Posturile pentru Titularizare 2023 au fost actualizate de Ministerul Educației / Cererea de pretransfer poate fi depusă la inspectoratul școlar până pe 28 martie

1.231 de vizualizări
Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com
Lista posturilor pentru Titularizare 2023 a fost actualizată vineri, 24 martie, de către Ministerul Educației. Cei interesați pot consulta posturilor disponibile pentru fiecare județ. Menționăm că această listă urmează să fie actualizată și în perioada următoare. Lista finală a posturilor va fi publicată pe 5 mai, conform calendarului.
Foto: Captură http://titularizare.edu.ro/2023/

Etapele pentru pretransferul cadrelor didactice se desfășoară în perioada 23 martie – 26 aprilie, potrivit Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024.

În perioada 24-28 martie, profesorii depun la inspectoratele școlare cererea de pretransfer. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

„1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe post didactic/ catedră.

2. copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul.

3. adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului din care să rezulte situaţia postului/ catedrei de la care mă pretransfer/ modific repartizarea pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original.

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).

5. copii, de pe certificatele de grade didactice.

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI), în original.

7. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.

8. adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) pe perioada viabilității postului, din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original.

9. documentele care să ateste, eventual, criteriile socio-umane.

10. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul.

11. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs.

12. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;

13. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original*** . (*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă.

14. cadrele didactice din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original.

15. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic.

În metodologie este menționat că depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare.

DOCUMENT Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimțământ scris:

Conform calendarului oficial, între 29 și 31 martie, profesorii vor depune la unitățile de învățământ cererea pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării.

Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Pretransfer profesori 2023. Documentele pe care trebuie să le depună cadrele didactice la inspectoratul școlar și la unitățile de învățământ
DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în 2023
Modele de subiecte pentru Titularizare 2023 au fost publicate de Ministerul Educației
Centralizatorul disciplinelor din învățământul preuniversitar pentru anul 2023, publicat în Monitorul Oficial
Titularizare 2023. Cum se calculează media de departajare pentru absolvenții de liceu pedagogic și cei cu studii superioare de licență și master – document
ULTIMA ORĂ Titularizare 2023 – proba scrisă are loc pe 12 iulie. Calendarul concursului a fost publicat în Monitorul Oficial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like