Atribuțiile inspectoratelor școlare în privința concursului național de Titularizare 2024, potrivit unui ordin de ministru / Proba scrisă are loc pe 17 iulie

1.046 de vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Inspectoratele școlare asigură instruirea profesorilor evaluatori din comisiile de evaluare/soluţionare a contestațiilor în vederea utilizării platformei informatice pentru evaluarea lucrărilor scrise în cadrul concursului national de Titularizare 2024, potrivit unui ordin de ministru. Este vorba despre ordinul ministrului educației nr. 4800/19.06.2024.

Rezultatele la probele practice/orale și rezultatele inspecțiilor speciale la clasă au fost afișate vineri, 5 iulie, conform calendarului oficial pentru Titularizare 2024. În perioada 29 mai-28 iunie 2024 au avut loc aceste probe, precum şi soluţionarea contestaţiilor. Probele sunt evaluate cu note de la 10 la 1 și sunt aduse la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei.

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Potrivit ordinului de ministru, inspectoratele școlare au următoarele atribuții:

a) Organizează concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024, și răspund integral de buna desfășurare a acestuia potrivit Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6877/2023.

b) Stabilesc comisiile necesare pentru organizarea și desfășurarea concursului național, sesiunea 2024, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6877/2023.

c) Stabilesc centrele de concurs pentru proba scrisă, asigură logistica necesară pentru organizarea și desfășurarea probei scrise în toate centrele de concurs și asistenți (supraveghetori) pentru utilizarea platformei informatice pentru evaluarea lucrărilor scrise în toate sălile de concurs în care se desfășoară proba scrisă.

d) Elaborează proceduri specifice privind organizarea și desfășurarea concursului national, sesiunea 2024.

e) Asigură aplicarea prevederilor Metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6877/2023, prevederilor procedurilor specifice, comunicate de Ministerul Educației, precum și a procedurilor proprii pentru organizarea și desfășurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2024, prin organizarea de activități de instruire a tuturor persoanelor, membre în comisiile implicate în organizarea și desfășurarea concursului national, sesiunea 2024.

f) Asigură activități de instruire a informaticienilor și a profesorilor asistenți din centrele de concurs pentru proba scrisă în vederea utilizării platformei informatice pentru evaluarea lucrărilor scrise în cadrul concursului national, sesiunea 2024.

g) Înregistrează în aplicația informatică „Titularizare 2024” contestațiile la proba scrisă și le transmite comisiilor de soluționare a contestațiilor din centrele de evaluare.

h) Inspectoratele școlare din județele în care se organizează centre de evaluare/soluționare a contestațiilor, precum și din județele în care se organizează locații arondate centrelor de evaluare/soluționare a contestațiilor:

  • (i) stabilesc centrele de evaluare/soluționare a contestațiilor și locațiile arondate acestora în care se vor desfășura activități de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise;
  • (ii) asigură logistica necesară pentru desfasurarea activităţilor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise în centrele de evaluare/solutionare a contestatiilor și în locatiile arondate acestora;
  • (iii) stabilesc proceduri si criterii de selecție a profesorilor evaluatori pentru disciplinele arondate, cu precădere dintre profesorii care fac parte din corpul profesorilor evaluatori pentru examene şi concursuri naționale şi profesorii care au participat la cursurile de instruire organizate de casele corpului didactic cu privire la conținuturile programelor specifice de concurs, elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare și evaluarea lucrărilor scrise;
  • (iv) asigură, pe baza criteriilor de selecție, profesori evaluatori pentru toate disciplinele arondate și aplică procedura specifică de evaluare a lucrărilor scrise și de soluționare a contestațiilor comunicată de Ministerul Educației;
  • (v) asigură instruirea operatorilor din centrele de evaluare/soluționare a contestațiilor în vederea utilizării aplicației informatice și a platformei informatice pentru evaluarea lucrărilor scrise în cadrul concursului national, sesiunea 2024;
  • (vi) asigură instruirea profesorilor evaluatori din comisiile de evaluare/soluţionare a contestațiilor în vederea utilizării platformei informatice pentru evaluarea lucrărilor scrise în cadrul concursului national, sesiunea 2024;
  • (vii) asigură monitorizarea stadiului evaluării lucrărilor scrise de către profesorii evaluatori din toate locațiile arondate centrelor de evaluare/soluționare a contestațiilor. 

Iată ce atribuții are președintele:

„1. Asigură corectitudinea înscrierii candidaților la concurs și ia deciziile corespunzătoare în această direcție, în raport cu adresele, notele, precizările, procedurile și ordinele emise de Ministerul Educației.

2. Dispune măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a inspectoratului școlar și a centrelor de concurs.

3. Se adresează, în scris, direcției județene de sănătate publică pentru a asigura prezența personalului medical în unitățile și centrele de concurs, precum și consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării concursului.

4. Se adresează, în scris, organelor locale și județene de poliție și jandarmerie, pentru a asigura păstrarea ordinii publice la centrele de concurs la data susținerii probei scrise în cadrul concursului.

5. Ține permanent legătura cu Comisia națională de monitorizare a concursului și raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important.

6. Verifică centrele de concurs, încăperile în care se face multipticarea subiectelor si asigură echipamentele și datările necesare pentru desfășurarea optimă a concursului.

7. Selectează personalul didactic care asigură supravegherea candidaților (asistenții) și a celui care utilizează platforma informatică de evaluare a lucrărilor scrise și le supune aprobării prin decizia inspectorului școlar general. Asistenții sunt selectați din rândul personalului didactic de predare, în următoarea ordine: profesori, institutori, învățători, educatoare, maiștri instructori.

8. Participă la instruirile organizate de Ministerul Educației privind desfășurarea concursului national, sesiunea 2024.

9. Instruiește, împreună cu ceilalți membri ai comisiei, membrii comisiei județene/municipiului București de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice si orale în profilul postului și membrii comisiilor din centrele de concurs și stabilește atribuțiile acestora în concordanță cu prevederile Metodologiei-cadru aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6877/2023 și a procedurilor specifice.

10. Asigură afișarea tabelului nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor, pe discipline de concurs.

11. Asigură preluarea contestațiilor și transmiterea acestora către centrele de evaluare.

12. După primirea rezultatelor la contestații, pe baza rezultatelor concursului, asigură clasificarea finală a candidaților, pe discipline de concurs, în vederea repartizării pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs.

13. Raportează operativ toate datele care i se solicită, precum și orice eveniment deosebit.

14. Aprobă graficele de desfăşurare a inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice/orale, precum şi a ședințelor de repartizare a candidaților pe posturi.

15. Semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în comisiile de concurs și predă copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din inspectoratul școlar.

16. Răspunde din punct de vedere material și financiar de organizarea și desfășurarea concursului.”

Informații de context

Edupedu.ro a scris despre regulile noi în privința angajării profesorilor în școli, anunțate de Ministerul Educației. Instituția a anunțat pe 27 decembrie 2023 că, potrivit ordinului de ministru care prevede condițiile mobilitate a personalului, școlile nu mai pot stabili pe ce perioadă scot posturile la concurs.

  • Metodologia a fost aprobată cu cea mai mare întârziere din istoria recentă, de regulă aceasta fiind publicată până acum în luna noiembrie a fiecărui an. Cea mai mare schimbare este faptul că viabilitatea posturilor nu se mai stabilește la școală, așa cum s-a întâmplat în ultimul deceniu, cel puțin – detalii aici.

Profesorii sancționați cu desfacerea contractului de muncă nu mai pot preda pentru 7 ani școlari, conform metodologiei de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025, document publicat în Monitorul Oficial.

La Titularizare 2024, profesorii suplinitori pierd postul dacă sunt eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă, potrivit metodologiei de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025.

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
INTERVIU Oana Fotache Dubălaru, decana Facultății de Litere UB: Numărul posturilor scoase la concursul de titularizare e ridicol de mic. Lipsa de perspectivă îi descurajează pe profesorii debutanți în câțiva ani. E un cerc vicios al demotivării

Titularizare 2024. Rezultatele profesorilor sau viitoarelor cadre didactice la probele orale/practice au fost publicate. Notele pe fiecare județ
Cum se calculează media de repartizare la Titularizare 2024 pentru profesorii titulari și pentru suplinitori
Titularizare 2024. Probele practice și inspecțiile speciale la clasă încep miercuri, 29 mai, și țin până pe 28 iunie. Acestea sunt evaluate cu note de la 10 la 1 și sunt aduse la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei
Listele candidaților înscriși la Titularizare 2024, pe județe, publicate de Ministerul Educației / Pe 29 mai încep probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă
Profesoara Nina Vasile: Paradoxul în sistemul românesc este acest profesor suplinitor. Când un om aude cuvântul suplinitor, se gândește la cineva care are doar liceul, care este subcalificat, care nu știe să predea
Vineri, 17 mai, ultima zi de înscriere la Titularizare 2024 / Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați se poate face până pe 22 mai
Înscrierea la Titularizare 2024 începe miercuri, 8 mai, și durează până pe 17 mai. Cele 18 documente pe care le au de pregătit profesorii sau viitoarele cadre didactice
Centralizatorul disciplinelor pentru Titularizare și Definitivat 2024
DOCUMENT Inspectoratele școlare au posibilitatea să configureze o adresă de e-mail pentru înscrierea la Titularizare 2024, potrivit Ministerului Educației / Inspectorii școlari au obligația de a consilia candidații cu privire la disciplinele de concurs la care se pot înscrie în funcție de studii
Site-ul Titularizare 2024 a fost actualizat. Lista finală a posturilor, publicată de Ministerul Educației
Fișa de înscriere la Titularizare 2024 – descarcă modelul editabil / Actele necesare pentru candidații care se înscriu la concursul național
În perioada 24-26 aprilie, inspectoratele școlare aprobă lista posturilor pentru Titularizare 2024. Calendarul concursului
Titularizarea în învățământ fără susținerea concursului la nesfârșit, cerută de peste 1.200 de profesori care deja au luat peste 7 la examenul de intrare în profesie și cu toate acestea sunt obligați să-l susțină iar și iar, ca să prindă post, conform sistemului actual / Titularizarea „pe viabilitatea postului” nu este temeinic reglementată, susțin aceștia
Actele necesare pentru înscrierea la Titularizare 2024. Cele 18 documente pe care le au de pregătit profesorii. Descarcă fișa de înscriere
Cel mai mare număr de profesori suplinitori, din ultimii 5 ani, care predau în școlile din România. Sunt aproape 44.600 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată, în anul școlar 2023-2024
Titularizarea ar trebui regândită, spune secretarul de stat Florian Lixandru: Să punem accent mai mult pe partea practică, să vedem competențele pe care le are acea persoană de a lucra cu copiii
Site-ul Titularizare 2024 a fost actualizat. Lista posturilor pentru fiecare județ
OFICIAL Cele 3 situații în care profesorii nu au dreptul să participe la Titularizare 2024
OFICIAL Profesorii sancționați cu desfacerea contractului de muncă nu mai pot preda pentru 7 ani școlari, potrivit metodologiei de mobilitate
Titularizare 2024. Profesorii suplinitori pierd postul dacă sunt eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativa de fraudă, potrivit metodologiei de mobilitate
OFICIAL Inspectoratele școlare vor stabili viabilitatea posturilor didactice, pentru anul școlar 2024-2025, nu școala, așa cum era până acum
OFICIAL Proba scrisă de la Titularizare 2024 este programată pe 17 iulie. Calendarului complet al concursului
DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în învățământ 2024. Noutăți: Profesorii care se titularizează în 2024 vor preda obligatoriu un an în școala în care sunt repartizați, inspectoratele școlare decid viabilitatea posturilor

2 comments
  1. Ați uitat să specificați că au datoria de a tipări coduri de identificare pentru fiecare candidat, pentru a respecta protecția datelor cu caracter personal. Vor exista plângeri adresate către „Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANS DPCD) dacă nu vor exista aceste coduri pentru fiecare candidat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Sala de detenție, introdusă în școlile din România, pentru elevii care deranjează orele. Cadrele didactice pot decide să le dea „lectură suplimentară” și „completarea de fișe de lucru” – proiect Statutul Elevului 2024 / UPDATE: Ministerul Educației precizează că nu se numește „de detenție” și că sala propusă are de fapt „alt scop”, fără să spună care este acesta

Elevii care perturbă orele ar putea fi reținuți într-o sală, sub supravegherea unui profesor, unde să citească sau să rezolve fișe de lucru. Noutatea se regăsește în proiectul de Statut…
Vezi articolul