Regulile de predare online: Profesorii pun note fără să mai ceară acordul părinților / Elevii primesc absențe, dacă nu participă la orele online / Este interzisă înregistrarea cursurilor / Părinții pot participa la ore, dacă elevii sunt minori

194.116 vizualizări
Foto: © Ammentorp | Dreamstime.com
Profesorii pun note fără să mai ceară acordul părinților, este interzisă înregistrarea cursurilor predate online, elevii primesc absențe, dacă nu participă la orele online, iar părinții pot participa la ore cu elevii minori, acestea sunt câteva din regulile pentru școala online, publicate în Monitorul Oficial.

Ministerul Educației a emis un nou ordin de ministru cu regulile pentru predarea online, este vorba despre Ordinul 5.545/2020, document semnat pe 10 septembrie și publicat pe 11 septembrie în Monitorul Oficial. Regulile se adresează tuturor profesorilor, elevilor și părinților, dar și directorilor de școli și grădinițe și inspectoratelor școlare. Cursurile încep luni, pe 14 septembrie.

Cine sunt participanții la orele online și ce obligații au

Participanții sunt profesorii, elevii, dar și părinții lor, dacă elevii sunt minori. “Prin participant la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se înțelege: cadrul didactic, preșcolarul, elevul, părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal al elevului minor sau un membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat elevul minor”, se arată în document.

“Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului au următoarele obligații:

 • a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
 • b) de a utiliza aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
 • c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

Unul dintre principiile “care guvernează procesul didactic prin activități-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului” este cel care prevede “participarea și responsabilitatea părinților”. Spre deosebire de “instrucțiunea” care a reglementat în primăvară predarea online, în această metodologie nu există obligativitatea pentru părinți de a asigura elevilor instrumentele pentru participarea la orele online, formularea folosită acum fiind “asigură participarea copiilor”.

Pentru prima dată într-un document oficial, Ministerul Educației prevede ca temele date elevilor să fie creative și să nu obosească elevul sau să îi consume prea mult timp

“În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a itemilor.

Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc”, se arată în metodologie.

Profesorii nu mai trebuie să pună note cu acordul părinților

Documentul reglementează și acordarea notelor pentru școala online. Spre deosebire de “instrucțiunea” din primăvară, profesorii pot pune note sau pot da calificative elevilor, fără să mai aibă acordul cuiva.

“În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare”, se arată în document.

Părinții au următoarele atribuții

 • asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;
 • mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice;
 • sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
 • transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei/ profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Prima parte a acestei metodologii se concentrează pe chestiunile de siguranță pe internet și pe protecția datelor personale ale participanților.

Ce trebuie să facă școala

“Unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:

 • a) securitatea în mediul online
 • b) asigurarea confidențialității datelor;
 • c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
 • d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
 • e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal”, potrivit textului metodologiei.

Este invocat regulamentul GDPR și sunt stabilite tipurile de date personale protejate de către unitatea de învățământ, iar înregistrările sunt interzise:

 • numele și prenumele preșcolarilor/elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicația/platforma educațională informatică;
 • imaginea, vocea participanților, după caz;
 • mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
 • rezultatele evaluării;
 • datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru participare la cursurile online: nume de utilizator și parolă de acces.

“Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării aplicațiilor/platformelor educaționale informatice, se interzice înregistrarea activităților desfășurate online”, prevede documentul.

Orele online înlocuiesc orele față în față

Metodologia definește “activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului”. Aceasta “este o formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a preșcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activități de studiu individual și activități didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei și al internetului”, potrivit actului normativ.

Ce tipuri de comunicare prin intermediul internetului se pot desfășura în școala online:

 • sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali
 • asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia preșcolarii/elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan;
 • mixtă – desfășurată atât sincron, cât și asincron.

Ce “atribuții” au profesorii

Și cadrele didactice, ca și părinții au “atribuții”, nu obligații, în acest document. Astfel, metodologia prevede pentru profesori/învățători/educatori următoarele atribuții:

 • proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
 • proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
 • stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.

În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului se respectă prevederile planurilor-cadru și ale programelor școlare în vigoare, prevede documentul

“În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului se vor avea în vedere:

 • selectarea informațiilor/a experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora;
 • realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului educațional;
 • crearea unei comunități de învățare;
 • aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți preșcolarii/elevii dobândirea competențelor specifice particularităților de vârstă;
 • încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc.

Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări dezvoltarea competențelor elevilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, educația remedială, pregătirea elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor naționale”, se mai arată în metodologie.

Ce fac profesorii la orele online – verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi și oferă feedback cu accent pe rezultat, nu pe consecințe

Documentul semnat de ministrul Educației prevede că “în organizarea și desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preșcolari/elevi și îi încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluții și pe rezultat, nu pe consecințe.

În procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea și evaluarea reciprocă.

Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfășurată de elevi să fie în raport cu progresul și potențialul fiecăruia.

Ce resurse pot folosi profesorii la predarea online

“În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi, adapta și redistribui liber, ținând cont de drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) – materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces liber.

Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului și încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic”, se arată în documentul oficial.

Responsabilitățile elevilor pentru școala online sunt următoarele:

 • participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoare/ profesorii pentru învățământul preșcolar/educatoare;
 • rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
 • au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;
 • nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;
 • au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 • au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs”.

Foto: © Ammentorp | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil. Pentru școli, elevi și studenți Dreamstime.com oferă 50% reducere la toate planurile, până la sfârșitul lunii septembrie.


35 comments
 1. Eu Statu 7 ore pe tu a participa la orele on-line și după la temele de ziua următoare mai satu 4 ore. Vi se pare normal??

 2. Sunt elev.
  Au voie profesori sa puna apsent dacă nuavem camerele deschise? Desi eu am spus ca sunt prezent.

 3. 1.La persoana 1,va rog. S ar putea sa fiu de varsta mamei dv”domnule.. ee… ee.. “profesor, desi, la cat de reticent sunteti la schimbare, cred ca faceti parte din categoria celor cu risc si trebuie sa va pensionati.
  2.Nu intervine nimeni in timpul orei pentru a va inoportuna, deranjandu va maiastra expunere, habar n aveti sa cititi un paragraf de ordonanta. Va faceti scenarii proaste inainte de vreme sau stiti ca nu va veti respecta propriul plan de lectie.
  3.Inca astept scuze! Mi am indeplinit indatoririle de parinte, mi am facut meseria mea(mult mai solicitanta decat a dumitale, in conditiile date.. apropo’), am facut si meseria de cadru didactic. TU esti in stare sa ti o faci? Daca nu, pleaca acasa!!!

  1. Vai, doamna doctor, dar se poate? La fel vorbiti si cu pacientii dvs? Apropo, de-un pamplezir asa, ce specialitate aveti? Ca sa va credem cu stresul si sa va intelegem.
   Si despre ce “ordonante” vorbiti?

 4. Dragi cadre didactice,nu mai jigniti elevii si parintii ,nu sunt sclavii si supusii dumneavoastra sunt colaboratorii dumneavoatra.Scoala este sa i fie in primul rand elevului bine ,apoi cadrelor didactice.La noi primii la drepturi sunt cadrele didactice si asa daca mai ramane ceva ca o anexa elevii.De ce nu doriti transparenta ,de ce oare va temeti,daca sunteti asa implicati si buni profesionisti?In alte tari salile de clasa au spatii deschise in care pot privi toate persoanele care merg pe holul scolii,ei de ce nu pun conditii ca dumneavoastra,ca vor drepturi de autor.Domnule sa stii ca si ,,parintele din deal si care arata cu degetul ” nu uita ca sigur a fost si el si
  la scoala si de aceea este asa ,,bine pregatit ” .

 5. Invatamantul a devenit umilitor pentru cadrele didactice!!! Exista presiuni de la parinti si de la directori numiti politic.
  Au loc multe abuzuri in multe privinte!

  1. Am crezut ca scapam de directorii psd si de cei numiti “cu concurs” de Ciolos, dar se pare ca am votat degeaba. E tot aceeasi dictatura inepta a unor nimeni in drum.

   1. Doamna cu tot respectul va spun copilul unui prieten de al eu are o eleva de clasa de a 7a si ea este abuzata de profesoara de fizica i boceste numele in toate felurile unui coleg de al ei i sa spus de catre cadrul didactic de fizica ca e prost nesimtit si ca-l scrie pe pestele lui dr@cu unui alt elev i sa aruncat cu creta in el altuia i-a rupt pixul de cap.Sunteti sigura ca tot cadrele sunt umilite cand nii macar nu respectati voi regulamentul ce spune clar urmatoarele lucruri:
    NU SE PUNE ABSENT PE PORNIREA CAMEREI
    NU SE PUN NOTE PE TEME
    TEMA DE PEDEAPSA E TOTAL INTERZISA
    Sau ca nu va ganditi la faptul caa scoateti elevul un robot din scoala ce nu e pregatit pentru viata reala elevi au deja foarte multe materi si sunt super incarcati ganditiva 6/7 ore un elev de clasa a 7 a plus 2 ore minim temele +minim 2 ore sa invete la toate disciplinele deja au 11 ore +in total sa zicem o ora jumate cu tot cu mancat 12.30 ore plus 8 ore de somn minimul recomandat 20,30 ore ocupate pe zi si doar 4 ore pe zi nu am mai pus si pregatirile ca dupa predatu in scarba sunt nevoie de ele…..Cand mai descopera copilul ce i place sau gand mai socializeaza sau daca merge la sala sau la ori ce alt ceva de sport cand mai are timp ca in weekend i dati teme de nu ma are timp sa iasa afara

 6. Să participe părintele la oră cu condiția ca și profesorul să-l asiste pe părinte la serviciu! Măcar o săptămână, să vedem cum e…

 7. Bună ziua, oricum cu școala on-line e ok sa participe singuri elevii V-XII, dar cei mici cum ar putea sa se conecteze singur un elev de clasa I, sunt părinte – “mamuca” de evela de clasa aVa și clasa I. Iar eu voi munci, cum pot sta lângă copil, bunicii nu sunt în preajma, asta înseamnă să lași un minor nesupravegheat în casa, dacă sare butelia în aer sau face un scurt circuit, Doamne ferește, părintele este de vina. Propun o completare a legii, în caz de vreun pericol statul răspunde. Cat despre părerea unor profesori, ca unii părinți ar deranja, se știe cine intervine cei care cărora li se permite sa comenteze ca ei au un copil minunat, mai ales ca este mediat. Ar trebui interzisa meditarea pana în clasa a VIII.

 8. Ce tampenie!
  Adica în timp ce preda, proful poate fi întrerupt de mămica elevului de 17 ani(e minor) ca a rămas în urma “micuțul” și ca nu a înțeles ceva, dar nu are curajul sa spună el însuși.
  Și vai, chiar da voie profilor sa pună note fără sa se targuiasca cu familia elevului?
  Cam! “multe” drepturi dați profilor, doamna ministru!
  De ce ii urâți pe profi, madame Anisie?

 9. Cand nu te duce bibilica din cauza ca neuronul tau unic se simte singurel, dai astfel de legi. Mi ar fi si rusine sa recunosc ca mi am pus ca ministru semnatura pe asa ceva. Cu mamuca in online:)

 10. De ce sa participe parintii la orele on-line? Pana acum participau la orele facute in clasa? Nu sunt cadru didactic, dar nu sunt de acord cu asa ceva! Daca eu as participa la orele copilului meu, cum l-as mai responsabiliza pe el sa fie atent? Va merge pe premisa ca, daca nu a ibteles ceva, mami ii poate explica!

 11. In scoala fizica, parintele avea voie sa participe la ora doar cu acordul unitatii si cadrului didactic si doar punctual, in anumite circumstante, poate maximum o data pe an. Ce fel de invatamant este acesta in care ora-mi este transformata tam-nesam in circ dupa cum vrea parintele? Facem ora sau sedinta cu parintii? Facem educatie de masa sau educatie adulti? Fara acordul meu nu are voie, poate sa dea madam ministresa 7 mii de recomandari. Cand fac evaluare cu elevii poate vrea sa-i sufle si raspunsul, sa i-l caute sau vrea nota si parintele? Nu vrea sa-l si ascult la lectie? Ce inseamna tampenia asta? Daca elevul are rezultate proaste, abateri disciplinare, inteleg ca o data, de curiozitate si pentru remediere sa intre parintele, asa e si in scoala fizica. Dar sa participe parintele la ora? Wow!! V-ati gandit mult? In scoala fizica imi statea parintele la ora? Ce e cu voi??? S-au schimbat modalitatile de predare, nu si drepturile, oameni buni. Reveniti-va. Ora nu e circ si sala de judecata pentru orice tata din deal care semneaza cu degetul.

  1. Foarte urat comentariul venit, chipurile, de la un cadru didactic! Foarte urat! Poate nu suntem chiar toti”parintele din deal care semneaza cu degetul”. Un lucru stiu sigur:suntem parintele care v a suplinit prezenta si implicarea in semestrul doi al anului scolar trecut. Va este teama pentru faptul ca se despepteaza “boborul” si nu va mai suporta mizeriile si lipsa de implicare? Era simplu sa scoata o foaie de hartie, cand vi se nazarea, sa de a test, iar voua sa va umble creierasul pe campii? Aveti impresia ca parintii va vor deranja, va vor intrerupe? Parintii au mai mult respect pentru cadrele didactice decat au ele pentru parinti. In cel mai rau caz, ii vor ajuta pe cei mici cu tehnogia, iar pe cei mai mari, sa si rezolve nelamuriri legate de teme. Oribil! Daca vrea el, ii permite….. Schimbati va perceptia domnilor! Nu sunteti vechili pe plantatie, sunteti bugetari in slujba cetatenilor! V ati cam uitat menirea!

   1. Tu mi-ai suplininit mie orele? Nu ti-e rusine? Daca sunt bugetar trebuie sa inghit tot ce mi se impune? Si eu am drepturi. Si ele sunt aceleasi. Si anume nu aveam si nici nu am nici in ziua de azi obligatia sa fac ora impreuna cu parintele. Ca e ora cu elevij, nu cu parintii. Ia vino in locul meu daca mi ai suplinit activitatea. Eu am stat cu tel in mana pana mi a amortit mana 12 ore. Da, telefon, laptopul e in service. Al meu…ale mele…

    1. “Tu…. nu ti e rusine…” un comentariu mai jos”odrasla ta”.. etc.. Daca asta este limbajul folosit de niste cadre didactice, nu ma mir de ce refuzati sa fiti asistati(poate chiar fara sa ne fie simtita prezenta). Sunt mama unui copil care a terminat clasa a patra la o scoala din capitala. Tot semestrul 2 am primit temele pe wapp, de la pagina cutare la pagina cutare… Am invatat si studiat manualele impreuna cu fiul meu, stiu pe de rost programa scolara. Este meseria mea? Am fost platita pentru asta? Nu! Fugeam de la spital acasa, nu ma odihneam dupa garzi, imi ajutam copilul, ii predam lectiile la romana, la matematica, il pregateam singura pentru un examen infiorator la care a participat, pentru a intra la un” liceu cu pretentii “. Mi am facut treaba de parinte, nu ma plang, dar am facut si treaba cadrului didactic, ok? Nu mi vorbiti cu limbajul acesta, faceti va treaba cum trebuie in patratica voastra si nimeni nu se va plange de nimic. Presupusele situatii la care faceti referire se vor putea rezolva punctual, nu ne pedepsiti pe toti pentru asta. Astept scuze!

     1. 1. Scrie aici, negru pe alb, numele tuturor acelor profesori de la scoala de care vorbesti.
      2. Ce-ar fi sa venim si noi cu tine la garzi? Sa ne dam cu parerea, sa mai plusam cu vreun medicament la fisele bolnavilor, ca stim noi la fel de bine ca tine.
      3. Examen infiorator? Pai daca ai vrut pentru copilul tau de clasa a 4-a liceu cu pretentii nu te plange.

     2. Pentru d-nul B.
      “1. Scrie aici, negru pe alb, numele tuturor acelor profesori de la scoala de care vorbesti”
      Corect. Dacă învinovățim, hai să învinovățim până la capăt.

      “2. Ce-ar fi sa venim si noi cu tine la garzi? Sa ne dam cu parerea, sa mai plusam cu vreun medicament la fisele bolnavilor, ca stim noi la fel de bine ca tine.”
      Nu mai e corect. Comparație bună ar fi să vină toți pacienții care trec pe la ea când e de gardă și să întrebe ce efecte adverse poate avea ce li se administrează. Ceea ce nu cred că e rău. Rău e când pacientul își întrerupe tratamentul și pe urmă dă vina pe doctor, acțiune care se poate dovedi în instanță, la o adică. Dacă nu este suficient de clară analogia, ideea e că profesorul poate da afară elevul de la oră, împreună cu părintele în cazul de față, dacă acesta întrerupe ora de curs și trecut absent.

      “3. Examen infiorator? Pai daca ai vrut pentru copilul tau de clasa a 4-a liceu cu pretentii nu te plange.”
      De fapt, d-na cred că se referă la examenul pe care, din 2013, elevii de clasa a patra trebuie să îl dea la final de ciclu primar, examen stupid, după mine, căci finalitatea lui e că ajungi oricum în gimnaziu, că-l treci, că nu.

   2. @victoria
    Auzi, zici ca sunt in slujba ta? Ia calculeaza cat contribui tu la salariul meu. Tu singura. Rezulta mai mult de vreo 20 de bani? Pai ce-ar fi sa-i livrez educatie odraslei tale tot de banii astia? Ce zici? Te duce creierasul?
    Ai suplinit tu? Ce ai suplinit? Concret. Si daca tot esti asa priceputa, tineti-l acasa, la homeschooling. Economisesti si aia 20 de bani.
    Cat tupeu aveti unii!

    1. Dv știți ce înseamnă o țară democratică? V-ați citit fișa postului? Știți că, indiferent cât contribuie fiecare cetățean la salariul dv, aveți îndatorirea de a preda elevilor? Toți profesorii și angajații la stat sunt în slujba cetățeanului, așa că da, sunteți în slujba d-nei de mai sus.
     Ar fi bine să învățați puțină civică și să vă cunoașteți drepturile.
     Nimeni nu spune aici, cu nume și prenume, că a făcut cutare ceva. Este vorba despre unii profesori care nu și-au predat materiile. Așa că nu vă simțiți atât de ofensat fără sens și atacați pe alții.
     “20 de bani? Pai ce-ar fi sa-i livrez educatie odraslei tale tot de banii astia?” Învățământul nu e privat. Educația nu se măsoară în bani. Din nou, fișa postului. Nu sunteți de acord cu ce scrie acolo, dați-vă demisia.
     “Ce ai suplinit? Concret.” Foarte concret: toți profesorii care nu au contactat niciodată elevii să facă orele în timpul în care s-a decis să se facă orele acasă au fost supliniți de părinți. Căci au fost astfel de cazuri, toți știm asta. Dar nu e de omis nici că au fost profesori care și-au făcut treaba și au ținut orele ca la școală, profesori care sunt de lăudat.
     “tineti-l acasa, la homeschooling” Nu e alegerea dv, ci a d-nei de mai sus.
     “eventual si fara camera/sunet ca, nu-i asa, netul cade frate! Sa vada si matusicile ce cercei mai “are” profele. Asa, mai bine dati jos publicitatea de pe panouri in oras si transmiteti scoala live, sa invete si melteanu” Unii chiar au probleme cu internetul, nu cred că este un subiect pe care merită să-l abordăm cu o totată lipsă de respect. Evident, sunt elevi care își bat joc și abuzează de situația asta. Dar de-aia există absență. Iar dacă într-adevăr internetul picase, părintele poate să discute cu dirigintele/învățătorul și să se motiveze absența. Iar cu faptul că orele se pot sau nu înregistra, stați, domnule! Fișa postului, din nou! Știți că școala e o instituție de stat și, implicit, publică? Deci, într-un stat normal, orele se înregistrează oricum. Sigur, nu sunt publicate înregistrările, ci sunt înregistrate pentru a combate orice fel de abuz: că e al elevului, că e al profesorului.

     Eu zic să încercați să treceți peste comunism, să realizați că democrația există și poate chiar să vă mai documentați despre rolul dv într-un stat democratic. Aveți o viziune total eronată.
     Și să nu uităm că toți suntem oameni și suntem egali. Așa că și elevul, și părintele, și profesorul merită același nivel de respect.

     1. Uite unde statea tatucul fisei postului din invatamant. Toti oamenii egali? Serios? Si tu imi zici mie de comunism? Ti-as zice, civic, cate ceva, dar ma editeaza redactia. Hai…

     2. Intr-un stat normal se inregistreaza, zici? Ce ramasita de baiat cu ochi albastri esti! Sau poate doar esti fan Orwell.

     3. “Uite unde statea tatucul fisei postului din invatamant. Toti oamenii egali?”
      “Intr-un stat normal se inregistreaza, zici?”
      Observați cum dacă nu aveți nicio dovadă alegeți să atacați personal persoana?

      Dv meritați ignorat. Sunteți clar needucat.

     4. “Toti oamenii egali? Serios?”
      Da, absolut. Aveți cumva impresia că comunismul, prin faptul că promova existența unui dictator mereu, dorea egalitate pentru toți? Haideți să fim serioși… E destul de evident că nu l-ați apucat și nici nu sunteți documentat.

      “Ti-as zice, civic, cate ceva, dar ma editeaza redactia. Hai…”
      “Ce ramasita de baiat cu ochi albastri esti! Sau poate doar esti fan Orwell.”
      Acest limbaj, împreună cu spamul, este dovada finală că nu sunteți om matur sau sunteți beat. Nu cred că aveți mai mult de 12 ani, vă învârtiți pe aici doar să vă aflați în treabă. Nici nu meritați băgat în seamă. Sunteți victorios, de mine. Nu mai răspund la nimic din ce veți scrie și sfătuiesc și pe ceilalți să procedeze la fel.

      Și, da, mă adresez cu dv, nu per tu, fiindcă nu sunt prietenul dv, nu vă cunosc personal și meritați același nivel de respect ca și cei maturi sau nealcoolici.

      Observați, totuși, cum, dacă nu aveți niciun argument, recurgeți la atac asupra persoanei, deviind de la subiect?

     5. @voinescu blue eyes
      Merci mult. Am râs cu lacrimi. Da, sunt “victorios de tine”. Hâc!(sughit)😂😂😂

   3. Cu câțiva ani în urmă, mi-a intrat la oră un părinte beat, nervos nevoie mare și cu pretenția să îi explic -fix în momentul ăla- de ce l-am lăsat pe copilul lui corigent la matematică.
    Partea amuzantă e că eu nici măcar nu predau matematica…

   4. Stimată doamnă, ajutorul pe care, în mod firesc îl dau părinții propriilor copii, se realizează în afara orelor de curs, nu în timpul acestora. Nu știu în ce domeniu lucrați, dar sunt sigură că, oricare ar fi acesta, nu sunt permise ingerințele unor terțe persoane, în timpul desfășurării programului. Mai multă decență, vă rog!

 12. Asta cu participarea părinților la lecțiile online pentru elevii minori(adică și de 12-17 ani) e tare de tot. Îmi și imaginez părintele online întrerupând proful din presare ca a rămas odrasla în urma cu scrisul de pe tabla, sau chiar punând întrebări referitoare la conținuturi.

 13. Daca elevii sunt minori? Pai 98% dintre ei sunt minori. Si uite asa te trezesti ca faci scoala hibrida: 15 in clasa (pai astia de ce n-au voie sa vina cu mami si tati sa stea cu ei in banca?!) si inca 15 acasa, dublati de tot familionul, eventual si fara camera/sunet ca, nu-i asa, netul cade frate! Sa vada si matusicile ce cercei mai “are” profele. Asa, mai bine dati jos publicitatea de pe panouri in oras si transmiteti scoala live, sa invete si melteanu ceva cand se plimba el pe strasse.
  Dar asa e cand te doare limba romana si nu stii ce sa faci cu ea. Or fi vrut sa zica “parinti de prescolar si primar”, dar n-or fi gasit tastele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”: Fiul cel mare al rectorului Tudorel Toader este unicul candidat pentru un post de lector universitar / Cum a reușit Ionuț Toader să bifeze criteriile – cheie în mare viteză

În timp ce Tudorel Toader este rector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, fiul său cel mare avansează rapid în cariera academică la aceeași instituție de învățământ superior.…
Vezi articolul

Federația națională a părinților cere măsuri urgente pentru combaterea consumului și traficului de droguri în rândul tinerilor: Ministerul de Interne și Agenția Antidrog să își regândească sistemul de combatere, prevenție, intervenție și consiliere

Federația Națională a Părinților (FNP) solicită măsuri urgente pentru combaterea consumului și traficului de droguri în rândul tinerilor, în contextul acțiunilor desfășurate de DIICOT privind instrumentarea unui dosar ce are ca obiect…
Vezi articolul

Statul vrea să cumpere din nou teste de salivă pentru elevi. ONAC anunță licitație pentru 55 de milioane de teste cu 10 lei/test fără TVA, ambalate individual sau cel mult câte două, după scandalul ratării testării în școli de luna aceasta

Autoritățile vor să cumpere prin procedură rapidă de negociere fără publicare prealabilă încă 55,5 milioane de teste de salivă, potrivit unui anunț de pe site-ul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate…
Vezi articolul