Care sunt noile tipuri de burse pentru studenți: de excelență olimpică, masterat didactic, învățământ dual, de performanță sportivă și de studiu. Dispare bursa de merit – proiect / Criterii de acordare

11.150 de vizualizări
Foto: © dotshock | Dreamstime.com
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Potrivit documentului, dispare bursa de merit, dar apar în schimb alte burse noi: burse de excelență olimpică I/internațională, burse de performanță, burse de studiu, burse pentru masterat didactic, burse pentru învățământ dual, burse de performanță sportivă. Rămân ca și până acum bursele sociale și cele speciale ocazionale. Cuantumul minim va fi stabilit prin ordin de ministru. În prezent, acesta este de 700 de lei. Vezi în articol toate tipurile de burse care se vor acorda studenților, potrivit proiectului de ordin.
 • Verificarea veniturilor pentru acordarea burselor sociale se face tot prin aplicația PartimVen, ca și în cazul burselor elevilor.

Noua lege a Educației prevede noi tipuri de burse, în total 8 burse față de 6 câte erau până acum. Dispare bursa de merit, dar rămâne cea de performanță.

Printre bursele nou introduse este cea de excelență olimpică I, internațională, care potrivit proiectului s-ar acorda studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Însă studenții nu pot participa la olimpiade școlare, acestea sunt destinate elevilor până în clasa a XII-a. Astfel, bursele s-ar acorda studenților din anul I care au obținut acele rezultate cu un an înainte, în clasa a XII-a. De remarcat este că în noua metodologie elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc deja un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Apar modificări în privința veniturilor care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar mediu al familiei. Nu se mai iau în calcul pensiile (n. red. pensia unui membru al familiei), venituri obţinute din activităţi agricole, alocațiile de stat, ajutoarele sociale. Contează doar veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Potrivit proiectului de metodologie, din fondurile de la bugetul de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda:

a) burse de excelență olimpică I/internațională – se acordă studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

b) burse de performanță – se atribuie pentru stimularea performanței, studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă

c) burse de studiu – se acordă studenților care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat.

d) burse pentru masterat didactic – se acordă studenților care frecventează cursurile de
masterat didactic, într-o instituție de învățământ superior de stat.

e) burse pentru învățământ dual – se acordă studenților înscriși la un program de studii din
cadrul învățământului dual organizat de o instituție de învățământ superior de stat ce îndeplinesc condițiile stabilite prin metodologiile proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

f) burse sociale – se acordă din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite

g) burse speciale – se pot acordă studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri, cu respectarea concomitentă a criteriului privind promovabilitatea

h) burse de performanță sportivă – se pot acorda studenţilor care au obţinut performanţe sportive deosebite, iar condițiile de acordare sunt stabilite prin metodologiile proprii instituției de învățământ superior de stat.

Rămân și bursele sociale acordate ocazional, ca și până în prezent, dar acestea sunt trecute doar în proiectul de metodologie, nu și în legea Educației nr. 199/2023.

Apar modificări în privința veniturilor care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar mediu al familiei. Nu se mai iau în calcul pensiile (n. red – pensia unui membru al familiei), venituri obţinute din activităţi agricole, alocațiile de stat, ajutoarele sociale. Contează doar veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

(1) Studenţii pot beneficia, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Cine poate acorda bursele

Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente studenților cu performanțe universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor
profesională, în activități culturale, civice, de voluntariat și sportive, inclusiv în competițiile sportive universitare.

Statul și alți factori interesați pot susține financiar activitățile de performanță, de nivel
național și internațional, ale studenților.

Operatorii economici, organizaţii nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenţilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda granturi de studii, burse și alte forme de sprijin studenților prin proiecte instituționale, fonduri nerambursabile sau din alte surse legal constituite, în conformitate cu metodologiile proprii.

Instituțiile de învățământ superior pot acorda granturi de studii și burse românilor de
pretutindeni și cetățenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii. Cuantumul bursei este stabilit prin hotărâre a senatului instituției de învățământ superior de stat, la propunerea Consiliului de administraţie.

Ministerul Educației poate acorda anual burse și stagii de specializare românilor de
pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat din
România.

Studenţii pot beneficia şi de alte burse, finanţate din veniturile proprii ale instituţiilor de
învăţământ superior de stat şi din alte forme legal constituite.

Studenţii români şi străini pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din
contracte de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către instituţiile de învăţământ superior de stat în competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte.

Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).

Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de masterat care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor în prima sesiune din anul universitar curent.

Prin excepție de la prevederile alin. (2), studenții înmatriculați în ultimul an de studiu pot
beneficia de orice tip de bursă până la sfârșitul anului universitar curent, în situații temeinic
justificate.

Criterii generale de acordare a burselor

Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc prin metodologiile proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

 • Bursa de excelență olimpică I/ Internațională

Se acordă studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Se păstrează pe toată durata studiilor universitare de licență, dacă se menține performanța academică, așa cum este stabilită în metodologia proprie a fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

Cuantumul minim al bursei de excelență olimpică I/internațională este stabilit prin ordin al ministrului educației

 • Bursele pentru performanță

Se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă. Acestea se distribuie conform metodologiei proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

Alin. 1 Bursele atribuite pentru stimularea performanţei se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii;

b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete; Instituțiile de învățământ superior de stat vor stabili, prin metodologiile proprii, criterii minimale.

c) alte situaţii stabilite de instituțiile de învățământ superior de stat prin metodologiile proprii.

Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei sociale.

Bursa pentru stimularea performanţei prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate acorda începând
cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către instituţiile de învăţământ superior, pentru o perioadă de un an calendaristic,
dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

 • Bursele de studiu

Se acordă studenților care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat.

Se acordă în limita bugetului alocat cu această destinație și în conformitate cu metodologia proprie instituție de învățământ superior de stat.

Cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare este egal cu salariul net al unui profesor debutant.

 • Bursele pentru învățământ dual

Se acordă studenților înscriși la un program de studii din cadrul învățământului dual organizat de o instituție de învățământ superior de stat ce îndeplinesc condițiile stabilite prin metodologiile proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

Operatorii economici și/sau autoritățile locale pot acorda burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar, precum și din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate.

Cuantumul bursei pentru învățământ dual se stabilește prin ordin al ministrului educației.

 • Bursele pentru masterat didactic

Se acordă studenților care frecventează cursurile de masterat didactic, într-o instituție de învățământ superior de stat.

Cuantumul bursei pentru masterat didactic este egal cu salariul net al unui profesor debutant.

 • Bursele sociale

Bursele sociale au rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă, de a facilitata accesul și de a menține în sistemul de învățământ superior de stat studenţii proveniţi din medii
socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate şi celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi.

Bursele sociale sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin prezentul ordin şi a criteriilor specifice, elaborate conform metodologiei proprii.

Cuantumul minim al bursei sociale se propune anual, până la data de 1 septembrie, de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)‚ se adoptă prin ordin al ministrului educației și trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare.

Cuantumul burselor sociale se stabileşte, prin hotărâre a senatului instituției de învățământ
superior de stat, la propunerea Consiliului de administraţie, în limita fondurilor disponibile şi
nevoilor identificate la nivelul comunităţii studenţeşti, cu respectarea prevederilor art. 149 alin. (26) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu completările ulterioare.

Bursele sociale se acordă, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de către senatul universitar, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv organizațiile studențești din instituţia de învăţământ superior de stat.

Pentru acordarea burselor sociale, în metodologiile proprii ale instituțiilor de învățământ
superior de stat nu sunt prevăzute alte criterii academice, în afara celui de promovabilitate.

Bursele sociale se cumulează cu alte tipuri de burse stabilite prin prezentul ordin, dacă studentul îndeplinește criteriile specifice stabilite în metodologiile proprii pentru ambele categorii de burse.

Bursele sociale se acordă pe durata legală a programului de studii, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Beneficiarii burselor sociale sunt:

a) studenții orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv aceia pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenta unităţilor medicale – pe perioada
tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de
malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent
moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză
avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

d) bursele se acordă și pe perioada vacanțelor pentru cei prevăzuți la alin. (9) lit. a) și b).

 • Burse sociale ocazionale

Studenţii pot beneficia, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele tipuri
de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda alte stimulente financiare studenților
în situație de risc, în conformitate cu metodologiile proprii.

Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul instituției de învățământ superior de stat, la
propunerea Consiliului de administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Cum se determină venitul lunar mediu net al familiei studentului pentru acordarea burselor sociale

Apar modificări în privința veniturilor care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar mediu al familiei. Nu se mai iau în calcul pensiile (n. red – pensia unui membru al familiei), venituri obţinute din activităţi agricole, alocațiile de stat, ajutoarele sociale. Contează doar veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea
vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care personalul instituției de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea
condițiilor de acordare a bursei sociale, rectorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. Personalul instituției de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

Acte necesare pentru bursa socială

Verificarea veniturilor declarate solicitanți, se face de către reprezentanții instituției de învățământ superior, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către aceștia.

În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente
justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:

a) Cererea solicitantului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau
domiciliază în străinătate;

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (9) lit. b).

 • Bursele speciale

Se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri, cu respectarea concomitentă a criteriului privind promovabilitatea:

a) au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;

b) alte situaţii stabilite de instituţiile de învăţământ superior prin regulamentele proprii.

Instituțiile de învățământ superior de stat vor stabilii, prin metodologiile proprii, criterii
minimale pentru alin. (1).

 • Bursele de performanță sportivă

Se pot acorda studenţilor care au obţinut performanţe sportive deosebite, iar condițiile de acordare sunt stabilite prin metodologiile proprii instituției de învățământ superior de stat.

Instituțiile de învățământ superior de stat vor stabili, prin metodologiile proprii, criterii minimale pentru alin. (1).

Instituţiile de învăţământ superior de stat pot suplimenta fondul pentru burse provenit de la
bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii.

DOCUMENT Proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor pentru studenți:

Foto: © dotshock | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
LISTĂ Concursurile școlare, olimpiadele și competițiile sportive pentru care elevii pot lua bursă de merit sau de excelență în anul școlar 2023-2024 / Este nevoie de o copie după diplomă și o cerere pentru acordare
Cum ajungi profesor de biologie, conform proiectului legii educației. Ligia Deca: Dacă până acum era suficient modulul psihopedagogic și un program de licență în domeniu, acum introducem masteratul didactic de un an cu o bursă egală cu salariul mediu pe economie

5 comments
 1. Este bătaie de joc la adresa studentilor care învață! Au găsit de unde sa facă economii, că de pensiile speciale nu se pot atinge că le păzește CCR-ul… Pe studenti nu-i apară nimeni.
  Studenții ar trebui să se organizeze și să iasă în strada, iar parintii și populația sa li se alăture!

 2. Nu se poate ca să muncească copilul ,să obțină performanta la gimnastică ritmică și să nu ia bursă , deoarece la ciclul primar nu se da,doar de la gimnaziu. Este mai mic și lucrează la fel de mult ca cei mari. Este o discriminare la adresa copiilor!

 3. Observ ca nimeni din presa nu constientizeaza gravitatea situatiei, ori presa e cumparata de partidele politice asa in nesimtire. Eliminand bursele de merit MII DE STUDENTI VOR RAMANE FARA ACESTEA. Faptul ca acum vor fi 8 tipuri de burse in loc de 6 incearca doar sa atraga atentia in alta parte, cand de fapt este o mascarada pentru a face economie la buget, bineinteles, pe spatele studentilor si asa intretinuti cu greu din banii parintilor!

 4. PSD si remorca galbena ca tradeaza liberalismul su hotarat sa rada orice recompensa pentru merit, pentru cei ce fac efort si au rezultate. Acestor doua partide rosii nu le plac oamenii performanti, bursa de merit studenteasca fiind primita pana acum de studentii ce aveau medie anuala peste o anumita nota. Cine ii pune sa invete, sunt fraieri, nu vad ca in Romania ajung sus cei cu studii dubioase si cu plagiate?
  In acest fel va continua migrarea creierelor spre orizonturi unde valoarea se recompenseaza iar noi vom deveni o tara cu lucratori asiatici si africani si fara nici o sansa de crestere economica durabila (aceasta se bazeaza pe creiere).
  Nu conteaza nimic in afara voturilor, iar acestea se obtin usor de la cei mai putin educati.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Președintele Transelectrica și-a falsificat CV-ul, unde susține că a absolvit Politehnica. UPB București: Nu a finalizat studiile

Președintele Transelectrica și-a falsificat CV-ul, spunând că a absolvit Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnica București. Universitatea Politehnica din București a răspuns, pentru Edupedu.ro, următoarele: “Persoana menționată de dumneavoastră…
Vezi articolul

Daniel David, președintele interimar al Consiliului Rectorilor: CNR nu a avut și nu a preluat amnistierea plagiatorilor în agenda proprie. Este drept că unii invitați au menționat că în discuțiile publice există unii care susțin un moment T0 asupra plagiatelor

Amnistierea plagiatorilor, într-un moment T0 pentru plagiate, nu a fost pe agenda proprie a Consiliului Național al Rectorilor (CNR), a declarat președintele interimar al organizației. “Este drept că unii invitați…
Vezi articolul