Noutățile din proiectul legii educației privind prevenirea și sancționarea violenței din școli: camere audio-video, obligația școlilor de a sesiza cazurile la 119 și poliție, elevii și profesorii victime pot solicita intervenție psihologică și psihoterapeutică gratuită

1.132 de vizualizări
Foto: © Rido | Dreamstime.com
Ministerul Educației a introdus în proiectul legii învățământului preuniversitar mai multe amendamente noi cu măsuri pentru prevenirea și sancționarea violenței în școli, după cazurile mediatizate de violenţă din ultimele luni. Astfel, au fost introduse două articole despre Planul Național de combatere a violenței școlare și instalarea camerelor audio-video în școli, care au fost votate în unanimitate în comisia pentru învățământ pe 22 aprilie și prevederi noi în secțiunile despre drepturile și obligațiile elevilor și sancționarea acestora, adoptate pe 24 aprilie de Comisia de învățământ din Camera Deputaților. 
  • Planul Național de combatere a violenței școlare cuprinde prevederi legate de regulamentul de ordine interioară a unității de învățământ și procedura de management a cazurilor de violență, care va fi detaliată prin ordin de ministru. 
  • Elevii și profesorii victime ale unei situații de violenţă vor avea servicii decontate de intervenție psihologică și psihoterapeutică.
  • Instalarea camerelor audio-video. Nu vor fi instalate camere video în sălile de clasă în care majoritatea părinților își exprimă dezacordul. Ministerul Educației va elabora norme specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video în școli.
  • Sancţionarea elevilor. Mustrarea în fața clasei este interzisă. A fost introdusă exmatricularea, în anumite condiții. În cazul în care un elev este exmatriculat beneficiază de consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie precum și de activități remediale.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut că introducerea acestor prevederi oferă „un cadru legal care, pe de o parte, garantează respectarea drepturilor garantate de Constituţie şi de alte normative în vigoare, însă în acelaşi timp dă o reală mână de ajutor şcolilor şi comunităţilor şcolare pentru a putea preveni şi sancţiona acolo unde este nevoie violenţa în şcoală”.

„Încercăm să îmbinăm și cu alte eforturi instituționale, de exemplu cu procedurile pe care Direcțiile de Generale de Asistență Socială și Protecția Copiilor le au în ceea ce privește cazurile de violență și cu telefonul copilului, sunat la 119, care generează automat deschiderea unui dosar la DGASPC și alocarea unui manager de caz. De asemenea, insistăm pe zona de prevenție, servicii de intervenție psihologică și psihoterapeutică decontate. Avem un program guvernamental „Din grijă pentru copii”, vorbim și despre utilizarea sistemelor de supraveghere audio-video, sigur, în condiții de respectare a normelor legale care garantează drepturile individuale și cu respectarea regulamentului GDPR. De asemenea, avem o secțiune dedicată și detaliată privind drepturile și obligațiile beneficiarilor primari în strânsă legătură cu o secțiune care privește sancțiunile aplicabile elevilor”, a precizat Ligia Deca în Comisia pentru învățământ. 

Articolele votate în unanimitate în Comisia pentru învățământ referitoare la Planul Național de combatere a violenței școlare și instalarea camerelor audio-video:

Art. 641 – (1) În vederea creșterii nivelului de siguranță în școli Ministerul Educației, aprobă prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Educației, într-un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Planul Național de combatere a violenței școlare, denumit în continuare PNCVS. 

(2) PNCVS vizează prevenirea și reducerea activităților și comportamentelor care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare, atât ca violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoțională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, precum și orice alte activități sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari și ale personalului din învățământ.

(3) În conformitate cu PNCVS, cu Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, adoptat prin ordin al ministrului educației, pe baza unei evaluări a climatului școlar, în colaborare cu reprezentanții elevilor, reprezentanții părinților și instituții locale abilitate, precum serviciul siguranță școlară, serviciul public de asistență socială, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, unitățile de învățământ adoptă planuri de prevenire și reducere a violenței în școli.

(4) Regulamentul de ordine interioară a unității de învățământ trebuie să prevadă:

a) procedura de acces a persoanelor din afara unității de învățământ;

b) procedura de sesizare a suspiciunilor și faptelor de violență la nivelul unității de învățământ;

c) metoda de sesizare confidențială a suspiciunilor și cazurilor de violență la nivelul unității de învățământ.

(5) La nivelul unității de învățământ, elevii și părinții/reprezentanții legali pot raporta suspiciunile și cazurile de violență oricărui membru al personalului școlii. 

(6) Personalul școlii, preșcolarul, elevul, părintele/reprezentantul legal care are suspiciuni privind o situație de violență asupra beneficiarilor primari sau personalului școlii este obligat să acționeze în acord cu Procedura de management a cazurilor de violență, aprobată prin ordin al ministrului educației. 

(7) Conducerea unităților de învățământ are obligația să sesizeze cazurile de violență asupra copilului la 119 și să colaboreze cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru managementul acestora, în interesul superior al copilului. 

(8) Dacă există suspiciunea comiterii unei infracțiuni, conducerea unităților de învățământ are obligația să sesizeze poliția și să colaboreze cu organele de anchetă.  

(9) Unitățile de învățământ sunt obligate să stabilească și să pună în aplicare măsuri de sprijin pentru victimă/victime respectiv măsuri de sprijin și sancțiuni pentru autor/autori adecvate la gravitatea cazului de violență, cauzele/efectele posibile ale situației de violență și nevoile educaționale/ profesionale, relaționale, sociale, psihologice și fizice ale celor implicați, la nivelul unității de învățământ.  

(10) Personalul școlii care a fost victima unei situații de violență din partea elevilor beneficiază de servicii de consiliere în vederea prevenirii stresului post-traumatic respectiv, la cerere, de concediu medical, servicii decontate de intervenție psihologică și psihoterapeutică, reîncadrarea la o altă clasă și asistență în desfășurarea activității profesionale, pe o perioadă determinată. 

(11) Elevii care au fost victima unei situații de violență beneficiază de servicii decontate de intervenție psihologică și psihoterapeutică, în baza unei recomandări de la consilierul școlar.

Art. 642 – (1) În urma consultării cadrelor didactice, a părinților și elevilor, unitatea de învățământ preuniversitar poate decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în vederea asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor.

(2) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video cuprind în contractul educațional prevăzut la art. 14 alin. (4) acordul sau, după caz, dezacordul scris al părinților/reprezentanților legali pentru supravegherea audio-video a beneficiarilor primari. 

(3) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video își asumă răspunderea publică cu privire la respectarea și punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului  (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecția datelor, cu modificările ulterioare), în special în ceea ce privește modul de stocare, prelucrare și utilizare a datelor cu caracter personal obținute din înregistrările camerelor de supraveghere audio-video instalate în incinta unităților de învățământ.

(4) Nu vor fi instalate camere de supraveghere audio-video în sălile de clasă în care majoritatea părinților își exprimă dezacordul, în scris, în cadrul contractului educațional

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în situația instalării camerelor audio-video în exteriorul clădirilor, holuri, săli de mese, sălilor de festivități.

(6) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video:

a) asigură funcționarea corespunzătoare și continuă a sistemelor de supraveghere audio-video pe toată durata desfășurării activităților cu beneficiarii primari;

b) asigură angajarea personalului autorizat în ceea ce privește modul de organizare și funcționare a sistemului de supraveghere audio-video;

c) asigură păstrarea, în condiții de siguranță și confidențialitate, a înregistrărilor audio-video pentru o perioadă de 30 de zile, după care aceste informații se șterg sau după caz, se arhivează.

(7) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video au obligația de a nu permite accesul la înregistrări persoanelor neautorizate, cu excepția următoarelor categorii de persoane:

a) părintelui, tutorelui legal sau elevului major, în baza unei cereri scrise;

b) directorului unității de învățământ, cu acordul părintelui, al tutorelui legal sau al elevului major; 

c) directorului unității de învățământ, în cazul existenței unei situații care implică un pericol iminent; 

d) psihologului din unitatea de învățământ, cu acordul părintelui, al tutorelui legal sau al elevului major;

e) organelor de anchetă și cercetare penală, dacă este cazul;

f) personalului medical, dacă este cazul

(8) Punerea înregistrărilor audio-video la dispoziție persoanelor enumerate la alin. (7) lit. a) se face pe bază de cerere scrisă, justificată, adresată directorului unității de învățământ. Cererea trebuie să cuprindă, pe lângă justificare, și perioada de timp corespunzătoare înregistrărilor care se solicită.

(9) Punerea înregistrărilor audio-video la dispoziție persoanelor enumerate la alin. (7) lit. a) se realizează în maximum 2 zile de la momentul înregistrării cererii. 

(10) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video garantează caracterul confidențial și privat al înregistrărilor audio-video.

(11) Înregistrările audio-video din incinta și din sălile de clasă ale unităților de învățământ nu pot fi comercializate și nu pot fi făcute publice.

(12) Persoanele enumerate la alin. (7) care intră în posesia înregistrărilor audio-video din incinta sau din sălile de clasă nu pot publica aceste materiale și nu le pot folosi ca mijloc pentru prejudicierea imaginii sau integrității fizice sau psihice a beneficiarilor primari, părinților, tutorilor legali sau personalului angajat în unitățile de învățământ.

(13) Încălcarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal se sancționează conform legii.

(14) Ministerul Educației elaborează norme specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video și poate asigura achiziționarea de sisteme de supraveghere audio-video.

Citește și:
Telefonul mobil poate fi confiscat de la elevii din clasele primare și gimnaziu și predat părinților, potrivit unui amendament susținut și de ministrul Educației și votat în comisia de învățământ din Camera Deputaților / Pentru elevii de liceu, decizia privind interzicerea telefoanelor rămâne la dispoziția școlii
Exmatricularea elevilor, introdusă în proiectul de lege a învățământului, printr-o serie de amendamente susținute de Ministerul Educației, PSD, PNL, UDMR și AUR / Deca: Pentru cazurile cele mai grave se poate merge și pe soluția exmatriculării, însă cu drept de reînmatriculare
Obligațiile și drepturile elevilor, aprobate ca amendamente la proiectul legii educației

Foto: © Rido | Dreamstime.com | Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


2 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ancheta suedeză de presă privind postlicealele sanitare false din România – premiată de Asociația Jurnaliștilor suedezi de investigație. Tăcere totală în România, la 5 luni de la dezvăluirea practicilor postlicealelor

Ancheta despre asistentele false din România le-a adus jurnaliștilor de la Televiziunea publică din Suedia premiul cel mare al Asociației Jurnaliștilor suedezi de investigație. Premiul a fost decernat duminică, pentru…
Vezi articolul

VIDEO Arafat, despre decizia de a închide școlile la sub 1% infectare a elevilor și profesorilor: Aceștia sunt elevii care s-au diagnosticat, mai sunt elevii care nu se știe dacă sunt infectați sau nu, dar pot infecta și pe alții / Franța nu a închis școlile pentru că a luat măsuri mult mai dure

Cei sub 1% dintre elevii infectați, anunțați de ministrul Educației sâmbătă dimineața la ProTV “sunt elevii care s-au diagnosticat”, a precizat Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, tot…
Vezi articolul

A crescut numărul elevilor cu 1.200, de la un an la altul, potrivit datelor INS – deși mică, este prima creștere de acest fel de după 2014/ Creșteri au loc la școlile primare și în gimnaziu, scăderi la liceu

În anul școlar 2021-2022 au fost înscriși 3.495.800 de elevi şi studenţi, cu 1200 de elevi mai mulți decât în anul şcolar/universitar precedent, 2020-2021, când populaţia şcolară din sistemul naţional…
Vezi articolul