Ministra Ligia Deca anunță că face angajări la minister: Căutăm colegi harnici, entuziaști și dedicați / Pentru postul de director de implementare „România educată”, bibliografia cere și programul de guvernare. Salariul – echivalentul a 1.670 euro pe lună

1.838 de vizualizări
Foto: INQUAM Photos – Adriana Neagoe
Ministerul Educației scoate la concurs un post de director la Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată și 7 posturi de consilier achiziții publice, la Direcția Achiziții. Programul de Guvernare 2021-2024 și Raportul Proiectului „România Educată”, printre referințele din bibliografia pentru postul de director, potrivit site-ului Ministerului Educației.

Într-o postare pe pagina sa de ministru, Ligia Deca scrie că „avem nevoie de oameni care înțeleg nevoia de transformare a educației și sensul real al dictonului „Omul sfințește locul”!” și „căutăm colegi harnici, entuziaști și dedicați! Vă rugăm să dați de veste!”.

Potrivit veniturilor salariale ale personalului din Ministerul Educației, publicate de instituție pentru luna septembrie 2022, care nu includ creșterile din ianuarie 2023, un director ar încasa o indemnizație lunară de 12.196 de lei brut, la care se adaugă cu spor pentru condiții vătămătoare, obținut de toți angajații Ministerului Educației, de 1.259 de lei pentru un asemenea post. În total ar fi venituri de 13.995 de lei, adică un venit lunar, estimat, de 8.186 de lei net, calculat cu 42,8% taxe, impozite și contribuții. Asta înseamnă echivalentul a 1.670 de euro la cursul BNR din ziua publicării anunțului.

Posturile scoase la concurs sunt următoarele, potrivit site-ului Ministerului Educației:

 • „director la Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată – ID 551564 – 1 post.
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 555251;
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 555252;
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 555253;
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 555254;
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 555250;
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 555255;
 • consilier achiziții publice, clasa I grad profesional superior, Direcția Achiziții – ID 440296”.

„Pentru postul de director la Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată, concursul se desfășoară la sediul Ministerului Educației din București – sector 1, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, după cum urmează:

 • în data de 14.03.2023 – proba scrisă, ora 10.00
 • interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs vor conține următoarele documente:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia”, potrivit Ministerului EDucatiei.

Bibliografie pentru funcția publică de conducere de director la Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată

 1. Constituția României, republicată, cu tematica Drepturile și libertățile fundamentale;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în locurile publice;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematica Statutul funcționarului public, Reglementări privind funcționarul public și funcția publică;
 5. Programul de Guvernare 2021-2024 – https://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2021-2024, cu tematica Obiectivele Programului de guvernare 2021-2024 – Ministerul Educației
 6. Raportul Proiectului „România Educată”- http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/, cu tematica Proiectul Președintelui României România Educată
 7. Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Reglementări privind învățământul preuniversitar și universitar din România
 8. H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivel central cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Strategia pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivel central;
 9. H.G. nr. 523 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, cu tematica Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central;
 10. Marius Constantin Profiroiu, Manual de Politici Publice: http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf, cu tematica Ciclul și caracteristici ale politicilor publice;
 11. Rezoluție a Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european ale ducației (2021-2030) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=RO, cu tematica Cooperarea europeană în domeniul educației și formării din perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030)
 12. European Pillar of Social Rights – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en, cu tematica Principii ale Pilonului European al Drepturilor Sociale. Drepturile sociale europene

Atribuțiile postului de director la Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată

 1. Transpunerea obiectivelor și măsurilor stabilite în Proiectul România Educată în documente suport pentru implementarea acestora
 • corelează obiectivele, măsurile și rezultatele preconizate în Proiectul România Educată cu recomandări internaționale, europene și naționale de actualitate din domeniul educație (documente ale organismelor internaționale și instituțiilor europene, Program de Guvernare, PNRR, alte strategii și proiecte de reforme ș.a.);
 • corelează indicatorii europeni pentru educație și formare cu indicatorii strategici asumați la nivel național și identifică bune practici la nivel european și național pentru atingerea acestora;
 • propune măsuri de remediere/îmbunătățire a măsurilor, activităților și acțiunilor Proiectului România Educată pentru corelarea cu recomandări europene în domeniu (Raportul de țară/Monitorul Educației, Recomandări Specifice de Țară ș.a);
 • elaborează documente strategice, politici publice, planuri de acțiune și de implementare, planuri de investiții, în vederea demarării de activități și acțiuni care vizează îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor asumați prin Proiectul România Educată;
 • elaborează și susține analize și sinteze, studii, rapoarte, evaluări de impact, fundamentări legislative și puncte de vedere privind stadiul îndeplinirii obiectivelor Proiectului România Educată.
 1. Asigurarea organizării cadrului administrativ, tehnic și metodologic necesar pentru coordonarea stadiului îndeplinirii obiectivelor Proiectului România Educată și al reformelor/investițiilor din PNRR
 • elaborează mecanisme de coordonare a implementării de măsuri aferente Proiectului România Educată și de reforme/investiții aferente PNRR, prin realizarea de propuneri de protocoale/acorduri de colaborare/ implementare/convenții de finanțare cu instituții care pot contribui sau sprijini implementarea obiectivelor, reformelor și/sau investițiilor, cu obligația raportării progresului înregistrat în implementare către ME;
 • elaborează mecanisme de fundamentare a programării apelurilor de proiecte, metodologii de selecţie și contractare, precum și proceduri de implementare și comunicare și aranjamente operaționale pentru implementarea PNRR, în conformitate cu manualul de proceduri, respectiv cu procedurile, instrucțiunile, recomandările transmise de MIPE;
 • transmite procedurile interne pentru implementarea PNRR către MIPE, în vederea verificării conformității acestora, răspunde la comentarii, observaţii/ recomandări de îmbunătăţire și poate solicita MIPE îndrumare metodologică în vederea elaborării de proceduri interne;
 • asigură colectarea/ introducerea/ verificarea și actualizarea tuturor informațiilor/ documentelor aferente realizării reformelor/ investițiilor/ jaloanelor/ țintelor, precum și a informațiilor/documentelor privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru reformele/investițiile/proiectele finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, în sistemul informatic de management al PNRR pus la dispoziția de către MIPE;
 • constituie pe pagina de internet www.edu.ro o secțiune dedicată proiectelor finanțate prin PNRR, cu informații permanent actualizate;
 • asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/ documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/ contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanțare/
 • acordurilor de implementare/ convențiilor de finanțare pentru implementarea PNRR, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de documente specifice și asigură accesul neîngrădit la acestea al entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale;
 • asigură disponibilitatea documentelor tehnice și financiare aferente implementării PNRR, în cazul controlului din partea MIPE, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
 1. Verificarea îndeplinirii țintelor și indicatorilor din Proiectul România Educată și a țintelor și jaloanelor din PNRR
 • interpretează date aferente monitorizării implementării de măsuri, activități, acțiuni, proiecte, în vederea verificării periodice a gradului de atingere a țintelor și indicatorilor din Proiectul România Educată, precum și a țintelor și jaloanelor din PNRR;
 • elaborează propuneri justificate și obiective de modificare a componentelor aferente PNRR/ de remediere sau înlocuire a jaloanelor și țintelor relevante, care nu mai pot fi îndeplinite, în totalitate sau parțial, ca urmare a unor circumstanțe obiective și transmite aceste propuneri către reprezentantul Ministerului Educației în cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare şi Reziliență (CIC PNRR), a Comitetului de Monitorizare și a altor structuri cu rol în gestionarea PNRR (MIPE);
 • elaborează documente de raportare/răspunsuri la solicitări de clarificări privind stadiul implementării obiectivelor prevăzute de Proiectul România Educată și PNRR, în atenția entităților naționale și europene legitim interesate.

4.  Realizarea corelării necesare între obiectivele Proiectului România Educată și reformele/investițiile PNRR, pe de o parte, și obiectivele programelor operaționale/proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, pe de altă parte.

5. Asigurarea selecției și contractării unor categorii de proiecte/scheme de granturi din PNRR

 • organizează apelurile de proiecte PNRR care sunt în sarcina Ministerului Educației: lansează apelurile de proiecte, recepționează documentația de depunere a proiectelor, organizează sesiunile de selecție și evaluare a proiectelor, elaborează și aprobă lista cu proiectele selectate, elaborează lista documentelor de contractare și le verifică în vederea întocmirii contractelor de finanțare, asigură înregistrarea şi actualizarea informaţiilor conţinute în contractele de finanţare în sistemul informatic de management al PNRR, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor;
 • asigură măsuri de suport tehnic pentru beneficiari privind implementarea proiectelor ale căror apeluri/ scheme de grant sunt în responsabilitatea Ministerului Educației;
 • publică pe pagina de internet lista proiectelor aprobate/respinse și a beneficiarilor contractelor de finanțare semnate;
 • asigură informarea, comunicarea și publicitatea apelurilor de proiecte finanțate din PNRR;
 • organizează activități de informare a potențialilor beneficiari ai proiectelor finanțate din PNRR.
 1. Reprezentarea în grupuri de lucru/ comitete/ consilii interne, interinstituţionale, la reuniuni interne, europene şi internaţionale (la nivelul Comisiei Europene ș.a.).
 • reprezintă ministerul, în aria de competenţă a DGIPRE, la lucrările grupurilor de lucru/comisiilor interministeriale și interinstituționale;
 • reprezintă ministerul, la solicitarea Ministrului, a Secretarilor de Stat, a Secretarului General și a Secretarului General Adjunct, la conferinţe, seminarii și reuniuni naţionale şi internaţionale.

Condiții de participare la concurs, bibliografie și atribuții pentru postul de director la Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată

Pentru posturile de consilier achiziții publice, proba scrisă are loc pe data de 15.03.2023, ora 10.00.
Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 10.02.2023 – 01.03.2023, la sediul Ministerului Educației, str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, București, la doamna Alina Ghițulescu, consilier clasa I grad profesional superior (date de contact: email: alina.ghitulescu@edu.gov.ro, tel. 021.4056262) și vor conține următoarele documente:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copie a adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia”.

Condiții de participare la concurs, bibliografie și atribuții pentru posturile de consilier achiziții publice 


7 comments
 1. la ce le-or trebui atatia consilieri pe achizitii? astia nu produc nimic, nu aduc plus valoare cu nimic, nu se pot comasa? automatiza niste procese?

 2. Avem un proiect prezidențial numit “România educată”, avem propuneri de legi (la secret), probabil, puțin probabil, vom avea și legi (deși nu văd politicienii zilei de mâine cinstind excesiv moaștele lipsite de miros sfânt ale unui președinte vegetal). De ce mai ar fi nevoie de o direcție responsabilă cu implementarea, înaintea promulgării legilor? Până la modificările legislative, ce să implementeze? De dragul unei fantezii bolnave, să ne imaginăm că legile Câmpeanu-Deca, aka România needucată, aka “mărgica găinii”, vor fi promulgate. După, nu vom avea un nou cadru instituțional, creat cu acest scop? Care ar mai fi scopul acestei direcții? Ce să mai implementeze ea, când nu doar toată țara, dar și toate instituțiile nou înființate, vor implementa implementări.

 3. 1670 net sau brut? Daca e brut, netul e vreo 4800 RON. Pentru o functie de director (daca e pe bune director) e un salariu de mizerie. Daca e net, 8200 RON tot o mizerie e, dar ceva mai mica.

  Dar, cu sporuri, chestii, cine stie la cat ajunge de fapt …

  E foarte interesant cum organizeaza maimutoii astia concursurile. In mod normal bibliografia completa si la zi ar trebui pusa la dispozitie contra cost sau gratuit. Asta ar asigura egalitate de sanse. Maimutoii insa prefera “cu modificările și completările ulterioare”. Sunt avantajati cei din sistem si cei cu bani sau pilele care poate fac rost, asa din intamplare, de subiecte.

  E vreun criteriu de la interviu transparent? Acolo se stabileste ce si cum :)).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Rafila anunță o scădere a numărului de cazuri de Covid-19, după ce Ministerul Educației a transmis că, în școli, trendul infectărilor scade / GRAFICE cu situația pe țară / Rafila: Rămâne să discutăm cu specialiștii pentru renunțarea la unele restricții / Vom folosi aceleași principii pentru reluarea activităților

Cazurile de coronavirus sunt în scădere în toată țara și „deciziile pe care le-am luat în ultima perioadă, inclusiv cele legate de menținerea școlilor deschise, au fost deciziile corecte, iar…
Vezi articolul