DOCUMENTE Bursa de excelență, de merit și bursele sociale pentru anul școlar 2023-2024: Modele de cerere și acte necesare / Dosarele se depun până pe 6 octombrie

155.290 de vizualizări
Foto: captură – document
Cererile pentru bursele școlare în anul școlar 2023-2024 se depun la secretariatele unităților de învățământ sau sunt adunate de profesorii diriginți conform procedurilor interne ale școlilor până cel târziu 6 octombrie, a confirmat pentru Edupedu.ro secretarul de stat Florian Lixandru de la Educație. Termenul rezultă din calculul de 25 de zile de la începutul cursurilor, potrivit metodologiei-cadru de burse 2023. Modele de cereri pot fi descărcate de mai jos din articol. UPDATE LISTĂ Tipuri de burse care se acordă fără cerere și tipuri de burse pentru care este necesară o cerere, potrivit Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024

Chiar dacă unele școli au stabilit data limită mai devreme, pe 3 sau 4 octombrie, potrivit informațiilor de la secretariate, pentru a fi procesate în timp util cererile/dosarele de burse, termenul este 6 octombrie.

Edupedu.ro a adaptat modelele de cereri pentru bursele școlare, conform cererilor publicate de Școala Gimnazială nr. 97

Modelele sunt orientative. Fiecare școală își poate concepe propriul format de cerere pe care îl va distribui elevilor și părinților doar pentru bursele care vor necesita cerere, a declarat Florian Lixandru pentru Edupedu.ro.

LISTĂ Tipuri de burse care se acordă fără cerere și tipuri de burse pentru care este necesară o cerere, potrivit Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024
Nu este nevoie de cerere pentru următoarele tipuri de burse:
Burse de merit pentru:

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia; (Art. 7)

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)—c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie, potrivit Art. 8. – (1)

Burse sociale
Burse sociale pentru:
 • elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului, potrivit Art. 10 (1)

Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei. – Art. 10 (6)

Bursa tehnologică

Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. – Art. 14

Sunt necesare cereri pentru următoarele tipuri de burse:
Bursele de excelență olimpică I și II

Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, potrivit Art. 6 (4)

Burse de merit acordate:

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice. – (Art. 7)

Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)—g), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, potrivit Art. 8 (2) 

Burse sociale
Burse sociale pentru:

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie, potrivit Art. 10 (1)

Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.- Art. 10 (2)

Bursa pentru mamele minore

În vederea acordării bursei pentru mamele minore, părinții/reprezentanții legali depun la unitatea de învățământ următoarele documente:

a) cerere a părintelui/reprezentantului legal;

b) certificat de naștere pentru copilul/copiii aflat/aflați în întreținerea mamei minore. – Art. 15 (5)

1. Model cerere Bursă de excelență olimpică I 

Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali. – Art 6 (4)

2. Model cerere Bursă de excelență olimpică  II 

Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.  – Art 6 (4)

3. Bursă de merit Art. 7 (1) lit. a) – Lista elevilor va fi propusă Comisiei de către diriginți

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)—c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie. Art. 8. (1)

4. Model cerere Model cerere Bursă de merit  Art. 7 (1) lit. d) 
5. Model cerere Model cerere Bursă de merit  Art. 7 (1) lit. e) 

6. Model cerere Model cerere Bursă de merit  Art. 7 (1) lit. f) 

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)—c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie. Art. 8. (1)

Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)—g), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).  – Art. 8. (2)

7. Model cerere Bursă socială venit mic Art. 10 (1) lit. a) 

Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt:

a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

c) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

Beneficiarii de la alin. (1) lit. a) și b):

 • elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
8. Model cerere Bursă socială orfani –  Art. 10 (1) lit. c)
9. Model cerere Bursă socială familii monoparentale Art. 10 (1) lit. d) 
10. Model cerere Bursă socială medicală Art. 10 (1) lit. e) 
11. Bursă socială venit minim de incluziune 

Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei. – Art.9 (6)

12 Bursă tehnologică – Lista elevilor va fi propusă Comisiei de către diriginți

Art. 14. — Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

13. Model cerere Bursa pentru mamele minore

 

Citește și:
Cum calculează școlile care sunt elevii care primesc bursă de merit – primii 30% dintr-o clasă – explicațiile Ministerului Educației trimise directorilor / Nu trebuie să ceară adeverință de venit părinților și nici acte legalizate la notar
BREAKING Au fost tăiați de la burse toți elevii din loturile lărgite pentru olimpiadele internaționale, iar cei din loturile restrânse, care reprezintă țara dar nu iau premii, vor fi recompensați ca elevii cu media 4,52 – un contra exemplu de promovare a valorilor și meritocrației în rândul elevilor, în România educată, prin legea Deca-Iohannis
Unele școli încalcă metodologia burselor și obligă elevii să depună cereri pentru toate tipurile de burse, deși legea prevede documente doar pentru concursuri, burse sociale și bursele mamelor minore / Termenele pentru profesorii diriginți
Elevii din clasele primare nu pot primi niciun fel de bursă în acest an școlar pentru premiile de la concursuri, potrivit legii. Copiii din clasele Pregătitoare – a IV-a au dreptul doar la burse sociale, după caz
Elevii care sunt în clasa a V-a și care în clasa a IV-a au câștigat premii la concursurile naționale vor primi în acest an școlar bursă de merit de 450 de lei pe lună
Bursele pentru olimpicii internaționali care nu câștigă premii la competițiile internaționale, dar fac parte din loturile de concurs, nu sunt prevăzute în legea Educației, acesta este motivul pentru care elevii respectivi au fost trecuți la bursele de merit și nu la cele de excelență olimpică, precizează Ministerul Educației
OFICIAL Criterii și documente necesare pentru burse sociale în anul școlar 2023-2024. Bursele medicale, cele pentru elevii orfani și din familii monoparentale nu sunt condiționate de venit / Definiția familiei monoparentale
Elevii de clasa a V-a vor primi burse de merit peste 155 de zile și vor afla abia în ianuarie care sunt cei care se califică pentru acestea, pe baza mediei notelor obținute până la vacanța de Crăciun – document
Toți elevii cu medii peste 9.50 și primii 30% din fiecare clasă, indiferent de medie, primesc burse de merit de 450 de lei pe lună din noiembrie – noile reguli. Calculul se face pe baza mediei generale anuale de anul trecut, iar la clasa a IX-a pe baza mediei de admitere
Elevii repetenți la liceu, premiați de Ministerul Educației cu bursă de 300 de lei pe lună, dacă aleg să se înscrie la școlile profesionale, inclusiv duale – prevederea apare în noua metodologie / Secretarul de stat Florian Lixandru: Logica acestei prevederi este de a-i stimula să aleagă și învățământul profesional
OFICIAL Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Exemplu de calcul
OFICIAL Regulile noi pentru cele cinci tipuri de burse școlare 2023, publicate în Monitorul Oficial
OFICIAL Comisia de management al burselor din fiecare școală va fi formată din 3-9 profesori. Care sunt atribuțiile acestei comisii
Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor fi plătite abia peste 64 de zile, pe 15 noiembrie, anunță Ministerul Educației. Regulile de acordare au fost aprobate
Ligia Deca justifică de ce primii 30% din elevii unei clase vor lua bursă de merit: Va exista o competiție sănătoasă în interiorul fiecărei clase. Ideea este nu să comparăm medii, ci să-i susținem pe cei care performează cel mai bine în fiecare clasă
Se modifică schimbarea. Ministrul Ligia Deca susține că elevii de clasa a IX-a vor avea bursele de merit calculate pe baza mediei de admitere, nu a celei generale din clasa a VIII-a, cum scria în draftul ordinului de ministru

16 comments
 1. Adaugati si un model de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

 2. Bună ziua,nu înțeleg de ce copoi de școală primară nu i-au bursă?? Oare ministrul educației nu se gândește că acești copii muncesc din greu pentru concursuri internaționale? Sunt concursuri
  internaționale destul de grele unde ei au luat locul I,II și III.OARE DE CE COPII DE SCOALA PRIMARĂ CARE MUNCESC SUNT DISCRIMINATI???

 3. De ce la liceele vocaționale la clasa IX se dau burse după media de la evaluarea națională și nu după media finală de admitere, (probe vocaționale +evaluare)? Copii s-au dus la acel liceu pt că excelează la arte, sport, etc.

 4. Elevul din clasa a 9-a este cumva din altă planetă, de ce nu primeşte şi el ca şi ceilalți ,după media din clasa a 8-a ? M-i se pare o discriminare enormă!!!!!!!!

 5. Domnilor și doamnelor reveniți vă la realitate.Stiti cât costă să ții doi copii in școală și voi vreți să dați bursele in noiembrie.Sunteti culmea nesimțirii.Voi,întrebare vă luați salarul cumva peste două luni?Nu vă este rușine?

  1. Până acum nici nu prea se dădeau, dacă n-avea bani sau chef primăria. Zic că măcar lucrurile se mișcă (iar întârzierea e cauzată tot de ei, care n-au fost capabili să dea metodologia în timp util.) Mai bine mai târziu decât niciodată, totuși.

  2. De ce ai facut copii daca nu-ti permiti sa ii cresti? Bine ca astepti sa-i educe si sa-i intretina scoala. Pune mana si da-le educatie si asigura-le conditii daca tot i-ai facut, nu mai sta cu mana intinsa!

 6. In primele randuri, la bursa de merit, ati specificat va “primesc burse de merit de 450 lei pe lina din noiembrie”.
  Intrebare: bursele se vor acorda incepand cu luna noiembrie sau vor intra in plata in luna noiembrie?

 7. Elevii transferati de la o clasa la alta in cadrul aceleiasi unitati de invatamant si elevii transferati de la o unitate de invatamant la alta incepand cu 1 septembrie 2023, vor fi luati in calcul la clasa de la care s-au transferat sau la clasa la care s-au transferat?

  1. Mie mi se pare logic să fie luați în calcul la clasa la care sunt înscriși în momentul depunerii cererii/întocmirii listei pentru bursele de merit.

   1. Normal ar fi sa fie luati in calcul la clasa de la care s-au transferat, pentru ca acordarea bursei de merit se face in functie de ierarhia stabilita la finalul anului scolar 2022-2023.

    1. Acordarea acestei burse de merit se face in functie de media generala anuala din anul anterior, asa ca ierarhia se stabileste in clasa unde invata elevul in acest an scolar (2023-2024).
     Doar la clasele a IX-a si a V-a e diferit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministrul Finanțelor, despre articolul din HG care lasă deschise școlile private: A ieșit limpede din Guvern, numai că a existat o greșeală / A fost o discuție cu ministrul de Externe, pentru că sunt câteva școli străine din București și să nu apară nemulțumiri

Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a declarat în această seară despre Hotărârea de Guvern care menține deschise școlile private, în timp ce toate școlile de stat se închid din cauza pandemiei,…
Vezi articolul

AUDIO O învățătoare din Târgu Mureș, către elevii ei de clasa a III-a: „Ce-i în capul ăsta al tău, groapă de nisip? Creier în niciun caz”, „minte îngustă!”, „unul mai bătut în cap ca altul, și moldovean și…”, / Un părinte a făcut multiple sesizări la autorități, fără niciun rezultat: Fata mea merge la psiholog. A lovit-o cu cartea în cap, a luat-o de maxilar, a bruscat-o din bancă

Injurii, umilințe, ton ridicat și ironii batjocoritoare adresate de o învățătoare elevilor ei se pot auzi pe înregistrările trimise Edupedu.ro de părintele unui copil din clasa a III-a de la…
Vezi articolul

Broșura de admitere la liceu 2019 a fost publicată în București, cu aproape o lună întârziere: Vezi locurile la liceu care urmează să fie ocupate prin repartizare computerizată

Broșura de admitere la liceu 2019 a fost publicată de Inspectoratul Școlar București, cu aproape o lună întârziere, din cauza Ministerului Educației care a amânat până după alegeri repartizarea cifrelor…
Vezi articolul