Peste 9 mii de profesori susțin azi proba scrisă a concursului pentru directori și directori adjuncți de școală. Este probă eliminatorie cu test grilă și timp de rezolvare 2 ore. Rezultatele vor fi primite pe loc

5.559 de vizualizări
Foto: © Francisco Javier Altamirano Martin | Dreamstime.com
Vineri, 15 octombrie, are loc proba scrisă a concursului național pentru directori și directori adjuncți de școli. Candidații vor primi subiectele la ora 10:00, după care vor avea 120 de minute la dispoziție pentru rezolvarea celor 50 de itemi de tip grilă. Fiecare item are 4 variante de răspuns, dar doar o variantă este cea corectă, potrivit procedurii trimise de Ministerul Educației inspectoratelor școlare.

S-au înscris la concurs peste 9.200 de candidați pentru cele peste 8.600 de locuri. Modelele de teste au fost publicate de Ministerul Educației.

Intrarea candidaților

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00 și durează maximum 120 de minute. Coordonatorul centrului special va asigura repartizarea candidaților în săli în ordine alfabetică. Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 9:00-9:30.

Responsabilul de sală va efectua instructajul candidaților în intervalul orar 9:30-9:50.

Membrii comisiei de evaluare a probei scrise și persoanele desemnate ca observator se vor prezenta la centrele speciale la 11:30. În toate centrele vor fi amenajate spații/ săli corespunzătoare pentru primirea acestora.

Desfășurarea probei scrise

Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță.

Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfășoară proba scrisă.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă. Pedeapsa pentru tentativă de fraudă sau frauda este eliminarea candidatului din concurs și pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control învățământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate (8 ani).

La nivelul fiecărui centru special, repartizarea candidaților în săli se realizează tot în ordine alfabetică. În fiecare sală de concurs se distribuie foi tipizate (foi de concurs) în număr dublu față de numărul candidaților repartizați în sala respectivă. Responsabilul de sală are și responsabilitatea menținerii unei evidenței stricte a tuturor foilor repartizate, atât a celor utilizate de candidați cât și a celor neutilizate.

Fiecărui candidat i se va distribui o singură foaie tipizată de concurs.

Foile de concurs rămase nerepartizate se utilizează, în timpul probei, de către candidații care solicită înlocuirea acestora. În această situație, foaia de concurs înlocuită se anulează de către responsabilul de sală și se va consemna în procesul verbal de predare-primire al mapei sălii numărul de foi de concurs anulate la finalul probei.

Candidații și supraveghetorii, inclusiv responsabilul de sală, completează informațiile din chenarul existent pe pagina a treia a foii de concurs, înainte de distribuirea în sală a testului standardizat. Pagina respectivă nu se sigilează sau secretizată.

După preluarea, de către persoana autorizată, a arhivei care conține testul standardizat, coordonatorul centrului special va asigura multiplicarea foilor conținând itemi prin care să evalueze capacități cognitive și competențe de management și leadership în număr egal cu numărul candidaților repartizați pentru susținerea probei scrise în centru special respectiv.

Pentru fiecare sală de concurs se pregătește un plic în care se introduce un număr de teste egal cu numărul candidaților din sala respectivă. Acel plic e sigilat și ștampilat pe zona de lipire cu ștampila „Concurs 2021”.

Coordonatorul Centrului special distribuie plicurile cu testele multiplicate, în fiecare sală, predându-le responsabilului de sală în prezența candidaților și a supraveghetorilor.

La ora 10:00, responsabilul de sală deschide plicurile și asigură, împreună cu supraveghetorii, distribuirea către fiecare candidat a testului standardizat (foile conținând itemii, capsate).

Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.

Modelul de foaie de concurs este următorul:

Candidații vor primi 50 de itemi:

Fiecare item are un singur răspuns corect.

Pentru fiecare item, răspunsul considerat corect de către candidat va fi marcat prin umplerea pătratului corespunzător – după exemplul: a)◼️ b)◻️ c)◻️ d)◻️

Candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră, care nu se șterge.

După finalizarea rezolvării testul standardizat, dar nu mai târziu de 120 de minute, fiecare candidat predă foaia de concurs și ciorna responsabilului de sală pe baza unui borderou tipizat.

După ce se semnează în borderoul de predare-primire, candidatul rămâne în sală în vederea participării la etapa de evaluare a testului. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen.

În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. Candidatul care se retrage din propria inițiativă poate solicita anularea testului, pe baza unei declarații, predă testul și părăsește sala după cel puțin o oră de la deschidere a plicului cu subiecte. În acest caz testul grilă nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras.

Persoanele care furnizează soluții ale subiectelor de concurs, falsifică rezolvările testului, tolerează sau iau parte la acțiuni sau intenții de fraude ale candidaților manifeste neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu prevederile articolului 280 – 282 din Legea educației nr. 1/2011 sau cu ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicată.

Cum se face evaluarea probei scrise

La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează borderoul de primire predare-primire a testelor și rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia.

Responsabilii de sală vor avea, în mapa sălii, lista nominală a celor doi membri ai comisiei de concurs repartizați pentru evaluarea lucrărilor din sala respectivă. După predarea tuturor pieselor și foilor de concurs, responsabilii de sală invită în sala respectivă membrii comisiei de evaluare și observatorii care doresc să participe la activitate. Obligativitatea asigurării securității lucrărilor candidaților, până când acestea se predau membrilor comisiei de evaluare, revine responsabilului de sală, prevede procedura oficială. 

Comisiile evaluează obligatoriu testul standardizat în prezența candidatului și a doi martori aleși dintre candidații din sală și consemnează punctajul în borderoul de notare existent pe foaia de concurs fără a face însemnări sau notări pe acesta sau pe lucrare.

Evaluarea se realizează în sălile în care candidații au susținut proba scrisă, prin deplasarea în serile respective a membrilor comisiilor de evaluare și, după caz, a observatorilor. Camerele de supraveghere audio-video trebuie să înregistreze obligatoriu toată activitatea de evaluare.

Etapele activității de evaluare sunt următoarele:
 1. Se suprapune, de către unul dintre cei doi membri ai comisiei de evaluare, șablonul de evaluare peste foaia de răspuns.
 2. Se compară, pentru fiecare item, răspunsul furnizat de candidat cu răspunsul corect.
 3. Dacă răspunsul furnizat de candidat coincide cu răspunsul corect, se acordă punctajul maxim pentru itemul respectiv.
 4. În procesul de evaluare se acordă sau punctaj maxim pe item sau zero puncte, fiind interzis să se acordă punctaj intermediare.
 5. Se acordă zero puncte pentru un item în următoarele situații:
  • răspunsul furnizat candidat nu este identic cu răspunsul corect;
  • candidatul nu a marcat niciun răspuns corect;
  • candidatul a marcat mai mult de un răspuns ca fiind corect.
 6. Se însumează toate punctajele acordate de un evaluator fiecărui tem și rezultă punctajul total al testului.
 7. Punctajul total al testului se împarte la 10 și rezultă nota pe test.

Fiecare membru evaluator consemnează notele aferente testului și semnează în rubrica „punctaj obținut/ nota evaluator” din borderoul de notare; nu trebuie să existe diferențe între notele acordate de cei doi evaluatori, se arată în documentul de la minister.

Pentru că nu trebuie să existe diferențe între notele acordate de ce doi evaluatori și aceștia nu pot acorda decât punctaje/ note întregi, media aritmetică a celor două note trebuie să coincidă cu nota acordată de orice evaluator. Unul dintre aceștia va completa în borderou și media care reprezintă nota finală obținută de candidat la proba scrisă.

După consemnarea notelor, respectiv a mediei, borderoul se semnează de către candidat, de către cei doi martori și, după caz, de observatorii prezenți.

Președintele comisiei de evaluare a probei scrise verifică punctajul total, nota acordată de fiecare evaluator și faptul că nu există diferențe între notele acordate de cei doi evaluatori și semnează borderoul centralizator.

În eventualitatea în care din motive de tehnice, se constată că șablonul de evaluare nu se suprapune perfect peste pagina a treia din foaia de concurs, care conține răspunsurile candidatului, evaluarea se va realiza prin compararea pentru fiecare item a răspunsului candidatului cu răspunsul corect din grila de evaluare (șablon).

În situația candidaților care au semnat și predat testul, dar nu se prezintă la etapa de evaluare, acesta nu va fi evaluat, nerespectându-se prevederile articolului 12, alineatul 1, litera a) din Metodologie, borderoul de notare fiind semnat de membrii comisiei de concurs, de cei doi martori, de observatori, iar rubricile „semnătura candidatului”/„rezultat” se completează cu mențiunea „absent la evaluare”. 

La finalizarea evaluării lucrărilor scrise ale candidaților dintr-o sală, cei doi membri evaluatori predau lucrările evaluate președintelui comisiei de evaluare. Responsabilul de sală predă coordonatorului centrului special foile de concurs anulate sau neutilizate, precum și toată documentația rezultată în urma activităților din fiecare sala de concurs.

Președintele comisiei de evaluare a probei scrise și coordonatorul centrului special vor asigura, la finalul zilei de concurs, la sediul centrului special, centralizarea rezultatelor conform anexei la procedură, care conține notele obținute de candidați, respectiv mențiunea admis/ respins/ neprezentat/ retras/ eliminat/ absent la evaluare, după caz.

Foto: © Francisco Javier Altamirano Martin | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comentariu
 1. Asta numesc ei examen? Un copil de maxim14 ani ar fi luat cel putin nota 9. Examinarea e cam asa: vin multi, dar iau examenul cei cu “dedicatie”, de aceea e facut ca pt prosti. Ceva de genul “palarie intr-un picior, ghici ciuperca ce e”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Ecaterina Andronescu, reclamată la Consiliul pentru Combaterea Discriminării pentru declarațiile despre gruparea elevilor cu dificultăți de învățare “în clasele normale”

“Declarațiile publice ale ministrului Educației referitoare la segregarea elevilor cu dizabilități întăresc stigma şi prejudecata la adresa întregii comunităţi a persoanelor cu dizabilităţi din ţara noastră, copii, tineri, adulţi şi părinţi ai…
Vezi articolul

Cadrele didactice care vin în contact cu elevi infectați cu COVID-19 ar putea preda online de acasă, din izolare, copiilor rămași la școală, în alte clase decât cele afectate, potrivit Ghidului Ministerului Educației

Cadrele didactice care vin în contact cu elevi infectați cu COVID-19 ar putea preda online de acasă, din izolare, copiilor rămași la școală, în alte clase decât cele afectate, potrivit…
Vezi articolul

Sergiu Arsene, primarul comunei Bod, Brașov: Cred că angajarea profesorilor trebuie să se facă la nivelul comunității, descentralizat / Trebuie să-i cuplăm cumva la comunitate / Copilul vine la școală dacă are condiții, nu dacă îi dăm tichete sociale

Cred că angajarea profesorilor trebuie să se facă la nivelul comunității, spune Sergiu Arsene, primarul comunei Bod, din județul Brașov, în cadrul conferinței online “Ziua Educației: Lecțiile pandemiei“, organizată de…
Vezi articolul