Profesorii care vor să facă parte din grupurile de lucru care elaborează planurile-cadru pentru liceu pot depune online dosarul de înscriere, până luni, 18 septembrie. Ghid pentru completarea dosarului

1.240 de vizualizări
Photo 35693488 © Ammentorp | Dreamstime.com
Luni, 18 septembrie, este termenul limită până la care trebuie să se înscrie online profesorii care vor să participe în grupurile de lucru pentru constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru liceu. Anunțul apare doar pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație cu data de 11 septembrie, însă Ministerul Educației nici nu a comunicat oficial deschiderea apelului pentru a informa cadrele didactice de când pot participa. Profesorii trebuie să acceseze o platformă unde să încarce mai multe documente în format pdf, inclusiv un Opis și o adeverință de la unitatea de învățământ. Vezi în articol ce trebuie să conțină dosarul și care sunt criteriile de participare în grupurile de lucru.

Cadrele didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnaziu și liceu care vor să facă parte din comisiile pentru elaborarea planurilor cadru de liceu, mai au timp 3 zile, până luni, 18 septembrie, să depună dosarul de înscriere online pe platforma https://competente.rocnee.eu/apel2023_09_pc. Ghidul întreg îl găsiți mai jos în articol.

Dosarul nu se depune în format fizic. Cu toate acestea procedura este una birocratică, iar profesorii trebuie să încarce și o adeverință de la unitatea de învățământ la care sunt angajați, deși aceste date sunt accesibile Ministerului Educației prin aplicația EduSal.

Printre actele necesare pentru a fi selectat ca profesor care să facă parte din grupul de lucru se cer și propuneri de îmbunătățire a planurilor-cadru. Cel mult 3 pagini.

Membrii grupurilor/subgrupurilor de lucru definite în structura Comisiei de elaborare/revizuire a planurilor-cadru de învățământ selectați vor fi plătiți în baza unor contracte civile. Tarifele pentru plata acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației.

Grupurile de lucru / subgrupurile de lucru din structura de elaborare / revizuire a planurilor cadru de învățământ
Calendarul de desfășurare a selecției

Ulterior expirării termenului limită stabilit prin prezentul Apel, accesul pe platformă nu va mai fi permis, iar eventualele candidaturi începute si nefinalizate sau incomplete vor fi respinse.

De remarcat, apelul a fost lansat pe 11 septembrie, potrivit anunțului postat pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, însă nu a fost comunicat public de Minister sau de CNPEE. Ministra Ligi Deca a anunțat pe 5 septembrie că urmează să fie lansat apelul pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru eleborarea planurilor cadru pentru liceu.

Înregistrarea dosarelor este posibilă numai după crearea unui cont pe platformă. Rezultatele selecției vor fi comunicate în contul din platformă al fiecărui utilizator. Corespondenta ulterioară, inclusiv cererile de clarificări, dacă va fi cazul, va fi purtată în scris, prin e-mail, exclusiv la adresa indicată în Cererea de înscriere, până la momentul deciziei finale privind selecția. Candidaturile incomplete și cele care conțin mai mult de o optiune a candidatului pentru grupurile/subgrupurile definite în structura Comisiei de elaborare/revizuire a planurilor-cadru de învățământ vor fi respinse.

În documentul CNPEE se precizează: “Atragem atenția asupra faptului că suportul electronic pentru platforma poate fi realizat doar în timpul programului de lucru al instituției și recomandăm persoanelor să depună dosarele de candidatură în cel mai scurt timp posibil și să nu amâne transmiterea pentru ultimele zile/ore. Apropierea de termenul limită atrage adesea o încărcare a volumului de trafic pe server și poate conduce la întârzieri și/sau deficiente în funcționarea platformei“.

Documente necesare pentru înscriere
 • Cerere de înscriere, în care se exprimă opțiunea pentru calitatea de membru al unui singur grup/subgrup dintre cele definite în structura Comisiei de elaborare/i revizuire a planurilor- cadru de învățământ – formular tip
 • Declarație pe propria răspundere – formular tip
 • Declaratie de disponibilitate – formular tip
 • Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – formular tip


Documente de identitate

 • Act de identitate/alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz și orice documente din care ar rezulta schimbarea numelui, dacă este cazul (autentificate prin semnătură proprie)
 • Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este angajat candidatul, din care rezultă calitatea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, specialitatea postului și vechimea efectivă la catedră
 • Curriculum vitae format Europass, datat și asumat prin semnătură proprie CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide (nr. de telefon și adresă de email) Nu se atașază CV-ului documente doveditoare, acestea urmând a fi solicitate în situația în care candidatul este admis și nominalizat ca membru în grupul/subgrupul de lucru pentru care și-a exprimat opșiunea la înscriere
 • Experiență relevantă, dovedită prin documente
 • Lista principalelor documente care atestă nivelul studiilor/specializărilor/grad didactic/doctorat, documente care atestă îndeplinirea condițiilor indicate la condiții specifice obligatorii, alte competente solicitate, avantaje; în baza listei depuse, Ministerul Educației își rezervă dreptul de a solicita candidatului transmiterea/prezentarea documentelor, pentru verificarea conformității acestora – max. 1 pagină
 • Experiența dovedită în baza analizării documentelor curriculare
 • Propuneri de îmbunătățire/inovare a planurilor-cadru actuale, corespunzătoare nivelului/specificului pentru care candidatul optează; propunerile si justificarea acestora, în maximum 3 pagini, se vor raporta la prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și la documentul de politici educaţionale, “Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național”, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3239/2021.
Cum se face înscrierea / Ce pași trebuie urmați

Se accesează aplicația https://competente.rocnee.eu/apel2023_09_pc/ pentru înregistrare.

Câmpul „Înregistrare” este evidențiat cu verde.

Urmați pașii de înregistrare. Toate câmpurile sunt obligatorii.

Se alege un nume de utilizator specific, fără spații și fără diacritice: de exemplu
augustin_apeluri_cadru, apoi se introduce parola de două ori în câmpurile corespunzatoare (parolele trebuie să coincidă).

La următoarea secțiune se completează toate datele cerute, nume, prenume, unitatea de
învățământ, județ, funcție și grad didactic.

Apoi se selectează grupul/subgrupul dorit

Foarte important: Trebuie confirmat grupul sau subgrupul dorit în câmpul: „Confirmați grupul/sugrupul selectat” altfel nu veți putea trece mai departe. Dacă nu se confirmă grupul/subgrupul selectat veți primi eroare la înregistrare.

Se completează apoi motivația, numărul de telefon și adresa de email (atenție: adresa de email trebuie să fie validă altfel nu veți putea accesa aplicația de înregistrare precum și codul de verificare exact asa cum apare în imagine (atenție: dacă se greșește codul trebuie reluați pașii de înregistrare)

Criterii de înscriere – Conditii generale obligatorii

Candidatul:
a) are cetățenie română/ cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European/Republica Moldova;

b) are capacitate de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) îndeplinește conditiile de studii superioare de licență/master sau echivalentă;

d) nu a fost condamnat/ (&) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a altor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
e) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acesta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
f) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 76/2008 privind organizarea și funcționare Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin (1), lit. h);
g) este disponibil în vederea desfășurării activităților specifice, în conformitate cu informațiile care vor fi incluse în prezentul Apel.

Condiții specifice obligatorii

Candidatul:
a) este cadru didactic în învățământul preuniversitar și a promovat gradul didactic I/doctorat;
b) este absolvent de studii superioare în concordantd cu specificul grupului/subgrupului pentru care depune dosarul de înscriere;

c) dovedește experiență în analizarea, elaborarea și/sau aplicarea curriculumului national la _nivelul învățământului preuniversitar obligatoriu (educatie timpurie/învăţământ primar/gimnazial/liceal), de exemplu, autori de planuri-cadru de învățământ/programe scolare pentru discipline obligatorii/opționale în ofertă nationald; membri ai grupurilor de lucru pentru examene/concursuri/olimpiade etc.

Alte competențe solicitate
Candidatul detine:
a) competente de comunicare si relationare;

b) competente de analiză si sinteză;

c) competente digitale.

Documente necesare pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor generale și specifice, obligatorii în etapa de înscriere

Conditii generale:

 • Declarație pe propria răspundere
 • Declarație de disponibilitate

Condiții specifice, obligatorii

 • Curriculum vitae
 • Adeverință care atestă calitatea de cadru didactic, eliberată de unitatea de învăţământ preuniversitar la care cadrul didactic este încadrat
Comisia de evaluare a dosarelor de înscriere în baza Apelului de selecție

Comisia de evaluare a dosarelor de înscriere, în baza Apelului de selecție, este numită prin decizia Ministerului Educatiei, fiind formată, în principal, din coordonatorii grupurilor și subgrupurilor de lucru definite în structura Comisiei de elaborare/revizuire a planurilor-cadru de învățământ.


Etapa de analizare și evaluare a candidaturii, în baza dosarului de înscriere


Dosarele de înscriere vor fi verificate de Comisia de evaluare, numită prin decizia Ministerului Educației, iar membrii acestor comisii își vor declara imparțialitatea și nu se vor afla în conflict de interese în raport cu dosarele care le sunt atribuite spre evaluare. Comisia de evaluare va putea solicita clarificări care vizează aspecte formale (și nu de conținut, care să îmbunătățească în vreun fel calitatea unui dosar), iar întreaga corespondență va fi purtată în scris, prin e-mail. Termenele pentru aceste solicitări vor fi unele scurte (24 de ore), iar lipsa unui răspuns va determina decizia membrilor comisiei doar pe baza informatiilor disponibile, situatie care poate conduce la respingerea dosarului de participare, după caz. Un anunt privitor la rezultatul selecției va fi comunicat fiecărui candidat prin e-mail.

Rezultatul selecției privește doar anunțarea calificativului Admis/Respins, ceea ce nu implică obligativitatea Ministerului Educatiei de nominalizare a tuturor candidaților admiși în grupul/subgrupul pentru care a depus dosar de înscriere. Vor fi selectate dosare care întrunesc toate conditiile de calitate necesare.


În urma selecției, inclusiv în baza punctajului obținut la fișa de evaluare, Ministerul Educației va nominaliza candidații care vor deține calitatea de membru al grupurilor/subgrupurilor de lucru, definite în structura Comisiei de elaborare/revizuire a planurilor-cadru de învățământ, dintre cei care au obtinut calificativul Admis. Prin nominalizarea de membri care au fost admiși în etapa de selectie în baza prezentului Apel, Ministerul Educatiei va asigura reprezentativitatea grupurilor/subgrupurilor de lucru, conform condițiilor și criteriilor.


Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a stabili un nivel minimal al punctajului până
la care se acordă calificativul Admis, înainte de încheierea perioadei de depunere a dosarelor de înscriere. Pentru locurile rămase disponibile în urma finalizării etapei de selecție în baza prezentului Apel, Ministerul Educatiei poate face nominalizări de noi membri, în afara Apelului, prin care să se asigure reprezentativitatea grupurilor/subgrupurilor de lucru, cu respectarea condițiilor și criteriilor.

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a modifica termenele de comunicare a rezultatelor, în funcție de numărul candidaturilor depuse.
În baza fisei de evaluare, punctajul final reprezintă suma punctajelor acordate pentru fiecare criteriu/subcriteriu.
În situația egalității de punctaj între candidați, rezultată în urma evaluării propunerilor de îmbunătățire a planurilor-cadru de învățământ actuale, departajarea se realizează pe baza criteriilor de mai jos, aplicate în ordinea prezentată:
a) punctajul mai mare cumulat acordat la criteriile/subcriteriile 2.2. si 2.3 din fisa de evaluare;
b) punctajul mai mare obținut la criteriul 2.1. din fișa de evaluare.
Calitatea de admis în urma selecției în baza prezentului Apel se acordă în următoarele condiții cumulative:

 • îndeplinirea tuturor criteriilor/subcriteriilor privind conformitarea dosarului – îndeplinirea condiției de punctaj minimal, dacă aceasta a fost decisă de Comisia de evaluare.
Stabilirea ierarhiei finale și al listei/listelor cu candidatii admiși

Stabilirea ierarhiei finale și întocmirea, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la această etapă, a listei/listelor nominale cu candidatii declarati admiși în urma selecției în baza prezentului Apel, se realizează de către Comisia de evaluare și este înaintată Ministerului Educatiei spre avizare si aprobare.

În conformitate cu lista/listele nominale cu candidații declarați admiși în urma selecției în baza prezentului Apel, Ministerul Educației ia deciziile privind completarea grupurilor/subgrupurilor de lucru cu membri, astfel încât să se asigure reprezentativitatea Comisiei de elaborare/revizuire a planurilor-cadru de învățământ.
Candidații declarați admiși în urma procesului de selecție în baza prezentului Apel, care nu sunt nominalizați de Ministerul Educatiei ca membri ai grupurilor/subgrupurilor de lucru definite în structura Comisiei de elaborare/revizuire a planurilor-cadru de învățământ, vor constitui, după caz, resursă a Ministerului Educatiei pentru activități conexe privind curriculumul national.

Acte necesare înscrierii

Model cerere de înscriere

Declarație de consimțământ

Declarație de disponibilitate

Declarația pe propria răspundere

Fișă de evaluare pentru candidați din învățământul preuniversitar – educație timpurie

Fișă de evaluare pentru candidați din învățământul preuniversitar primar-gimnaziu-liceu

Informații de context

În iunie anul acesta, ministrul Educației, Ligia Deca, anunța că „procesul de revizuire a planurilor-cadru pentru liceu va începe după ce avem în vigoare legile educației. Grupurile de lucru îi vor include pe cei care au „un cuvânt greu de spus””.

Cea mai recentă referire la revizuirea programelor școlare pentru liceu a fost când au existat discuții la Ministerul Educației cu experți din Institutul de Lingvistică al Academiei Române, marți, 11 iulie, după cum anunța ministra Ligia Deca într-o postare pe Facebook. Oficialul a scris că „este necesar ca elevii să studieze elemente de exprimare corectă și la liceu, nu doar în gimnaziu”, făcând referire la introducerea gramaticii în liceu, idee discutată încă din anul 2020 la instituția pe care o conduce – detalii aici.

Elevii care au intrat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în 2023 nu au manuale noi, ci tot pe cele aprobate în 2004 și 2009, în funcție de disciplină. Ei au fost primii care, în anul 2012, au intrat în clasa pregătitoare având curriculum complet nou pentru învățământul primar, apoi pentru cel gimnazial. La liceu, reforma a fost întreruptă – detalii aici. În loc de programe școlare noi, tuturor acestor elevi li se predă după niște repere metodologice, ghiduri pentru profesori de aplicare a unui „curriculum tranzitoriu”.

Ministerul Educației a publicat, cu 10 zile înainte de prima zi de școală, un set de „repere metodologice”. Adică ghiduri pe care profesorii de liceu să le folosească în predarea la Limba română, Matematică, Istorie, Geografie, Chimie, Fizică, Informatică și toate celelalte discipline. – Ce predau profesorii de liceu la clasa a XI-a în acest an școlar: Reperele metodologice pentru peste 80 de discipline au fost publicate cu 10 zile înainte să înceapă cursurile – descarcă documentele

Ce sunt planurile-cadru

Planurile-cadru cuprind disciplinele obligatorii și opționale din fiecare clasă și numărul minim și maxim de ore aferente acestora. 

Planurile-cadru din liceu, valabile în prezent, sunt cele aprobate în 2004 și 2009, în funcție de disciplină. Acestea grupează disciplinele de studiu pe şapte arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi Ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică, sport şi sănătate, Tehnologii, Orientare şi consiliere.

Pentru învăţământul liceal, filiera teoretică și vocaţională, planurile-cadru cuprind următoarele componente: 

 • trunchi comun, ca ofertă curriculară obligatorie, constituită din aceleaşi discipline, cu aceleaşi alocări orare, pentru toate specializările din cadrul unui profil;
 • curriculum diferenţiat, ca ofertă curriculară obligatorie stabilită la nivel central în funcţie de anul de studii, filieră, profil, specializare;
 • curriculum la decizia şcolii, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ.

Photo 35693488 © Ammentorp | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Noile planuri-cadru pentru liceu ar fi gata în doar 3 luni și jumătate, în această iarnă, susține Ministerul Educației, care a pus în dezbatere „calendarul reformei curriculare”, după ce a întrerupt-o în urmă cu doi ani
Noile planuri-cadru pentru liceu ar trebui să fie aprobate până pe 29 februarie 2024, iar programele școlare noi ar ajunge la elevii care încep clasa a IX-a în 2025 – proiect / Patru generații de liceeni, cu reforma curriculară suspendată de politicieni

Noile planuri-cadru de liceu vor include tematici despre prevenția consumului de droguri și combaterea adicțiilor, spune ministrul Educației

Apelul de selecție pentru profesorii care vor elabora planurile-cadru pentru liceu va fi lansat săptămâna viitoare, anunță Ligia Deca
Profesorii care vor scrie noile planuri-cadru pentru liceu, aleși prin selecție publică și plătiți pentru participarea în comisii. Cine poate aplica și când se lansează înscrierile – DOCUMENT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

După 19 ani, bursa „Bani de liceu” este desființată de noua lege a Educației și nu se mai acordă din acest an. Ministerul Educației anunță sec, pe site, că „programul a fost înlocuit cu forme de intervenție socială consolidată“, fără să spună care sunt acestea

Bursa „Bani de liceu” de 250 de lei pe lună nu există în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ceea ce înseamnă că nu se mai acordă din anul școlar 2023-2024.…
Vezi articolul

Schimbări majore în Educație / Cîmpeanu: Se renunță la mediile semestriale și obligativitatea tezelor, numărul de note stabilit este N+3. Profesorii vor avea mult mai multă autonomie la evaluare pe parcursul anului

„Se renunță la mediile semestriale, se renunță la obligativitatea susținerii tezelor semestriale, va fi necesară o singură medie generală la finalul anului școlar, iar profesorul va avea mult mai multă…
Vezi articolul