul la educație, respectiv la muncă.
(11) Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.
(12) Elevii care au fost sancționați conform prevederilor alin. (5) lit. e)-h) beneficiază de
consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie precum și de activități remediale.

(13) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) pot fi însoțite și de scăderea notei la purtare.
(14) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (5) este reglementată de Statutul Elevilor prevăzut la art. 102^1, alin. (8).
(15) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzută la alin. (14) prevede în mod obligatoriu:
a) informarea elevilor și a părinților/tutorilor legali;
b) intervievarea elevilor, în prezența părinților/ tutorilor legali;
c) după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotârîrea Guvernului nr. 49/2011 … și a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta;
d) oferirea posibilității de contestare a sancțiunii;
(16) În procesul de sesizare și analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinții/ tutorii legali se realizează în absența elevilor, într-un spațiu dedicat, care asigură confidențialitatea, în prezența consilierului școlar și a mediatorului școlar, dacă este necesar.

Informații de context

Amintim, săptămâna trecută, în proiectul legii Învățământului Preuniversitar a fost reintrodusă exmatricularea elevilor, printr-un amendament la art 13. lit 2, iar luni s-au votat sancțiunile.

(2) Exmatricularea beneficiarilor primari pe perioada învățământului obligatoriu poate fi realizată numai in situații grave, în urma încălcării normelor de disciplină în spațiul școlar, în vederea protejării dreptului la educație a celorlalți beneficiari primari. Exmatricularea poate fi dispusă numai după parcurgerea unei proceduri disciplinare care garantează dreptul la apărare și contestație.

Amendamentul a fost scris de ministerul Educației și susținut de PNL și PSD. Anterior, în varianta proiectelor legii educației, adoptată de Guvern și trimisă la Parlament pentru dezbatere, ministerul Educației nu susținea exmatricularea elevilor în nici o situație.

Ministra Educației, prezentă la comisia de învățământ în cadrul dezbaterilor, a declarat pe 21 aprilie că ministerul susține acum acest amendament având în vedere situaţiile din ultimele luni de violenţă în şcoală: “Acest amendament permite exmatriculare pentru cazurile extrem de grave, sigur, cu o procedură care să asigure dreptul la contestaţie, dreptul la apărare etc. şi sigur că această exmatriculare nu înseamnă că nu se poate reînmatricula elevul la altă unitate de învăţământ şi, sigur că da, după ce există un program în care să existe consiliere, să existe ajutorul necesar pentru îndreptarea comportamentului. Considerăm însă că, având în vedere situaţiile din ultimele luni de violenţă în şcoală, trebuie să avem prevederi. Ne-am uitat şi la ceea ce se întâmplă în alte state ale Uniunii Europene care, chiar dacă învăţământul este obligatoriu şi garantat, au această posibilitate de exmatriculare din unitatea de învăţământ pentru cazurile cele mai grave”, a declarat Deca la Parlament.

Ministrul a menţionat că decizia privind reînmatricularea în acelaşi an şcolar sau în cel următor va fi stabilit “prin legislaţie secundară”, pentru că fiecare caz este aparte.

“Cred că fiecare caz este aparte şi, în funcţie de evaluarea profesioniştilor, se poate determina dacă reintegrarea se poate face imediat sau este nevoie de o perioadă de consiliere, de îndreptare de reevaluare şi aşa mai departe”, a adăugat pe Ligia Deca.

Foto: © Katie Nesling | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Exmatricularea elevilor, introdusă în proiectul de lege a învățământului, printr-o serie de amendamente susținute de Ministerul Educației, PSD, PNL, UDMR și AUR / Deca: Pentru cazurile cele mai grave se poate merge și pe soluția exmatriculării, însă cu drept de reînmatriculare
Obligațiile și drepturile elevilor, aprobate ca amendamente la proiectul legii educației
Exmatricularea elevilor, reintrodusă în proiectele legilor Educației, printr-un amendament susținut de minister, PNL și PSD: Exmatricularea poate fi realizată doar în situații grave, în urma încălcării normelor de disciplină în spațiul școlar

9 comments
 1. Pt ca multa lume este revoltata din cauza telefonului in timpul orelor, va asigur ca in lipsa telefonului, daca nu suntem interesati de ora, vom gasi altceva care sa ne preocupe. 😂

 2. M-am săturat de povestea asta cu telefoanele. Eu nu duc războaie cu elevii. Sunt absolut dependenți, vor face orice să aibă acces la telefon. Cum spunea cineva aici, nu îi caut prin buzunare.
  Dacă părinții sunt îngrijorați că telefonul le distrage atenția, să nu li-l dea la școală. Dacă nu, asta e. Cei care acum butonează în oră, altădată, când nu erau telefoane, făceau altceva și tot nu erau atenți.
  E bizar cum ai voie să iei telefonul celor mici, dar nu și al liceenilor. Tocmai ei stau lipiți de ecrane. Poate s-au gândit să ne protejeze pe noi profesorii; cine știe cum reacționează un licean la așa afront? Dacă pentru un test se scoate cuțitul…

 3. Sa se revizuiască primesc dar sa nu se schimbe nimic

  Va fi exact ca înainte.
  Se vor invoca tot felul de exceptii. Apoi vor fi ,, dați exemplu” câțiva ,, profesori bezmetici” care aplică legea.

  Restul profesorilor nu se mai complică cu hârțoage și se revine la starea inițială.
  P. S.
  Azi, am prins încă trei elevi trișând folosind ChatGPT . Am semnalat problema. 90% dintre profesorii care au ascultat nici nu știau despre ce e vorba.

  Cam asta e starea învățământului românesc acum.

  După noua lege va și mai rău.

  PPS
  Urmăresc filmările de la comisia de învățământ din Parlament și mă gândesc cum am ajuns așa de jos…

 4. De 3 decenii, Ministerul Educatiei – cu numerosii sai parteneri, juristi si contestatari – nu reuseste sa adopte REGULI SIMPLE, CLARE si mai ales EFICACE, EFICIENTE si PRAGMATICE pentru a curma “apetitul” (altfel de inteles) al elevilor si studentilor nostri de-a butona telefoanele in timpul orelor de curs/ laborator/ seminar (inclsuiv si, mai ales, pentru distractie sau inregistrarea audio-video a procesului educational), anuland astfel din start scopul si rolul prezentei lor in scoala/ universitate…
  In scolile si universitatile nord-americane se utilizeaza de decenii in scopul blocarii comunicatiei electronice din si catre acestea – doar pe parcursul orelor, comunicarea redevenind posibila doar in pauze si la terminarea programului- aparatele bine cunoscute electronistilor si denumite JAMMERE (BROUILLEURS) care bruiaza frecventele comunicatiilor electronice facandu-le imposibile… Ceva similar functiona la noi pana in 1965, pentru a bloca auditia – pe tot teritoriul Romaniei – a posturilor de radio straine emitand in limba romana (Europa libera mai ales)… Din pacate, la noi, ANCOM se opune oficial interzicand aceste aparate (pe baza unei vechi directive europene care prevede si numeroase exceptii) sub pretextul ca bruierea nu ar putea fi limitata in spatiu si timp. Jammerele moderne permit limitarea stricta, in timp si spatiu, a actiunii bruiajelor de blocare…. Si totusi jammerele se utilizeaza la noi in penitenciare si… la concursurile de magistrati ! Unele modele, probabil artizanale, se comercializeaza liber prin Internet, in diferite scopuri… Ministerul Educatiei ar putea comunica mai eficace cu ANCOM nu numai pentru introducerea jammerelor in (unele) scoli si universitati ci si pentru monitorizarea tot mai frecventelor intreruperi din retelele de comunicatii electronice care au ingreunat si mai ingreuneaza substantial functionarea online a scolilor si universitatilor …

 5. Bravoooo! Ati rezolvat tot! Dupa 30 de ani, vorba lui Caragiale, ati schimbat pe ici pe colo. Nimic concret, aceleași lucruri. Tocmai elevul de liceu e cel care butoneaza la greu in ore. Cu aia mici si de gimnaziu, profesorul o mai da la intors. Cu aia de liceu, ii mai da si una in cap. N-ati învățat nimic. Parca vreti cu tot dinadinsul SA ÎNGROPATI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMANESC. SUNTEȚI COMPLET RUPTI DE REALITATEA DIN CLASE.
  Ati lasat aceeasi hartogaraie de se transforma profesorii in JANDARMI, POLITISTI, JURIȘTI, PROCURORI, DADACE.
  CLAR. NU EXISTA VOINTA POLITICA SA SE REZOLVE CEVA IN ÎNVĂŢĂMÂNT. Lasciate ogni speranza voi ch ‘ entrate…

 6. Am văzut multe situații în care telefonul mobil a fost necesar. Părintele trebuie să-și poată contacta copilul. Avem elevi cu părinți sau bunici care suferă de diferite boli grave, și elevi care au la randul lor diferite probleme de sănătate. Sunt cadru didactic și mă irită la culme diriginta fiicei mele, care urlă și ne jignește dacă îmi sun copilul la 10-15 minute după terminarea orelor de curs… situație creată de faptul că uneori îi ține peste program după finalizarea ultimei ore. Nu mi-am crezut copilul și i-am instalat o aplicație de urmărire. Așa am auzit de la colega mea de matematică lucruri oribile, spuse cu multă ură și pe un ton demn de o individă scelerată. Citez: “nu-mi spune mie nesimțitul ăla de tată-tău când îmi termin ora”, sau “așa nesimțită te-a făcut mă-ta?”… situații în care fiica mea doar tăcea. Singura ei vină era că îi vibrase telefonul în ghiozdan. În schimb, elevii cu părinți de partid sau copiii de preoți se bucură de toate “excepțiile” posibile.

  1. și învierea nu o fi tot distragerea atenției?

   toți copiii vin azi cu telefoanele la școală și le butonează inclusiv în timpul orei. mi se pare o măsură foarte bine
   singura nelămurire este: cum adică POATE fi confiscat? daca profesorul nu vrea sa se complice, nu îl confisca? daca părinții sunt “atenți” cu profesorul, nu îl confisca? daca elevul amenință cu cuțitul, nu îl confiscă?
   regula ar trebui sa fie clară: fără telefon la școală, oricine aduce unul, se confiscă.

   1. Corect. Ce fac, il buzunaresc pe elevul de 18 ani daca nu vrea sa-l dea? Ma lupt corp la corp pt.el sau cum? Vreau un raspuns concret. Il are. Il prind ca-l foloseste nepermis. Cum i-l confisc gliganului de liceu daca nu mi-l da? Nu vreau povesti. Vreau exact sa-mi spuneti cum actionez. Eu mana in buzunar sau chiloti nu-i bag elevului, sa fie clar. Nu buzunaresc si nu pipai elevii in cautarea telefonului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Premiile “Henri Coadă” pentru elevi și studenți câștigători în competiții tehnico-științifice internaționale – Au fost oferite mai puține decât pragul stabilit prin hotărâre de guvern / Țările care alocă 2-3% pentru cercetare, lăudate de premierul Ciucă, al cărui guvern țintește 1% în 2024

Elevii și studenții care au obținut locul I, II și II în competiții tehnico-științifice internaționale au primit, marți, premiile acordate de guvern printr-un program introdus în decembrie, având drept scop…
Vezi articolul

Peste o mie de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Buzău învață de o săptămână online. Ei își desfășurau cursurile într-un imobil care nu mai are apă potabilă / Colegiul este în reabilitare de peste 4 ani

Peste 1.000 de elevi Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” din Buzău învaţă de mai bine de o săptămână online din cauză că imobilul unde îşi desfăşoară cursurile nu are apă potabilă,…
Vezi articolul