Niciun elev din mediul rural, care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, nu mai primește bursă socială, conform criteriilor de acordare pentru anul școlar 2023-2024 – proiect

79.847 de vizualizări
Foto: © Gajus | Dreamstime.com
Nici elevii de școală primară sau de gimnaziu, din mediul rural, care învață în altă localitate, nu vor mai primi bursă socială, se arată în proiectul cu noile reguli de acordare a burselor, pus în consultare de Ministerul Educației vineri, 25 august, după ce anul trecut au fost tăiați de la beneficiarii acestei burse elevii de liceu din mediul rural, conform regulilor de atunci. Practic, după ce în 2022, Ministerul a primit amendă de la Consiliul Național de Combatere a Discriminării pentru că a eliminat bursele de ajutor social pentru elevii de liceu care învață într-o unitate școlară aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, acum Ministerul Educației i-a eliminat dintre beneficiarii de burse de acest tip pe toți elevii: adică și pe cei din învățământul primar și gimnazial.

Cât privește restul burselor, anul acesta școlar dispar bursele de performanță și de studiu, dar a fost introdusă o bursă tehnologică în valoare de 300 de lei pentru elevii care urmează un liceu cu un astfel de profil. Și mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei. Vezi în articol criteriile de acordare a tuturor tipurilor de burse și noutățile.

Prin noul proiect de ordin de ministru, nici un elev din mediu rural care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, nu mai primește bursă socială.

În ordinul de ministru pe anul trecut, 2022-2023 privind criteriile de acordare a burselor, printre beneficiarii burselor de ajutor social erau și “elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu”.

Sursa: Ordinul de ministru pentru acordarea burselor pentru anul școlar 2022-2023
Sursa: Ordinul de ministru pentru acordarea burselor pentru anul școlar 2022-2023

Acum, în proiectul de ordin de ministru pus în dezbatere publică pentru anul școlar 2023-2024, elevii din clasele primare și gimnaziu care învață în altă localitate nu mai apar ca beneficiari ai burselor sociale.

Propunerea vine în contextul în care Ministerul Educației a fost amendat de Consiliul Național de Combatere a Discriminării, din 16 noiembrie 2022, cu 10.000 de lei pentru că fostul ministrul Sorin Cîmpeanu a eliminat bursele de ajutor social pentru elevii de liceu care învață într-o unitate școlară aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu. CNCD a stabilit atunci că ordinul este discriminatoriu.

Astfel, Ministerul Educașiei a decis ca situația să fie echitabilă, eliminând complet acest tip de bursă socială pentru toți elevii din mediul rural care învață în altă localitate decât cea de domiciliu – pe cei din clasele primare, gimnaziu. (n. red cei de liceu fiind deja eliminați în vechiul ordin de ministru considerat discriminatoriu de CNCD).

Liceenii din mediul rural care erau școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, primeau bursa de ajutor social, iar acordarea bursei nu era condiționată de venitul net lunar al familiei. Măsura fusese introdusă în 22 decembrie 2021, prin ordinul de ministru 5.870/2021. Potrivit surselor Edupedu.ro, reprezentanții Ministerului Educației ar fi invocat lipsa banilor în tăierea liceenilor din mediul rural de pe lista beneficiarilor de burse de ajutor social.

Amintim, potrivit noii legi a Educației care intră în vigoare în septembrie 2023, pentru elevii navetiști care nu au în localitate servicii de transport public, este prevăzută o sumă forfetară. În legea nr. 1/ 2011, primeau sumă forfetară toți elevii care învățau în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de existența sau nu a serviciilor de transport public.

Ce tipuri de burse de acordă în anul școlar 2023-2024

În noua lege a Educației elevii de gimnaziu și liceu vor primi în noul an școlar, din septembrie 2023, cinci tipuri de burse: de merit, socială, tehnologică și de excelență olimpică I și II. Au fost eliminate bursele de studiu, care se acordau elevilor care au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50, și bursele de performanță, care se acordau pentru elevii care luau premiile I, II și II la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației.   

Bursele se vor plăti tot în data de 15, lunar, potrivit proiectului. Primesc burse sociale elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar.

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul tehnologic de stat beneficiază de bursă tehnologică.

Pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit prin Legea Educației, ca excepție, urmând ca începând cu anul școlar 2024-2025, cuantumul minim al burselor va fi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFÎP).

Pentru anul școlar 2023-2024

a) bursă de merit – 450 lei/lună; (n. red. crește de la 200 de lei cât este în prezent)

b) bursă socială – 300 lei/lună; (n. red. crește de la 200 de lei, cât este în prezent)

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună – în prezent nu există acest tip de bursă.

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administrație a unităților de învățământ în funcție de:

a) sume alocate de autoritățile administrației publice locale;

b) alte venituri obținute potrivit legii.

Primesc burse și elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:


a) burse de excelenţă olimpică I şi II (elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel gimnazial și liceal);
b) burse sociale, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe (elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel primar, gimnazial și liceal);
c) burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin prezenta metodologie (elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul tehnologic).

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 12.

Excepțiile în care se acordă burse pe perioada vacanței:

 • Bursele sociale se acordă și pe perioada vacanțelor școlare.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară: a) elevii care nu au promovat anul școlar; b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate/an; c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.
 • Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Art. 5 – (1) Prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care gospodăresc împreună.
(2) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor.
(3) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(4) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.
(5) Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau
execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) – e).
(6) Este asimilată termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care locuiește/ locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

Bursa socială – Criterii de acordare

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali. Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

Se acordă burse sociale elevilor minori aflați în risc de excluziune socială, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip „A doua şansă”.


Art. 10 – alin (1) Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:


a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe
ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi cu ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție
specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență;
c) elevi care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
d) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din Anexa 1 și structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
e) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Nu mai primesc bursă socială, “elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative”, așa cum prevede actualul ordin de ministru.  

Acte necesare pentru bursa socială

Art. 10 – (2) Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

(3) Documentele care vor fi depuse, în termen de 30 zile, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la art. 10 alin (1) litera a), b) și c) sunt:

a) cerere a părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.
c) documente doveditoare ale componenței familiei, (n. red definiția familiei o regăsiți mai sus la art. 5- alin 1)
(4) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic școlar.
(5) Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.
(6) Lista elevilor care beneficiază de burse sociale 10 poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.

Cum se calculează veniturile pentru bursa socială

ART. 11
(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţii legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi şi alte creanţe legale.
(2) Conform art. 69 alin. (4) din Legea 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori se face de către unitatea de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul, a unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major.
(3) În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația la autoritățile publice locale.
(4) Personalul unităților de învățământ nu efectuează și nu se implică în efectuarea unei anchete sociale, în vederea acordării burselor sociale.
(5) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie.

Bursa tehnologică – criterii de acordare

Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa tehnologică, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

ART. 13
(1) Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile prezentei metodologii, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației și constă întrun sprijin financiar lunar stabilit conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

(3) Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) cazurile de repetare a anului şcolar din motive medicale.

(5) Prin excepție, în anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, elevii declaraţi repetenţi în învăţământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional, inclusiv dual, beneficiază de bursă tehnologică.


(6) Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă.

(7) În cazul în care atingerea sau depășirea pragului de 10 absențe menționat la alin (6) este în legătură cu motive medicale, elevul sau părintele/reprezentantul legal al acestuia va prezenta actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului, în scopul restabilirii dreptului la bursă tehnologică. În situația în care, în funcție de momentul efectuării plății bursei tehnologice, nu a fost posibilă acordarea bursei în urma motivării absențelor din luna respectivă, plata acesteia se poate efectua odată cu plata burselor pentru luna următoare.
(8) Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.
(9) Abaterile menţionate la alin. (8) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor nemotivate pentru care se aplică sancţiunile precizate la alin. (6).
(10) Decizia de retragere a bursei tehnologice în situaţiile prevăzute la alin. (6) – (8) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Bursele de excelență olimpică – criterii de acordare

Există schimbări în ceea ce privește acordarea de burse pentru elevii care au obținut premii la concursurile naționale școlare și la olimpiadele școlare naționale, de la tipul lor, la sume și locurile recunoscute pentru burse. De exemplu, Ministerul Educației propune ca doar premiile I de la concursuri să fie răsplătite cu o bursă, celelalte locuri nu, așa cum este în prezent, mai exact fiind vorba de bursa de merit. Detalii, aici.


Art. 6

(1) Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:
a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;
b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.


(2) Lista campionatelor sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației va fi aprobată prin Protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei Metodologii.
(3) Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Acordarea burselor pentru mamele minore

Un alt tip de bursă se introduce, cea pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ, în cuantum de 700 de lei pe lună pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs.


ART. 15
(1) Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore în vederea susținerii participării la educație, a prevenerii abandonului și nereușitei școlare.
(2) Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/lună.
(3) Bursa se acordă elevelor din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile la zi și au copil/copii proprii în întreținere.
(4) În sensul prezentului ordin, termenul „reintegrate” se referă la reluarea cursurilor de elevă după naștere, cu condiția menținerii statutului de minor.
(5) În vederea acordării bursei pentru mamele minore părinții/reprezentanții legali depun la unitatea de învățământ următoarele documente:
a) cerere a părintelui/reprezentantului legal;
b) certificat de naștere pentru copil/ copii;
(6) Bursa pentru mame minore se acordă pe perioada cursurilor.
(7) Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Alte dispoziții privind acordarea burselor

ART. 21


(1) Profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte informează toți părinții cu privire la criteriile, condiţiile şi metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor şi a documentelor justificative.

(2) Pe lângă profesori, în unităţile de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea mediatori şcolari, aceştia sunt implicaţi în informarea şi susţinerea familiilor pentru accesarea burselor şi a altor forme de sprijin financiar de care pot beneficia elevii prin unităţile de învăţământ.

(3)Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar.


(4)După expirarea termenului de depunere, părinții/reprezentanții legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea comisiei de acordare a burselor, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Art. 16 – (1) Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.


(2) Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.


(3) Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.


(4) Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică.


(5) Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa socială.

(6) Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește criteriile de la mai multe litere ale Art. 10 alin (1).


(7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de excelență olimpică I sau II/merit/ tehnologică/socială, indiferent dacă beneficiază și de una din măsurile de protecție specială, așa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

(9) Elevii pot beneficia şi de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritățile administrației publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

ART. 17
(1) Elevii români pot beneficia de burse într-un an școlar doar dacă frecventează cursurile unei unități de învățământ autorizate/acreditate din România. Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învățământ de pe teritoriul României.
(2) Elevii străini înscriși în învăţământul preuniversitar din România pot beneficia de burse, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentei metodologii.
(3) Acordarea bursei încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

ART. 18
(1) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile şi nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obţinerea venitului minim garantat, precum şi pentru alte beneficii sociale.
(2) Pentru lunile din anul școlar în care sunt vacanțe, modalitatea de calcul a burselor de excelență, de merit și tehnologice este (CmB / NZL) x (NZL – NZV), unde:
CmB = cuantumul minim al bursei (stabilit prin lege/ordin de ministru)
NZL = număr zile lucrătoare în luna respectivă
NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă, exclus zilele de sâmbătă și duminică.
În calculul de mai sus sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare.

Cum se acordă bursele

ART. 22
(1) La nivelul unității de învățământ preuniversitar se constituie Comisia de management al burselor, care verifică și analizează documentele depuse și stabilește lista elevilor beneficiari.
(2) Lista este actualizată de fiecare dată când este necesar, se aprobă în Consiliul de administrație al unității, se semnează de către directorul unității de învățământ și se transmite la inspectoratul școlar.
(3) În fiecare unitate de învățământ se elaborează o Procedură internă de management al burselor școlare, în baza prezentei Metodologii-cadru, aprobată de Consiliul de administrație al unității de învățământ.

ART. 23
(1) Prima listă de beneficiari din anul școlar în curs, pe tipuri de burse, menționată la art.22 alin.(1) este transmisă de unitatea de învățământ la ISJ/ISMB până în data de 20 octombrie a anului școlar în curs.
(2) Inspectoratul școlar transmite numărul de beneficiari pe județ/Municipiul București, pe tipuri de burse, la Ministerul Educației – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, până la data de 25 octombrie a anului școlar în curs.

ART.24
(1) Unitatea de învățământ preuniversitar transmite lunar, cu excepția situației prevăzute la art.23, până la data de 20 a lunii, la ISJ/ISMB sumele estimate pentru plata burselor aferente lunii respective, cât și numărul de beneficiari pe categorii de burse.


(2) ISJ/ISMB transmit la Ministerul Educației, Direcția Generală Economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru plata burselor, aferente lunii respective, cât și numărul de beneficiari pe categorii de burse în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.

(3) În situația prevăzută la art.23, ISJ/ISMB transmit la Ministerul Educației, Direcția Generală
Economică, până la data de 25 a lunii octombrie, sumele estimate pentru plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă, de către unitățile de învățământ, la data de 15 noiembrie.


(4) La estimarea deschiderilor de credite lunare, unitățile de învățământ preuniversitar și ISJ/ISMB iau în considerare și eventualele sume disponibile/restante, după caz, existente la acel moment.

(5) Ministerul Educației, pe baza solicitărilor primite, cu încadrarea în bugetul aprobat și în limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectuează deschiderile de credite bugetare.


(6) Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepția situației prevăzute la alin(3).

(7) Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ răspund de plata la termen a burselor, în
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Informații de context

Ministerul Educației a fost amendat de Consiliul Național de Combatere a Discriminării, din 16 noiembrie 2022, cu 10.000 de lei pentru că prin ordinul de ministru din septembrie 2022, emis de fostul ministrul Sorin Cîmpeanu, au fost eliminate bursele de ajutor social pentru elevii de liceu care învață într-o unitate școlară aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, iar la rândul lor, elevii de clasa a V-a nu au mai putut primi burse de merit. CNCD a stabilit că ordinul este discriminatoriu.

Ministerul a justificat eliminarea burselor pentru elevii de clasa a V-a, spunând că din 2023 nu mai există semestre, ci module, și nu pot fi luate în calcul calificativele din clasa a IV-a pentru acordarea burselor. Consiliul a remarcat “pasivitatea unei instituții a statului român de a identifica un alt mod de evaluare a elevilor de clasa a V-a astfel încât să fie respectat principiul nediscriminării în cazul acordării burselor de merit”. De asemenea, ordinul de ministru a eliminat și bursa sociale rurală pentru liceeni, iar CNCD a constat că Ministerul nu a justificat în nici un fel acest gest.

De un an, acești elevi care au și terminat clasa a V-a sau erau elevi la liceu și învățau în mediul rural nu au primit banii pe aceste burse. Ministerul a decis să conteste în instanță decizia CNCD.

În noua lege, elevii de clasa a V-a vor primi din nou bursă de merit, se precizează că vor primi bursă de merit, la art. 7:

“30% dintre elevii fiecăriei clase de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale”.

În noua lege dispar bursele de performanță (care valorează 500 de lei pe lună) și de studiu (150 de lei pe lună). Cea de performanță era destinată elevilor olimpici, iar cea de studiu elevilor cu media generală a anului școlar anterior între 7,50 – 9,50. Detalii despre valoarea burselor defalcat, aici.

Proiectul de ordin de ministru privind acordarea burselor in anul școlar 2023-2024

Foto: © Gajus | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și
Ce burse vor primi elevii pentru premiile la olimpiade și concursuri școlare, în funcție de locurile obținute – proiect / Elevii de clasa a XII-a cu rezultate la olimpiade ar primi toți banii de bursă pe un an școlar întreg după ce termină cursurile
Elevii vor primi burse școlare între 300 și 3.000 de lei pe lună, din septembrie 2023, potrivit Legii Învățământului preuniversitar. Apare bursa tehnologică și dispar actualele burse de performanță și studiu. Care sunt criteriile de acordare
BREAKING Bursele de merit vor fi acordate indiferent de medie, pentru primii 30% dintre elevii fiecărei clase – proiect. Singura condiție este nota de la purtare / Dispar 91 de mii de burse de studiu
Mai puțini elevi vor primi de luna viitoare suma forfetară pentru transport, potrivit noii legi a Educației. Condițiile sunt să învețe în altă localitate decât cea în care stau și să nu existe servicii de transport public. Sumele forfetare vor fi stabilite de consiliile județene

11 comments
 1. Stati sa vedeti ce se v-a intampla in urmatorii ani, a ineceput razboiul, sa nu va temeti ca ce v-a urma v-a fi si mai grav. S-au razbunat pe profesori a rezultat greva, la copii din burse taiate va rezulta scaderea in performanta si multe altele cand vor ajunge parintii sa tina copii acasa pe proprii lor bani, din cauza statului limitand tot ce prind. Rusine! Taiati tot, sa nu va mirati, ca noi copii vom pleca din tara cu familie cu tot.
  Ps:( sunt un copil de 18 ani care nu si-a luat bacul dar nu ma v-a opri nimeni, nici macar statul, sa imi fac un rost in viata. Nu incurajez neinvatatul dar in ziua de azi pe nimic numai se pune pret.

 2. Bravo statului Roman….Nu știți cum sa mai luați de la gura copiilor….Sa le luați și șansă minima de a fi ajutați pentru ca învață..Ca sa nu fie silitori,ca să nu fie deștepți.. sa traiti voi….Unde ați mai văzut asa ceva ?sa luați în continu de la copii…în loc sa dati…sunt curioasa dacă poporul ia masuri..

 3. Bravo vouă! Incompetența Ministrului Educației este minunată. Copil cu 9.66 nu va lua bursă că nu este în limita acelui 30%,dar va lua altul, din altă clasă, care se incadrează în acel 30% dar cu media de 8.75.Bravo vouă!

 4. Sunteți niște incompetenți …..nu am cuvinte .Cum puteți sa faceți așa ceva.Copii cu 9,90 din clase bune nu vor lua bursa ,in schimb in clase slabe se va lua bursa și cu media 7. iIncurajati lenea și incompetenta.Bravo !😰😰😰

  1. Statul român este cel mai mare baron al hoțiilor. Nu știe cum să nu ajute copiii care fac performanță pe bune. In curând, statul român va plăti copiilor noștri taxă să se întoarcă din străinătate căci nu vor mai fi plătitori de impozite. Țara va fi atât de lipsită de copiii, încât copiii beizadelelor se vor juca doar singuri

 5. Au scos pragul de 9,50 și au zis 30%,primii.Avem copii care învață pe rupte sa prindă 9,50.6 copii au terminat cu media generala 10,mai rămân 3 cu medii sub 10 și 30% s a completat din clasa.Cred ca este o eroare acest proiect,nu toți copiii sunt genii.Pacat,știind ca nu prinde bursa,e predispus la chiul și la delăsare.Bursa constituie o motivație pt elevi.

 6. cum la noi, in fiecare sat, exista scoala… e si normal… trebuie sa faca economie cumva ca sa dea bursa la primii 30% din clasa 😂

  1. deci am înțeles bine ,că cei din alte sate care nu au școala în sat și merge în alt sat care nu aparține de comuna în care locuiește, nu va mai primi bursa socială.

 7. Sunteți niște……….,no coment,încurajați chiulul prin eliminarea pragului de 9,50 și 10 absente.ma refer la bursa de merit.Nu e corect, 30% maxim,Am copil cu 9,70 și nu prinde bursa.

  1. nimeni nu se gândește să recunoască implicarea și efortul de a obține media peste 9.50. la clasele de profil real unde se învață și există exigență dar și excelență ?
   de ce să nu recunoaștem efortul și să le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a continua să-și dezvolte capacitatea de a performa?
   să se premieze cei care au rezultate bunicele doar că sunt într-o clasă cu rezultate mediocre e dovada clară a
   ,, profesioniștilor ” din Ministerul educației ce au trecut prin școală… și atât .
   Sper să vă mai gândiți și să luați deciziile corecte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ce predau profesorii de liceu la clasa a X-a în acest an școlar: Reperele metodologice pentru aproape toate disciplinele au fost publicate cu 5 zile înaintea primei zile de școală / Descarcă și programele școlare în vigoare

În locul noilor planuri-cadru pentru liceu și noilor programe care ar fi trebuit să fie elaborate pentru elevii care au traversat reforma curriculară începută în 2012, elevi care anul acesta…
Vezi articolul

VIDEO Programul-pilot în care profesorii creează resurse educaționale aplicate de educație financiară pentru mai multe discipline, iar elevii învață despre viață – LifeLab By BCR

Lansat în două școli din România, „LifeLab by BCR” este un program-pilot de educație financiară și dezvoltare a abilităților de viață, inițiat de BCR și Școala de Bani. Prin acest…
Vezi articolul