BREAKING Părinții pot plăti excursiile în Săptămâna „Școala altfel”, dar este interzis ca elevii și profesorii să strângă fonduri. Ordinul cu noua metodologie, publicat în Monitorul Oficial

91.360 de vizualizări
Noua metodologie privind desfășurarea programului “Școala Altfel” a fost publicată în Monitorul Oficial, miercuri, 11 octombrie. Potrivit documentului, părinții pot plăti excursiile în cadrul programului “Școala Altfel”, dar este interzisă implicarea elevilor și a profesorilor în strângerea fondurilor. Anterior, proiectul inițial pus în dezbatere publică, preciza că “nu sunt permise deplasările în afara localității care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare”.

Părinții pot plăti excursiile copiilor în cadrul programului “Școala Altfel” dar elevii sau profesorii nu se pot implica în strângerea de fonduri. Aceste excursii pot fi plătite prin Asociațiile de părinți, în cazul școlilor unde acestea sunt înființate.

În noua metodologie privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școala Altfel, publicată în Monitorul Oficial, au fost introduse câteva modificări. La articolul 6, alin 1 a fost introdusă sintagma: inclusiv cele financiare. (n. red resursele financiare).

În proiectul pus în dezbatere publică, excursiile în afara localității pe banii părinților erau interzise în „Școala altfel”.

La articolul 6, alin. (1) Activitățile Programului „Școala altfel” sunt proiectate și derulate în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor nonguvernamentale locale, ținând cont și de resursele, inclusiv cele financiare, disponibile în unitatea de învățământ”.

Tot la articolul 6 a fost introdus un nou alineat, (6) – “Părinții pot decide să susțină financiar activitățile desfășurate în cadrul programului Școala Altfel prin Asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar sau pot face demersuri privind atragerea de resurse financiare extrabugetare. Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți sau prin gestionarea de fonduri Asociației de părinți utilizate în derularea programului Școala Altfel”.

La articolul 16, alin. 2 privind alcătuirea ofertei programului Școala altfel a fost introdus un nou paragraf:

f) pentru activitățile care implică suport financiar unitatea de învățământ se asigură că există resursele necesare pentru ca toți copiii unei grupe clase care au optat pentru acestea să poată participa la ele.

„Școala altfel” are loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, potrivit ordinului ministrului Educației nr. 3.800 din luna martie 2023, care aprobă structura anului școlar 2023-2024. „Școala altfel” se desfășoară obligatoriu în școli și licee. 

Ce mai prevede metodologia publicată în Monitorul Oficial
 • Se precizează obligativitatea desfășurării programului, nu doar a participării la program a profesorilor și elevilor: Programul național „Școala altfel” se desfășoară obligatoriu în unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal, din cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar, conform prezentei metodologii.
 • Priorități transmise anual către Inspectorate: Prioritățile Ministerului Educației pentru programul „Școala altfel” vor fi stabilite, anual și comunicate Inspectoratelor Școlare Județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin notă semnată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.
 • Sancțiunile în cazul în care nu se respectă metodologia sunt actualizate cu cele prevăzute în Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și în Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în vigoare.
 • Orarul programului național „Școala altfel” și distribuția antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor pe activități sunt afișate în școală și comunicate elevilor și părinților cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul.
 • Competiția „Școala altfel” se va desfășura doar la nivel județean, nu și național, cum este precizat în metodologia din 2016

„În cadrul programului, în vederea dezvoltării competențelor, se recomandă utilizarea:

 •  tehnicilor de învăţare colaborativă, inclusiv bazată pe proiecte;
 •  metodelor de schimbare socială: bibliotecă vie, teatru forum, teatru ziar;
 •  dezbaterilor;
 •  filmelor artistice, documentare și de animație, cu caracter educativ;
 •  resurselor educaţionale online;
 •  abordărilor transdisciplinare, interdisciplinare sau pluridisciplinare.

În perioada Programului național „Școala altfel”, unitățile de învățământ preuniversitar pot organiza activități împreună cu unitățile pentru activități extrașcolare (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, centrele județene de excelență).

Programul național „Școala altfel” se desfășoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile, cu doua excepții:.

 1. pentru învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru învățământul profesional se pot organiza, în această perioadă, activități prevăzute în curriculumul de specialitate, la stagiile de pregătire practică, urmărind și scopul Programului național „Școala altfel”, prevăzut la art. 2 al prezentei metodologii.
 2. pentru învățământul postliceal în săptămâna dedicată Programului național „Școala altfel” se organizează activități de instruire practică.

Participarea la Programul național „Școala altfel” este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ.

Unitatea de învățământ are obligația de a stabili oferta de activități din cadrul Programului național “Școala altfel” astfel încât să poată asigura, prin oferte alternative, participarea la aceste activități, a tuturor elevilor și cadrelor didactice.

În situația în care pe întreaga perioadă a programului sau doar în anumite zile, din motive obiective, nu se pot organiza activități conform orarului stabilit pentru programul „Școala altfel”, se desfășoară alte activități educative care contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor din curriculumul național.

Activitățile din cadrul Programului național „Școala altfel” se pot realiza în unitatea de învățământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranța elevilor.

Orice deplasare în afara unității de învățământ trebuie să aibă un pronunțat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult) și deplasările în afara localității care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.

Nerespectarea prezentei metodologii atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute în Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și în Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în vigoare.

Calendarul de derulare a Programului național „Școala altfel”

În vederea planificării activităților din cadrul Programului național „Școala altfel”, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începerea anului școlar se stabilesc:

 •  echipa de coordonare a Programului național „Școala altfel”, alcătuită din director/director adjunct, cel puțin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului, cadre didactice, consilierul școlar, mediatorul școlar, reprezentanți ai elevilor, reprezentanți ai părinților,;
 •  calendarul de derulare a Programului național „Școala altfel”, care va cuprinde:
 • –  perioada de identificare a nevoilor și intereselor antepreșcolarilor/preșcolarilor/
  elevilor,
 • –  perioada de alcătuire a ofertei „Școala altfel”;
 • –  perioada de desfășurare a programului;
 • –  perioada de reflecție/analiză a rezultatelor.

Componența echipei de coordonare și calendarul Programului național „Școala altfel” vor fi analizate în cadrul Consiliului Profesoral și aprobate de Consiliul de Administrație al unității de învățământ. La ședința consiliului profesoral vor fi invitați reprezentanți ai elevilor și părinților.

Orarul detaliat al programului național „Școala altfel” este elaborat de către echipa de coordonare și instituit prin decizia Consiliului de Administrație.

Cadrele didactice ale căror activități nu întrunesc numărul minim proiectat de antepreșcolari/preșcolari/elevi înscriși participă și sprijină derularea celorlalte activități din unitatea de învățământ.

Cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea Programului național „Școala altfel”, conducerea unității de învățământ comunică inspectoratului școlar orarul programului.

Orarul programului național „Școala altfel” și distribuția antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor pe activități sunt afișate în școală și comunicate elevilor și părinților cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul.

Inspectori școlari vor evalua participarea cadrelor didactice și a elevilor la Programul național „Școala altfel” și respectarea prevederilor metodologiei

Directorul unității de învățământ monitorizează prezența antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor și a cadrelor didactice la activitățile Programului național „Școala altfel”.

Activitățile educative aprobate se înscriu în condica de prezență a cadrelor didactice, absențele elevilor se înscriu la rubrica Purtare din catalog.

În săptămâna planificată pentru desfășurarea Programului național „Școala altfel”, inspectoratele școlare deleagă inspectori școlari pentru monitorizarea activitățile organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului național „Școala altfel”.

În cadrul inspecțiilor școlare se evaluează participarea cadrelor didactice și a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor la Programul național „Școala altfel” și respectarea prevederilor prezentei metodologii.

La sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului, un capitol referitor la programul național „Școala altfel”.

Competiția „Școala altfel” se va desfășura doar la nivel județean, nu și național, cum este precizat în metodologia din 2016

În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învățământ va selecta o activitate din cele desfășurate, cu care să participe la competiția „Școala altfel” desfășurată la nivel județean/al municipiului București.

Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean/al municipiului București, unitatea de învățământ va încărca pe site-ul inspectoratului școlar dosarul celei mai bune activități selectate, la rubrica dedicată competiției din cadrul Programului național „Școala altfel”.

La nivel județean/al municipiului București, competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activități care s-au desfășurat în cadrul programului național „Școala altfel” și s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio- emoționale.

Selecția activităților se va face de către o comisie constituită la nivel județean/al municipiul București, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 20 octombrie. Termenul limită de trimitere a dosarelor activităților selectate de fiecare școală este 16 iunie.

Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului școlar general, componența comisiei de evaluare a dosarelor activităților primite de la unitățile de învățământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public.

În baza instrumentelor și a criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc. și vor fi publicate pe site-urile inspectoratelor, ca exemple de bună practică.

La nivel județean/al municipiului București, inspectoratul școlar va selecta și 10 exemple de orare detaliate ale programului național „Școala altfel”, din unitățile de învățământ în care acest program se desfășoară cu succes, ca modele de organizare și derulare a programului, în conformitate cu scopul prevăzut la art. 2 al prezentei metodologii.”

Informații de context

Școala Altfel este un program introdus în 2016 ca și o completare a învățării. Potrivit metodologiei în vigoare a programului Școala Altfel, fiecare școală trebuie să analizeze rezultatele și eficiența programului. Ministerul Educației nu a dat publicității niciun raport de centralizare din 2016 până în prezent a datelor din țară privind modul de desfășurare al programului.

Există însă o analiză realizată de UBB, în 2021, la 5 ani de la introducerea programului. Din document reies punctele tari, dar și cele slabe ale programului. 

 • Plusurile ar fi faptul că au participat 90% dintre elevi și toate cadrele didactice, iar raportul mai arată că a fost vorba despre „dezvoltarea spiritului competitiv, atât sportiv, educaţional, spiritului civic şi ecologic al elevilor, descoperirea de către elevi a unor abilităţi/ deprinderi necunoscute de ei”. 
 • Printre punctele slabe: „mijloacele de transport suprasolicitate, transportul în comun foarte aglomerat, probleme cu existenţa unei baze sportive adecvate sau acolo unde a existat a rezultat suprasolicitarea acesteia, lipsa finanțării”. 
 • La recomandări, raportul sugera ca Ministerul să pună la dispoziția școlii fonduri materiale pentru procurarea mijloacelor necesare, elaborarea unor auxiliare didactice care să sprijine cadrele didactice și elevii în organizarea și desfășurarea activităților din programul „Școala Altfel”, asigurarea transportului elevilor de către școală.
Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școala Altfel
Citește și:
Excursiile în afara localității pe banii părinților, interzise în „Școala altfel” – proiect
PROIECT „Școala altfel” se desfășoară obligatoriu în școli și licee. Profesorii vor continua activitățile cu rezultate pozitive pe tot parcursul anului

7 comments
 1. Timp pierdut! Săptămână fără sens pentru marea majoritate. Putini pricep și sunt responsabili. Facem cu greu față provocărilor. Ne trebuie multă cdeativitate și stare de bine! Doamne ajută să facem față!

 2. Auzi participare 90 la suta elevi si toate cadrele didactice?! Pe hartie poate ca hartia suporta orice. Bate vantul in scoala altfel in unele scoli. Copiii chiulesc ca nu le place toate prostiile debitate in mintea celor de la minister rupți de realitate si care vor sa le spele creierii. Profesorii isi iau concediu medical sa scape de corvoada. Ca e o corvoada. Incapatanare maxima cu un program aiurea. Si bașca săptămâna verde. Hai si cu al treilea program absurd PE CARE NICI PROFESORII NICI ELEVII NU LE CER.

 3. Teapa. Bravos natiune. Cand te vei destepta? V-a zis ca nu e voie sa dati banii pentru excursii. Voi v-ati revoltat ca profesorii va vor tine copiii in scoli. In loc sa va revoltati ca banii trebuie SA II DEA PRIMARIILE. Gata, acum va puteți plati excursiile.

  1. De cativa ani este scoala ,,altfel” tot anul astfel incat ar putea sa adapteze ,,programul” schimbandu-i numele in ,,saptamana normalitatii”. Partea cu ,,excursiile” ajuta la formarea gastilor pentru cand se intorc la scoala astfel incat consumul de ,,una/ alta” sa se desfasoare intr-o si mai mare ,,veselie”.

 4. e bine că se tot sucesc domnii din minister …au timp până în 21 iunie. In rest,ziua și ordinul abrogat …ba proceduri pe violenta, ba școala altfel …urmează desene pe asfalt?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorii înțeleg diferit față de elevi violența verbală, spune ministrul Educației, Ligia Deca, care interpretează un chestionar în care de trei ori mai mulți elevi au fost martori la agresiuni decât cadrele didactice

Ligia Deca spune că rezultatele chestionarului realizat de Consiliul Național al Elevilor, privind respectarea Statutului Elevilor, arată o diferență mare de procente mare între profesorii și elevii care au răspuns…
Vezi articolul