DOCUMENTE Înființarea consorțiilor duale universitare, aprobată oficial. Operatorii economici trebuie să asigurare pentru elevi și studenți burse cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice

692 de vizualizări
Foto: © Candybox Images | Dreamstime.com
Ministerul Educației a aprobat, prin ordinul de ministru nr. 6.216 din 09.11.2022, metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual. Documentul reglementează ce este un consorțiu, actorii implicați și ce drepturi și obligații au fiecare dintre cele 4 entități obligatorii care fac parte dintr-un consorțiu: instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate, unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate, unități administrativ-teritoriale (UAT) și operatori economici.

UPDATE Ordinul ministrului Educației pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual a fost publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul nr. 6.216 din 09 noiembrie 2022.

  • Amintim că în textul ordonanței privind înființarea învățământului dual superior sunt articole întregi din proiectul legii educației al lui Sorin Cîmpeanu, preluate copy-paste, după cum a remarcat EduPedu.ro pe 15 septembrie.
  • Traseul Ordonanței privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual a fost unul neobișnuit. După ce a fost aprobată în Guvern, aceeași Ordonanță de urgență a fost din nou aprobată, cu patru paragrafe adăugate care motivează urgența adoptării actului normativ, invocând nevoia ca modificarea legislativă să respecte termenul din PNRR. Potrivit analizei Edupedu.ro, termenul prevăzut de PNRR până la care legislația trebuie să permită realizarea de consorții duale este abia în trimestrul III din anul 2023. – detalii aici

Potrivit metodologiei, aprobată prin Ordinul nr. 6.216/09.11.2022, consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită de părți, printr-un contract de parteneriat (aprobat, de asemenea, de minister).

Ordinul completează cadrul legislativ necesar atingerii țintelor 471, 472, 473, 474 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit analizei Edupedu.ro, termenul prevăzut de PNRR până la care legislația trebuie să permită realizarea de consorții duale este abia în trimestrul III din anul 2023.

Documentul definește un consorțiu. Acesta este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități:

– instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate

– unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate

– unități administrativ-teritoriale (UAT)

– operatori economici.

Consorțiile pot accesa finanțări din fonduri externe, de la bugetul de stat sau din alte surse, iar operatorii economici trebuie să asigurare pentru elevi și studenți burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice. De asemenea, este obligatorie acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin Contractul de parteneriat (vezi model la finalul articolului), conform prevederilor din document.

Rolul unui consorțiu constă în creșterea calității oferite beneficiarilor în procesul de formare în raport cu nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii și calificări și de competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar.

Prin consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară
învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a
infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

Potrivit art. 15 din metodologie, consorțiul poate fi susținut și de unitățile administrativ – teritoriale, prin alocarea de resurse umane/materiale/financiare, inclusiv prin alocarea de terenuri și spații pentru dezvoltarea învățământului dual, conform legii.

Firmele care intră în consorții vor primi anumite facilități fiscale, scrie în textul Ordonanței aprobate.

Campusul profesional integrat trebuie să fie construit și organizat ca fiind un complex
educațional
, cuprinzând construcții și dotări pentru desfășurarea de activități precum
învățământ, cercetare, cazare, spații de recreere și lectură, astfel încât să fie asigurate toate
facilitățile necesare cu privire la acces, participare, funcționalitate, siguranță a elevilor și
studenților. Pentru campusul care este constituit din mai multe corpuri de clădiri, acestea
trebuie să fie dispuse în aceeași zonă sau în apropiere una de alta, cu asigurarea parcurgerii
în siguranță a distanțelor dintre clădiri.

Sintetic, principalele măsuri introduse de metodologie sunt următoarele:

  • Pot fi formate noi structuri parteneriale cu denumire proprie, fără personalitate juridică, în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute de metodologie;
  • Se poate obține statutul de centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual;
  • Este prevăzut specificul regional al consorțiului, asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare (stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare);
  • Consorțiul în dezvoltarea învățământului dual este centrat pe nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii de formare, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii/studenții înscriși în învățământul dual.

De asemenea, prin consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

Obligațiile instituțiilor de învățământ superior și ale unităților de învățământ:

“a) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de desfășurare a proceselor specifice
învățământului dual,

b) să contribuie la elaborarea planului de acțiune al Consorțiului și la îndeplinirea
obiectivelor și activităților acestuia,

c) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru
componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din
modulele de specialitate, convenită a se desfășura la instituția de învățământ superior,
în concordanță cu, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

d) să asigure resursa umană pentru instruirea teoretică și instruirea practică realizată în
instituția de învățământ superior, în conformitate cu reglementările legale în vigoare,
precum și pentru pregătirea/ perfecționarea cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor de specialitate în domeniul noilor
tehnologii din domeniu;

e) să asigure cadrul necesar unui transfer de know-how între Parteneri (cursuri de
formare, vizite în laboratoarele proprii, ateliere de lucru etc.);

f) În cadrul studiilor de scurtă durată este obligatorie efectuarea unor stagii de practică.
Instituțiile de învățământ superior au obligația de a asigura un minim de 50% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 75% în afara instituțiilor de învățământ superior

g) să asigure organizarea și derularea activităților de informare și promovare a ofertei de
formare profesională;

h) să asigure elaborarea și aplicarea procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

i) să asigure planificarea strategică a instituției/unității de învățământ – planul de acțiune;

j) să asigure proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

k) să asigure reprezentarea în Consorțiu a instituției/unității de învățământ;

l) să asigure organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și studenților și
stabilirea schemelor orare;

m) să asigure evaluarea continuă a elevilor și studenților;

n) să asigure inițierea și organizarea unor măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate de către elevi/ studenți din cauza absențelor sau pentru remediere în cazul elevilor/ studenților cu progres întârziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregătire practică;

o) să asigure organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, respectiv a examenelor de finalizare a studiilor de către studenți.

p) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenită a se desfășura
la instituția/unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

q) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și a celelalte
utilități necesare pregătirii practice organizată la instituția/unitatea de învățământ
pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanță cu standardul de pregătire
profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

r) să asigure resursele umane necesare pentru pregătirea teoretică și practică a
elevilor/studenților, organizată la instituția/unitatea de învățământ;

s) să asigure un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi/studenți la
instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la
operatorii economici;

t) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe perioadele
de formare derulate la instituția/unitatea de învățământ;

u) să asigure securitatea și sănătatea în muncă a elevilor și studenților pe parcursul
perioadelor de formare derulate la instituția/unitatea de învățământ;

v) să asigure condițiile necesare și angajarea cheltuielilor legate de evaluarea și
certificarea elevilor și studenților în cazul în care centrul de examen este organizat în
instituția/unitatea de învățământ;

w) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea
examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenților, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;

x) să asigure angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor și
studenților;

y) să asigure drepturile elevilor și studenților prevăzute de legislația în vigoare;

z) să asigure proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu
solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și
în parteneriat cu aceștia;

aa) să asigure planificarea, împreună cu operatorii economici, a stagiilor de pregătire
practică și a practicii săptămânale și stabilirea, de comun acord cu aceștia, a schemelor
orare pentru învățământul dual;
bb)să asigure organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor și studenților, în
colaborare cu operatorii economici, în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia și
în conformitate cu reglementările în vigoare;

cc) să asigure organizarea și desfășurarea, împreună cu operatorii economici, a
activităților de informare și promovare a ofertei de formare profesională;
dd)să asigure elaborarea și aplicarea, în parteneriat cu operatorii economici, a procedurii
de admitere a candidaților în învățământul dual;

ee) să asigure cadrul organizatoric și logistic pentru constituirea și funcționarea
Consorțiului, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru învățământul dual;

ff) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în Consorțiu”.

Obligațiile operatorilor economici:

“a) să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

b) să încheie, împreună cu unitatea/instituția de învățământ, cu elevii/studenții sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii și pregătire practică pentru elevii/studenții înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii și pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului;

c) să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici;

d) să asigure condițiile materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor/studenților organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare);

e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a
elevilor/studenți, organizată la operatorul economic;

f)să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică și metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituția de învățământ schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare

și funcționare a învățământului dual;h) să planifice, împreună cu unitatea/instituția de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor/studenților, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

i) să asigure instruirea elevilor/studenților practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

j) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi/studenți, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituția de învățământ și cu alți parteneri relevanți, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenților, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituția de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii/studenții cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

m) în afara situațiilor prevăzute la lit. l), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului/studentului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului/studentului”.

Obligațiile UAT-urilor:

“a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces
de educație și formare profesională derulat în unitatea/instituția de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) să colaboreze cu unitatea/instituția de învățământ și cu ceilalți Parteneri din Consorțiu
pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea instituției/unității de învățământ și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare
pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de
cheltuieli necesare;

d) să sprijine demersurile inițiate de unitatea/instituția de învățământ și de operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională”.

Despre contractul de parteneriat

Contractul se încheie pe o durată determinată de 15 (cincisprezece) ani, cu
posibilitatea prelungirii prin act adițional, și intră în vigoare la data semnării lui de către
reprezentanții legali ai entităților partenere.

Ordinul de ministru nr. 6.216/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual:
Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământul dual:

Foto: © Candybox Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Prima reacție la OUG-ul din educație care le permite universităților să înființeze societăți comerciale. Remus Pricopie: Nu este exclus să aflăm că nu educația și știința sunt cele care contează, ci satisfacerea intereselor „comerciale” ale unor grupuri preocupate de orice altceva decât de cercetare
OFICIAL Universitățile pot înființa societăți comerciale și consorții duale, după ce ordonanța de urgență creată și aprobată într-o săptămână, cu articole copy-paste din proiectul legii Cîmpeanu, a intrat în vigoare
Bâlbâială a Guvernului Ciucă: Executivul a adoptat de 2 ori săptămâna aceasta Ordonanța de Urgență pe educație prin care universitățile pot înființa societăți comerciale și consorții duale, articole preluate copy-paste din proiectul de lege Cîmpeanu
Universitățile pot înființa societăți comerciale și consorții duale, după ce Guvernul a aprobat în termen record prin ordonanță de urgență modificări la legea actuală a Educației, copiate din proiectul de lege Cîmpeanu
Ministerul Educației insistă să aprobe rapid porțiuni întregi copiate din proiectul legii Educației, printr-o ordonanță de urgență / Este vorba despre posibilitatea ca universitățile să înființeze societăți comerciale și consorții de învățământ dual
BREAKING Ministerul Educației a retras proiectul de ordonanță de urgență care dădea posibilitatea universităților să înființeze societăți comerciale și consorții de învățământ dual
Articole întregi din proiectul legii educației, preluate copy-paste într-un proiect de ordonanță de urgență prin care ministerul vrea să înființeze învățământul superior dual / Universitățile ar putea înființa societăți comerciale, iar firmele care intră în consorții duale ar obține beneficii fiscale majore


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Desființarea CNATDCU este o tentativă de mușamalizare a oricărei fraude. Este aberant mecanismul care trimite o decizie de plagiat dată de experții Consiliului la decizia justiției – declară matematicianul Vasile Brînzănescu, membru în conducerea instituției-cheie în soluționarea plagiatelor

Propunerea de desființare a CNATDCU și de transferare către universități și justiție a rolului de soluționare a plagiatelor din doctorate “este o tentativă de mușamalizare a oricărei încercări de fraudă”,…
Vezi articolul

De ce atrage România din ce în ce mai mulți studenți francezi la medicina veterinară? Secțiile în engleză și franceză de la Facultatea din Cluj sunt tot mai căutate, deși taxele și costul vieții au crescut

Aproape fiecare al doilea tânăr medic veterinar din Franța a studiat într-o altă țară din Uniunea Europeană. Cu un examen de intrare mai puțin solicitant și beneficiind de recunoașterea diplomei,…
Vezi articolul

Prezența în politică și administrație a unor persoane care au obținut titluri academice prin fraudă e un “risc major de securitate regională”, afirmă două organizații studențești din Iași și Basarabia / Ele amenință cu proteste dacă proiectele de legi ale educației, care “urmăresc amnistierea plagiatorilor”, ajung în Parlament

“Frauda academică este una dintre cele mai mari amenințări la adresa siguranței regionale și a flancului estic al NATO, având în vedere că permite promovarea în politică și în administrația…
Vezi articolul

Mai mulți profesori de la USAMV Cluj, care au închiriat camere în căminul studențesc pentru cei care veneau la un festival de muzică, au fost condamnați în primă instanță la închisoare cu suspendare și plata în solidar a aproape 80.000 de lei

Judecătoria Cluj-Napoca s-a pronunțat marți în dosarul în care Ioan Gheorghe Oroian, fost președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), a fost trimis în judecată alături…
Vezi articolul