SURSE Dubla specializare pentru profesori ar urma să fie introdusă și la licență, împreună cu o bursă cât salariul unui cadru didactic debutant pentru cei care aleg această formare. Prevederile apar în proiectul Deca al Legii învățământului superior

14.337 de vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Introducerea dublei specializări la licență pentru cadrele didactice și acordarea unor burse de studiu egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenții care frecventează cursurile licenței didactice sau masteratului didactic, într-o facultate de stat, sunt prevăzute în proiectul noii Legi a învățământului superior, potrivit documentului consultat de Edupedu.ro. Această versiune a fost prezentată marți de ministrul Educației, Ligia Deca, în ședința coaliției de guvernare.
 • Conform surselor G4Media.ro, a fost stabilit un calendar de adoptare a legilor educație. Experții din partide ar urma să lucreze cu Ministerul Educației la noile legi până la 1 februarie 2023, urmând să treacă prin Guvern până la 15 februarie. – detalii aici
 • Menționăm că în proiectul Cîmpeanu era prevăzută dubla specializare, dar nu „didactică”. La fel, bursa era prevăzută, dar doar pentru programele de masterat, nu și pentru cele de licență.

O noutate o reprezintă introducerea dublei specializări pentru studii universitare de licență didactică și de masterat didactic, după cum apare în documentul consultat. Pentru studiile de licență, specializările vor fi aprobate printr-un ordin de ministru.

Art. 101 alin. (9) – „Programul de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare corespunde unui număr de 240 credite ECTS și se organizează pentru specializările aprobate prin ordin al ministrului educaţiei‚ în conformitate cu prevederile legii.”

Accesul în cariera didactică presupune absolvirea studiilor de licență cu dublă specializare, a programului de formare psihopedagogică și a masteratului didactic.

Art. 101 alin. (10) – „Absolvirea programelor de studii universitare de licenţă cu dublă specializare‚ a programului de formare psihopedagogică și a masteratului didactic permite accesul absolvenţilor‚ potrivit prevederilor legale‚ la o carieră didactică în învăţământul preuniversitar pentru discipline din ambele specializări.

Burse de studiu pentru studenții care urmează cursurile licenței didactice cu dublă specializare, potrivit sursei citate

Studenții care urmează cursurile unei licențe didactice cu dublă specializare sau masteratului didactic, în cadrul unei facultăți de stat, pot să beneficieze de burse de studiu egale cu salariul net al unui profesor debutant.

Art. 106 alin. (2) – „Studenţii care frecventează cursurile licenţei didactice cu dublă specializare sau masteratului didactic‚ într-o instituţie de învăţământ superior de stat‚ pot beneficia de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat

(3) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare sau masterat didactic este egal cu salariul net al unui profesor debutant. Criteriile generale de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc prin ordin al ministrului Educaţiei.”

În varianta propusă de fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, cei care urmau cursurile unui masterat didactic aveau bursele egale cu salariul net al unui profesor debutant. În cazul în care absolventul masteratului didactic nu urma parcursul în stagiatura didactică, atunci avea obligația de a returna cuantumurile burselor obținute pe durata studiilor masteratului didactic.

Foto: Captură Proiectul Legii învățământului superior lansat în dezbatere publică pe 13.07.2022

Obligația de a returna cuantumurile burselor obținute în timpul programelor de studii universitare de licență cu dublă specializare sau masteratului didactic, dacă nu continuă parcursul în stagiatura didactică, nu este prevăzută în proiectul Deca al Legii învățământului superior.

Ce pot face profesorii care vor să obțină o altă specializare

Proiectul de lege obținut de Edupedu.ro menționează la art. 106 alin. (1) că „pentru a obţine altă specializare‚ absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma un program postuniversitar de formare profesionala a adulţilor pentru reconversie profesională‚ de minimum 90 de credite transferabile‚ care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. Acest program de studii postuniversitare poate fi urmat în paralel cu programul de studii universitare de masterat didactic”.

Programele de formare inițială pentru profesori, organizate în universități

La art. 101, alin. (3) stabilește că „programele de formare iniţială pentru cariera didactică în învăţământul preuniversitar‚ organizate în instituţiile de învăţământ superior‚ sunt:

a) Programul de formare psihopedagogică de 30 credite ECTS;

b) Programul de studii universitare de licenţă în specializarea pedagogia învăţământului primar și preșcolar;

d) Programul de studii universitare de masterat didactic de 60 de credite ECTS;

e) Programul de studii universitare de masterat didactic integrat de 90 de credite ECTS;

f) Programul de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare;

g) Programul de studii postuniversitare de conversie profesională pentru cadre didactice.”

Conform documentului consultat de Edupedu.ro, programele de formare psihopedagogică sunt organizate de către departamentele pentru pregătirea personalului didactic „și pot fi frecventate pe parcursul studiilor universitare de licenţă‚ de masterat sau în regim postuniversitar‚ în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în acest sens și în limita locurilor alocate prin cifra de școlarizare aprobată prin hotărâre de Guvern”.

Programul de studii universitare de licenţă în specializarea pedagogia învăţământului primar și preșcolar certifică competenţe didactice pentru învăţământul preșcolar și primar‚ corespunzătoare funcţiilor didactice de educator educaţie timpurie‚ educatoare/ educator‚ învăţătoare/învăţător‚ instructor de educaţie extrașcolară.

„Programul de studii universitare de masterat didactic de 60 de credite ECTS se organizează de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii programelor de licenţă care au parcurs un program de formare psihopedagogică de 30 credite ECTS”, conform sursei menționate.

Potrivit documentului, programul de master didactic de 90 de credite se organizează de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii programelor de licenţă care nu au parcurs programul de formare psihopedagogică de 30 credite ECTS.

„Programul de studii postuniversitare de conversie profesională pentru cadre didactice se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar‚ titulare și suplinitoare‚ absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a unei instituţii de învăţământ superior‚ care doresc să dobândească o nouă specializare”, potrivit art. 101 alin. (11).

FOTO DOCUMENT Cum este Legea educației în vigoare, la secțiunea „Cariera didactică” – articol preluat fără modificare în proiectul Legii Deca obținut de Edupedu.ro
Foto: Captură – Legislatie.just.ro

Art. 238 din Legea Educației Naționale 1/2011:

„(1) Studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.

(1^1) Programele de formare psihopedagogică de nivel I și II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master sau în regim postuniversitar.

(1^2) Programele de formare psihopedagogică pentru funcțiile didactice de educator-puericultor, educatoare, învățător, antrenor și maistru-instructor se aprobă de Ministerul Educației și Cercetării și se desfășoară în liceele cu profil pedagogic. Pentru absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I.

(1^3) Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/absolvire.”

Stagiatura didactică sau pregătirea practică din cadrul masteratelor didactice

În proiectul citat anterior este precizat că „pregătirea practică din cadrul masteratelor didactice se realizează prin stagiatura didacticăcare constă în desfășurarea de activităţi didactice în unităţi de învăţământ și în alte categorii de instituţii și organizaţii”.

Conform sursei amintite, stagiatura didactică se realizează pe baza unor acorduri-cadru încheiate între instituțiile de învățământ preuniversitar în care are loc practica – adică școli și grădinițe – facultăți și Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar. Contractele de colaborare vor avea durata de 1-4 ani școlari, după cum prevede art. 103 alin. (3) din proiectul Deca.

Art. 103 alin. (2) – „Stagiatura didactică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între unităţile de învăţământ preuniversitar în care aceasta se desfășoară‚ instituţiile de învăţământ superior‚ care asigură formarea iniţială și Direcţiile Judeţene de Învăţământ Preuniversitar/ Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar.

(3) Pe baza acestor acorduri-cadru‚ unităţile de învăţământ preuniversitar și instituţiile de învăţământ superior încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani școlari‚ pentru stabilirea responsabilităţilor instituţionale și a condiţiilor de organizare și desfășurare a stagiaturii didactice.”

Școlile, grădinițele și facultățile ar putea încheia parteneriate cu instituții de stat, private sau cu organizații nonguvernamentale pentru servicii de consiliere, logopedie sau alte activități

„Unităţile de învăţământ preuniversitar și instituţiile de învăţământ superior pot realiza independent parteneriate cu instituţii de stat/private sau cu organizaţii nonguvernamentale care pot să ofere servicii de evaluare și consiliere educaţională‚ servicii logopedice‚ activităţi extracurriculare și alte servicii în domeniu”, prevede proiectul la art. 103 alin. (4).

Stagiatura didactică în străinătate

În versiunea consultată de Edupedu.ro, art. 103 alin (5) din proiectul de Lege Deca prevede că „stagiatura didactică din cadrul masteratului didactic și activităţile de practică didactică din cadrul programului de formare psihopedagogică se pot derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene‚ care are o componentă dedicată formării iniţiale a profesorilor‚ perioadă certificată prin documentul de mobilitate Europass.

În ce contexte se organizează stagiatura didactică

(6) Stagiatura didactică din cadrul masteratului didactic sau activităţile de practică didactică din cadrul programului de formare psihopedagogică se organizează în contexte variate‚ în medii școlare diverse‚ inclusiv în comunităţi defavorizate‚ pe baza unui set de indicatori corelaţi cu profilul cadrului didactic‚ aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Finalizarea programului de masterat didactic

Art. 103 alin. (7) – „Programul de studii universitare de masterat didactic se finalizează prin obţinerea diplomei de masterat. Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică”.

Examenul de licențiere

„Absolvenţii programelor de studii de masterat didactic și cei ai programelor de studii postuniversitar de formare profesională a adulţilor pentru reconversie profesională au dreptul de a participa la examenul de licenţiere‚ pentru a obţine statutul de cadru didactic cu drept de practică”, prevede art. 107.

Dacă proiectul va fi aprobat în această variantă, programele universitare de masterat didactic‚ organizate în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011‚ intră în lichidare.

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


5 comments
 1. Profesorii cu dubla specializare pregătiți înainte de 1990 știau ,,carte” pentru amândouă specializările Acum cei pregătiți cu două,trei specializări ,nu excelează la prima specializare,iar la a doua.a treia sunt habarniști.

 2. “ Obligația de a returna cuantumurile burselor obținute în timpul programelor de studii universitare de licență cu dublă specializare sau masteratului didactic, dacă nu continuă parcursul în stagiatura didactică, nu este prevăzută în proiectul Deca al Legii învățământului superior.”
  Vreau sa o intreb pe doamna “principiului echității în loc de cel al egalității” ministru Ligia Deca dacă va plăti din buzunarul dumneaei bursele (pentru cursuri didactice) ale studenților care nu vor urma totuși o carieră didactică? Sau vom plăti tot noi ăștia care nu avem timp de socialisme și plătim taxe ?? Sau poate statul ia din fondul de pensii, șomaj, sănătate pentru a arunca banii lor în vânt? Sau poate pur și simplu se împrumută pentru ca copiii noștri să plătească înapoi?!?

 3. Nimic spectaculos, nimic ambitios. Dupa chipul si asemanarea incompetentilor care au facut legea.
  O sa se faca aceiasi pregatire de proasta calitate. E drept, o calitate proasta foarte diversificata. Nu exista nimic, dar absolut nimic, care sa te duca cu gandul ca se va imbunatati ceva in domeniul asta.

  Din lene si incompetenta nu are cum sa iasa ceva bun.

 4. Dubla specializare s-a aplicat din 1975 si studentii puteau preda doua discipline. Geologie-geografie, Geografie-Lb straine, Filozofie-istorie, Chimie-Fizica, etc.Acum nu mai sunt elevi, numai sunt norme si se revine la formula lui Ceausescu.

  1. Dubla specializare nu este formula din epoca lui Ceaușescu. Eu am făcut facultatea după revoluție și am dublă specializare. Majoritatea colegilor mei au dublă specializare, inclusiv cei mult mai tineri ca mine.
   Care e problema dublei specializări, până la urmă?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Olimpiada Națională de Limba și literatura română – OLLR 2024 Slatina. Subiectele primite de elevii de gimnaziu și baremele / Scriitoarele contemporane Simona Popescu și Ioana Nicolaie, printre autoarele cu texte în concurs

Subiectele și baremele de la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română (OLLR) 2024, care se încheie duminică, 21 aprilie, la Slatina, au fost publicate de organizatori pe…
Vezi articolul

Definitivat 2023. Subiectele și baremele pentru învățători au fost publicate / Eseu de 500 de cuvinte despre discursul dramatic într-un text de Caragiale sau Sorescu, subiect de examen

Subiectele și baremele de la Definitivat 2023 pentru profesorii de învățământ primar au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00. Proba scrisă a examenului a avut loc între orele 9…
Vezi articolul

DOCUMENT Vacanță pentru toți elevii, timp de 2 săptămâni, „imediat”, „decalarea anului școlar” cu recuperare în perioada verii – măsuri radicale cu impact în Educație, propuse în programul de Guvernare al Cabinetului Cioloș / Demiterea sau suspendarea contractului de muncă pentru angajații fără certificat verde, din sistemul public și privat, care intră în contact cu publicul

Vacanță pentru toți elevii, timp de 2 săptămâni, cu termen de aplicare „imediat”, „decalarea anului școlar” cu recuperare în perioada verii, sunt două dintre măsurile radicale, cu impact în Educație,…
Vezi articolul