OFICIAL Instrucțiunile Ministerului Educației pentru bursele școlare din 2023-2024: Pot lua bursă de merit și elevii care nu au susținut Evaluarea Națională, pentru bursa socială monoparentală se acceptă și certificatul de divorț și convenția notarială

64.908 vizualizări
Instrucțiuni ale Ministerului Educației legate de bursele școlare din 2023-2024
Procentul de 30% de elevi cu bursa de merit pe baza mediei nu îi include pe elevii care iau bursa de merit pentru rezultate la concursuri și competiții, pot lua bursa de merit și elevii care nu au susținut Evaluarea Națională, pentru bursa socială monoparentală se acceptă și certificatul de divort și convenția notarială, conform instrucțiunilor legate de acordarea burselor în anul școlar 2023-2024, transmise Inspectoratelor Școlare de ministerul Educației.
 • Bursele sociale se acordă pe lunile iulie și august și elevilor care au finalizat liceul sau școala profesională.
 • Pentru bursa sociala pentru venituri mici, venitul minim luat în calcul este de 1898 lei.

În temeiul art. 6 lit. d) și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și functionarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a reglementărilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor, aprobată prin OME nr. 6.238/8.09.2023, se vor respecta următoarele instrucțiuni, conform Ministerului Educației:

1. În anul școlar 2023 – 2024, în funcție de nivelul de învățământ, conform prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor și ale Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 (LIP), cu modificările ulterioare, bursele elevilor se acordă după cum urmează:
– beneficiarii de burse sociale sunt elevii de la toate niveluri de învățământ: primar, gimnazial, liceal, inclusiv profesional și dual;
– beneficiarii de burse de excelență olimpică I si II sunt elevii de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual;
– beneficiarii de burse de merit sunt elevii de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual;
– beneficiarii de burse tehnologice sunt doar elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

2. Bursele de excelență olimpică I și Il și bursele de merit acordate conform prevederilor art. 7 alin. (1) literele d), e), si f) din Metodologia-cadru de acordare a burselor se obțin în baza rezultatelor la olimpiadele și competițiile aprobate de Ministerul Educatiei, pentru anul școlar 2022-2023, prin OME nr. 3027/2023 și OME nr. 3612/2023.

3. Elevii din clasa a V-a vor beneficia de burse de merit în anul școlar 2023 – 2024 după cum urmează:

– din luna septembrie 2023, elevii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) literele d), e), si f), cu condiția să aibă calificativul FB la finalul clasei a IV-a la Purtare;
– din luna ianuarie 2024, elevii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) litera b), cu condiția să aibă calificativul FB la finalul clasei a IV-a la Purtare.

 • DOCUMENT Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit din septembrie pe baza premiilor la concursurile din clasa a IV-a și, din ianuarie 2024, pe baza mediei notelor din primele două module, transmite Ministerul Educației într-o instrucțiune / Condiția: să aibă calificativul Foarte Bine la purtare pe anul trecut

4. Pentru învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic si militar, la art. 7 alin. (1) litera c) prin sintagma „media de admitere” se înțelege media finală de admitere, calculată conform prevederilor din Anexa 2 la OME nr. 5243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul scolar 2023-2024.

5. Având în vedere că forma de organizare în învățământul simultan gimnazial este de formațiune de studiu, iar în cadrul unei formațiuni de studiu elevii sunt grupați pe clase (clasa a V-a, a Vl-a, a VII-a, a VIII-a), calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit conform criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (1) literele a) și b) se face pe clase.

6. În cazul claselor cu dublu profil sau dublă specializare/calificare și în cazul claselor mozaic calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit conform criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (1) literele a) și b) se face pe clasă, nu pe profil/speciatizare/calificare sau disciplină sportivă.

7. În clasele a IX-a, în care există elevi înscriși atât pe bază de medie de admitere, cât si prin repartizarea fără susținerea Evaluării naționale (conform prevederitor OME nr. 5243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul scolar 2023-2024), bursele de merit se acordă la 30% din elevii clasei, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere; în situatia în care nu sunt suficienți elevi înscriși pe bază de medie de admitere care să acopere procentul de 30%, lista va fi completată cu elevii care nu au susținut Evaluarea Națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

8. La art. 12 alin. (2) sintagma „sfârșitul anului Școlar” se citește „sfârșitul cursurilor școlare”. 

Art 12 – (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară: a) elevii care nu au promovat anul școlar; b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;

9. Bursele sociale se acordă pe lunile iulie și august și elevilor care au finalizat liceul sau școala profesională, cu excepțiile prevăzute la Art. 12.

Exceptiile de la Art 12. sunt:

a) elevii care nu au promovat anul școlar; 

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an; 

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; 

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale

10. În cazul burselor acordate conform prevederilor Art. 7 alin. (1) literele a, b) și c), procentul de 30% se aplică la efectivele de elevi din anul școlar curent din fiecare clasă.

Art. 7. — (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează: 

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia; 

b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia; 

c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

11. În cuprinsul articolului 10, alin. (3) si (4), prin documente doveditoare ale componenței familiei se înțelege și certificatul de divort și convenția notarială încheiată în cadrul procesului de divorț cu copii minori.

12. În aplicarea prevederilor art. 10, pentru dosarele care vor fi depuse în perioada 11 septembrie – 6 octombrie, se ia în calcul salariul minim net pe economie, în cuantum de 1898 lei.

13. În aplicarea prevederilor art.7, în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși elevii cărora trebuie să li se acorde bursă de merit pe baza criteriilor definite la lit. d), e), f) și g), lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale; 

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru; 

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru; 

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.

14. Unitățile de învățământ nu impun deschiderea conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor la o anumită bancă.

15. În aplicarea prevederilor art.7, în situația în care elevii cărora trebuie să li se acorde bursă de merit pe baza criteriilor definite la lit. d), e), f) și g) se află si în primii 30% din elevii clasei, lista se extinde cu un număr egal cu cel al elevilor care obțin bursă pe baza criteriilor d)-g).

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale; 

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru; 

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru; 

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.

16. Prevederile art.10, alin.(1), lit.b) se referă exclusiv la elevii minori.

Art. 10. — (1) Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

Informații utile despre bursele școlare 2023-2024:

FOTO DOCUMENT Instrucțiunea Ministerului Educației din 26 septembrie 2023:


28 comments
 1. Odata ce concubinajul nu este reglementat la noi, cum poate ministerul sa dea un ordin prin care concubinajul este considerat familie? Daca copilul are o linie in dreptul tatalui, iar mama sta cu cineva nu primeste bursa, dar daca domnul cu care sta mama decedeaza, oare au cunostinta domnii ce au semnat ordinul, ca acel copil primeste pensie de urmas? Asa ar fi normal odata ce la bursa se considera familie. Dar nu, astia cu linie la tata nu au drepturi deloc. Copiii orfani primesc si pensie de urmas si bursa, copiii cu parinti divortati primesc si pensie alimentara, au amandoi parintii in viata si primesc si bursa. Liniutele astea traumatizate de la nastere, stigmatizate si consiliate psihologic pe banii mamei nu au drepturi. Legi facute pe picioare de habarnisti. O alanadala in tot ce fac.

 2. S-a facut ceva pt familiile monoparentale unde nu exista sentita de divort sau înțelegere notarială? Nu, pt ca in mintea celor de la minister nu exista decat copii nascuti in sânul familiei traditionale! Dar cu copiii nascuti din concubinaj si ai caror parinti dispar in neant ce faceti? Fiului meu i s-a refuzat bursa sociala ca nu am sentita judecatoreasca de incredintare. Cum ar veni sa dovedesc ca copilul meu, a carui situatie era stiuta DE TOATA LUMEA in liceu, e al meu. Adica de bârfă da, de bursa nu! Culmea ca mi-au cerut si fondul scolii dupa ce mi-au refuzat bursa sociala! Le-am zis sa i-o ceara lui ta-su dacă-l gasesc, daca tot are copilul 2 parinti! Iar partea cu taiatul din burse pt zilele de vacanță e o mizerie de neînchipuit!

 3. Ăștia de la minister este clar sunt prosti , ei ce pot încuraja tot prostii .Prost la prost trage ,este clar prostii sunt multi și se susțin .

 4. Nu înțelege ce copiii din clasele primare, dacă sunt campioni Naționali diverse concursuri de sport, sau dețin diplome ci loc 1-3 la competiții organizate sub deviza misterului educației și sportului nu pot lua bursa olimpica, în plus deși sunt copii care participa la diverse concursuri naționale recunoscute de mi misterul educatiei și a inspectoratelor școlare cu punctaj maxim nu pot beneficia de bursa de merit. Bine ca incurati divorțul și susțineti familiile care nu. Muncesc pentru ca nu sunt plătiți cu mii de euro ca la cerșit, sau care nu vor sa muncească ca au palpitații, dar au case sociale. Guvern incompetent care susține lenea, dezbinarea și lipsa de principii.

 5. Nu este normal ca un elev să nu primească ambele burse, pentru care a muncit, respectiv excelență 2 cu medalii la naționalele școlare înot și bursa merit la școală, media 9,68. Explicati copilului că trebuie să aleagă doar una. Nu are nici o logică. Incompetenți!!!

  1. Din pacate, pentru rezultatele la competițiile sportive vor lua doar bursa de merit, adica mai puțin cu 50 lei decât anul trecut, cand luau bursa de performanță!

 6. Să vă fie rușine că încurajați lenea, iar copiii care au învățat un an întreg nu pot lua o bursă de merit din cauza unor decizii luate fără să le gândiți.
  Sunt Părinte, sunt mamă iar fata mea este în depresie din cauza unor incompetenți ca voi.
  Fetița mea a terminat clasa a VIII- a cu media 9, 86 an în care a muncit un an întreg pentru a obține această medie, iar voi ați schimbat regulile în timpul jocului!
  Mă întreb cum ar fi inima în voi că si voi sunteți părinți să vă sune copilul plângând în hohote că nu este corect cum ați procedat și să vă spună cel mai concludent exemplu: Cum ar fi mama să lucrezi un an pe un salariu și la sfârșit de an să nu iei nimic????
  Vă bateți joc de viitorul țării, vă bateți joc de copiii noștri care credeau că prin învățare vor face ceva în viața lor , dar ați avut voi grijă să le rupeți aripile cu atâta nepăsare și lipsită de bun simț!!!!
  Cum aș mai putea să o scot din această stare când un fost coleg al ei era să rămână corigent la 3 materii înainte de examen și culmea ia bursă ,,de merit,, și a luat la examen 4 și ceva….
  cum puteți să vă bateți joc de acești copiii?
  cum puteți pune capul pe perină rănind atâtea suflete nevinovate????

  1. Așa si copilul meu. A terminat clasa a 8-a cu 9,83 , dar daca s-au schimbat regulile si nici nu se află in primii 30%, nu ia bursa de merit. Alți colegi cu note mai mici iau bursa și le râd în nas celor ce au învățat. Așa încurajează prostia. Pentru ce sa ramană copiii aceștia in țară? Deja sunt foarte mulți cu această nedreptate.

  2. Este an electoral.Ei nu au nevoie de cei inteligenți, societatea are nevoie de ei dar politicienii nu.Cei vizați sunt cei 80% din populație care reprezinta țintă lor,care au bursa și cu 6 dacă intra în cei 30% la clasă. Fiica dumneavoastră sa iasă din depresie pentru ca nu ii pasa nimănui cu adevărată, ii interesa dacă părinții erau scipatori de semințe și mai aveau vreo 5-6 odrasle și muuulte neamuri sa ii voteze.Au ajuns sa trăiască mai bine etniile,veneticii decât cei care au pus oase și sânge pentru tara asta.

  3. din câte înțeleg,cei cu media peste 9.50 iau bursă de merit, chiar dacă se depășește 30 la sută din elevi.

 7. NIMENI NU DECLARĂ CONCUBINAJUL, care conf. Normelor este considerat FAMILIE. Deci, toți divorțații sunt familii Monoparentale. CORECT?

 8. Dar cum rămâne cu elevii din ciclul primar? Sunt copii care se încadrează in prevederile art. 7(1) f, au colegi de echipa și din ciclul gimnazial și doar aceștia din urmă au dreptul la bursa de merit conform metodologiei, deși premiile au fost câștigate impreuna.

 9. Buna seara,
  Ce se intampla cu elevul care studiaza intr-o scoala privata si care a obtinut premiul I la un concurs national? De ce nu are dreptul la bursa???
  A participat alaturi de colegii lui care sunt in scoala de stat si acestia beneficiaza de bursa de merit in baza aceleiasi diplome de concurs. Cum se rezolva aceasta problema? Va multumesc!

  1. Bursele pentru elevii din familii monoparentale de ce nu se dau și preșcolarilor, nu au și ei nevoie de tot felul de rechizite, nu sunt tot felul de cheltuieli și pentru ei???

 10. Caz concret: elevul se încadrează în cei 30% îndreptățiți să primească bursă de merit. Elevul cu pricina este și component al lotului de baschet care a ocupat locul 2 pe județ în cadrul ONSS, deci se încadrează la aceeași bursă de merit. Elevul nu dorește să primească bursa de merit în urma rezultatelor la ONSS ci după media obținută la învățătură. Se poate acest lucru în “lumina” precizărilor de mai sus?

 11. Metodologie de doi bani, exact cat valorează si cei care au stabilit-o! Rusine sa le fie, bursa de merit? Te apuca râsul, doar ca e de plâns!

 12. …de ce sa nu ia burse de merit absolut toti copiii inscrisi in catalog?? Chiar si cei care nu trec pe la scoala….
  Ce mai inseamna “de merit”??

 13. Buna ziua! Spuneti ca de bursele pt familii monoparentale beneficiaza orice copil dintr-o familie monoparentala pana la 18 ani, asta inseamna ca si copilul de 5 ani de la grupa mare la grădiniță din familie monoparentala beneficiaza de aceasta bursa sociala?In lege scrie ca beneficiaza de burse sociale(bursa pt fam monoparentala) elevi nivel preuniversitar, asta inseamna conform legii învățământului si educatie timpurie care incepe de la 3 ani, deci si copiii de la grădiniță primesc bursa sociala pt familie monoparentala daca frecventeaza cursurile unei gradinite de stat si nu au absente??!! Mi s-ar parea absurd ca tocmai aceasta categorie sa nu beneficieze de BURSA SOCIALA PT FAMILIE MONOPARENTALA. Primesc burse sociale si copiii înscriși la gradinita??

 14. Își bat joc de elevii – sportivi de performanță care practică sporturi neolimpice. De parcă au și criterii bine definite… Le taie aripile copiilor. Avem campioni naționali, europeni, balcanici și nu în ultimul rând MONDIALI. Ei au ridicat steagul României deasupra tuturor.

  1. Exista si un Ministru al Sportului!
   Daca vorbim de medalii “mondiale” de multe ori se plateau cu zeci de mii de euro de catre acest minister.

 15. Rusine tuturor celor care au participat si agreat aceasta varianta a criteriilor de acordare a burselor pt elevii de a 9 a! Deci si daca nu ai dat EN si daca ai luat 4,5,6,7 poti fi eligibil la bursa de MERIT!!! Dar un elev de 9,42 nu, pt ca e intr o clasa cu elevi f buni. EN i a departajat pe elevi intr un nou ciclu scolar, domnilor!!!! Nu reprezinta parcursul scolar al elevului recompensat sau nu prin bursa de merit. A vizat doar 2 materii din 18. In draftul initial erati foarte aproape sa indreptati aceasta eroare de cativa ani, dar nuuu, ati revenit la aceasta prostie. Sa ne aducem aminte ce se intampla la contestatii, vorbiti de evaluare obiectiva, oh, nu, lasati placa asta…Plus ca, daca tot vorbim de un nou ciclu se putea aplica prevederea similara elevilor din cls a 5 a si atunci aveam rezultate scolare dupa primele doua module. Dar cine sa gandeasca??? Valabil si pt celelalte clase prin acest procent de 30% fara impunerea unui plafon minim de la care sunt eligibili copiii. Nu o mai numiti bursa de merit, ati diluat sensul acestei notiuni. Ajutoare pt vot eventual…De bursa pt mamele minore, ce sa mai zicem, de rasul lumii, Min NEeducatiei…

 16. Suntem unici în lume. Oferim burse de merit elevilor corigenți care nu au dat Evaluarea Națională. Numai în România se premiază incompetența. Este strigător la cer!!!

 17. Burse de merit cu nota 1 băăăăă, sunteți de râsul curcilor, încurajați bă prostia să aibe cine să vă voteze!

  1. Faptul ca in acest document apare un paragraf prin care se dau buse si celor care sunt calsa a IX-a dar care nu au dat evaluarea nationala dar care au fost totusi inscrisi in clasa a IX-a pentru ca invatamantul este obligatoriu inseamna ca exista clase unde bursa de MERIT o sa fie luata cu nota 0 (ca atat merita unul care nu s-a prezentat la examen)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Noile grile de salarii, trimise de Ministerul Educației în școli, pe fiecare gradație de vechime, funcție și grade didactice. Instituția arată exemple majorări ce ar urma să fie aplicate după ordonanța de urgență aprobată forțat de Guvern, fără acceptul celor aflați în grevă generală

Ministerul Educației a trimis școlilor noile grile de salarii, după funcție, vechime, grad didactic pentru luna iunie 2023, comparativ cu luna mai 2023, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro. Ieri,…
Vezi articolul

Klaus Iohannis: Genocidul împotriva romilor este, adesea, ignorat și puțin studiat. Este important să fie studiat în școli, dezbătut public. Asumându-ne Holocaustul și atrocitățile petrecute în acea perioadă, putem preveni repetarea greșelilor

În contextul comemorării Holocaustului Romilor, președintele României, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de omagiu, apreciind că e necesar să păstrăm memoria victimelor și să consolidăm eforturile de combatere a…
Vezi articolul

Mandatele rectorilor să rămână de 4 ani și să fie luate în considerare și cele de până acum în calculul limitei maxime de două mandate – cererile Alianței organizațiilor studențești pentru proiectul Legii Învățământului Superior

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță că “se opune inițiativei prelungirii mandatelor rectorilor și membrilor senatelor universităților de la 4 la 5 ani”, așa cum este propus în…
Vezi articolul