Posturile în regim plata cu ora 2023. Dosarele se depun la școală pe 24 și 25 august / Se pot înscrie directorii, profesorii titulari, profesorii pensionari și cei asociați – model de cerere și criterii

24.225 de vizualizări
Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime.com
Dosarele pentru angajarea în învățământ în regim plata cu ora (PCO) se depun la școli pe 24 și 25 august, potrivit metodologiei de mobilitate a personalului didactic 2023. Pentru acest tip de încadrare pot opta directorii de școli, profesori titulari, personal calificat și angajat în alt domeniu de activitate și personal didactic pensionat, după caz, în funcție de orele rămase neacoperite într-o școală, conform metodologiei. Calendarul complet, model de cerere de înscriere și criteriile – mai jos în articol.

Pe de o parte, este vorba de alocarea de ore în regim plata cu ora (PCO) profesorilor titulari din școală beneficiari de normă didactică redusă, prin decizia directorului, și a directorilor – prin decizia consiliului de administrație (CA) al inspectoratului școlar (ISJ / ISMB), reiese din metodologie. Pe de altă parte, pentru orele rămase neocupate după aceste repartizări, este vorba de încadrarea în regim PCO pentru titularii din alte școli, pentru profesori pensionari, persoane calificate dar angajate în alt domeniu etc., aceasta cu aprobarea ISJ prin interviu susținut și CV depus la școală, potrivit documentului – pe larg, mai jos.

Mai exact, potrivit articolului 94, alineatul 1, „cadrele didactice de predare şi de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, pot fi salarizate și prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice de predare, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora doar după efectuarea normei didactice de predare complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

„(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de îndrumare şi control poate fi salarizat prin plata cu ora în condiţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare şi a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile deînvăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4827/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Salarizarea în regim de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control se realizează numai pentru orele care depășesc limita maximă de ore pentru obligaţia de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4865/2011, cu modificările şi completările ulterioare”, conform articolului 94 din metodologia de mobilitate a personalului didactic.

În cazul directorilor, metodologia prevede: „Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de îndrumare şi control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate, conform hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar”.

„(4) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de către candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, la solicitarea, în scris, a acestuia şi comunică situaţia la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.

Personalul didactic titular căruia i s-a atribuit ore în sistem de plata cu ora încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora au cadrele didactice titulare în specialitatea postului didactic/catedrei vacante conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

(5) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.

(6) Pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul şcolar emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, personalul angajat în alte domenii de activitate şi personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ.

(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:

a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma didactică de predare incompletă, precum şi candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, conform anexei nr. 18;
b) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
c) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadrați, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8);

d) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);

g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).

(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. b)-g) se aplică, în ordine, următoarele criterii:

a) calificativul obținut la ultima evaluare anuală în calitate de personal didactic de predare;
b) domiciliul în localitatea în care solicită postul;
c) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior;

d) gradul didactic;
e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice”, se mai arată în metodologie.

Angajarea prin decizia inspectoratului școlar, pe bază de CV și interviu

Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar general, se realizează de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului.

(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condiţiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8) sau a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), a prevederilor prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare şi a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4827/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învăţământ, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate şi cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În mod excepţional, catedrele de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învăţământul dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, în regim de plata cu ora, cu statut de cadru didactic calificat şi de specialiști în domeniu care nu îndeplinesc strict una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8).

Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de plata cu ora se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în ordine, mai întâi personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învăţământ şi apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ, iar situaţia se comunică inspectoratului şcolar.

(2) Personalul didactic de predare titular şi cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicită, în scris, încadrarea în regim de plata cu ora, susţin interviul organizat conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în faţa unei comisii constituite la nivelul unităţii de învăţământ. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunică inspectoratului şcolar.

(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:

a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaţilor angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);

b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18;

c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora.

(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (3) se emit începând cu data de la care au fost repartizați”, conform metodologiei.

Calendarul ocupării posturilor în regim plata cu ora (PCO) 2023

„17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora; Perioada: 24-25 august 2023 (…)

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul; Termen: 25 august 2023

c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare; Zilele: 25 şi 28 august 2023

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 28 august-1 septembrie 2023”, scrie în documentul metodologiei de mobilitate, la pagina 140.

Ce trebuie să conțină dosarul

Dosarul de înscriere la încadrarea la PCO trebuie să conțină cererea de încadrare (model mai jos) completată și o serie de 15 documente – lista lor, după modelul de cerere.

FOTO DOCUMENT Model de cerere de încadrare la plata cu ora – PCO 2023:

Pe lângă cerere mai sunt necesare și „următoarele acte*, în original, respectiv în copie, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care sunt titular(ă)/detaşat(ă)/am funcționat în anul școlar 2022-2023 sau angajator (după caz)**:

 1. copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul
 2. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez;
 3. copii ale diplomei/ diplomelor de studii şi foii matricole/ foilor matricole/ suplimentelor la diplomă;
 4. copie de pe documentele/ certificatele privind pregătirea psihopedagogică;
 5. copii de pe certificatele de grade didactice;
 6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii doi ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor
  2022, 2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI), în original;
 7. i. adeverința privind calitatea de angajat cu contract individual de muncă (pentru solicitanţii angajați), în original;
  ii. copie a deciziei de pensionare (pentru solicitanţii care au intrat în posesia ei);
  iii. cuponul de pensie din luna precedentă (pentru cadrele didactice pensionate);
 8. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 9. avizul de principiu al unităţii de învăţământ/ instituţiei pentru a funcţiona în sistemul plata cu ora în anul şcolar 2023-2024, în original (avizul va fi
  actualizat la inspectoratul școlar în perioada, prevăzută de calendarul mobilității pentru anul școlar 2023-2024);
 10. avizul/ adeverinţă medicală, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să reiasă faptul că sunt apt(ă) pentru a preda în
  învăţământ (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate), în original;
 11. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul;
 12. curriculum vitae, în original, însoţit de copii ale actelor doveditoare privind activitatea ştiinţifică şi metodică;
 13. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani
  şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
 14. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate
  de exercitarea profesiei (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate);
 15. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate)***.

*Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare;

**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.

*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă”, conform cererii.

DOCUMENT complet – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024 (sursa: edu.ro):

Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


3 comments
 1. Pacat ca nu se respecta datele. Inspectoratul a trimis pe post o persoana pe 11 septembrie, inlocuind alta persoana care era deja inlocuitor.

 2. 1. Poate un om să se nască de 2 ori ?
  2. Poate fi dat avizul favorabil de către Consiliul de Administrație în luna august (24-25), când anul școlar încă nu s-a încheiat ?
  3. Care este raționamentul trecerii vechimii în învățământ (la sfârșitul paginii a 2-a) cu un an școlar în urmă ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Un șef din Ministerul Educației a candidat pe postul de Director general al Direcției România Educată, care era și în subordinea lui. A luat concursul cu 100 de puncte la interviu / „Dacă era conflict de interese, nu făceam asta”, susține Sorin Decă

Secretarul general adjunct al Ministerului Educației, Sorin Decă, a candidat pentru funcția de Director general al Direcției România Educată, direcție aflată și în subordinea sa, conform surselor Edupedu.ro. Concret, acesta…
Vezi articolul

BAC 2023 – sesiunea specială. Lista documentelor pentru înscrierea candidaților, potrivit Ministerului Educației. Înscrierea elevilor se face în zilele de 11 și 12 mai, la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești – document

Pentru sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2023, înscrierile sunt în perioada 11-12 mai și au loc în Prahova. În vederea înscrierii, elevii olimpici vor prezenta mai multe documente Comisiei Județene…
Vezi articolul

USR: Ministrul Educației pregătește să lanseze o nouă lege, “până acum ținută secret”, într-un moment “când oamenii sunt cu gândul la vacanță” / Cele cinci priorități fără de care partidul de opoziție spune că nu se poate face reformă în acest sector

Finanțarea educației, o programă școlară modernă, formarea continuă a profesorilor și depolitizarea sistemului școlar se numără printre prioritățile propuse de principalul partid de opoziție, USR, cu privire la reforma din…
Vezi articolul

ULTIMA ORĂ Inspectoratul Școlar București reacționează în scandalul înscrierilor la Grădinița de vară în Sectorul 3: Modalitatea și calendarul de înscriere au fost stabilite de Primăria Sectorului 3, fără consultarea Inspectoratului Școlar

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a trimis un punct de vedere în scandalul legat de înscrierea copiilor la grădiniță în programul de vară, în sectorul 3, în care sute de…
Vezi articolul