LISTĂ Cele 90 de ordine de ministru și hotărâri de guvern care vor fi elaborate pentru aplicarea Legii Învățământului Preuniversitar și a Legii Învățământului Superior

4.284 de vizualizări
Înscrierea la Evaluarea Națională Documente / Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com
90 de ordine de ministru și hotărâri de guvern vor fi elaborate pentru aplicarea Legii Învățământului Preuniversitar și a legii Învățământului Superior, potrivit expunerii de motive a legilor. Acestea cuprind Ordine de Ministru pentru aprobarea programelor pentru examenul național de bacalaureat şi a calendarului, metodologiei şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului.
 • În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a legilor, Ministerul Educației stabilește, prin ordin al ministrului educației, măsurile tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ și elaborează metodologiile, regulamentele și alte acte normative care decurg din aplicarea legilor. Legile intră în vigoare pe 2 septembrie 2023 și au fost publicate în Monitorul Oficial pe 5 iulie.

Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării Legii Învățământului Preuniversitar, potrivit expunerii de motive a legii:

 1. OME privind aprobarea Metodologiei privind regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ
 2. Hotărâre a Guvernului privind Conţinutul şi formatul actelor de studii
 3. OME privind aprobarea Metodologiei privind documentele școlare oficial
 4. OME privind aprobarea Programelor pentru examenul național de bacalaureat
 5. OME privind aprobarea calendarului, metodologiei şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului național de bacalaureat
 6. OME privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 7. OME privind organizarea învăţământului cu frecvenţă redusă
 8. OME pentru aprobarea Metodologia privind derularea activităţilor în unităţile de învăţământ în sistem online
 9. OME privind aprobarea rețelei școlare
 10. HG privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar
 11. OME privind aprobarea Metodologiei de înfiinţare, desfiinţare şi funcţionare a consorţiilor şcolare 
 12. HG privind probarea modului de funcționare și coordonare ale activității consorțiilor școlare
 13. OME privind aprobarea Metodologiei de Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie
 14. HG privind aprobarea Metodologiei de organizare a unităților de educație timpurie precum și a standardelor de calitate a acestora
 15. OME privind aprobarea planurilor – cadru
 16. OME pentru aprobarea standardelor de pregătire profesională
 17. OME privind metodologia de organizare și funcţionare a învăţământului liceal profesional dual
 18. HG privind aprobarea Metodologiei de finanțare de investiţii specifice în agricultură
 19. Ordin comun privind aprobarea Listei liceelor profesionale cu profil preponderent agricol
 20. OME privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal militar
 21. OME pentru aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate militară
 22. Ordine de ministru privind Metodologia de elaborare si aprobare a Planurile-cadru de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari, subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie penitenciară
 23. Ordine de ministru privind constituirea consiliilor de conducere din unităţile de învăţământ postliceal militar, de ordine publică şi securitate naţională. Instrucțiuni privind funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională
 24. HG privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat
 25. OME privind aprobarea criteriilor generale de admiterea în învățământul postliceal
 26. Ordine privind aprobarea unor metodologii cadru privind admiterea în învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
 27. OME privind aprobarea programelor școlare pentru Limba şi literatura maternă, la Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale și la Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale
 28. OME privind aprobarea programelor școlare pentru învățământ în limbile minorităților
 29. OME pentru aprobarea manualelor școlare pentru învățământ în limbile minorităților
 30. OME pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului la distanță ca parte a învățării pe tot parcursul vieții, cetățenilor români și străini
 31. HG privind organizarea și funcționarea CNIRD
 32. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare a educației speciale
 33. OME pentru aprobarea unităților de învățământ care vor organiza Școala din spital
 34. OME privind aprobarea Metodologiei-cadu de organizare a școlarizării elevilor la școala din spital 
 35. OME privind aprobarea programei diferențiată de susținere a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat pentru elevii cuprinși în forma de școlarizare din spital, precum și pentru toți elevii cu cerințe educaționale speciale, îndelung spitalizați.
 36. HG privind aprobarea Normelor metodolgice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor 
 37. OME privind aprobarea standardelor profesionale pentru funcţiile didactice
 38. HG privind aprobarea standarde de calitate pentru programele de formare inițială
 39. OME pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea profilul de competențe pentru cadrul didactic.
 40. OME privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică
 41. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului naţional de licențiere în cariera didactică
 42. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concurs național unic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele vacante şi rezervate
 43. OME privind apobarea Procedurii de constituire a posturilor didactice la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar
 44. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului organizat la nivelul unităţii de învăţământ particular pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele vacante şi rezervate
 45. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a inspectorilor şcolari
 46. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității inspectorilor școlari din birourile teritoriale ARACIIP
 47. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii manageriale desfăşurate de personalul de conducere al direcțiilor județene de învățământ preuniversitar
 48. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorului școlar teritorial
 49. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice
 50. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a formării continue
 51. OME privind aprobarea sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 52. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului național de ocupare a funcțiilor de director/ director adjunct din unitățile de învățământ
 53. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de selecție pentru ocuparea funcțiilor de directori generali/ directorilor generali adjuncți ai direcțiilor județene de învățământ preuniversitar
 54. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori al unităţilor destinate activităţilor extraşcolare
 55. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare şi control din direcțiile județene de învățământ preuniversitar
 56. OME privind aprobarea Normelor în baza cărora personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control poate fi degrevat total sau parţial de norma didactică
 57. OME privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit
 58. OME privind aprobarea regulamentului de acordare a distincțiilor și premiilor pentru personalul didactic
 59. OME privind aprobarea Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului de odihnă pentru cadrele didactice
 60. OME privind aprobarea Standardelor naţionale care stau la baza acreditării, metodologiilor de evaluare externă, procedura de acreditare, precum şi tarifele percepute în vederea acreditării unităților de învățământ preuniversitar

Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării Legii învățământului superior, potrivit expunerii de motive a legii:

 1. HG privind aprobarea sistemului de statistici de referinţă pentru învăţământul superior în vederea monitorizării eficienţei manageriale, a echităţii şi a relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii;
 2. HG privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru instituțiile de învățământ superior;
 3. HG privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi;
 4. HG privind aprobarea domeniilor de studii universitare de masterat/doctorat autorizate provizoriu / acreditate;
 5. HG privind organizarea și funcționarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) ;
 6. HG pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru studiile universitare de doctorat;
 7. HG privind aprobarea burselor pentru studenții străini;
 8. HG pentru aprobarea Metodologei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul superior;
 9. HG pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică;
 10. HG privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă și standardele și indicatorii specifice pentru fiecare etapă a acreditării, pentru diferitele tipuri de programe de nivel universitar, postuniversitar și de învățare pe tot parcursul vieții, precum și de tip instituțional pentru organizațiile furnizoare de învăţământ universitar și/sau postuniversitar și de învățare pe tot parcursul vieții;
 11. OME privind aprobarea criteriilor de evaluare aferente standardelor specifice pentru acordarea atestatului de abilitare;
 12. OME privind standardele minimale naționale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare;
 13. OME privind standardele minimale naționale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de doctor;
 14. Ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății privind aprobarea specialităților și duratei pregătirii prin rezidențiat;
 15. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual în instituțiile de învățământ superior;
 16. OME pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităţilor de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR;
 17. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) ;
 18. OME pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituțiilor de învăţământ superior de stat;
 19. OME pentru aprobarea Regulamentul cadru de organizare și funcționare a comisiilor de etică; 
 20. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU) ;
 21. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS) ;
 22. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Etică a Managementului Universitar (CNEMU) ;
 23. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU) ;
 24. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor Universitare (CNBU) 
 25. OME privind nominalizarea Instituțiilor de învățământ superior de stat multiculturale și multilingve si care au activități de predare in limba minoritarilor nationale;
 26. OME privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare a examenului de admitere în învăţământul superior;
 27. OME pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică;
 28. OME pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior;
 29. OME pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind actele de studii și al documentelor universitare;
 30. OME pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind recunoaşterea şi echivalarea, respectiv recunoașterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate.

DOCUMENT Notă fundamentare Legea Învățământului Preuniversitar:

DOCUMENT Notă fundamentare Legea Învățământului Superior:


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Facultățile vor primi o instrucțiune de la Ministerul Educației să treacă activitatea în online, din 25 octombrie până pe 5 noiembrie – decizia Comitetului pentru Situații de Urgență

Ministerul Educației urmează să trimită instituțiilor de învățământ superior o instrucțiune prin care se va recomanda trecerea în sistem online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021 – 05.11.2021, potrivit deciziei…
Vezi articolul

Un nou concurs școlar, anunțat de Ministerul Educației: Olimpiada Națională de Creativitate Științifică. Calendarul olimpiadelor naționale și internaționale

Un nou concurs școlar a fost anunțat de Ministerul Educației, care a publicat Calendarul olimpiadelor și competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale pentru anul școlar 2018 – 2019. “În calendarul olimpiadelor…
Vezi articolul
Remus Pricopie / Foto: Agerpres

SNSPA boicotează ședința Consiliului Național al Rectorilor de la Cluj-Napoca: Lipsa de transparență și interferențele politice sunt probleme departe de a fi rezolvate / CNR, acuzat că lucrează în favoarea partidelor de guvernământ

Școala Națională de Studii Politice și Administrative anunță că nu va participa la ședințele din acest weekend ale Consiliului Național al Rectorilor. Forul are o conducere rotativă asigurată din decembrie…
Vezi articolul