EXCLUSIV Softurile antiplagiat nu înlocuiesc comisiile de experți în analizarea plagiatelor. Vor fi acceptate sesizări de plagiat și pe teze de doctorat evaluate in integrum. CNATDCU poate propune modificarea calificativului acordat de către comisia de doctorat – Noile reguli de analizare a plagiatelor

1.895 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Forul care analizează plagiatele din tezele de doctorat va accepta sesizări de plagiat depuse inclusiv la tezele deja evaluate in integrum, cu condiția ca aceste noi sesizări să aducă probe necunoscute până atunci de CNATDCU. Aceasta este una dintre noile modificări introduse de ministrul Educației în regulile de analizare a plagiatelor, după ce o primă propunere de schimbare a metodologiilor a fost criticată de vicepreședinții CNATDCU și după ce Sorin Cîmpeanu i-a convocat pe academicieni și pe reprezentanții comisiei pentru dialog social la discuții. De acum înainte, analiza de plagiat nu se va mai face fragmentat, în funcție doar de sesizările primite, ci în integralitate.
  • Descarcă de la finalul articolului Noul proiect de Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) – cu cele mai recente modificări, obținut de Edupedu.ro

O altă modificare de ultimă oră a metodologiei privind soluționarea sesizărilor de plagiat accentuează faptul că analiza existenței plagiatului se realizează în primul rând de către experții CNATDCU și nu doar cu ajutorul softurilor antiplagiat. Întărirea rolului comisiei de experți vine după mai multe acuze lansate la adresa ministrului educației, potrivit cărora acesta ar scoate experții din analiza anti-plagiat și ar lăsa verdictul exclusiv în seama softurilor de detectare a similitudinilor. Acuzațiile au fost retrase apoi de vicepreședinții Mircea Dumitru și Marius Andruh, care au precizat că nici în prima variantă a metodologiei modificate „softul nu înlocuia o comisie de experți, era scris clar. Softul este complementar, este un ajutor pentru comisia respectivă. Dar comisia de experți rămâne în continuare” (Marius Andruh pentru Edupedu.ro, 18 iunie 2021, detalii aici).

Noua formă a Metodologiei privind soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, obținută de Edupedu.ro, prevede că „Plagiatul se constată de către membrii CNATDCU ca urmare a verificării prin intermediul programelor recunoscute, conform art. 6 lit. c) din Anexa 2 a OMEC nr. 5229 / 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat. Rezultatul verificării prin intermediul programelor recunoscute se face de către specialiștii desemnați și este completată obligatoriu de evaluarea obiectivă realizată de către aceștia pentru analiza tezei. (1^2) Analiza existenței plagiatului se realizează de către experții CNATDCU, ca urmare a evaluării științifice realizată cu aplicarea principiilor prevăzute la art. 1^1. (1^3) Analiza existenței plagiatului, efectuată în baza sesizării declarată admisibilă, privește teza în integralitatea acesteia, indiferent de elementele de plagiat menționate în conținutul sesizării”.

Ministerul Educației a finalizat noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), potrivit surselor Edupedu.ro. Modificările din regulament vizează aspecte procedurale, după ce mai multe decizii ale forului au fost atacate în instanță și au suferit chiar pe aspecte procedurale și nu de conținut științific, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Până acum, mandatul unui membru al CNATDCU putea înceta printr-o procedură declanșată de membri ai Consiliului general ori de ministrul Educației.

Noul regulament detaliază procedura de revocare din funcție a unui membru al forului și prevede că solicitarea de revocare poate fi inițiată numai de către președintele CNATDCU. Cererea de revocare trebuie să cuprindă indicarea concretă a atribuției prevăzute regulament/procedură pe care persoana în cauză nu şi-a îndeplinit-o sau şi-a îndeplinit-o în mod necorespunzător şi nejustificat, precum și a motivelor din care rezultă această situație.

Solicitarea de revocare a unui membru CNATDCU se transmite ministrului Educației, care dispune efectuarea verificărilor necesare de către o comisie independentă formată din un reprezentant al Academiei Române, un reprezentant al Consiliului Național al Rectorilor și un reprezentant al Ministerului Educației, constituită prin ordin al ministrului educației. Verificările trebuie efectuate în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării. Noul regulament stabilește că termenul de efectuare a verificărilor poate fi prelungit dacă există motive întemeiate care justifică această măsură.

Raportul întocmit de Comisia independentă se transmite ministrului Educației, care îl va comunica membrului CNATDCU vizat. Persoana care a făcut obiectul verificărilor poate formula obiecțiuni împotriva raportului, în termen de 30 de zile de la comunicare. Raportul definitiv se comunică universității pe care o reprezintă membrul CNATDCU, a cărui revocare se solicită, și ministrului Educației, în vederea emiterii ordinului de ministru de revocare din calitatea de membru CNATDCU, statuează noile reguli.

Separat de procedura revocării, care poate fi inițiată doar de președintele CNATDCU, unei persoane îi poate înceta calitatea de membru al Consiliului înainte de terminarea mandatului fie dacă înaintează o cerere scrisă în acest sens, fie în caz de deces.

„Pe locul rămas vacant, atât în situația revocării cât și în situația încetării mandatului, se numește un nou membru, prin ordin al ministrului Educației. Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU”, prevede noul regulament.

O altă regulă nouă aduce studenții atât în ședințele conducerii CNATDCU, cât și în ședințele comisiilor de specialitate. Concret, „la ședințele Consiliului General, la ședințele panelurilor și la ședințele comisiilor de specialitate participă un reprezentant al studenților, în calitate de observator, fără drept de vot”, prevede noul articol 60 din regulament. Până acum, studenții nu erau prezenți la aceste activități.

Secretariatul CNATDCU este stabilit din cadrul Ministerului Educației și nu mai este nevoie de un ordin al ministrului pentru aprobarea secretariatului tehnic.

O noutate ce privește activitatea conducerii CNATDCU stabilește că acordarea/neacordarea atestatului de abilitare nu se mai face individual, pentru fiecare dosar în parte, deci pentru fiecare persoană care a cere atestatul care este propunerea comisiei de evaluare. În locul acestei proceduri, contestată ca fiind cronofagă de către membrii CNATDCU, Consiliul general poate să valideze de acum înainte toată lista de propuneri. Modificarea se regăsește în Metodologia de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare – Anexa 1, obținută de Edupedu.ro.

De acum înainte, „CNATDCU poate propune modificarea calificativului acordat de către comisia de doctorat”. Până acum, Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat prevedea că CNATDCU poate doar propune ministrului Educației acordarea sau neacordarea titlului de doctor, în urma evaluării unui dosar de doctorat.

Modificări apar și în metodologia de soluționare a sesizărilor de plagiat. Aceasta prevede că „nu pot face obiectul evaluării CNATDCU sesizările referitoare la tezele de doctorat care au fost analizate in integrum și soluționate de CNATDCU, indiferent de autorul sesizării, cu excepția sesizărilor în care se menționează probe noi privind suspiciunea de plagiat și care nu au fost cunoscute CNATDCU, precum documente în format letric – indisponibile în format electronic și documente scrise în limbi străine de circulație restrânsă, fără a se limita la acestea”.

„Pentru tezele care au fost analizate parțial până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sesizările sunt admisibile în măsura în care vizează alte capitole din teza sau aduc elemente noi, care nu au fost analizate de CNATDCU”, mai prevede noua metodologie.

Noul regulament CNATDCU, modificat articol cu articol

ART. 5 Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării CNATDCU sunt:

    a) delimitarea atribuţiilor, responsabilităţilor şi limitelor de competenţă atribuite fiecărei structuri din componenţa CNATDCU;

    b) respectarea principiilor de etică şi a reglementărilor legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese în cadrul întregii activităţi a CNATDCU.

    c) principiul responsabilității – conform căruia membrii CNATDCU analizează în mod obiectiv sesizările, luând în considerare  importanța normelor de etică;

    d) principiul legalității – conform căruia membrii CNATDCU analizează sesizarea existenței plagiatului în conformitate cu legislația care îi reglementează activitatea, dar și cu respectarea altor dispoziții legale în vigoare.

    e) principiul transparenței – conform căruia membrii CNATDCU are obligația să aducă la cunoștința publicului deciziile luate.

   f) principiul bunei administrări – conform căruia în procesul de îndeplinire a atribuțiilor specifice se aplică principiile din prezentul regulament, în mod unitar și nediscriminatoriu

Vechiul Articol 5: Principiile care stau la baza organizării și funcționării CNATDCU sunt:

a) delimitarea atribuțiilor, responsabilităților și limitelor de competență atribuite fiecărei structuri din componența CNATDCU;

b) respectarea principiilor de etică și a reglementărilor legale în vigoare privind incompatibilitățile și conflictele de interese în cadrul întregii activități a CNATDCU.

Art. 56

  • În situaţia menționată la alin (2) lit. c), procedura de revocare din funcţie a unui membru al CNATDCU se desfăşoară după cum urmează:

a) solicitarea de revocare poate fi iniţiată Președintele CNATDCU;
b) sesizarea trebuie să cuprindă indicarea concretă a atribuţiei prevăzute regulament/procedură, pe care persoana în cauză nu şi-a îndeplinit-o sau şi-a îndeplinit-o în mod necorespunzător şi nejustificat, precum şi a motivelor din care rezultă această situaţie;
c) solicitarea de revocare se transmite ministrului educației, care dispune efectuarea verificărilor necesare de către o comisie independentă formată din un reprezentant al Academiei Române, un reprezentant al Consiliului Național al Rectorilor și un reprezentant al Ministerului Educației, constituită prin ordin al ministrului educației.

  • Verificările trebuie efectuate în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării. Termenul de efectuare a verificărilor poate fi prelungit dacă există motive întemeiate care justifică această măsură;

Raportul întocmit de Comisia independentă se transmite ministrului educației, care îl va comunica membrului CNATDCU vizat. Persoana care a făcut obiectul verificărilor poate formula obiecțiuni împotriva raportului, în termen de 30 de zile de la comunicare. Raportul definitiv se comunică universității pe care pe care o reprezintă membrul CNATDCU a cărui revocare se solicită și ministrului educației, în vederea emiterii ordinului de ministru de revocare din calitatea de membru CNATDCU;

Vechiul Articol 56: Articolul 56 – În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 55, Consiliul general ori ministrul Educației și Cercetării poate proceda la declanșarea procedurii privind încetarea mandatului înainte de termen.

ART. 57

(1) Procedura de încetare a calităţii de membru CNATDCU înainte de terminarea mandatului se desfăşoară în următoarele condiţii:

    a) la cererea scrisă a persoanei care doreşte încetarea calităţii de membru;

    b) în caz de deces;

  (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b)  CNATDCU va întocmi un raport pe care îl va înainta ministrului educaţiei

  (3) Confirmarea încetării mandatului de membru al CNATDCU se face prin ordin al ministrului educaţiei.

Vechiul articol 57 (1): Procedura de încetare a calității de membru CNATDCU înainte de terminarea mandatului se desfășoară în următoarele condiții:

a) la cererea scrisă a persoanei care dorește încetarea calității de membru;

b) în caz de deces;

c) la solicitarea formulată de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului general ori a ministrului Educației și Cercetării.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), Consiliul general al CNATDCU va solicita punctul de vedere al persoanei împotriva căreia s-a declanșat procedura de încetare a mandatului.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)b) și c), Consiliul general al CNATDCU va întocmi un raport pe care îl va înainta ministrului educației și cercetării.

(4) Confirmarea încetării mandatului de membru al CNATDCU se face prin ordin al ministrului educației și cercetării.

ART. 58

Pe locul rămas vacant, atât în situația revocării cât și în situația încetării mandatului, se numeşte un nou membru, prin ordin al ministrului Educaţiei. Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU.

Vechiul art. 58: Pe locul rămas vacant se numește un nou membru, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU.

ART. 60

  • Ministrul Educaţiei şi Cercetării sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele panelurilor şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator, fără drept de vot.
  • La ședințele Consiliului General, la ședințele panelurilor și la ședințele comisiilor de specialitate participă un reprezentant al studenților, în calitate de observator, fără drept de vot.

Vechiul art. 60: Ministrul Educației și Cercetării sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la ședințele Consiliului general, la ședințele panelurilor și la ședințele comisiilor de specialitate, în calitate de observator, fără drept de vot.

ART. 61 Activitatea CNATDCU, în condițiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către Serviciul Secretariat CNATDCU din cadrul ME.

Vechiul art. 61: Activitatea CNATDCU, în condițiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat tehnic aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

DOCUMENT Descarcă Noul proiect de regulament CNATDCU, de Metodologie privind obținerea atestatului de abilitare, evaluarea tezelor de doctorat și de soluționare a plagiatelor
Citește și:
BREAKING Acord asupra regulilor de analiză a plagiatelor, după o întâlnire la Ministerul Educației. Mircea Dumitru: Vor fi acceptate sesizări de plagiat pe teze de doctorat deja evaluate, cu condiția ca tezele să nu fi fost evaluate in integrum. CNATDCU își poate continua activitatea în forma în care este acum
Pressone.ro: Modificări pregătite pentru analiza plagiatelor ar putea da un rol decisiv softurilor și ar elimina sesizările multiple. Ioan Aurel Pop, șeful CNATDCU, admite că “e posibil” ca problemele să fie cauzate “de nume, de personalități” și invocă o posibilă demisie
EXCLUSIV Retragerea titlului de doctor al procurorului Codruț Olaru, stopată de Direcția juridică a Ministerului Educației care a decis să nu avizeze hotărârea CNATDCU de plagiat, a „restituit-o” și a cerut suspendarea evaluării tezei de doctor până la finalizarea dosarului intentat chiar de Olaru
“Ministerul Educației nu este instanță judecătorească. Trăim într-un stat de drept” – Mircea Dumitru, vicepreședinte CNATDCU, după ce retragerea titlului de doctor al procurorului Olaru a fost stopată de Direcția juridică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like