Regulile pentru proba scrisă de la Titularizare 2023. Candidații intră în săli până la ora 8. Sunt interzise instrumentele de scris a căror cerneală se poate șterge. Când poate fi anulată lucrarea – document

21.013 vizualizări
Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com
Procedura pentru proba scrisă de la concursul național de Titularizare 2023 a fost publicată de Ministerul Educației. Proba scrisă este organizată în data de 12 iulie, conform calendarului oficial. Accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00, potrivit procedurii. Vezi mai jos, în articol, ce instrumente de scris sunt interzise, cum poate fi corectată o greșeală și în ce condiții poate fi anulată o lucrare.

Art. 6 – „(3) Accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00. Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către președinte și secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnați de președintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 9:00 acestea să se poată desface în prezența candidaților”, prevede procedura.

În document se arată că, în intervalul orar 8.00-9.00, responsabilii de sală:

„a) verifică identitatea candidaților pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător;

b) efectuează instructajul candidaților privind:

 • b.1) modul de redactare a lucrării scrise;
 • b.2) modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizată;
 • b.3) modul de corectare, de către candidați, a greșelilor;
 • b.4) modul în care se sigilează și se securizează lucrarea scrisă;
 • b.5) modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise;
 • b.6) condițiile în care candidații se pot retrage de la proba scrisă;
 • b.7) situațiile în care candidații pot fi eliminați; b.8) situațiile în care lucrările scrise pot fi anulate.”

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

După ce a fost deschis plicul cu subiectele, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare, conform Ministerului Educației. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește, potrivit sursei citate anterior.

Cum se redactează lucrarea

Pe parcursul desfășurării probei scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 profesori asistenți. Unul dintre profesorii asistenți este desemnat responsabil de sală.

Conform documentului, candidații au obligația de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot realiza și cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Art. 6 – „(13) În timpul desfășurării probei, responsabilul de sală și ceilalți profesori asistenți nu discută între ei și nu rezolvă subiectele. Unul dintre ei se așază în fața clasei, altul în spatele clasei și nu au alte preocupări decât supravegherea candidaților.”

Cum se corectează o greșeală, conform procedurii

„Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică. Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit.”

Când poate fi anulată lucrarea

Art. 6 – „(5) Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învățământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.”

Lista obiectelor interzise de la proba scrisă

„Candidații și profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea concursului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate”, prevede procedura.

Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs.

Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă nu sunt repartizați pe post în anul școlar 2023-2024

Art. 6 – „(14) Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, din categoria celor menționate la alin. (8) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care profesorii asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2023-2024.”

Când pot solicita candidații anularea lucrării, potrivit procedurii

Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală și profesorii asistenți.”

Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.”

În situațiile de mai sus, lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidații respectivi se raportează retrași. Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

Lucrările scrise anulate nu se transmit la centrele de evaluare, prevede procedura.

După ce a fost redactată lucrarea

La alin. (20) de la art. 6 apare că, „după ce finalizează redactarea lucrării, fiecare candidat numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spațiul dedicat, indicând pagina curentă și numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situația în care candidatul a scris în total 5 (cinci) pagini.

Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină, precum și cele pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenți cu linie frântă în forma literei „Z”, folosind pix sau stilou cu cerneală de culoare albastră (anexa nr. 9). Profesorii asistenți și responsabilul de sală, cu excepția anulării spațiilor libere nescrise cu linie frântă în forma literei „Z”, nu semnează și nu fac nicio altă însemnare pe lucrările scrise sigilate.

Art. 6 – „(21) După finalizarea redactării lucrărilor, candidații predau lucrările scrise, subiectul, ciornele și codurile de bare neutilizate responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menționând numărul de pagini scrise. Spațiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, utilizând pix sau stilou cu cerneală albastră (anexa nr. 9), de către un profesor asistent, în fața candidatului. Responsabilul de sală / profesorul asistent verifică în prezența candidatului, la predarea lucrării scrise, dacă au fost aplicate coduri de bare în ordine crescătoare pe toate foile tipizate ale lucrării scrise și dacă toate foile tipizate sunt sigilate, conform modelului-tip (anexa nr. 8). În sală rămân cel puțin 3 (trei) candidați până la predarea ultimei lucrări.

La finalizarea probei scrise, candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne. Până la ora 13.30 va fi raportată situația candidaților retrași și eliminați.

Rezultatele inițiale și contestațiile

Pe 18 iulie vor fi comunicate rezultatele inițiale de la concursul național de Titularizare 2023, potrivit calendarului. Contestațiile se depun/transmit, în scris, la sediile inspectoratelor școlare, în zilele de 18 și 19 iulie:

„a) în data de 18 iulie 2023 contestațiile se depun, în scris, până la ora 21:00;

b) în data de 19 iulie 2023 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratele școlare se poate realiza și electronic (scanat), prin poștă electronică, la adresa de e-mail indicată de inspectoratele școlare, în data de 18 iulie 2023 și în data de 19 iulie 2023 până la ora 12:00.

În contestație, candidatul precizează următoarele informații: județul, nr. și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Contestația la proba scrisă se depune la inspectoratul școlar, personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la inspectoratul școlar și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.”

Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Titularizare 2023. Rezultatele candidaților la probele orale/practice au fost publicate pe fiecare județ / Proba scrisă este programată pe 12 iulie
VIDEO Marcel Ciolacu: România nu trebuie să aibă licee în care niciun elev nu ia bacul și oameni cu 2 și 3 la titularizare
Regulile care stabilesc că în acest an titularizarea/angajarea în învățământ se face doar printr-o probă scrisă, fără inspecție la clasă, publicate în Monitorul Oficial
PROIECT Ministerul Educației modifică metodologia pentru mobilitatea profesorilor, cu o lună înainte de proba scrisă a concursului de Titularizare 2023: Repartizarea candidaților pe posturi se face în ordinea descrescătoare a notelor de la proba scrisă / Cine susține probele practice cu „admis” sau „respins”
Aproape 33.000 de candidați s-au înscris Titularizare 2023, potrivit Ministerului Educației. Aceștia vor susține doar proba scrisă pe 12 iulie
Ministrul Educației: Aproximativ 60% dintre inspecțiile anunțate pentru Titularizare nu se pot efectua. Înțelegem nemulțumirea celor care au susținut inspecția la clasă
Ligia Deca: Nu se vor mai lua în considerare inspecțiile pentru Titularizare 2023, motivul fiind numărul mare de inspecții care nu au putut fi efectuate în această perioadă afectată de protest

4 comments
 1. cei care comentează aiurea,ați fost la un examen de titularizare???știi bai aceasta cum se învăța după vârsta de 50 ani la așa examen??? știți că se dau subiecte din materia de facultate???pe care unii au terminat o cu 25 30 de ani in urmă??? și marea majoritate au familii copii trebuie sa meargă la ore …practic ai 30 de zile sa te pregătești…nu înseamnă nimic pt un examen la matematica fizica chimie…și ce subiecte se dau ..din puțul gândirii unor oameni care nu au dat un așa examen în viața lor..

 2. Oare vor fi făcute publice rezultatele obținute?? Tare mi-aș dori asta !! Sigur vor face parte , in viitor, din comisiile de corectare a examenului de bacalaureat!! Vor fi viitorii “călăi” al copiilor noștrii!

 3. >> Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării
  Asta e o noutate? Ca sa nu mai fie note mici?

  Dupa modelul renunt la doctorat din proprie initiativa :)).

 4. Acum să vedeți retrageri fără număr! Cum ar arăta acest concurs național fără posibilitatea retragerii? Mi se pare puțin nedrept să existe această regulă doar la Titularizare și Definitivat
  Cei ce se retrag,de cele mai multe ori sunt angajați pe perioadă determinată
  Am stat de vorbă,cu un fost candidat și spre marea mea surprindere,a primit două școli din mediul rural cu toate că la această probă scrisă a ieșit din sala de concurs!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Educația să primească 3 miliarde de euro – 10% din Planul Național de Redresare și Reziliență, cere Federația părinților într-o scrisoare adresată premierului Cîțu / Alocarea a 3% sau 6% “e insuficientă pentru necesitățile educației”

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP) îi solicită premierului Florin Cîțu, într-o scrisoare deschisă, să aloce educației 10% din suma totală de 30,5 miliarde euro din…
Vezi articolul

EXCLUSIV Schimbări majore la gimnaziu, în noile planuri-cadru pregătite de Ministerul Educației: fără note din toamnă la Religie, Muzică, Desen și Sport, eliminarea materiilor Educație tehnologică și Dezvoltare personală / Varianta 2: Dispare Limba latină, sunt tăiate ore de la Limba modernă, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Istorie

Tăieri de ore și eliminări de materii pentru clasele V-VIII sunt pregătite în prezent de Ministerul Educației, care este obligat ca din 14 septembrie să pună în aplicare legea care…
Vezi articolul