Examenul de promovare în cariera didactică universitară. Metodologia pentru învățământul superior a fost publicată în Monitor

4.080 de vizualizări
conducătorii de doctorate
Foto: Pixabay.com
Metodologia de organizare a examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior, a fost publicată în Monitorul Oficial. Vezi mai jos conținutul integral al Hotărârii de Guvern nr. 902 din 9 noiembrie 2018, care aprobă Metodologia și care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 22 noiembrie 2018.
“METODOLOGIE-CADRU din 9 noiembrie 2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1
(1) Prin examenul de promovare se asigură exclusiv evoluția în carieră a personalului didactic titular dintr-o instituție de învățământ superior, prin trecerea pe o funcție didactică imediat superioară, cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor legale în vigoare.
(2) Promovarea în carieră a personalului didactic titular într-una dintre funcțiile didactice se face prin examen, pe un post vacant, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Posturile vacante destinate promovării în cariera didactică se aprobă anual de către senatul universității, la propunerea consiliului de administrație.
(4) Metodologia proprie referitoare la organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior, denumită în continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice pentru următoarele funcții didactice:
a) lector universitar/șef de lucrări;
b) conferențiar universitar;
c) profesor universitar.

(5) Standardele aferente funcțiilor prevăzute la alin. (4) sunt cerințe minime și obligatorii pentru înscrierea la examenul de promovare pe post și sunt denumite în continuare standardele universității.
(6) Standardele prevăzute la alin. (4) sunt stabilite de instituția de învățământ superior, prin aprobarea de către senatul universitar. Standardele universității nu pot deroga de la standardele minimale naționale definite la alin. (1), aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Standardele universității sunt superioare sau egale standardelor minimale naționale.
(7) Instituția de învățământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naționale prevăzute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferiți de cei prevăzuți de standardele minimale naționale, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Metodologia proprie conține prevederi referitoare la soluționarea contestațiilor în cadrul instituției care a organizat examenul de promovare în cariera didactică. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurii de examen.
(9) În situația în care un candidat deține dovezi care pot demonstra nerespectarea procedurii de examen, candidatul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituției de învățământ superior și se soluționează de comisia de contestații în maximum două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de contestații. Rezultatele contestațiilor se afișează pe pagina de internet a examenului.
(10) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuții în procedura de organizare și desfășurare a examenelor de promovare constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 280-282 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de încadrarea faptei.

Articolul 2
Metodologia proprie se elaborează cu respectarea principiilor care guvernează învățământul superior prevăzute la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentei metodologii-cadru.

Articolul 3
(1) Anunțul privind organizarea examenului se publică cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării primei probe de examen. Înscrierea la examen începe în ziua publicării pe site-ul instituției de învățământ superior a anunțului privind examenul pentru ocuparea postului vacant și se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de examen.
(2) Anunțurile se publică la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al instituției de învățământ superior și pe un site web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale.
(3) Pe pagina de internet a instituției de învățământ superior, care găzduiește și pagina de internet a examenului, vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. (1), cel puțin următoarele informații:
a) metodologia proprie;
b) lista posturilor aprobate de către senatul universitar pentru care urmează a se desfășura examen și structura acestora, asumată de rectorul instituției de învățământ superior;
c) descrierea fiecărui post pentru care urmează să se desfășoare examen de promovare în cariera didactică;
d) atribuțiile/activitățile aferente postului didactic vacant, incluzând norma didactică și tipurile de activități incluse în norma didactică;
e) salariul minim de încadrare pe post la momentul angajării;
f) calendarul examenului;
g) tematica probelor de examen;
h) descrierea procedurii de examen;
i) lista completă a documentelor pe care candidatul trebuie să le includă în dosarul de examen;
j) adresa la care trebuie depus dosarul de examen.

Articolul 4
Cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de examen, pe pagina de internet a instituției de învățământ superior, care găzduiește și pagina de internet a examenului, vor fi publicate, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu aplicabilitate din 25.05.2018, pentru fiecare candidat la examenul de promovare în cariera didactică, următoarele:
a) curriculum vitae;
b) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru postul pentru care urmează să se desfășoare examen de promovare;
c) lista completă de lucrări.

Articolul 5
(1) Examenele au caracter transparent.
(2) La examen poate participa candidatul care îndeplinește condițiile de înscriere la examenul de promovare, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei metodologii.
(3) Poate participa la examenul de promovare în cariera didactică cadrul didactic titular care a avut calificativul „foarte bine“ în ultimii 3 ani în instituția organizatoare, nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinește standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, în conformitate cu art. 294^1 și art. 301 alin. (3), (4) sau (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Articolul 6
(1) Se consideră a fi implicate în procedura de examen persoanele care:
a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de examen;
b) sunt membri sau membri supleanți ai comisiei de examen;
c) sunt implicate în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul examenului;
d) sunt implicate în soluționarea contestațiilor.
(2) Nu pot fi implicate în procedura de examen persoane care:
a) au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților;
b) sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt subordonate ierarhic candidatului.

Articolul 7
În situația în care, în urma promovării examenului de către candidat, una sau mai multe persoane din instituția de învățământ superior urmează să se afle într-o situație de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, numirea pe post și acordarea titlului universitar de către instituția de învățământ superior pot avea loc numai după soluționarea situației/situațiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluționare a situației de incompatibilitate se comunică Ministerului Educației Naționale în termen de două zile lucrătoare de la soluționare.

Capitolul II Examenul de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior

Articolul 8
(1) Instituțiile de învățământ superior pot să organizeze examen de promovare în cariera didactică numai dacă postul este vacant.
(2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcții întocmit anual sau se vacantează pe parcursul anului universitar.

Articolul 9
(1) Instituția de învățământ superior poate să organizeze examen de promovare în cariera didactică numai după aprobarea de către senatul universitar a numărului de posturi vacante și publicarea de către instituția de învățământ superior pe pagina de internet proprie a informațiilor privind organizarea examenului/examenelor.
(2) Publicarea de către instituția de învățământ superior pe pagina de internet proprie a informațiilor privind organizarea examenului/examenelor de promovare în cariera didactică se realizează în primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2) instituția de învățământ superior are obligația de a transmite Ministerului Educației Naționale, în vederea obținerii avizului pentru organizarea și desfășurarea examenului, următoarele:
a) metodologia proprie;
b) lista posturilor aprobate de către senatul universitar pentru care urmează a se desfășura examen și structura acestora, asumată de rectorul instituției de învățământ superior;
c) extrasul din statul de funcții care conține posturile propuse pentru examenele de promovare, semnat de rector, decan și directorul de departament sau conducătorul școlii doctorale;
d) declarația pe propria răspundere a rectorului instituției de învățământ superior care atestă că toate posturile didactice propuse pentru examenele de promovare au în structură numai discipline din planurile de învățământ ale specializărilor/ programelor de studii legal înființate, inclusiv ca formă de învățământ și localitate de desfășurare.
(4) Procedura de examen poate fi declanșată doar după primirea avizului din partea Ministerului Educației Naționale.
(5) Propunerea de organizare a examenului pentru un post vacant se face de către directorul departamentului, prin referat avizat de consiliul departamentului și de consiliul facultății.
(6) Lista posturilor vacante propuse pentru ocuparea prin examen de promovare este avizată de consiliul facultății, înaintată de decan consiliului de administrație al instituției de învățământ superior în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 10
(1) Pentru înscrierea la examenul de promovare în cariera didactică, pentru funcțiile de lector universitar/șef de lucrări este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) deținerea diplomei de doctor;
b) vechime minimă de 3 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare;
c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției didactice de lector universitar/șef de lucrări, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universităților conform art. 193 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
d) îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (2) și (3) din prezenta metodologie.

(2) Pentru înscrierea la examenul de promovare în cariera didactică, pentru funcția de conferențiar universitar este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) deținerea diplomei de doctor;
b) vechime minimă de 6 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare;
c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției didactice de conferențiar universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale aprobate prin ordin al ministrului educației naționale potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
d) îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (2) și (3) din prezenta metodologie.

(3) Pentru înscrierea la examenul de promovare în cariera didactică, pentru funcția de profesor universitar este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) deținerea diplomei de doctor;
b) vechime minimă de 9 ani în calitate de cadru didactic titular în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare;

c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției didactice de profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale aprobate prin ordin al ministrului educației naționale potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
d) îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (2) și (3) din prezenta metodologie.

(4) Pentru ocuparea posturilor din învățământul superior medical, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și a celor de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite următoarele condiții, suplimentar față de cele prevăzute anterior:
a) pentru șef de lucrări sau conferențiar – deținerea titlului de medic specialist;
b) pentru profesor universitar – deținerea titlului de medic primar.

Articolul 11
În vederea înscrierii la examenul de promovare, candidatul depune un dosar care conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
b) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat și cuprinde maximum 10 pagini;
c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit și în format electronic;
d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit și în format electronic;
e) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la examen, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fișa de verificare este completată și semnată de către candidat;
f) documentele care atestă deținerea titlului de doctor: copia diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere a acesteia;
g) rezumatul în limba română și într-o limbă de circulație internațională a tezei de doctorat;
h) declarația pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în care s-ar afla în cazul promovării examenului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate;
i) declarația pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani;
j) dovada privind obținerea calificativului „foarte bine“ în ultimii 3 ani;
k) în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (5), copiile care atestă deținerea titlurilor medicale respective;
l) copiile altor diplome care atestă studiile candidatului;
m) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;
n) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copiile documentelor care atestă schimbarea numelui;

o) maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

Articolul 12
Curriculumul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informații despre studiile efectuate și diplomele obținute;
b) informații despre experiența profesională și locurile de muncă relevante ocupate anterior;
c) informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate;
d) informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale candidatului.

Articolul 13
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenție și alte titluri de proprietate industrială;
d) cărți și capitole în cărți;
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional;
f) publicații in extenso, apărute în lucrări ale conferințelor internaționale de specialitate;
g) alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice.

Articolul 14
(1) Candidații pentru posturile de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de examen cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniu, din țară sau din străinătate, exterioare instituției de învățământ superior, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.
(2) Candidații pentru posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de examen cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniu, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.
(3) În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidații la postul de profesor universitar pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, exterioare instituției de învățământ superior.
(4) Domeniile științifice cu specific românesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.

Articolul 15
Dosarul de examen este constituit de candidat și se depune direct la adresa instituției de învățământ superior specificată pe pagina de internet a examenului. Dosarul de examen este transmis membrilor comisiei de examen după expirarea termenului de depunere a dosarelor, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a examenului.

Articolul 16
(1) Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. e). Această rezoluție este stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administrație.
(2) Îndeplinirea de către un candidat a condițiilor legale de prezentare la examen este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, în baza rezoluției de la alin. (1) și a documentelor prevăzute la art. 11.
(3) Avizul este comunicat candidatului și publicat pe pagina de internet a examenului în termen de 48 de ore de la emiterea sa, dar cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a examenului.

Articolul 17
Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la examen vor fi notificați de către instituția de învățământ superior cu privire la susținerea probelor de examen.

Articolul 18
(1) Comisia de examen evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) relevanța și impactul rezultatelor științifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători;
c) competențele didactice ale candidatului;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate științifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor științifice ale acestuia, în funcție de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experiența profesională a candidatului în alte instituții decât instituția organizatoare de examen.
(2) Comisia de examen are obligația de a constata îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale naționale, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016.

Articolul 19
Competențele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de examen pe baza dosarului de examen și, adițional, prin una sau mai multe probe, potrivit metodologiei proprii. Instituția de învățământ superior anunță pe pagina de internet a examenului ziua, ora și locul desfășurării probelor de examen.

Articolul 20
(1) Stabilirea componenței comisiei de examen se face odată cu publicarea de către instituția de învățământ superior pe pagina de internet proprie a informațiilor privind organizarea examenului.
(2) Componența comisiei de examen include membri supleanți, iar numărul acestora se stabilește prin metodologia proprie.
(3) Consiliul departamentului în structura căruia se află postul face propuneri pentru componența nominală a comisiei de examen.
(4) Componența comisiei de examen pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3) este înaintată de decanul facultății spre avizare consiliului facultății.
(5) Componența nominală a comisiei de examen însoțită de avizul consiliului facultății este supusă validării consiliului de administrație și apoi transmisă senatului universitar pentru aprobare.
(6) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de examen este numită prin decizie a rectorului.
(7) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului, componența nominală a comisiei de examen este publicată pe pagina de internet a examenului. În cazul instituțiilor de învățământ superior din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, decizia rectorului este transmisă și structurilor cu atribuții în domeniu.

Articolul 21
(1) Comisia de examen este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului sau în domenii apropiate.
(2) În cazul în care, din motive obiective, un membru nu poate participa la lucrările comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeași procedură ca și membrii comisiei.
(3) Deciziile comisiei de examen sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.
(4) Lucrările comisiei sunt conduse de președintele comisiei.
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituției de învățământ superior, din țară sau din străinătate.
(6) Pentru ocuparea unui post de conferențiar universitar, profesor universitar, cel puțin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara instituției care organizează examenul, din țară sau din străinătate.
(7) Membrii comisiei de examen trebuie să aibă un titlu didactic superior ori cel puțin egal cu cel al postului destinat promovării, iar membrii din străinătate, să îndeplinească standardele universității corespunzătoare postului destinat promovării.
(8) În scopul exclusiv al participării în comisia de examen, echivalarea titlurilor didactice ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice din țară se face prin hotărâre a senatului universitar cu privire la componența nominală a comisiei.
(9) Președintele comisiei de examen poate fi una dintre următoarele persoane, conform metodologiei proprii:
a) directorul departamentului;
b) decanul sau prodecanul facultății în care se regăsește postul;
c) un cadru didactic titular în universitate, specialist în domeniul postului sau într-un domeniu apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului facultății, care organizează examenul.

Articolul 22
(1) Prevederile referitoare la componența comisiei de examen sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru desemnarea comisiei de contestații.
(2) Membrii comisiei de examen nu pot face parte din comisia de contestații.
(3) În urma aprobării de către senatul universitar, componența comisiei de contestații este numită prin decizie a rectorului.

Articolul 23
(1) Examenul se derulează astfel încât toate probele de examinare să fie susținute în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.
(2) Examenul constă în evaluarea calităților didactice și a activității științifice.
(3) Președintele comisiei întocmește un raport asupra probelor examenului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de examen.
(4) Raportul asupra probelor examenului este aprobat prin decizie a comisiei de examen și este semnat de fiecare dintre membrii comisiei și de către președintele comisiei.
(5) Consiliul facultății analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituției de învățământ superior și acordă sau nu avizul său raportului asupra examenului.
(6) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituției de învățământ superior și aprobă sau nu raportul asupra examenului.

Articolul 24
(1) Rezultatul comisiei se publică pe pagina de internet a examenului, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea examenului, respectiv după expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, după caz.
(2) După aprobarea de către senatul universitar a rezultatului examenului, pe pagina de internet a examenului se publică lista candidaților promovați.

Articolul 25
(1) Încadrarea pe post și acordarea titlului universitar aferent de către instituția de învățământ superior, în urma aprobării rezultatului examenului de către senatul universitar, se fac prin decizie a rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor.
(2) Numirile pe posturile din instituțiile de învățământ superior din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se fac potrivit reglementărilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 26
(1) Fiecare instituție de învățământ superior întocmește anual, până cel târziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfășurarea și finalizarea examenelor de promovare în cariera didactică. Raportul este trimis spre notificare Ministerului Educației Naționale.
(2) Instituțiile de învățământ superior din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trimit raportul anual cu privire la organizarea, desfășurarea și finalizarea examenelor de promovare în cariera didactică și ministerului sau organului de stat cu atribuții în domeniu.

Citește și:

 


1 comment
  1. Bună ziua
    Vă rog să îmi spuneți dacă o persoană de sex femeiesc, în vârstă de 64 de ani cu gradul universitar de șef de lucrări poate candida pentru gradul de conferențiar având în vedere vârsta legală de pensionare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Verificarea doctoratelor de plagiat, de către universități, stabilită prin ordin de ministru acum un an – Sorin Cîmpeanu, întrebat câte au raportat rezultate: toate au raportat înființarea unor structuri dedicate 

“Toate universitățile au raportat, pe propria răspundere, sub semnătura rectorului, că și-au înființat structuri dedicate verificării tezelor de doctorat și prevenirii acestui fenomen”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, miercuri, întrebat…
Vezi articolul