Fișa de înscriere la Titularizare 2023 – descarcă modelul editabil / Cele 18 documente pe care trebuie să le conțină „în ordine” dosarul

26.245 de vizualizări
Fișa de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice 2023 a fost publicată de Inspectoratul Școlar Județean Arad. Documentul trebuie completat de candidații la concursul de Titularizare 2023 și face parte din dosarul pe care trebuie să-l depună la ISJ în momentul înscrierii.

Documentul este editabil și poate fi descărcat în format .pdf de mai jos, din articol.

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Reamintim că pe 5 mai va fi publicată lista finală a posturilor, iar luni, 8 mai, încep înscrierile pentru concurs.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, care se afişează pe 5 mai, conţine cel puţin următoarele informaţii:

 • Codul postului;
 • Denumirea localităţii;
 • Regimul de mediu al localităţii;
 • Denumirea unităţii/unităţilor de învăţământ;
 • Nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ;
 • Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
 • Nr. de ore/săptămână (trunchi comun şi opţionale) din care este constituit(ă) postul/catedra;
 • Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei (complet(ă)/incomplet(ă));
 • Viabilitatea postului;
 • Statutul postului (vacant/rezervat, pentru angajare pe perioadă determinată, nedeterminată sau pe durata viabilităţii postului, propus pentru continuitate/prelungirea contractului individual de muncă);
 • Condiţiile pentru ocuparea postului/catedrei:
  • specialitatea postului;
  • inspecţie specială la clasă sau probă practică*;
  • proba la limba de predare;
  • avizul de culte;
  • avizul special al cultului;
  • avizul de alternativă;
  • avizul unităţii de învăţământ militar;
  • avizul liceului pedagogic;
  • avizul unităţii de învăţământ particular;
  • avizul I.G.P. (Inspectoratului General al Poliţiei)/A.R.R (Autorităţii Rutiere Române);
  • atestat de educaţie specială;
  • post pentru profesor preparator (nevăzător)

Spre deosebire de anul trecut, la dosarul de înscriere a fost introdusă declarația privind postul didactic de predare ocupat în etapele anterioare ale mobilității. Documentele esențiale pentru participanți, în care găsesc regulamentele și bibliografia, sunt următoarele:

Fișa de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 (pdf editabil)
Cererea de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023

Conform metodologiei, candidații la Titularizare 2023 trebuie să depună în ordine următoarele 18 documente la dosar, în original sau copie, după caz:

 1. solicitarea scrisă privind repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă, conform prevederilor art. 80 alin. (3) şi (4) din Metodologie;
 2. fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);
 3. copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 4. copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
 5. copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/ învăţământului postliceal), certificatele/ adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
  • absolvenţii promoţiei 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/ absolvire/ bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/ şcolii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
 6. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 7. copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
 8. copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul);
 10. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
 12. avizul/ adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 13. declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
 14. adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
 15. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
 16. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original*;
 17. numai pentru titulari/ angajați pe perioada viabilității postului/ încadrată adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 (dacă este cazul);
 18. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic.

Informații actualizate și explicate de către profesori, găsiți pe grupul specializat Titularizare și Definitivat 2023


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de Viva Control

Primul an de catalog electronic în școli. Șase directori vorbesc despre cum au pilotat platforma, cum au primit profesorii tehnologia în viața lor profesională și ce influență are schimbarea asupra comunității școlare

A trecut primul an școlar din programul pilot în care 742 de școli au fost aprobate să utilizeze catalogul electronic. Avantajele catalogului electronic au fost explicate de 6 directori de…
Vezi articolul

Închiderea școlilor în pandemie – “o decizie mai degrabă politică”, “una dintre greșelile strategice pe care le-au luat ministerele Educației”,  apreciază directorul pentru educație al OCDE, Andreas Schleicher / În România, școlile au fost închise complet de patru ori în doi ani

“Uitându-ne în urmă, poate vedem că acele închideri ale școlilor au fost una dintre greșelile strategice pe care le-au luat ministerele Educației” în timpul pandemiei Covid-19, apreciază directorul Direcției pentru…
Vezi articolul

Auxiliarele școlare, cumpărate de Ministerul Educației la licitațiile de manuale – promisiunea Monicăi Anisie pentru un alt mandat. Federația părinților: Familiile plătesc 50 de milioane de euro, anual, pe caiete de lucru

Auxiliarele școlare ar putea fi cumpărate de Ministerul Educației, în cadrul licitațiilor prin care instituția achiziționează manualele pentru elevi. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Educației, Monica Anisie,…
Vezi articolul

Peste o mie de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Buzău învață de o săptămână online. Ei își desfășurau cursurile într-un imobil care nu mai are apă potabilă / Colegiul este în reabilitare de peste 4 ani

Peste 1.000 de elevi Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” din Buzău învaţă de mai bine de o săptămână online din cauză că imobilul unde îşi desfăşoară cursurile nu are apă potabilă,…
Vezi articolul

UPDATE Regulile de transport pentru elevi și studenți, adoptate în ședința de Guvern de vineri, 8 septembrie / Pentru studenți, mai mulți operatori de transport au sistat între timp orice reducere prevăzută de lege

Noile reguli de transport pentru elevi și studenți vor fi discutate în ședința Executivului de vineri, 8 septembrie, potrivit unui comunicat transmis jurnaliștilor acreditați la Guvern. Cele două hotărâri de…
Vezi articolul