CJRAE și CMBRAE nu se desființează. Centrele pentru resurse și asistență educațională trec de la inspectorate la noul Centru Național pentru Educație Incluzivă, potrivit proiectului Legii Educației preuniversitare – surse

9.797 de vizualizări
Foto: © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com
Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) și Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE), nu se desființează, însă vor trece din subordinea inspectoratelor școlare – care se vor desființa și transforma în Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar -, în cea a Centrului Național pentru Educație Incluzivă (CNEI), instituţie publică care se va înființa tot conform noii legi și va fi în subordinea Ministerului Educaţiei, potrivit prevederilor din proiectul legii învățământului preuniversitar, varianta Deca, conform surselor Edupedu.ro.
 • Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
 • Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.

Reamintim că varianta inițială a proiectului de lege a Educației propus de fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, prevedea desființarea CJRAE și CMBRAE, modificări contestate vehement de angajații acestora și de o parte din societatea civilă în perioada dezbaterii publice pe proiect. 

În proiectul de lege al educației preuniversitare s-a introdus un articol special care reglementează funcționarea și rolul CJRAE/CMBRAE, spre deosebire de legea în vigoare unde acestea sunt menționate în diferite articole de lege cu privire la evaluarea și educația copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Ce sunt CJRAE/CMBRAE, potrivit noii legi?

“În fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în municipiul Bucureşti funcţionează Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE. Acestea sunt unităţi cu personalitate juridică şi sunt coordonate metodologic de CNEI.

CJRAE/CMBRAE sunt unităţi de învăţământ special integrat specializate în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

CJRAE/CMBRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/Centrului Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară”, se arată în proiectul de lege obținut de EduPedu.ro.

Ce roluri vor avea CJRAE și CMBRAE 

CJRAE/CMBRAE îndeplineşte următoarele funcţii:

 • de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ/municipiu;
 • de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;
 • de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;
 • de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.
Ce servicii vor oferi CJRAE și CMBRAE 

CJRAE/CMBRAE dezvoltă următoarele servicii:

 • servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională/vocaţională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 • servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
 • servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre învăţământul special spre învăţământul de masă şi invers;
 • servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
 • servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • servicii de formare, prin parteneriate cu CNFDCD şi CCD;
 • servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, beneficiari primari, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
 • servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.
Cum se vor finanţa CJRAE şi CMBRAE

Finanţarea CJRAE/CMBRAE, a centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, precum şi a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare se asigură de la bugetul unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia îsi desfăşoară activitatea, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor privind finanţarea învăţământului special.

Ce este Centrul Naţional pentru Educaţie Incluzivă, care va coordona CJRAE/CMBRAE?

Conform proiectului de lege consultat de EduPedu.ro, “Se înfiinţează Centrul Naţional pentru Educaţie Incluzivă, denumit în continuare CNEI, instituţie publică, de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii. În cadrul CNEI funcţionează Departamentul de Cercetare în Educaţie Incluzivă şi Specială. În domeniul incluziunii, Ministerul Educaţiei implementează politici publice cu sprijinul CNEI”.

Atribuţiile Centrului Naţional pentru Educaţie Incluzivă:

 • susţinerea Ministerului Educaţiei în elaborarea strategiilor privind asigurarea educaţiei incluzive pentru toţii copiii, alături de alţi factori interesaţi;
 • coordonarea metodologică a activităţii CJRAE/CMBRAE;
 • propunerea normelor metodologice Ministerului Educaţiei, după consultarea CJRAE/CMBRAE, privind asigurarea tranziţiei, în vederea integrării pe cele patru niveluri de sprijin a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), inclusiv cu dizabilităţi sau tulburări specifice de învăţare, în unităţile de învăţământ de masă;
 • elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici publice şi programe integrate şi bazate pe evidenţe, care susţin educaţia incluzivă, respectând interesul superior al copiilor în risc de excluziune şcolară. O importanţă ridicată se va acorda intervenţiilor timpurii de incluziune educaţională;
 • implementarea măsurilor adecvate pentru protejarea interesului superior al persoanelor cu tulburări specifice de învăţare adaptate;
 • dezvoltarea şi promovarea de metodologii, instrumente şi resurse educaţionale care susţin educaţia incluzivă şi facilitează adaptarea procesului de predare-învăţare-evaluare pentru diferite categorii de copii aflaţi în risc de excluziune şcolară;
 • organizarea cadrului de consiliere şi asistenţă educaţională, psihopedagogică, socială şi medicală complexă, destinată copiilor/elevilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi şi tulburări specifice de învăţare;
 • dezvoltarea strategiilor de inserţie socioprofesională a elevilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi şi tulburări specifice de învăţare, alături de alţi factori interesaţi;
 • asigurarea de sprijin pentru unităţile de învăţământ de masă şi special în desfăşurarea unui proces permanent de îmbunătăţire a managementului, a politicilor educaţionale, a practicilor şi culturii organizaţionale, astfel încât resursele existente să fie utilizate în scopul susţinerii participării la procesul de învăţământ a tuturor beneficiarilor din cadrul unei comunităţi;
 • colaborează cu ARACIP pentru elaborare de standarde naţionale de calitate care vizează educaţia specială;
 • dezvoltarea şi implementarea unor programe naţionale de formare continuă a personalului didactic de predare din sistemul naţional de învăţământ, în domeniul educaţiei incluzive;
 • realizarea de studii şi cercetări în domeniul educaţiei incluzive;
 • colaborează cu unităţile de învăţământ tehnologic special în vederea inserţiei socioprofesionale a elevilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.
 • evaluează periodic nevoile de specialişti din domeniul educaţiei incluzive şi propune Ministerului Educaţiei măsuri în vederea adaptării resurselor umane din unităţile de învăţământ la numărul de beneficiari primari.

Sediul, structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare ale CNEI se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Educaţiei. Pentru îndeplinirea misiunii sale, CNEI poate să primească finanţări din partea altor instituţii publice sau private si să exploateze drepturi de proprietate intelectuală.

Situația CJRAE și CMBRAE în 2022

Actualul ministru al Educației, Ligia Deca, nu a făcut nicio referire publică la Centrele județene de resurse și asistență educațională pe perioada mandatului său, însă, potrivit surselor Edupedu.ro, în proiectul Legii Educației preuniversitare, CJRAE și CMBRAE nu se desființează, însă vor trece din subordinea inspectoratelor școlare, care se vor desființa și transforma în Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar, în cea a Centrului Național pentru Educație Incluzivă.

Foto: © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Peste 800 de consilieri școlari au dispărut din sistem în 6 luni, conform datelor Ministerului Educației
Monica Anisie: Am confirmarea din partea ministrei Educației că liceele pedagogice și Centrele de Resurse și Asistență Educațională nu se desființează
SURSE Toate liceele vor putea organiza examen de admitere la clasa a IX-a, acolo unde există concurență, potrivit proiectului de lege a învățământului preuniversitar / Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a va fi înaintea admiterii și susținută de către toți elevii
SURSE Bacalaureatul va avea o nouă structură, cu Matematică susținută și de elevii de la uman, o probă nouă de competențe „complementare” și alte două examene scrise la limbi străine, toate de-a lungul clasei a XII-a. În sesiunea propriu-zisă de BAC rămân trei probe scrise și română-oral – proiectul legii Educației
SURSE Excepția prin care orice persoană cu studii superioare poate să predea în școli, fără module de pregătire sau masterat didactic, a fost eliminată din proiectului Legii învățământului superior
SURSE Dubla specializare pentru profesori ar urma să fie introdusă și la licență, împreună cu o bursă cât salariul unui cadru didactic debutant pentru cei care aleg această formare. Prevederile apar în proiectul Deca al Legii învățământului superior
SURSE Rectori timp de 20 de ani. Legea Deca le deschide rectorilor calea pentru încă 2 mandate în fruntea universităților, indiferent de câte au avut până acum: Proiectul resetează numărătoarea mandatelor pentru actualii rectori
Posibilitatea de a renunța unilateral la titlul de doctor și înlăturarea răspunderii pentru plagiate după 3 ani, forme de amnistiere a plagiatorilor în proiectul Legii învățământului superior propus de Cîmpeanu, nu mai apar în versiunea Ligia Deca
SURSE Universitățile cu domenii de licență în științe și inginerie vor primi cu 33% mai mulți bani pentru burse și protecție socială, prevede proiectul Legii Deca, în care apare și un „Program Național” de sprijin pentru educație în științe exacte și inginerie / Cîmpeanu anunța „susținere privilegiată” pentru domeniile STIM
SURSE Universitățile vor da titlurile de doctor și tot ele vor verifica plagiatele. Instanțele capătă rol-cheie în cazurile de plagiat, în timp ce CNATDCU e retrogradat și transformat în comisie controlată de o direcție din Minister condusă de 6 ani de o apropiată a lui Sorin Cîmpeanu – Proiectul Deca al Legii învățământului superior
BREAKING Surse: Mandatele nelimitate pentru rectorii care se suspendă din funcție, deși teoretic limitate la 2, sunt menținute în proiectul Legii învățământului superior care va fi prezentat de Ligia Deca, prin prevederea legală că mandatele trebuie să fie „complete” pentru a fi limitate
SURSE: UDMR a cerut ca Legile educației Deca să treacă prin asumarea răspunderii Guvernului, propunere respinsă de premierul Nicolae Ciucă / Calendarul adoptării noilor proiecte ale educației
2022:
Peste 13.400 de semnături s-au strâns online pentru a împiedica desființarea Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, prevăzută de noul proiect de lege a Educației / Ministrul Educației anunță că s-a întâlnit cu 1.000 de specialiști, dar fără a detalia vreuna dintre propunerile acestora
Reprezentanții Centrelor de Resurse și Asistență Educațională: Nu suntem de acord cu articolele din proiectul noii legi, care prevăd desființarea prin comasare a CJRAE / Ei spun că aceasta produce probleme financiare și organizaționale

2 comments
 1. Bun acest joc de glezne. Asa se face o reforma profunda. Se ignora problemele invatamantului integrat si se schimba A la B, B in C si D, care se transforma in E :)).

  Din acest joc de glezne sofisticat mai rezulta niste posturi pentru clientii politici.

 2. Trebuie desființate! De ce? Pt că ,acei consilieri școlari trebuie să se ocupe de copiii , nu sa aibă ore de dirigenție sau să facă bullying!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Concursul de directori la București

Legea care prevedea ca directorii interimari să nu mai fie numiți de inspectorii școlari județeni, ci de consiliul de administrație al școlii, a fost retrimisă Parlamentului de președintele Iohannis / În august toți directorii din toate școlile vor fi numiți de inspectorii actuali, majoritatea membri PNL

Legea, aprobată de Senat pe 30 iunie, care prevedea ca directorii interimari să nu mai fie numiți de inspectorii școlari județeni, majoritatea numiți la rândul lor pe criterii politice în…
Vezi articolul
Educație media pentru liceeni: ce își propune acest proiect

DOCUMENT Laptop sau tabletă “la cerere” pentru fiecare elev și fiecare profesor – legea este activată prin Ordinul de Ministru 6.200 / Jean Badea, MEC: Normele de aplicare sunt gata, vor fi adoptate prin HG

Ministerul Educației activează Legea 109/2020 care prevede acordarea de către minister, la cerere, a unui dispozitiv electronic, laptop sau tabletă, profesorilor și elevilor care solicită așa ceva. Ordinul 6200/2020 prevede…
Vezi articolul