OFICIAL Criterii și documente necesare pentru burse sociale în anul școlar 2023-2024. Bursele medicale, cele pentru elevii orfani și din familii monoparentale nu sunt condiționate de venit / Definiția familiei monoparentale

190.938 de vizualizări
Foto: Ilona Andrei / G4Media
Elevii primesc șase categorii de burse sociale în anul școlar 2023-2024, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial. Bursele medicale, cele pentru elevii orfani de un părinte sau ambii și pentru elevii din familii monoparentale nu sunt condiționate de venit. Toate bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare. Dosarul poate fi depus pe perioada întregului an școlar. 
 • Pe 15 noiembrie 2023 se face prima plată a burselor. Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ, adică directorii, răspund de plata la termen a burselor, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. – Art. 24

Prevederi generale despre bursele sociale

 • Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

Profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte informează toți părinții cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative.

Calendarul și condițiile de alocare a burselor vor fi publicate la avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar.

 • Valoarea bursei este de 300 de lei pe lună si poate fi suplimentată de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale si alte venituri obținute potrivit legii.

Acest cuantum de 300 de lei este stabilit in Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prin exceptie in acest an scolar, urmand ca incepând cu anul școlar 2024—2025, cuantumul minim al burselor, cu excepția bursei de excelență olimpică I, sa fie aprobat prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar – Art. 4. (1)

 • Dosarul pentru bursele sociale poate fi depus pe perioada întregului an școlar 

Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute. –  Art 10. (7)

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii.
 • Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică.
 • Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse sociale. Si elevii din învățământul preuniversitar particular și confesional beneficiază de burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel primar, gimnazial și liceal.
 • Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.
Burse sociale care se acordă fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie, adică nu sunt condiționate de venit (Art. 10): 

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie

Ce înseamnă familie monoparentală și persoană singură din familia monoparentală

Familia monoparentală este definită în metodologia privind bursele conform legii nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună,

Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorțată;
d) al/a cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) al/a cărei soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) al/a cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)—e).

Documente necesare pentru bursele de orfani și pentru elevii din familii monoparentale
 • cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 • documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
Bursele sociale care se acorda în funcție de venit în anul școlar 2023-2024 sunt pentru:

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.

Documentele necesare pentru acordarea burselor sociale prevăzute la lit. a) și b), condiționate de venit sunt:
 • cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 • documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. – Art. 11

Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major.

Bursele sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune

Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare – Art. 12. 

Prin excepție, nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

a) elevii care nu au promovat anul școlar;

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Când se poate retrage bursa socială și de către cine – Art. 11

Decizia de retragere a bursei sociale în situațiile următoare se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

 • Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major.
 • În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.

După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

Personalul unităților de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale. 

Citește și alte articole despre bursele școlare din acest an:
Elevii de clasa a V-a vor primi burse de merit peste 155 de zile și vor afla abia în ianuarie care sunt cei care se califică pentru acestea, pe baza mediei notelor obținute până la vacanța de Crăciun – document
Toți elevii cu medii peste 9.50 și primii 30% din fiecare clasă, indiferent de medie, primesc burse de merit de 450 de lei pe lună din noiembrie – noile reguli. Calculul se face pe baza mediei generale anuale de anul trecut, iar la clasa a IX-a pe baza mediei de admitere
Elevii repetenți la liceu, premiați de Ministerul Educației cu bursă de 300 de lei pe lună, dacă aleg să se înscrie la școlile profesionale, inclusiv duale – prevederea apare în noua metodologie / Secretarul de stat Florian Lixandru: Logica acestei prevederi este de a-i stimula să aleagă și învățământul profesional
OFICIAL Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Exemplu de calcul
OFICIAL Regulile noi pentru cele cinci tipuri de burse școlare 2023, publicate în Monitorul Oficial
OFICIAL Comisia de management al burselor din fiecare școală va fi formată din 3-9 profesori. Care sunt atribuțiile acestei comisii

55 comments
 1. Bună ziua.Eu am fetița bolnavă ce acte trebuie să depun la dosar că la școală nu știu ce trebuie să aduc la dosar

  1. Bună seara dacă soțul meu are o indemnizație de urmaș 1261lei, (veteran de război,pe urma tatălui),iar eu am o pensie de handicap de 72 lei , copii mei se încadrează la bursă socială! Vă mulțumesc!

 2. Buna ziua,
  Am încredințați prin sentință de divorț pe cei 3 copii (citez din sentință: ”Cu privire la locuința minorilor, instanța va stabili locuința minorilor la domiciliul reclamantei”). Fiecare dintre ei a venit de la școala cu cereri diferite. La unul se vrea declarație notarială (în care nu e clar ce se vrea declarat), la altul ”Actul care dovedește că părintele este unicul întreținător, conform Art. 5”.
  La momentul divorțului eu și copiii aveam cărți de identitate cu același domiciliu. Între timp eu mi-am schimbat cartea de identitate si domiciliul nu mai este același în CI cu al unuia dintre copii (17 ani). Ar trebui să îi fac viză de flotant sau să dau declarație notarială? Mulțumesc!

 3. bună ziua eu am salariul minim pe economie dar soțul are salariul mediu pe economie
  și alocațiile de la ci 3 copiii eu ma incadrez

 4. Daca tatal nu a recunosut copilul la nastere ,si intre timp mama s a casatorit cu un alt barbat , iar copilul a ramas in certificat cu numele mamei dinaintea casatorie se poate considera orfan?
  Am observat in comentarii pe cineva in aceeasi situatie ,dar nici un raspuns concret!

 5. Buna ziua. Un elev de liceu care primeste bursa de merit poate beneficia si de bursa de orfan in acelasi timp? ma gandesc ca sunt categorii diferite si pot fi cumulate.

  1. Aveti nevoie de o decizie judecatoreasca, din care sa reiasa ca minorul v-a fost increditat in mod legal spre crestere si educare. Certificatul de nastere nu este suficient.

 6. din treabă lui ce. Șomajul nu merge la instanța. se ia în considerare salariul minim pe economie când nu este salariat.
  la fel se poate întâmpla și în familiile obișnuite, adică să lucreze doar un soț, dar daca sare pragul nu primește bursă. când vine vorba de familii monoparentale, și o doctoriță divortata7devine eligibilă

 7. pai faceți plângere dacă nu plătește pensie alimentară. e ilogic să suplinească statul un drept al copilului consacrat de lege, mai ales că forța coercitivă îi aparține. restul taților sunt fraieri?

  1. Serios, nu este vorba aici de nicio pensie alimentara. Haideți sa ieșim din acest topic greșit. Credeți că cei 300 lei bursa sociala, suplinesc cumva aceasta obligație a tatălui sau a mamei privind pensia alimentara (25% din venituri)? Aici discutam de un drept al copilului care se poate obține ușor fără tam-tam la judecata, fără taxe notariale etc. Și e normal sa acceptam sa îl primim.

   1. Trebuie sa faceti dovada ca minorul v-a fost incredintat spre crestere si educare, in mod legal. Asa cum aveti nevoie de buletin, ca sa luati credit de la banca, asa aveti nevoie si de hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului, pentru a solicita acordarea bursei pentru familia monoparentala.

   2. Cu bursele medicale este o problema. Este un mister cine stabileste diagnosticele. Medicii specialiști spun ca medicul scolar trebuie sa stie diagnosticele pentru ca ei nu au primit nicio informare sau lista de diagnostice. Medicii școlari spun ca medicii specialiști sunt in masura sa stabileasca aceste diagnosgice.

 8. Buna ziua, va rog ajutati-ma intr-o privinta: pt aceasta bursa scoala trebuie sau nu sa respecte aceasta definitie a familiei monoparentale, copilul are sau nu dreptul sa beneficieze de ea dc sunt necasatorita, copilul e recunoscut de tata, dar e pe numele meu si tatal nu plateste pensie alimentara? Nu am divortat, deci nu am sentita, etc. Copilul are domiciliul cu mine doar noi 2 de cand s a nascut.

  1. Sunt in aceeasi situatie, dar am avut grija sa merg in instanta, si sa cer sa mi se incredinteze minorul spre crestere si educare. Judecata s-a facut in regim de urgenta, in absenta tatalui. Va sfatuiesc sa faceti lafel, veti avea nevoie de aceasta hotarere judecatoreasca pe viitor, la eliberarea buletinului. Mie mi-au cerut-o inclusiv la inscrierea copilului la gradinita.

   1. Doamne, ce nebunie, sa nu l primească la grădiniță dc nu l dai pe tata în judecata, mi se pare exagerat. Intre timp, eu am găsit în ordinul de burse pe prima pag ca tra sa respecte def fam monoparentala și ministerul educație a trimis o adresa in scoli prin care anunță ca documentul specific e o declarație pe propria răspundere ca locuiesc singura, ceea ce se poate verifica oricând dc sunt suspiciuni de înșelăciune. Mulțumesc, oricum, pentru răspuns.

   2. Mie nu mi s-a cerut nimic de acest gen. Nici la gradinita nici la scoala, nicaieri. Am făcut CI la 14 ani cu domiciliul același cu mine, a trebuit sa merg cu tata care e proprietar în actele casei. Astăzi am mers sa depun cerere pentru CI de 18 ani fără alte acte, taxa 7 lei, certificat nastere, cerere si copil! Menționez ca este încă elev și saptamana viitoare face 18 ani.

 9. Ce se intampla cu copiii facuti in concubinaj (fara casatorie) apoi parintii s-au despartit? Parerea mea este ca toti trebuie sa aiba aceleasi drepturi chiar daca poarta numele de Bahmuteanu sau altul, copilul este din familie monoparentala si punct. Eu cum fac dovada ca imi cresc singura copilul fara divort/notar? Bineinteles copilul purtand numele tatalui, deci recunoscut. Astept sugestii.. mentionez ca are CI cu domiciliul acelasi ca al meu.

  1. Tatăl copilului, indiferent de starea civilă, are obligația legală să susțină copilul. Dacă dvs. ați ales să nu cereți pensia de întreținere pentru copil, e aberant că statul să aloce bursă în locul tatălui. Cu sau fără pensia datorată de tată, veniturile dvs. pe cap de membru ar trebui să fie aceleași ca in cazul oricărei familii obișnuite. Dacă la o familie obișnuită avem un venit maxim pe membru și deci pe copil, de ce nu se aplică așa și în cazul femeilor necăsătorite sau divorțate? Copiii lor sunt mai cu moț? Nu discutăm de văduve
   Până la urmă, fiecare femei își alege tatăl copilului său, dacă vrea să îl crească cu acesta sau nu sau a căutat un bărbat pe criterii incompatibile cu viața de cuplu. Decizii proprii, responsabilități proprii.

   1. Aberant este sa ne justificam alegerile aici, relatiile nu mai merg pur si simplu. Nu cred ca face nimeni calcule de genul acesta cand se gandeste la a face un copil. Dar nu acesta este subiectul! Aici discutam, daca tot se schimba criteriul VENIT pentru familiile monoparentale, cum justificam cand nu avem acte sau cum prevenim frauda.. de exemplu cineva poate sa declare eronat ca s-a despartit dar nu e real.. cum stie leguitorul sa departajeze aceste cazuri?? Multumesc

    ” d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie”;

    (2) Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

    Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este necăsătorită;

   2. Daca tatal nu are slujba de cand s a nascut copilul cum sa ii ceri pensie alimentara, din ce? A devenit somer, apoi s a mutat la sat.
    Tatal copilului se alege doar la fertilizarea in vitro cu donator cunoscut, altfel natura decide cand sau cu cine e compatibila sa ramana insarcinata orice femeie.

  2. pai scrie in ordin că se fac verificări în teren pentru a verifica dacă mama trăiește cu tatăl copilului. Deci cineva din minister s-a gândit că profesorii se vor duce să miroasă așternuturi.

   1. Pai asta zic si eu, in loc sa mearga cineva sa verifice adevarul din teren, nu mai bine adauga ei o declaratie pe proprie raspundere sub sanctiunea unei pedepse/amenda penala pentru cine declara fraudulos? Nu mai bine cer acte de domiciliu ai ambilor parinti sau aceste declaratii daca totusi parintii nu mai stau impreuna dar nu au apucat sa isi schimbe CI? Ce vina au copiii? Pana la urma banii sunt ai lor nu ai parintilor, iar in vremurile acestea tulburi pot fi de un real ajutor.

  3. Am un copil provenit dintr-o relatie de concubinaj. Cand l-am inscris la gradinita, a trebuit sa fac dovada ca il am in intretinere, asa ca l-am dat pe tata in judecata. Nu s-a prezentat, dar nu a contat, pentru ca astfel de dosare se judeca in regim de urgenta, chiar si in lipsa paratului. Instanta, in baza probelor depuse la dosar (certificat de nastere, declaratiile martorilor, ancheta sociala, etc.) mi-a increditat mie copilul spre crestere si educare. De aceasta decizie judecatorasca este nevoie pentru acordarea bursei.

 10. Buna ziua! va rog sa-mi spuneti, cat este de fapt valoarea admisa pt bursele sociale.. “mai mic de 50% din salariul minim net pe economie”? La acest venit se iau in calcul bursa de merit obtinuta si alocatiile copiilor?

  1. 949 lei la nivelul lunii septembrie 2023.
   Daca depune la anu’ , atunci poate va creste pragul, deci s-ar putea încadra mai mulți elevi.

   1. Buna, am și eu o nelămurire la bura socială: 949 după ce se aduna veniturile și se împarte :: un ex la trei membrii, sa nu depășească 949???

 11. eu și soția mea suntem ambii cu indemnizații de handicap. și aveam o fata la liceu de zi. La ce bursa se poate încadra în afara de cea socială. Mulțumesc.

 12. dacă mama este decazuta din drepturi si pe acte scrie că trebuie să pățească pensie alimentara și nu plateste. copilul mai poate lua bursă monoparentala

 13. Bună seara! In cazul unor copii cu părinți divorțati, custodie comună, rămași la tată și îi îngrijește bunica paternă ( dorința copiilor) având din partea tatălui procură specială pentru îngrijirea lor, iar mama obligată la pensie de întreținere, se încadrează la bursa socială?
  Menționez că un elev este clasa a V-a iar celălalt frecventează o școală post liceală.
  Mulțumesc anticipat pentru răspuns !

  1. Cel mai bine intrebati la școală. O să urmeze un ordin de ministru cu criteriile de acordare a burselor și apoi școlile vor începe procesarea dosarelor.

    1. La bursa pentru familii monoparentale se specifica hotararea judecatoreasca de divort……dar daca divortul este facut la notar, custodie comuna si specificatie clara ca locuinta copilului este la mama?

     1. Covenția încheiată cu ocazia divorțului are aceeași forță probantă ca și o hotărâre judecătorească și este titlu executoriu conform art. 100 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici (“Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia.”)

      Soţii cu copii minori pot divorţa la notariat, dacă se înțeleg cu privire la:

      – numele de familie purtat după divorţ
      – exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi
      – stabilirea locuinţei minorului la un părinte
      – modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copii
      – contribuţia la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

      Acordul soților privind aspectele de mai sus este materializat într-o convenție notarială menţionată și în certificatul de divorţ.

  2. Buna ziua ! Sunt in situatia familiei monoparentale si am in grija 3 copii. 2 la stat care inteleg ca pot beneficia de bursa sociala si unul la privat care nu poate avea acest drept. Am ales scoala privata in acest caz pt ca am costuri mai mici decat daca l-as avea la stat si as plati after school, engleza si alte activitati. in plus programul de la serviciu nu imi permite sa-l iau la 12 acasa. De ce nu am acest drept pt copilul de la privat?

 14. Pentru copii din familii monoparentale dar care urmeaza o unitate de invatamant particulara acreeditata de minister se acorda bursa?

  Multumesc

 15. Buna ziua,

  Va rog sa ma lamuriti in legatura cu bursa sociala pentru elev care provine din familie monoparentala. Daca divortul a fost facut la notar si nu prin instanta de judecata , la fel si stabilirea domiciliului minorului , atunci tot se incadreaza copilul pentru bursa, nu? La dosarul pentru bursa se pune in loc de hotararea judecatoreasca pentru stabilirea domiciliului minorului, acordul facut la notar pentru acelasi lucru.
  Va multumesc anticipat !

  1. conform metodologiei, dacă aveți statut de femeie divorțată sau necăsătorită vă încadrați la bursă socială indiferent de veniturile dvs. sau de pensia de întreținere plătită de tatăl copilului. Modulul in care ați divorțat nu contează.
   Bănuiesc că în acest fel statul dorește să încurajeze divorțurile pentru o mai bună creștere a copiilor.

 16. Exista si familii cu ambii parinti plus 2, 3, 4 copii, care nu se vor inscrie cam la nici un fel de bursa, nici macar la cea sociala, pt ca depasesc cu 10 lei sau cu 50 – 100 de lei acel venit net pe membru de familie.
  Se recomanda ca parintii sa divorteze pt ca si acesti copii cu situatie materiala dificila sa primeasca o bursa?🤔

 17. Conform acestui ordin se comite o mare nedreptate cu elevii de la ciclul primar care au participat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar și au obținut medalia de aur la etapa națională. Pe ei cum îi premiem?Sunt CAMPIONI NATIONALI în cadrul unei competiții organizate de MEN
  Și asta în contextul în care elevii de la ciclul gimnazial și liceal primesc bursa ca urmare a rezultatelor obținute la aceeași competiție.

 18. Ai copil cu un bărbat însurat ca Victor Pițurcă, ai dreptul la bursă socială pentru că ești familie monoparentală. Bursa nu e condiționată de nivelul veniturilor.
  Ai copil și ești divorțată ca Bahmuțeanu, ai dreptul la bursă socială pentru că ești familie monoparentală și nu ești condiționată de venituri.
  Având în vedere aberațiile de mai sus care au fost transpuse în Ordin de ministru de Ligia Deca PNL, să se precizeze câte persoane necăsătorite sau divorțate,cu copil, lucrează în Ministerul Educației pe salarii mari, dar dornice de burse sociale.
  Miruna, CNCD, Avocatul Poporului, somn ușor!

  1. dacă vreo bursă este condiționată de venit, mulți se supără (unii pe drept cuvânt, vezi comentariul de mai sus cu diferența de 20-100 Ron). dacă nu este condiționată, se supără alții (la fel, poate, pe drept cuvânt, este evident că nu ar fi cazul să primească Bahmuțeanu bursa socială, dar presupunerea mea este că nici nu va depune vreo cerere sa primească).
   așadar, ce propuneți dumneavoastră?

   1. prag de venit pe membru de familie. simplu. cu bani nu ajuți decât în privința situației materiale. alte probleme.le. rezolvi prin consiliere specializată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ultima zi de școală pentru elevi, de sâmbătă începe vacanța mare care are 86 de zile / Tot vineri este ultima zi de înscrieri pentru examene și pentru încheierea mediilor

Vineri, 16 iunie, este ultima zi de școală pentru copiii de grădiniță și pentru elevi claselor primare, gimnaziale și liceale, cu excepția învățământului tehnologic și profesional. Durata vacanței de vară…
Vezi articolul

Corpul de control al Ministerului Educației este la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București, pentru a ancheta anularea a zeci de lucrări la prima probă de Bacalaureat – surse

Corpul de control al Ministerului Educației anchetează situația de la comisia de Bacalaureat de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, potrivit surselor Edupedu.ro. Luni, pe 26 iunie, președintele comisiei…
Vezi articolul

Cîmpeanu, după vizite în mai multe școli din Ilfov: Nu am reușit să găsesc un laborator de chimie, sau unul de biologie, sau unul de fizică funcțional / Vom susține prin PNRR dotarea a 10.000 de laboratoare / Problema este să nu rămână în cutii sau să rămână fără consumabile

„Nu am reușit să găsesc un laborator de chimie, sau unul de biologie, sau unul de fizică funcțional, a declarat joi, de la palatul Victoria, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, care…
Vezi articolul

Președintele Iohannis, către profesori: Continui să susțin creșterile salariilor din 1 ianuarie 2024 / Societatea nu v-a arătat mereu aprecierea și recunoștința care vi se cuvin, spune acesta

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis profesorilor că susține creșterile salariilor din 1 ianuarie 2024. Declarația a fost făcută la festivitatea de deschidere a noului an școlar, organizată la Școala…
Vezi articolul

Fostul ministru al Educației, Monica Anisie: Iubirea de carte se transmite nu doar la școală, ci se naște din familie, prin puterea exemplului. Cred că tinerii, dincolo de rețelele sociale, încă îndrăgesc lectura și văd asta zilnic la elevii mei

„Tinerii, dincolo de rețelele sociale, încă îndrăgesc lectura și văd asta zilnic la elevii mei”, a spus fostul ministru al Educației, senatoarea Monica Anisie, la un eveniment organizat de Ziua…
Vezi articolul