Drept la replică al Universității Politehnica București

10.840 de vizualizări
Foto: UPB

Articolul „EXCLUSIV Grădinița Politehnica, prima unitate de învățământ din România acreditată direct de Ministrul Educației, peste decizia Consiliului ARACIP care a hotărât neacreditarea”, publicat în 10 februarie 2022, autor Mihai Peticilă.

Universitatea POLITEHNICA București a luat act de conținutul articolului ce pune sub semnul întrebării decizia întemeiată a Ministerului Educației pentru acordarea acreditării nivelului preșcolar din cadrul Școlii Primare POLITEHNICA, și vă solicită să publicați acest drept la replica.

Universitatea POLITEHNICA din București se declară indignată de concluziile articolului care pun la îndoială calitatea unității de învățământ preuniversitar ”Școala POLITEHNICA” precum și legalitatea înființării acesteia.

Încă din anul 2012 în Strategia de dezvoltare a universității a fost menționată ca și prioritate realizarea unui program care să răspundă crizei majore de forță de muncă tinere din universitate. În acest program au fost cuprinse mai multe măsuri (care în acest moment sunt deja realizate) care să vină în sprijinul cadrelor didactice tinere în vederea dezvoltării în carieră, cum ar fi: realizarea unor mari infrastructure de cercetare (exemplu CAMPUS și PRECIS), finanțarea de granturi de cercetare acordate de universitate (exemplu: GEX 2016, 2017, GnaC 2018, 2019, 2020, în cadrul ARUT), acordarea de sprijin financiar în vederea publicării articolelor științifice (PubArt), realizarea de proiecte pentru sprijinirea doctoranzilor și postdoctoranzilor inclusiv cu burse de studiu consistente, sprijinirea financiară a mobilităților (POSDRU ; POCU, ERASMUS), accesul la baze de date, publicații și articole științifice (Anelis+) etc.

Tot în acest program au fost prevăzute o serie de măsuri sociale care să încurajeze tinerii să rămână în universitate. Dintre acestea menționăm: realizarea de locuințe sociale pentru tinerele cadre didactice din universitate, acordarea de tichete de vacanță, spor de fidelitate și posibilitatea de a-și organiza în mod flexibil timpul de lucru sau de a lucra part-time.

Având în vedere faptul că în anul 2012 doar 6% dintre cadrele didactice din UPB erau sub 40 de ani, un punct important în strategia de dezvoltarea a universității a reprezentat REALIZAREA GRĂDINIȚEI ȘI ȘCOLII PRIMARE ȘI GIMNAZIALE UPB dedicată în mod special copiii angajaților, dar nu numai.

Decizia de înființare a Gradiniței și Școlii UPB a fost supusă dezbaterii comunității academice și aprobată de structurile decizionale ale UPB : Consiliul de administrație și Senatul Universității.

Astfel, în anul 2015, a fost aprobată înființarea Grădiniței Politehnica prin Hotărârea Senatului Universitatea POLITEHNICA București nr. 134/23.04.2015, în temeiul art. 129 din Legea nr. 1/2011, hotărâre aprobată în unanimitate.

Această unitate de învățământ este PROPRIETATEA Universității POLITEHNICA din București, instituție de învățământ superior de stat, deci nu este o entitate privată.

Demersul de înființare, demarat în anul 2015, a cuprins TOATE PROCEDURILE LEGALE în vigoare la data respectivă. Universitatea POLITEHNICA din București s-a supus evaluării repetate a ARACIP în conformitate cu legislația în vigoare respectând TOATE standardele de evaluare.

În anul 2016, în urma evaluării ARACIP, Universității Politehnica din București i s-a acordat autorizarea de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Politehnica pentru nivelul de învățământ preșcolar, prin OMENCS nr 5613/25.10.2016.

Având în vedere că în conținutul OMENCS nr 5613/25.10.2016, era stipulată prevederea conform căreia unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Politehnica din Municipiul București este persoană juridică de drept privat și de interes public, cu capacitate de exercițiu restrânsă și face parte din rețeaua națională de învățământ. Universitatea POLITEHNICA București a solicitat Ministerului Educației, în repetate rânduri, corectarea acestei greșeli.

În anul 2017, în urma evaluării ARACIP, Universității POLITEHNICA din București i s-a acordat autorizarea de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ primar din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița Politehnica, prin OMEN nr 4600/17.08.2017. Prin același ordin s-a dispus schimbarea denumirii instituției de învățământ în Școala Primară Politehnica (anexat).

Menționăm că, Universitatea Politehnică deși a cerut ARACIP și Ministerului Educației corectarea erorii referitoare forma juridică de organizare si desfășurare a activitatii de învățământ preuniversitar, drept componentă organizatorică în structura sa și fără personalitate juridică, aceasta corectare nu s-a realizat nici în OM nr 4600/17.08.2017.

UPB a continuat să solicite și după apariția acestui ultim ordin atât ARACIP cât și Ministerului Educației, modificarea ordinului de ministru și corectarea erorii. Exemplificăm prin adresele: 148/26.02.2019, 446/02.07.2019, 610/13.10.2021. Fără nici un răspuns.

În anul 2020, Universitatea POLITEHNICA București a solicitat ARACIP, prin cererea de evaluare, conform prevederilor legale în vigoare, efectuarea evaluării Școlii Primare POLITEHNICA în vederea obținerii acreditării nivelului de învățământ preșcolar.

Menționăm că vizita de evaluare a avut loc în octombrie 2020.

Așa cum și autorul articolului menționează, SINGURA observație a Agenției de evaluarea calității a fost faptul că Grădinița/Scoala POLITEHNICA nu are personalitate juridică. Această solicitare a ARACIP nu are bază legală, chiar mai mult, contravine prevederilor legale și celor stabilite de către Senatul universitar la demararea procedurilor de înființare – și anume că unitatea de învățământ va fi structură a universității.

Cu toate acestea, la data de 23.12.2020, ARACIP, prin adresa nr. 4772/23.12.2020, a solicitat Școlii POLITEHNICA obținerea personalității juridice.

Școala Primară POLITEHNICA a răspuns prin adresa nr. 1233/22.01.2021 că se află în imposibilitatea de a obține personalitate juridică, având în vedere prevederile legale.

Menționăm că până la această data Școala POLITEHNICA nu a primit niciun răspuns la această adresă, ca de altfel la toate celelalte adrese transmise ARACIP și nici vreo înștiințare cu privire la acordarea/neacordarea acreditării.

Referitor la faptul că Școala Primară POLITEHNICA nu are personalitate juridică, menționăm următoarele:

1. Universitatea POLITEHNICA din București – instituție de învățământ superior de stat, persoană juridică de drept public, conform prevederilor alin (5), art 114 din Legea Educației Naționale nr1/2011, tinând cont de competențele dobândite prin OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificare a unor acte normative – s-a supus procesului de evaluare în conformitate cu prevederile alin (1), art 29 din OUG 75/2005 fiind interesată să furnizeze educație șa nivel preuniversitar

2. Prin art. 1, pct. 38 din OUG nr. 49/2014 a fost modificat alin. (1), art. 129 din Legea nr. 1/2011, astfel:

,,38. La articolul 129, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare şi consultanţă.”
Așadar s-a instituit dreptul instituțiilor de învățământ superior – publice sau private, după caz

să înființeze ,,unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea Senatului universitar, conform prevederilor legale”.

3. Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice, conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 1/2011, așadar, în temeiul prevederilor alin. (1), art. 129 din Legea nr. 1/2011 astfel cum a fost modificat de OUG 49/2014, UPB, în calitate de furnizor de educație, din fonduri publice – cu aprobarea Senatului universitar – a solicitat ARACIP evaluarea în vederea autorizării nivelului de învățământ preșcolar, potrivit dispozițiilor art. 30 în OUG 75/2005.

4. În urma parcurgerii procesului de evaluare, la propunerea ARACIP s-a emis Ordinul MENCȘ nr. 5613/2016 cu privire la Grădinița ,,POLITEHNICA”. În cadrul acestui ordin s-au regasit 2 erori generate de faptul că ARACIP :

– a apreciat ca inițiativa privatăa, intentia UPB de a înfiinta o unitate de invatamânt preuniversitar ;

– acordarea de capacitate de exercițiu restrânsă unei persoane juridice, situatie neprevăzută în nicio lege.

5. În legătură cu capacitatea restrânsă menționată la art. 2 din Ordinul 5613/2016 a persoanei juridice formulăm următoarele precizări:

• Nu se pot institui printr-un ordin de ministru norme juridice de nivel primar, așadar, legea civilă este aceea care reglementează despre capacitatea civilă astfel:

Codul civil stabilește la art. 25 care sunt subiectele de drept civil. La alin. (3) statuează că:
,,(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condiţiile cerute

de lege, este titulară de drepturi şi de obligaţii civile.”
• Codul civil stabilește în legătură cu capacitatea de exercițiu a persoanei juridice, la art. 209

următoarele:
,,(1) Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin

organele sale de administrare, de la data constituirii lor.
(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau

persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.

(3) Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu sa prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.”
• Legea civilă stabilește la art. 41 următoarele aspecte:

,,(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă.” Iar prin art. 38 se prevede ,,Începutul capacităţii de exerciţiu, astfel:

(1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră.

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani, capacitate de exercițiu restrânsă doar pentru persoanele fizice, minori.
Așadar, orice persoana juridică are capacitate de exercițiu deplină, întrucât legiuitorul nu a

structurat această capacitate a persoanei juridice în mod similar persoanei fizice. Conform principiului unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem, capacitatea de exercițiu a persoanei fizice nu trebuie asimilată și extinsă la persoana juridică.

6. În consecință, prevederile art. 123 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 privind autonomia universitară, precum și condiția prevăzută de teza a doua din alin. (1), art. 129 din aceeași lege, UPB consideră Grădinița POLITEHNICA structură proprie, fără personalitate juridică.

7. Regimul juridic al universității se transmite unității de învățământ pe care aceasta o înființează conform principiului accesoriul urmează principalul, unitatea de învățământ fiind o componentă a universității (a se vedea art. 131, alin. (1) din Legea nr. 1/2011).

În concluzie, unitățile de învățământ înființate de către universități pot fi doar unități de învățământ fără personalitate juridică.

De altfel, raportat la principiul efectului imediat al legii noi, impunerea, în prezent, de efectuare a unor demersuri pentru dobândirea personalității juridice de către Grădinița POLITEHNICA din Municipiul București este contrară prevederilor legale în vigoare, respectiv a prevederilor art. 129 menționat anterior, respectiv a art.131^1 alin. (1) și (4) din LEN nr. 1/2011 conform căruia:

,,(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sunt componente organizatorice conform art. 131 alin. (1), fără personalitate juridică, care se includ, de drept, în reţeaua şcolară prevăzută de art. 61 alin. (1), pe baza deciziei rectorului şi a ordinului ministrului educaţiei naţionale de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare, comunicate autorităţilor administraţiei publice locale şi inspectoratului şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după acreditare unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sub forma de componente organizatorice conform art. 131 alin. (1) nu dobândesc personalitate juridică.”

În conformitate cu prevederile lipsite de echivoc din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, unitatea de învățământ înființată de către UPB este o unitate de învățământ de stat, nu privată, fără personalitate juridică. Acest statut, reglementat în cuprinsul Legii nr. 1/2011, lege specială și organică, nu poate fi schimbat prin actele normative de nivel inferior, acte prin care legea se pune în executare.

Facem precizarea că ARACIP nu a invocat nicio prevedere legală în decizia sa de a solicita separarea administrativă a Gradiniței/Scolii POLITEHNICA de Universitatea POLITEHNICA.

Este de altfel ABSURD și ILEGAL ca o agenție a Ministerului Educației să solicite unei universități să își înstrăineze patrimoniul către o altă persoană juridică de drept privat.

Considerăm că atitudinea și solicitările ARACIP sunt abuzive și ne rezervăm dreptul de a acționa în conformitate cu prevederile legale pentru apărarea drepturilor UPB.

Referitor la afirmațiile și interpretările eronate prezentate în articol ce vizează demersurile UPB de a obține pe căi exclusiv legale acreditarea Grădiniței/Școlii POLITEHNICA, respingem vehement orice afirmația sau interpretare cu privire la așa zisele presiuni pe care ORICARE din reprezentanții UPB le-ar fi făcut la adresa unor funcționari ai ministerului sau ARACIP.

Precizăm faptul că au existat exclusiv demersuri instituționale cu privire la clarificarea aspectelor tehnice care au vizat funcționarea în bune condiții a activității unității de învățămant preuniversitar.

Pentru a concluziona: UPB a respectat TOATE procedurile legale interne și naționale pentru înființarea Grădiniței/Școlii POLITEHNICA, a depus TOATE diligențele LEGALE pentru acreditatea acestei unități și nu a realizat NICIUN fel de presiune asupra NICIUNEI persoane pentru NIMIC.

Ne exprimăm dezamăgirea pentru faptul că autorul și redacția EDUPEDU încearcă să inducă opiniei publice impresia că funcționarea Grădiniței/Școlii POLITEHNICA ar fi ilegală, ceea ce contravine realității.

Se pune la îndoială buna credință a întregii comunități academice a Universității POLITEHNICA din București, reputația acesteia și la fel de reprobabil activitatea excepțională a cadrelor didactice și a părinților din Grădinița/Școala POLITEHNICA.

Demersul de a înființa Grădinită/Școala POLITEHNICA este un demers onest al universității de a sprijini în primul rând cadrele didactice ale universității, este un loc în care copiii pot beneficia de servicii educaționale, de dezvoltare personală (prin acces la servicii de consiliere și cursuri opționale personalizate), sportive, în cele mai bune condiții.

Departamentul Relații Publice UPB


6 comments
 1. După explicațiile și argumentele ”savante” oferite de oficialul UNIV POLI , se înțelege că, în realitate cei de la POLI B nu au înțeles câtuși de puțin legislația românească privind autorizarea și acreditarea școlilor…
  În primul rând, ideea de ”școală” presupune o entitate cu persoanlitate juridică ( vezi Titlul IV , persoana juridică, codul civil). De ce? pentru a avea capacitatea (juridică) de a lua decizii de înmatriculare a copiilor, de angajare a personalului, de a dezvolta proiecte etc etc. O școală fără o reprezentare juridică nu poate avea director, CA etc. În cazul acesta cine este angajatorul? POLI B? pentru personal din preuniversitar? Aberații fără limite…
  Prin urmare, cerința ARACIP era perfect concordantă cu legea! greseala , eterna greseală a ARACIP : Acordarea personalității juridice la acreditarea unei școli (particulare) de parcă școala autorizată este o struțocămilă dar cu personal didactic și elevi în interior.
  Vechea spaimă să nu piardă patrimoniul – este o evidentă absență a unui simplu act de gândire: În toată legislația românească, se specifică f c lar: Patrimoniul școlilor particualare este al fondatorilor . ”Fondatorii” (POLI B ) pot conduce școala prin CA unde președintele este numit direct de fondator (persoana juridică finanțatoare)..
  Simplu , f simplu! Restul sunt comentarii (în justificările POLI) fără ”cap și fără coadă”!

 2. Un articol plin de greseli, scris de niste unii cu lacune mari de logica!
  Ca sa vedeti cum are grija politehnica de cadrele didactice tinere, intrebati-i si pe unii si pe altii cat plateau/cereau pt gradinita pe luna. O sa vedeti ca un asistent tinar platea aproape jumatate din salariu pt. mizeria aia privata. In conditiile in care peste drum de politehnica este gradinita 274, cea mai mare din bucuresti.

 3. Îmi duc copilul la această grădiniță Vă spun sincer că dacă celelalte grădinițe aveau măcar pe jumătate din condițiile din aceasta era perfect
  Încetați să mai practicați vechea meteahnă a românului și să stricați ce merge bine
  Rușine edupedu!

 4. “Ca SI prioritate”?? Serios?? Intr-un articol, se pare, despre EDUCATIE si INVATAMANT?? Pe acest site “de prestigiu”? Vai si-amar…

 5. Alineatele 1^1 si 1^2 au completat art. 129 din Legea educatiei in 2018 ( prin OUG 48). Universitatile pot infiinta unitati fara personalitate juridica din 2018. Pana atunci, puteau doar infiinta – drept al oricarei persoane juridice. Nu scrie, nicaieri in lege, la momentul autorizarii, faptul ca gradinita preia statutul ( unitate de stat) al universitatii initiatoare. Este o extrapolare fara temei legal. Bref, Politehnicii nu i se aplicau, retroactiv, prevederile aduse de legislatie in 2018, gradinita fiind infiintata in 2016.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Trei dintre cercetătorii români care au primit premii speciale la prima ediție a Galei Cercetării Românești lucrează în SUA, la universitățile Stanford, Harvard și MIT / Patru din opt premianți lucrează în principal în România

Trei dintre premiile speciale acordate în cadrul primei Gale a Cercetării Românești, plus unul dintre premiile la categoriile principale au fost acordate cercetătorilor români care lucrează sau au lucrat în…
Vezi articolul

Cei mai mulți părinți sunt de acord ca doar absolvenții profilului vocațional teologic să poată opta pentru religie la Bac / Două treimi nu vor probă la o disciplină complementară profilului absolvit – sondaj al Federației părinților

Proba suplimentară la bacalaureat, la o disciplină complementară profilului elevului, este respinsă de două treimi dintre părinții participanți la un sondaj realizat de Federația Națională a Părinților – Edupart, ale…
Vezi articolul