Părintele, profesorul și consilierul școlar pot cere să vadă înregistrări video din clasă dacă există o suspiciune de violență – proiect

9.277 de vizualizări
Foto: © Vyacheslav Petelin | Dreamstime.com
Părintele, profesorul și consilierul școlar pot cere directorului accesul la înregistrarea video printr-o cerere motivată, dacă există o suspiciune de violență, prevede proiectul de OUG care modifică legea Educației nr. 198/2023, document pus în dezbatere publică pe 25 martie și anunțat de Ligia Deca în conferință de presă. În aceste situații, când înregistrarea e cerută de părinte, profesor sau consilier școlar, directorul poate să permită accesul în cel mult 2 zile, mai prevede documentul. Proiectul de ordonanță poate fi consultat la finalul articolului.

La înregistrările audio-video din școli ar putea avea acces și părinții, profesorii și consilierii școlari în baza unei cereri scrise și motivate, prevede proiectul de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică pe 25 martie. Potrivit documentului, dacă solicitarea motivată este făcută de părinte, profesor sau consilier școlar, directorul poate permite accesul la înregistrare în cel mult 2 zile. În cazul în care înregistrările sunt solicitate direct de autoritățile abilitate, directorul este obligat “să le pună la dispoziție imediat”.

În plus, spre deosebire de actuala Lege, se precizează că școala “asigură stocarea și păstrarea, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, a înregistrărilor audio video pentru o perioadă de 90 de zile, cu excepţia cazurilor temeinic justificate când această perioadă se prelungește, până la finalizarea cercetărilor privind sesizările formulate, după care aceste informaţii se şterg”.

Potrivit proiectului de OUG:

“Accesul se face în baza unei cereri scrise, motivate, adresată directorului unității de învățământ de către următoarele categorii de persoane:
a) părintele, tutorele legal sau elevul major, personalul unităţii de învăţământ;
b) reprezentații DJIP/DMBIP, reprezentanţii Ministerului Educaţiei și reprezentanții DGASPC;
c) psihologul/consilierul şcolar din unitatea de învăţământ, cu acordul părintelui, al tutorelui legal sau al elevului major.

(7) Cererea prevăzută la alin. (6) trebuie să conțină, pe lângă motivare, şi perioada de timp corespunzătoare înregistrărilor care se solicită. În cazul aprobării cererii, accesul persoanelor enumerate la alin. (6) lit. a) și lit. c) se realizează în maximum 2 zile de la momentul aprobării de către directorul unității de învățământ. În situația în care solicitarea este formulată de către persoanele menționate la alin (6) lit. b), directorul unității de învățământ are obligația punerii la dispoziție a înregistrărilor imediat”.

Ce prevăd modificările propuse pentru articolul 66 din Legea Educației, referitor la camerele audio-video din școli:

„Art. 66
(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar, raportat la nevoile educaționale, socioemoționale, de sănătate fizică și mintală ale beneficiarilor primari, poate decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în vederea asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, precum și în scopul prevenirii actelor de violență fizică și/sau psihică care pot apărea în spațiul școlar.

(2) Pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ care au instalat sistem de supraveghere audio-video, monitorizează audio-video procesul educațional derulat în sala de clasă și îşi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, în special în ceea ce priveşte modul de stocare, prelucrare a datelor cu caracter personal obţinute din înregistrările camerelor de supraveghere audio-video, de garantare a securității și integrității înregistrărilor audio-video instalate în incinta unităţilor de învăţământ.

(3) Camerele audio-video pot fi instalate și în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de mese, săli de sport şi săli de festivităţi, cămine internate, biblioteci școlare sau centre de documentare și informare.

(4) Unităţile de învăţământ care au instalat sistem de supraveghere audio-video:
a) folosesc înregistrările audio -video numai în scopul investigării cazurilor de violență, fizică sau psihică, respectiv a cazurilor ce vizează protecția bunurilor și valorilor, care se produc în spațiul școlar;
b) desemnează o persoană/persoane cu atribuții de monitorizare a funcționării sistemului de supraveghere audio -video;
c) asigură stocarea și păstrarea, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, a înregistrărilor audiovideo pentru o perioadă de 90 de zile, cu excepţia cazurilor temeinic justificate când această perioadă se prelungește, până la finalizarea cercetărilor privind sesizările formulate, după care aceste informaţii se şterg;
d) nu pot folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice;
e) asigură funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de supraveghere audio-video

(5) În scopul realizării activităților de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracțiunilor, de executare a măsurilor educative şi de siguranţă unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video au obligaţia de a pune la dispoziția organelor de control și organelor de cercetare penală înregistrările audio -video.

(6) Pentru a preîntâmpina comercializarea sau diseminarea în spațiul public a înregistrărilor efectuate și ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, accesul la înregistrări se asigură numai prin vizualizarea înregistrărilor. Accesul se face în baza unei cereri scrise, motivate, adresată directorului unității de învățământ de către următoarele categorii de persoane:
a) părintele, tutorele legal sau elevul major, personalul unităţii de învăţământ;
b) reprezentații DJIP/DMBIP, reprezentanţii Ministerului Educaţiei și reprezentanții DGASPC;
c) psihologul/consilierul şcolar din unitatea de învăţământ, cu acordul părintelui, al tutorelui legal sau al elevului major.

(7) Cererea prevăzută la alin. (6) trebuie să conțină, pe lângă motivare, şi perioada de timp corespunzătoare înregistrărilor care se solicită. În cazul aprobării cererii, accesul persoanelor enumerate la alin. (6) lit. a) și lit. c) se realizează în maximum 2 zile de la momentul aprobării de către directorul unității de învățământ. În situația în care solicitarea este formulată de către persoanele menționate la alin (6) lit. b), directorul unității de învățământ are obligația punerii la dispoziție a înregistrărilor imediat.

(8) Unităţile de învăţământ care au instalat sistem de supraveghere audio-video garantează caracterul confidențial al înregistrărilor audio-video și iau măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea securității prelucrării acestora.

(9) Încălcarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal se sancționează conform legii.

(10) În învățământul preuniversitar, susținerea evaluării naționale/ a admiterii la liceu, a examenelor naționale de către elevi, respectiv a concursurilor/examenelor susținute de către cadrele didactice presupune:

a) supravegherea audio-video a probelor și a activităților specifice din cadrul evaluării /examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a, respectiv a XII-a/ a XIII-a;
b) supravegherea audio-video a probelor și a activităților specifice din cadrul examenului național de definitivare în învățământ/licențiere, respectiv a probelor și a activităților specifice concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante /rezervate, precum și ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar.

(11) Unitățile administrativ teritoriale sau Ministerul Educaţiei pot asigura fonduri pentru
achiziţionarea de sisteme de supraveghere audio-video de unitățile de învățământ preuniversitar.”

Informații de context

La începutul săptămânii trecute, Ligia Deca a anunțat că pot fi instalate camere audio-video în sălile de clasă, fără să fie necesar acordul părinților și al profesorilor: „Am considerat necesară modificarea cadrului legislativ, pentru ca școlile să poată decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video, pentru asigurarea bazei și protecției persoanelor și a bunurilor, precum și ca măsură de prevenție a actelor de violență ce pot apărea în spațiul școlar”, spunea Ligia Deca.

Aceasta a spus că înregistrările nu pot fi folosite în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice:

„Aceste înregistrări audio-video vor putea fi folosite numai în scopul investigării cazurilor sau sesizărilor de violență, respectiv a cazurilor ce vizează protecția bunurilor. Școlile nu pot folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice, iar această interdicție este prevăzută explicit în lege”.

În prezent, pentru instalarea sistemelor audio-video în sălile de clasă, este necesar acordul părinților și al profesorilor, potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023:

Art. 66 – „(1) În urma consultării cadrelor didactice, a părinților sau elevilor majori, unitatea de învățământ preuniversitar poate decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în vederea asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor.

(2) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video cuprind în contractul educațional prevăzut la art. 14 alin. (4) acordul sau, după caz, dezacordul scris al părinților/reprezentanților legali pentru supravegherea audio-video a beneficiarilor primari.

(3) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video își asumă răspunderea publică cu privire la respectarea și punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, în special în ceea ce privește modul de stocare, prelucrare și utilizare a datelor cu caracter personal obținute din înregistrările camerelor de supraveghere audio-video instalate în incinta unităților de învățământ.

(4) Nu vor fi instalate camere de supraveghere audio-video în sălile de clasă în care majoritatea părinților își exprimă dezacordul, în scris, în cadrul contractului educațional.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în situația instalării camerelor audio-video în exteriorul clădirilor, pe holuri, în săli de mese și săli de festivități.”

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu este de acord cu propunerea Ministerului Educației de a introduce camere audio-video în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al părinților, a spus Alina Săvoiu, director juridic al instituției, într-o intervenție la TVR 1.

Instalarea unor sisteme de supraveghere audio-video în toate școlile, „fără discriminare, fără acordul celor implicați”, reprezintă o măsură „clar neproporțională și în contradicție cu articolul 8 din Convenția Europeană privind Drepturile Omului, care protejează dreptul la viață privată”, a apreciat Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI).

Psihologul Ioana Podină este de părere că „introducerea camerelor de supraveghere în școli poate schimba modul în care elevii și profesorii interacționează”, după cum a transmis pentru Edupedu.ro.

Președintele Federației Naționale a Părinților, Iulian Cristache, a spus miercuri, într-o intervenție la TVR 3, că „aceste sisteme de supraveghere, din punctul meu de vedere, sunt binevenite și vor reduce numărul de incidente” în școli, dar în rândul părinților „există două tabere” pe această temă.

Consiliul Național al Elevilor a anunțat, vineri, că susține măsuri „care să conducă la creșterea gradului de siguranță în școli”. CNE apreciază că aceste camere „sunt un instrument valoros în acest sens, descurajând incidentele negative și oferind probe audio-video pentru investigarea lor. Înregistrările pot ajuta la identificarea agresorilor, protejarea elevilor vulnerabili și eficientizarea procesului de anchetă. Atât timp cât stocarea sigură a imaginilor video va fi o prioritate, nu vor exista probleme.”

Montarea obligatorie în școli a camerelor de supraveghere audio-video și monitorizarea permanentă a elevilor și cadrelor didactice, plus a celorlalți angajați, fără consimțământul acestora, este o îngrădire a drepturilor acestora, spune Daniela Cireașă, președintele Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor și Data Protection Officer (DPO) certificat internațional.

Proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea Legii Educației nr 98/2023, pus în dezbatere publică

Foto: © Vyacheslav Petelin | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu este de acord cu propunerea Ministerului Educației de a introduce camere audio-video în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al părinților – Alina Săvoiu, director juridic al instituției
Școlile să fie dotate cu sisteme de supraveghere audio-video, biblioteci online sau offline cu ghiduri pentru părinți, elevi, profesori și un concurs anual – măsuri propuse în Planul Național de Combatere a Violenței Școlare pe următorii 3 ani – proiect
Ligia Deca: Înregistrările audio-video din şcoli, accesate doar de către poliţie, procuratură, directorul unităţii de învăţământ
Supravegherea audio-video în clase: Un proiect de lege pentru introducerea sistemelor de monitorizare în grădinițe a primit aviz negativ și de la Consiliul Economic și Social, și de la Consiliul Legislativ / Filmarea fără consimțământ „încalcă drepturile individuale, dreptul la confidențialitate și demnitate personală”
Camere audio-video în sălile de clasă, fără să fie necesar acordul părinților și al profesorilor, anunță Ligia Deca: Școlile nu pot folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice
Să introduci camere de supraveghere în toate școlile fără consultarea profesorilor, părinților și elevilor „este, pur și simplu, o inepție” – directorul Asociației pentru Tehnologie și Internet, Bogdan Manolea, despre schimbările propuse de ministra Ligia Deca
Supravegherea permanentă cu aparatură audio-video, în școli, a elevilor și angajaților este o îngrădire a drepturilor persoanelor vizate cu multiple consecințe de ordin juridic, care poate afecta și psihicul acestora, spune Daniela Cireașă, președintele Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor
Supravegherea audio-video în toate școlile – Consiliul Național al Elevilor susține inițiativa Ministerului, dar cere reglementări privind amplasarea camerelor, tipul lor, durata stocării și proceduri de acces
Camere de supraveghere în toate școlile: inițiativa „este bună”, dar fără o procedură unitară „va rămâne doar un articol din lege”, pe care directorii „vor avea temeri să-l implementeze” – Iulian Cristache, președintele Federației părinților / Noi discuții cu ministrul Educației, săptămâna viitoare
Psihologul Ioana Podină, despre introducerea camerelor audio-video în școli: Anxietatea poate crește în rândul elevilor când știu că sunt supravegheați, mai ales în momentele de evaluare. Există și riscul ca unele persoane care vor să fie în centrul atenției să se comporte paradoxal

19 comments
 1. Doamna Deca , are camere in birou ? Sa vedem si noi ce spune, ce vorbeste , cum se comporta ,cum gesticuleaza sau nu , ce face in pauze ?? Degeaba activati camerele care exista in scoli , daca nu se schimba regulamentele , pentru a fi exmatriculat elevul cu probleme grave de comportament si boli mintale.Aceste camere nu fac decat sa agraveze si mai mult problemele existente deja in sistemul de invatamant , ajungand sa nu mai existe nicio comunicare , de niciun fel intre profesori , pe motiv ca sunt ascultati de , , Sfantul Duh ,” in permanenta , ceea ce duce la o frustrare si un stres enorm

  1. E buna ideea cu “Sf.Duh” si mult mai ieftina- montarea unor crucifixe in loc ce camerele “cctv” poate daca vede elevul in cauza crucea arunca cutitul si iarba la gunoi (iarba la hartie si cutitul la metal, selectiv asa) camerele doar inregistreaza evenimentul nu il combat. Dar stai… astia sunt tot aia care vor sa scoata religia din scoli si acum promoveaza inchinarea la A.I. ,sa-ti fie frica de camera de supraveghere nu de profesor sau Dumnezeu.

 2. Am ajuns mai rău ca în penitenciare. În camerele deținuților nu cred că există camere video, există? Ori, și dacă există, este o rușine uriașă care cade asupra Guvernului să accepte aducerea școlilor în situații similare penitenciarelor. E în regulă cu camere pe holuri, dar nu și în săli, cabinete etc. Gândiți-vă că există cabinete în care se desfășoară doar câteva ore de predare pe săptămână, însă profesorii își petrec acolo “ferestrele” sau pauzele. Cine este atât de curios să vadă profesorii ce fac în timpul liber? Sa asculte ce povestesc aceștia cu colegii lor, cu familia (la telefon), ce mănâncă, ce muzică asculta, câte ore stau în cabinete, cum își pregătesc materialele și lecțiile etc.? Eu unul nu voi fi de acord cu un asemenea abuz. Pentru ce este nevoie de camere video în timpul orelor când profesorii sunt împreună cu elevii? Ce fel de violență școlară are loc în timpul orelor când profesorii sunt de față cu elevii? Suntem noi gardieni într-un penitenciar care supraveghează deținuții? Aici s-a ajuns?

 3. Am ajuns mai rău ca în penitenciare. În camerele deținuților nu cred că există camere video, există? Ori, și dacă există, este o rușine uriașă care cade asupra Guvernului să accepte aducerea școlilor în situații similare penitenciarelor. E în regulă cu camere pe holuri, dar nu și în săli, cabinete etc. Gândiți-vă că există cabinete în care se desfășoară doar câteva ore de predare pe săptămână, însă profesori își petrec acolo “ferestrele” sau pauzele. Cine este atât de curios să vadă profesorii ce fac în timpul liber? În pauzele acestora, ce povestesc aceștia cu colegii lor, ce mănâncă, ce muzică asculta, câte ore stau în cabinete, cum își pregătește materialele și lecțiile etc.? Eu unul nu voi fi de acord cu un asemenea abuz. Pentru ce este nevoie de camere video în timpul orelor când profesorii sunt împreună cu elevii? Ce fel de violență școlară are loc în timpul orelor când profesorii sunt de față cu elevii? Suntem noi gardieni într-un penitenciar care supraveghează deținuții? Aici s-a ajuns?

 4. Am întrebat ChatGPT, și iată ce mi-a răspuns:

  Open sidebar

  ChatGPT 3.5

  You

  Spune-mi cel puțin zece motive pentru care nu ar trebui instalate camere video permanente în sălile de clasă sau în cabinete școlare, dacă poți. Apelează și la legislația Europeană sau internaționale.

  ChatGPT

  ChatGPT

  • Încălcarea intimității elevilor și a profesorilor: Instalarea camerelor video permanente ar putea încălca drepturile la intimitate ale elevilor și ale cadrelor didactice, conform Legii Europene a Protecției Datelor Personale (GDPR) și a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

  • Impactul asupra încrederii: Posibilitatea de monitorizare constantă poate afecta încrederea elevilor și a profesorilor în mediu școlar, ceea ce ar putea duce la o atmosferă tensionată și neproductivă.

  • Potențialul de abuz: Există riscul ca datele înregistrate să fie utilizate în mod incorect sau abuziv, fie de către autorități școlare, fie de către terțe părți, în contradicție cu regulile GDPR.

  • Creșterea anxietății: Prezența camerelor video permanente ar putea crește nivelul de anxietate al elevilor și al profesorilor, din cauza sentimentului de supraveghere constantă și a lipsei de spațiu personal.

  • Inhibarea dezvoltării personale: Elevii ar putea fi reticenți să își exprime liber gândurile și opinii într-un mediu în care se simt permanent supravegheați, ceea ce ar putea inhiba dezvoltarea personală și creativitatea.

  • Dependența de tehnologie: Instalarea camerelor video ar putea contribui la o dependență crescută de tehnologie în loc să se promoveze relațiile interpersonale și abilitățile de comunicare directă.

  • Costuri financiare: Implementarea și întreținerea sistemelor de supraveghere video implică costuri semnificative pentru instituțiile de învățământ, iar resursele financiare ar putea fi mai bine direcționate către alte nevoi educaționale.

  • Focusul greșit: Concentrarea excesivă pe monitorizare și securitate ar putea detoura atenția de la nevoile educaționale și sociale ale elevilor.

  • Confuzia în interpretarea datelor: Interpretarea înregistrărilor video poate fi subiectivă și poate duce la confuzie sau neînțelegeri între părți implicate în educație.

  • Promovarea unui mediu de învățare nepotrivit: Un mediu de învățare bazat pe supraveghere constantă nu ar promova în mod adecvat autonomia și responsabilitatea personală a elevilor, valorile esențiale ale educației moderne.

  You

  Cineva a spus că dacă nu ai nimic de ascuns, atunci pot fi instalate camere video în sălile de clasă. Are un profesor viață personală în timpul orelor și cu precădere în afara orelor de curs? De exemplu, dacă profesorul își petrece timpul liber (atunci când nu are ore de predat) în cabinetul de limba modernă, de ce crezi că ar fi încălcat dreptul la viața personală a profesorului în cazul în care acesta ar fi supravegheat permanent cu camere video?

  ChatGPT

  ChatGPT

  Chiar dacă un profesor nu are nimic de ascuns și își desfășoară activitățile în mod legal și etic, instalarea camerelor video permanente în sălile de clasă sau în cabinetele școlare ar putea avea consecințe negative pentru dreptul său la viața personală din următoarele motive:

  • Intimitatea: Orice individ are dreptul la intimitate și la un spațiu personal în care să se simtă confortabil. Instalarea camerelor video ar putea încălca acest drept prin monitorizarea constantă chiar și în timpul momentelor de relaxare sau de pregătire a materialelor didactice.

  • Stres și anxietate: Prezența camerelor video permanente ar putea crea un sentiment de stres și anxietate pentru profesor, care ar simți că este supravegheat în permanență, chiar și în timpul pauzelor sau al altor activități personale.

  • Concentrare redusă: Profesorii ar putea fi distrași sau inhibați în exercitarea activităților lor din cauza conștientizării constante a camerei video și a potențialelor implicații ale înregistrărilor.

  • Lipsa de spațiu personal: Instalarea camerelor video ar putea crea o lipsă de spațiu personal pentru profesor, care ar trebui să se simtă confortabil în propriul său mediu de lucru și să aibă posibilitatea de a se relaxa în timpul pauzelor sau după orele de curs.

  • Potențialul de interpretare greșită: Înregistrările video ar putea fi interpretate în mod greșit sau în mod subiectiv, conducând la neînțelegeri sau la acuzații nefondate împotriva profesorului.

  Astfel, chiar și în absența unor activități ilegale sau imorale, instalarea camerelor video permanente ar putea afecta negativ dreptul la viața personală al profesorului și ar putea influența atmosfera și relațiile din cadrul instituției de învățământ.

  You

  Ce alternative crezi că sunt potrivite pentru asigurarea unei securități mai bune în școli, fără a fi instalate camere video în sălile de clasă?

  ChatGPT

  ChatGPT

  Există mai multe alternative pentru asigurarea unei securități mai bune în școli fără a fi necesară instalarea camerelor video în sălile de clasă. Iată câteva dintre ele:

  • Personal de supraveghere umană: Angajarea unui personal de supraveghere umană, cum ar fi agenți de pază sau supervizori, poate contribui la menținerea unui mediu sigur în școală fără a încălca intimitatea elevilor și a profesorilor.

  • Măsuri de securitate fizică: Investirea în măsuri de securitate fizică, cum ar fi sistemele de alarmă, barierele de securitate și ușile cu încuietori automate, poate descuraja intruziunile și poate îmbunătăți siguranța în incinta școlii.

  • Programe de prevenire a violenței și bullying-ului: Implementarea unor programe de prevenire a violenței și a bullying-ului, care să ofere elevilor și cadrelor didactice resurse și sprijin pentru gestionarea conflictelor și a comportamentelor agresive.

  • Promovarea relațiilor pozitive: Crearea unui mediu școlar bazat pe respect, încredere și colaborare între elevi, profesori și părinți poate contribui la reducerea incidentelor de comportament disruptiv sau periculos.

  • Consiliere și suport psihologic: Asigurarea accesului la servicii de consiliere și suport psihologic pentru elevi și profesori poate ajuta la identificarea și gestionarea problemelor de sănătate mentală și la prevenirea comportamentelor violente sau autodistructive.

  • Parteneriate cu comunitatea: Dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea locală, inclusiv cu forțele de poliție și cu organizațiile non-guvernamentale, poate contribui la implementarea unor strategii integrate de prevenire a infracționalității și de promovare a siguranței în școli.

  • Supraveghere în zonele comune: Amplasarea camerelor video în zonele comune ale școlii, cum ar fi holurile, sălile de sport sau parcurile de joacă, poate oferi un nivel suplimentar de siguranță fără a încălca intimitatea în sala de clasă.

  Aceste alternative pot ajuta la promovarea unui mediu școlar sigur și incluziv, fără a recurge la metode invazive de supraveghere video în sălile de clasă.

  You

  De ce unii oameni nu înțeleg conceptul de intimitate în interiorul sălilor de clasă?

  ChatGPT

  ChatGPT

  Există mai multe motive pentru care unii oameni ar putea să nu înțeleagă sau să subestimeze conceptul de intimitate în interiorul sălilor de clasă:

  • Lipsa de sensibilizare: Unele persoane ar putea să nu fie conștiente de importanța intimității în contextul educațional și să nu înțeleagă că un mediu în care se simt confortabil și protejat este esențial pentru procesul de învățare.

  • Percepția diferită a intimității: Definiția și importanța intimității pot varia în funcție de cultura, experiențele personale și valorile individuale. Ce poate fi considerat invaziv sau inacceptabil pentru unii, poate fi perceput ca normal sau neimportant pentru alții.

  • Prioritizarea securității sau controlului: Unele persoane pot considera că securitatea sau controlul sunt mai importante decât intimitatea, mai ales în contextul îngrijorărilor legate de siguranța școlară sau de disciplină.

  • Credința că transparența totală este benefică: Există o perspectivă conform căreia transparența totală și supravegherea constantă ar putea contribui la o mai mare responsabilitate și la prevenirea comportamentelor inadecvate sau ilegale în școli.

  • Ignorarea legilor și regulamentelor privind protecția datelor: Unele persoane pot ignora sau subestima importanța respectării legilor și regulamentelor privind protecția datelor personale, cum ar fi GDPR în Uniunea Europeană, care protejează drepturile la intimitate și la protecția datelor în contextul supravegherii video.

  În general, înțelegerea conceptului de intimitate în interiorul sălilor de clasă poate varia în funcție de perspectivele individuale și de contextul cultural, educativ sau legal în care sunt implicate persoanele respective. Este important să se promoveze educația și sensibilizarea în legătură cu aceste concepte pentru a asigura un mediu școlar respectuos și sigur pentru toți cei implicați.

  You

  Crezi că ar fi o discriminare profesională dacă camerele video ar fi instalate în sălile de clasă dar nu și în directivei, secretariatele, contabilități, sau orice altă încăpere, birou specializat, sau în alte instituții non-scolare unde să fie monitorizată activitatea angajaților în permanență?

  ChatGPT

  ChatGPT

  Da, există posibilitatea ca instalarea camerelor video doar în sălile de clasă și nu în alte încăperi sau birouri specializate să fie considerată o formă de discriminare profesională. Aceasta ar putea crea un tratament inechitabil între cadrele didactice și ceilalți angajați ai instituției, sugerând că profesorii ar trebui supravegheați în mod special sau că activitatea lor ar fi mai puțin de încredere decât a altor angajați.

  Drepturile angajaților la intimitate și la protecția datelor personale ar trebui să fie respectate în mod egal în toate domeniile profesionale. Decizia de a instala camere video în anumite încăperi sau birouri ar trebui să fie justificată și aplicată în mod uniform, având în vedere nevoile specifice ale fiecărei locații și respectând legislația relevantă privind protecția datelor și drepturile angajaților.

  În plus, ar fi important ca orice decizie privind instalarea camerelor video să fie luată în urma unei consultări și comunicări adecvate cu angajații afectați și cu reprezentanții lor sindicali sau legali, pentru a evita neînțelegerile și disputelor în ceea ce privește respectarea drepturilor și a demnității angajaților.

  ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

 5. Cat dau pe porcaria asta ilegala, pot finanta 2 paznici- unul la usa si unul inauntru. In felul acesta nu ar mai trebui ca in pauze profesorul sa fie jandarm pana face pe el sau sa se bage intre 2 hojmalai de 1,80 de liceu cate o profesoara de 50 de kile. Stiti cat costa instalarea, supravegherea si logistica unui sistem de supraveghere? Te …in el sistem daca doi isi dau in cap. Pana vezi imaginile, un paznic intra intre ei si-i desparte, apoi se iau masuri.

 6. Politrucul Lixandru declara azi la Antena3 ca datele vor fi stocate in ,, cloud ” timp de 90 de zile.

  E clar că habar nu are ce înseamnă CCTV, compresie si stocare date, acces local etc

  Ăștia parcă primesc ordin pe unitate și o țin pe a lor indiferent cum si cât li se explică.

  Ce e mai grav e ca se încearcă si manipularea societății prin aducerea in prim plan a tot felul de cazuri de violența mai vechi sau mai noi astfel încât măsura sa pară urgentă si neapărat necesară.

 7. reguli stricte pt elevi nu camere mai aveți oleacă și puneți și in wc ,ce mai urmăriți , copii sunt destui de stresați ,că părinte nu sunt de acord cu așa ceva .

 8. Hai cu camerele alea odată.
  Voi ce aveți de ascuns de va temeți de ele?

  Camerele sunt montate trebuie doar pornite, nu mai aiuriți cu lipsa banilor și alte gaselnite.

 9. Ăștia au cea mai mică idee ce înseamnă – în bani – ce vor ei?! De unde fonduri, dragă ministresă? Nici nu mai discutăm despre cât de opțională e toată tâmpenia asta – școlile ”pot” instala așa ceva, nu trebuie / sunt obligate (că nici n-ar avea de unde chiar dacă ar vrea), deci apar școlile unde există și cele în care nu există un astfel de sistem… Noaptea minții!

  Păstrarea timp de MINIM 90 de zile?! Nu există HDD/SSD așa mare pentru ce vor ei. Noi avem sistem instalat pentru perioada examenelor, dacă l-am ține permanent conectat s-ar șterge datele după 7 zile, când începe să suprascrie peste cele anterioare. 90 de zile implică stocare externă și implicit creșterea insecurității – odată scrise pe alt suport, datele alea vor face picioare imediat ce vrea cineva rău-intenționat care are acces la ele. Dacă sunt scrise pe DVD-uri, nu mai pot fi șterse, doar distruse DVD-urile, dar cine garantează că vor fi de fapt distruse?!

  Școala desemnează o persoană care RĂSPUNDE (eventual penal, dacă e dată în judecată) pentru securizarea datelor?!! Cine e nebunul care se bagă în așa ceva?! Administratorul, informaticianul (DACĂ există), secretarul – cine?! Un profesor?! Sunteți întregi la cap?!

  Așa meșteșug de tâmpenie doar la noi se poate întâmpla.

  Voi aveți cea mai mică idee cât costă securitatea și securizarea datelor?! CINE plătește, efectiv, banii ăștia? Nu se decontează cheltuieli curente minimale pentru școli, sunt prorogate toate articolele de lege care acordă drepturi financiare profesorilor sau elevilor, pentru că nu sunt bani, dar se vor găsi niște bani, așa, surprinzător, pentru niște firme agreate de primărie, care vor luat și ultimele fonduri din bugetele pentru școli, fix înainte de alegeri… Sau e așa, pe genunchi, altă măsură populistă care sună bine pentru lobotomizații care urmează să voteze răul cel mai mic, ca de obicei, iar după aceea descoperă că și-au făcut singuri rău?!

  1. “Ăștia au cea mai mică idee ce înseamnă – în bani – ce vor ei?! De unde fonduri, dragă ministresă?”
   Pe scurt de la noi – noi imprumutam bani din UE si cumparam camerele etc. tot din spatiul UE le facem vanzare si gata
   Școala desemnează o persoană care RĂSPUNDE (eventual penal, dacă e dată în judecată) pentru securizarea datelor?!! Cine e nebunul care se bagă în așa ceva?! Administratorul, informaticianul (DACĂ există), secretarul – cine?! Un profesor?! Sunteți întregi la cap?!
   – la noi la scoala camerele erau conectate la internet si directorasul se uita de pe telefon in comfortul familial la cum lucreza de bine profesorii pe plantatie :)))

   1. Eu o spun pentru că mă tem că mă ”desemnează” pe mine – e o școală mică, deși toți avem cursuri de utilizare a calculatorului, ca prin minune, doar cei care au terminat o facultate în domeniul științelor reale sunt cei care pică de fraieri pentru toate prostiile care nu-s treaba noastră: realizarea și întreținerea site-ului școlii, publicarea documentelor oficiale pentru informarea publică, realizarea tuturor statisticilor contra-timp, broșuri, pliante, videoclipuri pentru activități metodice (ale altora!), completări și verificări SIIIR (cu secretarul alături), sarcini de persoană de contact/monitorizare video/încărcare rezultate EN2-4-6 și evaluare la CP, la clasa a 8-a și a 12-a etc – și nu, nu suntem nici informaticieni, nici secretari, nici administratori, nici nimic!

    Și dacă eu refuz, sau alții care-s mai în temă cu ce ar trebui (conform LEGII, nu că le-ar păsa!) să însemne asigurarea securizării DATELOR (nu pe gratis, cum fac dume pe aici unii nesimțiți care n-au muncit o zi în viața lor ca să știe ce înseamnă asta), vor ”desemna” pe câte unul care nu știe nimic și crede că lasă că merge și așa… până la proba contrară!

    Le poți explica cu lux de amănunte care pot fi consecințele dacă nu respecți legea, și ei să spună, ”ei, lasă că nu-i chiar așa, au făcut alții lucruri mai grave și n-au pățit nimic!”, total inconștienți. Iar dacă se îngroașă gluma, doar atunci încep să se teamă și să caute vinovați.

    Dacă realizați câte școli în România nu au oameni calificați în didactic auxiliar pentru ceea ce li se cere efectiv să facă, vă apucă groaza. Iar cei care vor pica de fraieri vor fi exact cei mai vulnerabili – pilele politice nu pățesc nimic niciodată, doar cei care sunt naivi și cred că dacă ei sunt cinstiți, nu li poate întâmpla nimic.

    P. S. Pentru toți cei care vorbesc despre cai verzi pe pereți cum că nu costă nimic supravegherea audio-video… habar n-aveți despre ce vorbiți. Numai întreținerea și reparațiile, doar pentru perioadele de simulări și examene costă mii de lei pe care școala nu-i poate folosi pentru alte lucruri (cum ar fi dotările laboratoarelor și sălilor de curs), darămite să ai un astfel de sistem pornit non-stop și să fii obligat legal 1. să păstrezi înregistrările 90 de zile (nici în spitale nu le țin atât!) și 2. să RĂSPUNZI în fața legii pentru acces ilegal al altor persoane la datele pentru care ești responsabil. E diletantism total.

 10. Aplicarea unui sistem audio- video,de ce îi scutește pe dascăli de răspundere ? Ce caută art. 66 art.4 (d) în proiect ? Probabil , inițiatorii n- au călcat în ultimii ani Intr,-o școală . Dacă s-ar investi atâția bani in acest proiect , ar trebui să aducă beneficii maxime , fără niciun fel de restricții.

 11. Au mai rezolvat cu un blocaj al școlii.
  Coadă din 2 in 2 zile la vizionare imagini pt orice moft închipuit.

  Suspiciunile astea ar trebui cumva enumerate măcar in cadru general.
  Directorul nu mai avea altceva de făcut?

  1. Bun, perfect. Urmatoarea data cand am parte de o violenta, voi cere ca profesor si eu inregistrarea. Pot dovedi in max.2 zile cand plodul e dracu in persoana si vede si ma-sa astfel ca merita exmatriculat sau mutat disciplinar. Daca ei pot cere, eu ca profesor sau cand sunt de serviciu am tot dreptul si eu, este? Am avut bullying in pauze si toata clasa acoperea buliatorul de frica. Nu am avut cine-mi sustine ce am vazut. Toti spuneau ca nu au vazut nimic, fiind frecvent amenintati.

   1. Nu-i exmatriculează pentru cazuri de violența contra profesorului, vise. Doar daca este ceva intre elevi este posibil. Avem elevi violatori și nu au pățit nimic. Legea e pentru șmecheri.
    Când a fost pandemia primeau doar elevii măști, teste doar elevii, profesorul este un nimic în ochii ministerului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DISCURS INTEGRAL Ministrul Educației, Ligia Deca, și-a îndeplinit visul de a vorbi la TEDx: Haosul burselor de merit a apărut pentru că „intenția a fost înțeleasă”, dar „fără să agreăm împreună ce înseamnă merit în societate” / Deca fusese cea care, printr-un comentariu personal pe Facebook, a declanșat criza burselor 

Scandalul burselor de merit pentru elevi cu medii de 2, 3 sau 4 a apărut pentru că, deși “intenția a fost înțeleasă”, nu a fost agreat la nivel de societate…
Vezi articolul

CNATDCU, reacție dură după decizia CCR privind plagiatele: Activitatea noastră este subminată fundamental. Anularea titlului de doctor obținut de plagiator va reveni unui factor politic. De neconceput și neacceptat impostura academică

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), organismul consultativ al Ministerului Educației, a transmis, luni seară, un comunicat prin care și-a exprimat punctul de vedere în…
Vezi articolul
Cursurile Universității Politehnica

Ședințele de repartizare pe post a profesorilor din județul Arad, organizate online. Inspector școlar: Pot intra de oriunde, din vacanță, nu trebuie să mai vină la inspectorat de mai multe ori, sute de kilometri, până își fac o normă

Profesorii care au participat la ședințele de repartizare pe posturi sau catedre în județul Arad anul acesta s-au conectat pe o platformă online de întâlniri, ceea ce a scutit timp…
Vezi articolul