Pretransfer profesori 2024. În perioada 26 martie – 3 aprilie, cadrele didactice depun la inspectoratul școlar cererile. Model de cerere și lista celor 15 documente necesare

18.712 vizualizări
Foto: © Igorr | Dreamstime.com
În perioada 26 martie – 3 aprilie, profesorii depun la inspectoratele școlare cererea de pretransfer, potrivit potrivit Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2025 – 2025. Pe 25 martie, la sediile școlilor și grădinițelor, vor fi afișate condițiile specifice și grilele de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

1. copie de pe documentul de numire/transfer/repartizare pe post didactic/catedră;

2. copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul și de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

3. adeverința eliberată de unitatea la care sunt titular(ă)/repartizat(ă) pe perioada viabilității postului din care să rezulte situația postului/catedrei de la care mă pretransfer/modific repartizarea pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi (structura pe ore și discipline a catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu), în original;

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);

5. copii de pe certificatele de grade didactice;

6. adeverințe/adeverință privind calificativele din ultimii 2 ani școlari încheiați în care am desfășurat activitate didactică (pentru absolvenții promoțiilor 2023, 2022 și debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverințe/adeverință conform NOTEI), în original;

7. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8. adeverința eliberată de unitatea de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/detașat(ă)/angajat(ă) pe perioada viabilității postului, din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original;

9. documentele care să ateste, eventual, criteriile socio-umane;

10. copii ale avizelor și atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;

11. adeverință/adeverințe eliberată/ eliberate de unitatea/unitățile de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/ detașat(ă)/ angajat(ă) privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs;

12. cazier judiciar, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;

13. certificatul/adeverința de integritate comportamentală, în original*** (*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă.)

14. cadrele didactice din alte județe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverință eliberată de inspectoratul școlar pe teritoriul căruia este titular din care să rezulte că cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ în alt județ a fost luată în evidență, în original;

15. declarație privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic.

Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia, conform metodologiei-cadru.

Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratului școlar.

FOTO DOCUMENT Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimțământ scris

În perioada 5-11 aprilie, cadrele didactice vor depune la unitățile de învățământ cererea pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării. Această cerere va fi însoțită de următoarele:

1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 24 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă);

2. documentul de numire/transfer/repartizare emis în urma concursului național sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în baza căruia sunt transferat/titularizat în învățământul preuniversitar;

3. acordul/ acordurile pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ postului al consiliului/ consiliilor de administrație al/ ale unității/ unităților de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 24 alin. (4) din Metodologie/ încadrat(ă), în copie, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (5) din Metodologie;

4. copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul și de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

5. copie a adeverinței eliberate de unitatea la care sunt titular/ debutant(ă) prevăzut la art. 24 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) din care să rezulte situația postului didactic/ catedrei de la care mă transfer/ pretransfer/ modific repartizarea (structura pe ore și discipline a catedrei, nivelul de învățământ, regimul de mediu);

6. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);

7. copii de pe certificatele de grade didactice;

8. adeverințe/ adeverință privind calificativele din ultimii 2 ani școlari încheiați în care am desfășurat activitate didactică (pentru absolvenții promoțiilor 2023, 2022 și debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverințe/ adeverință conform NOTEI);

9. copie a adeverinței eliberate de unitatea de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/ detașat(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 24 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă), din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei);

10. documente justificative privind îndeplinirea condițiilor specifice, dacă este cazul;

11. copii ale documentelor în vederea aplicării criteriilor socio-umane;

12. copii ale avizelor și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;

13. adeverință/ adeverințe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învățământ la care am fost angajat(ă) privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs;

14. copie a adeverinței eliberate de unitatea de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut(ă) la art. 24 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) din care reiese faptul că la postul/ catedra respectivă există restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile și nominalizarea cadrului didactic nominalizat pentru restrângere de activitate.”

FOTO DOCUMENT Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea
repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării

Calendarul etapelor de pretransfer, potrivit metodologiei-cadru

Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;

b) afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice și a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratele școlare (pentru unitățile de învățământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);
Termen: 25 martie 2024

c) depunerea, la inspectoratele școlare, a cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea, de către:

 • (i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimțământului scris;
 • (ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării, respectiv modificarea repartizării prin schimb de posturi;

d) verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate; Perioada: 26 martie-3 aprilie 2024

e) afișarea, pe pagina web a inspectoratului școlar, a:

 • (i) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localității de domiciliu și a unităților de învățământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
 • (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informații: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obținută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice, avizele și atestatele dobândite, calificativele obținute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs și sancțiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs. Termen: 5 aprilie 2024

f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate; Perioada: 8-9 aprilie 2024

g) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale pe pagina web a inspectoratului școlar;
Termen: 10 aprilie 2024

h) desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor pe pagina web a inspectoratului școlar; Perioada: 4-11 aprilie 2024

i) depunerea, la unitățile de învățământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:

 • (i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum și la unitățile de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
 • (ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării; Perioada: 5-11 aprilie 2024

j) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cadrelor didactice și inspectoratului școlar, cu privire la:

 • (i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru neîndeplinirea condițiilor specifice;
 • (ii) emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru neîndeplinirea condițiilor specifice; Termen: 12 aprilie 2024

k) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia județeană/a municipiului București de mobilitate;

l) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administrație ale unităților de învățământ;
Perioada: 15-16 aprilie 2024

m) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ; Perioada: 16-18 aprilie 2024

n) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

 • (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • (ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
 • (iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • (iv) cererilor de pretransfer și prin schimb de posturi;
 • (v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei și prin schimb de posturi; Zilele: 19 și 22 aprilie 2024

o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei; Perioada: 22-23 aprilie 2024

p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 24 aprilie 2024

q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie. Perioada: 25-30 aprilie 2024

Foto: © Igorr | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Consilierea psihologică, penultima măsură în cazul violențelor ușoare și grave din Ghidul pentru prevenirea și monitorizarea violenței în școli, redactat de Inspectoratul Ilfov

Inspectoratul școlar județean (IȘJ) Ilfov a publicat un ghid pentru prevenirea, abordarea și monitorizarea violenței în școli, document prin care școlile să poată gestiona situațiile de violență din școli. Ghidul…
Vezi articolul

Iulian Cristache, federația părinților: Următorul an școlar va fi în procent semnificativ compromis / În învățământul primar va fi un adevărat dezastru / Ghidul Ministerului Sănătății prevede ca până la 11 ani copiii nu au voie să poarte mască

„Următorul an școlar va fi în procent semnificativ compromis”, susține Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi. Acesta a declarat la TVR că în opinia sa „în învățământul…
Vezi articolul

Mi se pare aberantă propoziția „se caută resurse” pentru majorările salariale ale profesorilor de la 1 ianuarie 2024, spune Mircea Miclea: Trebuie să aloci resurse cu prioritate, altfel nu vom mai avea educație în viitor

„Mie mi se pare aberantă propoziția asta „se caută resurse”, ca și cum guvernanții ar face o favoare acestei societăți, acestei țări și cadrelor didactice”, a spus profesorul Mircea Miclea,…
Vezi articolul

Inspectoratul Școlar Iași, despre tergiversările în cazul învățătorului acuzat că a bătut o elevă de a II-a și că își terorizează clasa: „La acest moment este în curs de desfășurare cercetarea disciplinară”. Pe 1 martie, inspectorul general spunea că va solicita urgent încetarea contractului de muncă

Inspectoratul Școlar Județean Iași justifică, într-un răspuns pentru Edupedu.ro, menținerea în activitate a învățătorului pensionar acuzat că a bătut o elevă de a II-a și că își terorizează clasa. Este…
Vezi articolul