Proiect Calendar Titularizare 2020 – Modificări la perioada de înscriere

96.448 de vizualizări
Titularizare 2019
Foto: Pexels.com
Ministerul Educației propune un nou calendar al examenului național de Titularizare 2020, potrivit știriedu.ro. Examenul scris de titularizare se desfășoară pe 15 iulie. Calendarul propus acum pentru examenul de Titularizare 2020 prevede că în perioada 18-29 iunie se depun dosarele de înscriere. Primele rezultate de la titularizare 2020 sunt afișate pe 21 iulie, iar repartizarea candidaților are loc în zilele 29-31 iulie.

Redăm propunerea de calendar:

25 mai 2020– soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele practice la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

26-27 mai 2020 -soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare şi înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar privind soluționarea restrângerilor de activitate;

Notă: Contestațiile privind soluționarea restrângerilor de activitate pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 27 mai 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.

28 mai 2020 -Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

29 mai-9 iunie 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Notă: Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au susţinut probele orale eliminatorii până la data de 13 martie 2020, pot suţine aceste probe în etapa de pretransfer la cerere. Aceste cadre didactice participă la şedinţa pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate, iar în situaţia în care vor fi repartizate pe posturi care necesită probe orale, vor primi decizia de repartizare după evaluarea acestor probe, în condiţiile în care obţin calificativul „Admis”.

25-26 mai 2020 – Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

a)depunerea, înregistrarea cererilor, însoțite de documentele justificative, la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

b)transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

25-26 mai 2020 – verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

28 mai 2020– soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

29 mai-9 iunie 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.

28 mai 2020 – Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

b)afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a temelor/aplicaţiilor pentru probele practice;

28 mai-3 iunie 2020 – depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, precum şi a documentelor necesare pentru evaluarea probelor practice, după caz, de către:

(i)cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;

(ii)cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

d)verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;

e)transmiterea prin poşta electronică, la unităţile de învăţământ, a cererilor însoțite de buletin/carte de identitate/adeverinţă de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

4 iunie 2020 Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

(i)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs;

5 iunie 2020 – listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor şi atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obţinute la probele practice, unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localităţii de domiciliu şi a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic;

5 şi 9 iunie 2020 – înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;

h)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor;

9 iunie 2020 – soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele practice, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

5 iunie 2020 analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la:

(i)emiterea acordului de principiu pentru pretransfer a cadrelor didactice titulare în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii;

(ii)emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare;

k)transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, a situațiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

5 şi 9 iunie 2020 – depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

10 iunie 2020 – soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării;

11 iunie 2020 – soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

(i)crerilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum şi a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi;

11-15 iunie 2020 inregistrarea cererilor de pretransfer la cerere;

(v)cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

o)înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare;  Notă: Contestațiile cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 15 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

16 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

17 iunie 2020 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia pe pagina web şi la sediile inspectoratelor şcolare;

18-26 iunie 2020 emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Până la 9 iunie 2020 – Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:

a)depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

10 iunie 2020 – discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

10-15 iunie 2020 – reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

10-16 iunie 2020 verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

17 iunie 2020 reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

(i)cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor de pretransfer;

(iv)cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(v)cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

18-26 iunie 2020 – emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

18 iunie 2020 – verificarea și afişarea, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

18-29 iunie 2020 – înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Notă: În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020.

1 iulie 2020 –  afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaţilor înscrişi la concursul naţional;

1-9 iulie 2020 –  depunerea, la inspectoratele şcolare, a adeverinţelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020/absolvenţii 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic şi corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaţilor;

e)corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaţilor, dacă este cazul;

f)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar;

Notă: 1) În perioada 1-9 iulie 2020 pot susţine probe orale eliminatorii şi cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.

2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

10 iulie 2020 – Afișarea, pe site-ul şi la avizierele inspectoratelor şcolare, a listei candidaţilor înscrişi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum şi a rezultatelor la probele orale;

15 iulie 2020 – desfășurarea probei scrise;

21 iulie 2020 – comunicarea rezultatelor iniţiale;

21-22 iulie 2020  – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

23-27 iulie 2020 – soluţionarea contestațiilor;

28 iulie 2020 –  comunicarea rezultatelor finale;

Foto: pixabay.com


27 comments
 1. Există vreo șansă să predau în învățământ dacă nu am modulul psihopedagogic, dar am o facultate de Educație Fizucă și sunt și la un Master?

 2. Doresc și eu să știu etapele de mobilitate , Candidații cu note la concursul de titularizare 2017 mai pot primii post in anul școlar 2020 -2021?

 3. dar nu s-a aprobat numic încă…ăsta e doar proiectul…. se apropie datele de depunere și încă nu se cunosc prea multe… dar nici nu s-a dat legea.Ce fac ăștia…!? doar ei știu.

 4. Cand se depun cererile pentru detasare prin concurs specific/punctaj?
  Nu se mentioneaza niciunde, ce se intampla cu aceasta noua modificare, este doar pentru unii?

 5. În Metodologia existentă şi care încă nu a fost modificată există un tip de cerere pentru obținerea unui post cu rezultatele examenului național din 2015 !
  De ce s-a scos din proiect așa ceva ???

 6. Mai exista etapa de prelungire/repartizare a candidatilor cu note intre 5si7, obtinute in anii 2017, 2018, 2019?

 7. Nu inteleg se mai dau proble practice. Un cadru didactic depune cerere pe specializarea care a terminat si are voie sa predea. Doar a terminat o facultate, un curs posturniversitar care ii da dreptul sa predea.

 8. In situatia de restrangere, daca nu ai dat proba orala, se pare ca te duci in etapa de pretransfer. Nu e corect. candidezi cu cine vine la pretransfer.

 9. Trebuie sa aiba si ei maculatura. Nu vad de ce pentru titulari mai trebuie dossre si dosarele daca ai hartie semnata directorul scolii. Ar fi normal ca acestea sa fie trimise prin mail. Nu vad de ce ptr cei care sunt titulari si ptr ceilalti ar trebuie sa accepte actele sa fie trimise prin mail. Iar ptr detasari in interesul invatamantului atata timp cat ai acordul scolii nu vad de ce trebuie dosare si dosarele. Daca au norma la maculatura sa ne spuna macar sa stim

 10. La un moment dat era în discuție aplicația pentru toate documentele on-line.
  S-a terminat proiectul a picat și aplicația.

 11. Etapa de suplinire ptr ocuparea posturilor pe perioadă determinata in baza notelor obtinute la concursurile de titularizare din 2019 ,2018,2017,2016,2015,2014 conform art 90….LIPSEȘTE

 12. Ar trebui ca cei care sunt profesori de mai mulți ani și au deja actele în arhiva inspectoratelor sa nu mai depună doar cererea, adeverința de vechime și certificatul medical iar aceste acte sa fie depuse online. Ma refer la înscrierea pentru examenul de titularizare. (Evident și diploma în cazul obținerii unui grad didactic).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de Samsung Electronics Romania

VIDEO Aproape toate clasele au fost dotate cu table interactive și un kit de instrumente digitale la Școala Gimnazială Siriu, din județul Buzău / Adelina Drăgoi, profesor pentru învățământ primar: Suntem spre final de an școlar și pot spune că 40% din timp lucrăm pe tablă, 60% pe manual, auxiliar și caiet

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prevede dotarea sălilor de clasă cu instrumente digitale moderne. Programul de dotări este în plină desfășurare, iar acolo unde a existat o implicare…
Vezi articolul

FSE condamnă decizia Guvernului României de a bloca angajările în sistemul de învățământ și amenință cu greva în toamnă, dacă vor fi probleme cu salariile

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ condamnă decizia Guvernului României de a bloca angajările în sistemul de învățământ, conform unui comunicat primit la redacție. Sindicaliștii spun că decizia este cu…
Vezi articolul

Dezbatere LIVE online organizată de World Vision România

Testare standardizată la final de an școlar pentru elevii din județul Iași, la cele 10 discipline de studiu care au fost testate în toamnă, anunță Luciana Antoci, inspectorul școlar general al ISJ Iași

Va avea loc o testare standardizată „și la sfârșitul acestui an școlar, în așa fel încât, punând față în față datele pe care le avem din toamnă și de la…
Vezi articolul
Formatori pentru profesori de gimnaziu

Moment decisiv pentru profesori: Ce efecte practice va avea trecerea la statutul de autoritate publică, conform proiectului inițiat de Șerban Nicolae. De la 8 ore prestate efectiv pe zi, la evaluarea profesională ierarhică și interdicția totală a meditațiilor

Învestirea profesorilor cu statutul de autoritate publică va transforma cadrele didactice, din punct de vedere juridic, într-un “veritabil funcționar public”. Oricine îl va agresa va intra la ultraj, la fel…
Vezi articolul