Titularizare 2019 Regulile de examen: care sunt documentele necesare la intrarea în săli, greșelile care duc la anularea lucrărilor și cum se pot retrage candidații din examenul de titularizare

17.995 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Examenul de titularizare în învățământ se va desfășura miercuri, începând cu ora 10:00, în săli supravegheate video. Peste 30.000 de profesori s-au înscris la titularizare, concurând pe 4.319 posturi scoase la concurs anul acesta. Profesorii care vor să se angajeze într-o școală pe o perioadă nedeterminată – deci să se titularizeze – trebuie să se prezinte în sălile de examen în intervalul orar 8:00 – 9:00, iar accesul se realizează pe baza buletinului, a pașaportului sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Profesorii au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele la titularizare.

La examenul de titularizare de mâine, 17 iulie 2019, Ministerul Educației a scos la concurs 4.319 de posturi, dintre care 3.091 sunt la școli din mediul urban și 1.228 în mediul rural. Numărul candidaților înscriși la titularizare este 30.145, dintre care 4.901 sunt din promoția 2019, potrivit datelor comunicate Edupedu.ro de reprezentanții Ministerului Educației.

La avizierul școlii unde profesorii vor susține examenul sunt afișate listele candidaților admiși pentru susținerea lucrării scrise, precum și repartizarea pe săli a candidaților. Pe ușa fiecărei săli de concurs, se afișează tabele cu numele fiecărui candidat repartizat în sală și disciplina la care susține examenul scris, indiferent dacă profesorii sunt înscriși și în alte județe.

Ministerul Educației recomandă ca în fiecare sală să fie repartizați profesori care susțin examenul la cel puțin două discipline diferite.

Cum se desfășoară examenul de titularizare 2019

În intervalul orar 9:00-10:00, responsabilii de sală efectuează instructajul candidaților privind:
modul de redactare a lucrării scrise

 • modul de corectare, de către candidați, a greșelilor
 • modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizată
 • modul în care se sigilează și se securizează lucrarea scrisă
 • modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise
 • condițiile în care candidații se pot retrage din examenul de titularizare
 • situațiile în care candidații pot fi eliminați
 • situațiile în care lucrările scrise pot fi anulate

Subiectele de la titularizarea 2019 se transmit în săli, în plicuri sigilate, de către președinte și secretarul comisiei de din centrul de examen sau de către membrii desemnați de președinte, astfel încât la ora 10:00 subiectele să se poată desface în prezența candidaților.

Pe foaia tipizată, candidații vor completa, cu majuscule, denumirea disciplinei la care dau examen, copiind formularea din subiectul primit.

Pentru rezolvarea subiectelor, profesorii candidați la titularizare au voie să scrie numai cu cerneală sau pix de culoare albastră, iar pentru realizarea desenelor sau a graficelor pot să folosească și creionul negru.

Candidații care vor să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

Procedura prevede că lucrarea va fi anulată, dacă pe foile de examen – în afara spațiului care se sigilează – vor apărea semne distinctive, numele candidaților, numele unor școli sau alte “nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul”.

După ce termină lucrările de examen, candidații numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spațiul dedicat, indicând pagina curentă și numărul total de pagini scrise (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situația în care candidatul a scris în total 5 pagini). Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină și acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenți cu linie frântă în forma literei “Z”.

În sală rămân cel puțin 5 candidați până la predarea ultimei lucrări.

Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării și la eventualele contestații. Ciornele se păstrează, în arhiva unității de învățământ care organizează concursul, timp de un an de zile.

În timpul examenului scris de titularizare, responsabilul de sală și ceilalți profesori asistenți care supraveghează candidații în fiecare sală de examen “nu discută între ei și nu rezolvă subiectele”. Unul dintre profesorii asistenți se așază în fața clasei, iar altul în spatele clasei “și nu au alte preocupări decât supravegherea candidaților” în examen, stabilește Ministerul.

Din momentul în care se deschide plicul cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul și semnează de predare. În cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre profesorii asistenți până la înapoierea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește.

Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține examenul scris de titularizare.

Procedura Ministerului mai prevede că, după înmânarea subiectelor candidaților, un membru al comisiei din centrul de concurs, însoțit de președintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toți candidații au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de concurs, precum și prezența candidaților și o transmite comisiei județene de organizare a concursului până la ora 10:15.

Cu ce trebuie să vină candidații la examenul de titularizare

Pe lângă pixuri sau stilouri care să scrie cu albastru, candidații trebuie să se prezinte la examen cu buletinul/ carte / adeverință de identitate sau cu pașaportul. Procedura Ministerului Educației prevede că, “în mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător”.

Profesorii asistenți din fiecare sală de examen vor verifica identitatea candidaților la titularizare prin buletin / carte / adeverință de identitate, pașaport sau, în mod excepțional, prin permisul de conducere sau al cărții de alegător.

Procedura stabilește că profesorii candidați la titularizare pot să aibă în examen dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Cu ce nu au voie să intre candidații în examen

Candidații la titularizare și profesorii asistenți nu au voie să intre în sala de examen cu:

 • cărți
 • caiete
 • telefoane mobile
 • orice mijloace de calcul și de comunicare la distanță

Este interzisă folosirea stilourilor sau a pixurilor cu cerneală care se poate șterge, prevede nota prin care Ministerul Educației stabilește procedura privind desfășurarea examenului scris de titularizare 2019.

Ce se întâmplă cu profesorii prinși la copiat în examenul de titularizare 2019

Candidații care în timpul examenului scris de titularizare 2019 sunt surprinși copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace calcul sau de comunicare la distanță ori transmițând rezolvarea subiectelor sunt dați afară din examen. Profesorii asistenți încheie un proces verbal în care consemnează eliminarea lor din examen.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2019-2020, stabilește procedura de desfășurare a examenului de titularizare.

Care sunt greșelile care atrag anularea lucrării scrise la titularizare 2019

Procedurile de examen conțin o listă cu greșeli sau situații care conduc la anularea lucrărilor candidaților la titularizare. Concret, președintele comisiei din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care:

 • pe lucrarea scrisă nu este completată, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, exact ca în subiectul primit
 • în rezolvarea subiectelor profesorii candidați au folosit pixuri sau stilouri cu altă culoare decât albastru
 • numerotarea lucrării scrise nu respectă prevederile de mai sus
 • pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive

Lucrările scrise anulate nu se transmit la centrele de evaluare.

Cum se pot retrage candidații din examenul de titularizare

“Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, și pot părăsi sala după cel puțin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte”, prevăd regulile titularizării stabilite de Ministerul Educației.

În situația profesorilor retrași din proprie inițiativă din examenul de titularizare, după o oră de la deschiderea plicului cu subiecte, “lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidații respectivi se consideră retrași”, se arată în procedura de desfășurare a examenului de titularizare.

Foto: titularizare.edu.ro

 

După terminarea examenului scris de titularizare, “lucrările scrise, pe discipline de concurs, se amestecă de către președintele comisiei din centrul de concurs și apoi sunt depozitate, dacă este cazul, în condiții de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acționând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora, în aceeași zi, cu proces-verbal reprezentantului inspectoratului școlar, în vederea transmiterii la centrele de evaluare. La predarea lucrărilor scrise, președintele și membrii comisiei din centrul de concurs, precum și reprezentantul inspectoratului școlar au obligația de a verifica dacă toate foile tipizate sunt sigilate, semnate și ștampilate”, se arată în procedura aprobată de Ministerul Educației.

Rezultatele examenului de titularizare 2019 se afișează pe 23 iulie la sediul școlii în care s-a desfășurat proba scrisă și la inspectoratele școlare.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare, în zilele de 23 iulie – până la ora 21:00, și 24 iulie – până la ora 15:00. În contestație, candidatul trebuie să precizeze următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată.

Informaticienii din inspectoratele școlare vor marca în aplicație în timp real contestațiile înregistrate, astfel încât după finalizarea marcării tuturor contestațiilor, aplicația să furnizeze tabelul aferent, se arată în procedura Ministerului.

Rezultatele finale ale examenului de titularizare 2019 se afișează în data de 30 iulie 2019.

Procedura mai prevede că “ștergerea de pe pagina de internet a inspectoratelor școlare a informațiilor ce conțin date cu caracter personal referitoare la concursul național conform prevederilor legale se realizează după împlinirea termenului de 4 ani de la data afișării. Afișarea în format letric a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal la avizierul inspectorateloe şcolare şi al unităților de învățământ se realizează pe o perioadă de cel mult 30 de zile.”

Ce este titularizarea

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Calendar titularizare 2019 actualizat

3 – 28 iunie 2019           Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

Notă: În perioada 31 mai – 28 iunie pot participa la probele practice/orale și la inspecțiile la clasă și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie – iunie 2019.

17 iulie 2019                   Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019                   Afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie 2019          Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019                  Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

(integral aici)

Rezultatele la titularizare în ultimii 11 ani

Vezi mai jos rezultatele de la examenele de titularizare din ultimii 11 ani, pe tranșe de note. Sursa datelor istorice este HotNews.ro.

În urmă cu un an, procentul de promovare (rata notelor de 7 și peste 7) a examenului de titularizare, după soluționarea contestațiilor, a fost de 49,71, cu 2,32 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații. Numărul mediilor de 10 a crescut în 2018, după contestații, la 124 – de la 121 înregistrate inițial.

Rezultate titularizare 2018
 • candidați cu note între 1 şi 4,99: 16,39%
 • candidați cu note între 5 şi 6,99: 33,81%
 • candidați cu note între 7 şi 9,99: 49,13% (față de 46,84% – înainte de contestații)
 • 124 de candidați au obținut nota 10 (înainte de contestații, 121 de candidați obținuseră nota maximă)
 • La examenul de titularizare 2018 s-au prezentat 24.070 de candidați. Dintre ei, 2.531 s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, 61 au fost eliminați, dintre care 27 pentru fraudă, iar 34 pentru lipsa documentelor de identitate. Lucrările a 18 candidați au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei
 • În 2018 au fost depuse 4.187 de contestații, iar pentru 2.721 de lucrări contestate notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.295 de lucrări notele au fost micşorate – Sursa: HotNews.ro

La titularizarea din 2018, cel mai ridicat procent de note peste 7 (interval 7 – 9,99) s-a înregistrat în județul Dolj (58,7%), iar cel mai scăzut în județul Caraș-Severin (30,04%).

Rezultate titularizare 2017
 • candidați cu note sub 5: 19,29%
 • candidați cu note între 5 și 6,99: 33,07%
 • candidați cu note între 7 și 10 (titularizabili): 47,63%
 • note de 10: 118 candidati au obtinut nota 10
Rezultate titularizare 2016
 • candidați cu note sub 5: 18,67%
 • candidați cu note între 5 și 6,99: 34,68%
 • candidați cu note între 7 și 10: 46,65%
 • note de 10: 83 de candidați (0,41%)
Rezultate titularizare 2015
 • candidați cu note sub 5: 23,74%
 • candidați cu note între 5 și 6,99: 36,80%
 • candidați cu note între 7 și 10: 39,46%
 • note de 10: 41 de candidați
Rezultate titularizare 2014 (înainte de soluționarea contestațiilor)
 • candidați cu note sub 5: 4.639 de candidați (20,12%)
 • candidați cu note între 5 și 6,99: 8.151 de candidați (31,22%)
 • candidați cu note între 7 și 10: 13.161 de candidați (48,66%)
 • note de 10: 158 de candidați
Rezultate titularizare 2013 (înainte de soluționarea contestațiilor)
 • candidați cu note sub 5: 5.935 (20,11%)
 • candidați cu note între 5 și 6,99: 9.476 (32,11%)
 • candidați cu note între 7 și 10: 14.098 (47,78%)
 • note de 10: 160 de candidați
Rezultate titularizare 2012
 • candidați cu note sub 5: 17,85%
 • candidați cu note între 5 și 6,99: 32,66%
 • candidați cu note între 7 și 10: 49,49%
Rezultate titularizare 2011
 • note sub 5: 29,69%
 • note între 5 și 7: 38,67%
 • note între 7 și 9,99: 31,53%
 • note de 10: 26 (0,11%)
Rezultate titularizare 2010
 • note sub 5: 23%
 • note între 5 și 7: 39%
 • note peste 7: 38%
Rezultate titularizare 2009
 • note sub 5: 17%
 • note între 5 și 7: 39%
 • note peste 7: 44%
Rezultate titularizare 2008
 • note sub 5: 18%
 • note între 5 și 7: 37%
 • note peste 7: 45%
Actele normative referitoare la Titularizare 2019:
Citește și:

 


1 comment
 1. Toate bune si frumoase in teorie ,dar in practica lucrurile sunt cu totul altfel. Sunt numerosi profesori suplinitori ,multi dintre ei foarte bine pregatiti ,dar nu se pot titulariza ,desi au medii peste 7 la ex. national ,pentru ca nu sunt posturi vacante. Multi dintre ei nu pot nici macar sa obtina o jumatate de norma ,pentru ca multe ore sunt ascunse de directorii de scoli. As dori sa stiu ,de exemplu, unde sunt orele de cultura civica din Dolj ,in contextul in care cunosc cel putin trei scoli care au ore pe civica dar nu sunt scoase la concurs? Una dintre ele e scoala “Ion Creanga” din cartierul Brestei din Craiova. Ce fac inspectoratele ,ce fac sindicatele ,unde e transparenta si respectarea legii?Ne mai miram ca ne pleaca tinerii valorosi din tara ,ne mai miram ca am pierdut alegerile…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Elevii din statele care performează la testele PISA au mai multe ore de științe decât media OCDE – raport Education at a Glance 2023 / Ligia Deca: În noile planuri-cadru ar fi de dorit să găsim niște formule în care să creștem apetitul pentru știință și curiozitatea copiilor. Proiectul care vizează predarea fizicii în mod experimental ajută enorm pentru alegerile pe care elevii le fac mai târziu

Unele dintre țările membre OCDE care au înregistrat printre cele mai mari scoruri în cadrul PISA 2018, inclusiv Estonia, Finlanda sau Coreea de Sud, figurează cu un număr superior de…
Vezi articolul

Promisiunile pentru educație ale candidaților la șefia PNL: Cîțu – câteva paragrafe cu PNRR și România Educată, cu orizont de schimbare 2026 / Orban – Peste 2 pagini cu școala ca prelungire a familiei, aplicarea României Educate și considerații despre învățământul superior

Proiectul prezidențial România Educată, asumat de PNL și de guvern, figurează în programele celor doi candidați care luptă pentru președinția PNL, premierul Florin Cîțu, respectiv Ludovic Orban. Moțiunile celor doi,…
Vezi articolul