Concursul de angajare pentru profesorii suplinitori calificați și necalificați 2022. Probele încep pe 29 august, iar repartizările sunt pe 1-2 septembrie / Documentele necesare pentru înscriere și calendarul complet

47.487 de vizualizări
Foto: © Robert Kneschke | Dreamstime.com
Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate la nivelul județului/ municipiului București se desfășoară în perioada 25 august – 2 septembrie 2022, potrivit Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023, anexă din metodologia-cadru specifică (documentele, în articol).

Concursul se susține, astfel, “în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora”, potrivit articolului 98, alineatul 1, din metodologie.

“În condiţiile prezentei Metodologii, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepţional, până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului”, mai prevede același alineat.

Concursul pentru suplinitorii calificați

Alineatul 2 de la articolul 98 precizează: “Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional“.

Articolul 99, alineatul 1, menționează următoarele: “Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației”.

Documentul menționat anterior prevede că proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Calendarul acestui concurs

Potrivit punctului 18 din documentul citat, “Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/municipiului București” presupune următoarele:

“a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;
Perioada: 25-26 august 2022

b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*; Termen: 29 august 2022

c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor; Termen: 30 august 2022

d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 30-31 august 2022“.

Testarea pentru necalificați

“Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.

(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot prezenta și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. (…)

(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.

(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5 (cinci).

(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestațiile se depun la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de soluţionare a contestațiilor prevăzută la art. 101 alin. (1). Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Hotărârile comisiei județene/a municipiului București de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.

(8) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.

(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar”, se arată în metodologie.

Calendarul testării pentru necalificați

„Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate: 

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere; Perioada: 25-26 august 2022

b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor; Perioada: 29-30 august 2022

c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale; Perioada: 30-31 august 2022

Actele necesare

Potrivit metodologiei de concurscandidații vor anexa în următoarea ordine actele în original, respectiv în copie (documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia. În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi):

 1. solicitarea scrisă privind repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă, conform prevederilor art. 80 alin. (3) şi (4) din Metodologie (opțiunea nu poate fi modificată după comunicarea rezultatelor la proba scrisă). 
 2. fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);
 3. copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 4. copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
 5. copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
  • 5′) absolvenţii promoţiei 2022 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
 6. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 7. copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
 8. copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 10. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
 12. avizul/adeverinţa medical(ă), emis (ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 13. declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
 14. adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
 15. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
 16. certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original (în cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă)
 17. numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2012 – 31.08.2022 (dacă este cazul). 
Model de cerere pentru înscriere:
Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023, în format .pdf:

Documentul complet: Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023 (sursa: edu.ro):

Informații de context

O analiză Edupedu.ro a arătat că mai mult de jumătate din candidații de la titularizare, absolvenți 2022, nu au reușit să ia peste 7.

Ministrul Educației a anunțat luna trecută că profesorii se vor putea titulariza și pe mai puțin de 18 ore, cât este o normă didactică de bază: „Este bine-cunoscută situația în care sunt candidați care obțin ani la rând peste nota 9 la examenul de titularizare, dar nu beneficiază de posturi pe care să poată fi titularizați. (…) Cu alte cuvinte, începând cu anul viitor, 2023, vor fi scoase la concurs și acele posturi care sunt cu 9, 10, 11, 17 ore, chiar dacă nu au 18 ore”.

Cîmpeanu a mai spus că „viabilitatea unui post nu va mai fi certificată doar de școală, ci viza finală va fi dată de Direcția Județeană pentru Învățământ Preuniversitar, respectiv Direcția Municipiului București pentru Învățământ Preuniversitar”.

Pentru anul viitor, ministrul a spus că mizează pe o crește de 5 ori a posturilor titularizabile: „Sunt convins că anul viitor vom avea nu 5.000 de posturi titularizabile, ci vom avea probabil, estimez, 20-25 de mii. E o estimare. Mizez pe o creștere de cinci ori, deci pe șanse de cinci ori mai mari pentru acei profesori buni care vor să intre în sistemul de învățământ, vor să fie fidelizați, vor să fie valorizați în sistemul de învățământ.”

Acesta a mai anunțat că debutanții vor avea salariul mediu pe economie, adică 3.750 de lei.

Amintim că Ministrul Educației a precizat încă din mai 2022 că salariul unui profesor debutant ar trebui să fie cât un salariu mediu net pe economie. Într-un alt interviu, difuzat sâmbătă la Digi24, ministrul Cîmpeanu a menționat și sume. Acesta a spus că ar fi vorba despre 3.650 de lei – 3.750 de lei, valoarea salariului mediu net pe economie pentru anul 2021.

Pentru a deveni profesori, absolvenții de învățământ superior sunt în continuare obligați “să absolve cursurile unui masterat didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.”, conform proiectului de lege.

Debutul în profesie se realizează după parcurgerea stagiaturii didactice, la finalul căreia cadrul didactic stagiar susține examenul de licențiere pentru cariera didactică, ce cuprinde două componente de evaluare sumativă: 

a) raportul de evaluare a stagiului practic;

b) examen scris.

Pe de altă parte, Edupedu.ro a scris că orice persoană cu studii superioare ar putea să devină cadru didactic, chiar dacă nu a urmat programele de formare psihopedagogică sau nu are masteratul didactic, potrivit unei excepții din proiectul Legii învățământului preuniversitar.

Aproape 18.000 de profesori fără pregătire au predat în anul școlar 2019-2020, potrivit datelor Ministerului Educației publice pe site-ul data.gov.ro.

Citește și:
BREAKING Profesorii se vor putea titulariza și pe mai puțin de 18 ore, cât este o normă didactică de bază, anunță ministrul Cîmpeanu, pentru viitoarea Lege a Educației din Preuniversitar / Cel mai mic salariu net va fi 3.750, adică va fi cel mediu pe economie
Va fi mai greu să devii profesor, potrivit proiectului privind legea Educației în învățământul preuniversitar / Au fost incluse noi module, iar masterul didactic nu mai este suficient pentru a preda
Orice persoană cu studii superioare poate să predea în școli, fără module de pregătire sau masterat didactic, prin excepția introdusă în noul proiect de lege / „Trebuie să începem să fim un pic mai deschiși în ceea ce înseamnă recunoașterea competențelor din contexte formale, informale” – Ioana Lazăr, secretar general al Ministerului Educației
Aproape 18.000 de profesori „fără pregătire” predau în școlile din România. Top 10 școli cu cele mai multe cadre didactice fără studii adecvate postului pe care-l ocupă

Foto: © Robert Kneschke | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


2 comments
 1. pensionari de 65 de ani, pot opta pentru pozitia de profesor suplinitori, daca au pregatire superioara si un masterat? care sunt pasii

 2. Bună ziua,

  Înțeleg că pe București nu mai este concurs – cel puțin așa mi-au spus de la ISMB sector 5, că nu mai rămân posturi – care este procedura? De acolo m-au trimis direct la școli…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cât câștigă angajații din școlile și grădinițele private? Raport: Salarii de 3.000 – 4.500 de lei pentru o educatoare și până la 9.000 de lei pentru un profesor de ciclu gimnazial sau liceal

Numărul mare de grădinițe, școli private, instituții de tip before & after school care s-au deschis în ultimii ani a creat și o plajă semnificativă de oportunități în carieră pentru…
Vezi articolul

EXCLUSIV Comisiile constituite ilegal pentru interviurile din concursul de directori de școli vor fi lăsate să funcționeze și să termine interviurile, spune secretarul de stat din Ministerul Educației Sorin Ion: „A fost o problemă de ordin general”. Se vor relua interviurile, la comisiile ilegale? „N-am să mă antepronunț”, dar „nu prea mai e posibil”

Comisiile de interviu pentru concursul de directori, constituite ilegal, potrivit unui document oficial trimis de Ministerul Educației către Inspectoratul Școlar București, vor fi lăsate să funcționeze și să termine interviurile,…
Vezi articolul

DOCUMENT Cum vor colecta profesorii feedback obligatoriu de la elevi din clasa a V-a până la a XII-a, numai după ce se încheie mediile, ce rol au diriginții, ce se întâmplă cu raportul respectiv și cum poate fi folosit de conducerea școlii – metodologia de feedback aprobată de minister

Metodologia de colectare a feedback-ului asupra activității profesorilor, de la elevi, a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.864 din 31.05.2021. Documentul a fost publicat de portalul sindicatului FSE…
Vezi articolul

Material susținut de Samsung Electronics Romania

VIDEO „De când am primit tabla interactivă, nu am mai folosit tabla veche. Chiar îmi place”, spune Mihaela Urjan, profesor de Limba și literatura română la Școala Gimnazială Siriu, recent dotată prin PNRR / Colaborarea dintre comunitatea locală și școală este esențială în succesul acestor tipuri de investiții educaționale

Una dintre primele școli în care au ajuns să fie și instalate echipamente din apelul PNRR de dotare a unităților de învățământ, derulate prin primării, consilii locale și consilii județene,…
Vezi articolul