LISTA Peste 100 de ordine de ministru și hotărâri de guvern care se vor modifica, dacă se schimbă legea Educației

2.544 de vizualizări
Foto: © Stokkete | Dreamstime.com
În total, 110 ordine de ministru și ministru și hotărâri de guvern ar urma să fie modificate, dacă se va schimba legea Educației. Amintim că cele două proiecte de legi pentru învățământul preuniversitar și superior au fost lansate în dezbatere publică până în data de 24 august, iar după această etapă vor fi ajustate în funcție de propuneri, aprobate în Guvern și trimise în Parlament pentru a parcurge procesul legislativ. 

Iată cele 81 de ordine de ministru și hotărâri de guvern care ar urma să fie schimbate și elaborate pentru învățământul preuniversitar, potrivit expunerii de motive:

 1. OME privind aprobarea Metodologiei privind regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ;
 2. Hotărâre a Guvernului privind Conţinutul şi formatul actelor de studii;
 3. OME privind aprobarea Metodologiei privind documentele școlare oficiale;
 4. OME privind aprobarea Programelor pentru examenul național de bacalaureat;
 5. OME privind aprobarea calendarului, metodologiei şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului național de bacalaureat;
 6. OME privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 7. OME privind organizarea învăţământului cu frecvenţă redusă;
 8. OME pentru aprobarea Metodologia privind derularea activităţilor în unităţile de învăţământ în sistem online;
 9. OME privind aprobarea rețelei școlare;
 10. HG privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar;
 11. OME privind aprobarea Metodologiei de înfiinţare, desfiinţare şi funcţionare a consorţiilor şcolare;
 12. HG privind probarea modului de funcționare și coordonare ale activității consorțiilor școlare;
 13. OME privind aprobarea Metodologiei de Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie
 14. HG privind aprobarea Metodologiei de organizare a unităților de educație timpurie precum și a standardelor de calitate a acestora;
 15. OME privind aprobarea planurilor – cadru;
 16. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul liceal profesional;
 17. OME pentru aprobarea standardelor de pregătire profesională;
 18. OME privind metodologia de organizare și funcţionare a învăţământului liceal profesional dual;
 19. HG privind aprobarea Metodologiei de finanțare de investiţii specifice în agricultură;
 20. Ordin comun privind aprobarea Listei liceelor profesionale cu profil preponderent agricol;
 21. Ordin comun pentru aprobarea Metodologiei privind modul de utilizare a veniturilor proprii obţinute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice din cadrul liceelor profesionale cu profil preponderent agricol;
 22. HG privind atribuirea unor loturi didactice experimentale liceelor profesionale cu profil preponderent agricol, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia consiliilor locale sau, după caz, din alte surse;
 23. OME privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal militar;
 24. OME pentru aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate militară
 25. Ordine de ministru privind Metodologia de elaborare si aprobare a Planurile-cadru de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari, subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie penitenciară;
 26. OME privind Metodologia de avizare a Planurilor-cadru de învăţământ și a programelor școlare/analitice pentru formarea maiştrilor militari, subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie penitenciară;
 27. Ordine de ministru privind constituirea consiliilor de conducere din unităţile de învăţământ postliceal militar, de ordine publică şi securitate naţională;
 28. Instrucțiuni privind funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 29. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare a învăţământului de artă şi a învăţământului sportiv;
 30. OME privind organizarea și funcționarea învăţământului postliceal;
 31. HG privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat;
 32. OME privind aprobarea criteriilor generale de admiterea în învățământul postliceal;
 33. Ordine privind aprobarea unor metodologii cadru privind admiterea în învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 34. OME privind aprobarea programelor școlare pentru Limba şi literatura maternă, la Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale și la Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale;
 35. OME privind aprobarea programelor școlare pentru învățământ în limbile minorităților;
 36. OME pentru aprobarea manualelor școlare pentru învățământ în limbile minorităților;
 37. OME pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului la distanță ca parte a învățării pe tot parcursul vieții, cetățenilor români și străini;
 38. HG privind organizarea și funcționarea CNID;
 39. HG privind aprobarea modului de organizare a serviciilor educaţionale şi de asistenţă oferite copiilor cu dizabilități/cerinţe educaţionale speciale;
 40. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare a educației speciale;
 41. HG privind aprobarea Metodologiei de acordare a sprijinului pentru elevii/preșcolarii cu dizabilități/cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ incluzive sau în unități de învățământ special, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu;
 42. HG privind aprobarea Strategiei Naționale de Inserție pe Piața Forței de Muncă a tinerilor cu cerințe educaționale speciale;
 43. OME pentru aprobarea unităților de învățământ care vor organiza Școala din spital;
 44. OME privind aprobarea Metodologiei-cadu de organizare a școlarizării elevilor la școala din spital;
 45. OME privind aprobarea programei diferențiată de susținere a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat pentru elevii cuprinși în forma de școlarizare din spital, precum și pentru toți elevii cu cerințe educaționale speciale, îndelung spitalizați.
 46. OME privind înființarea Centrelor de excelență;
 47. OME privind aprobarea Normelor metodologice pentru susținerea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte;
 48. HG privind aprobarea Normelor metodolgice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor;
 49. OME privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Excelență;
 50. OME pentru aprobarea Programelor de formare psihopedagogică pentru funcţiile didactice de educator-puericultor, educatoare, învăţător, antrenor şi maistru-instructor;
 51. OME privind aprobarea standardelor profesionale pentru funcţiile didactice;
 52. OME privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor de la bugetul de stat pentru studenţii care frecventează cursurile masterului didactic;
 53. HG privind aprobarea standarde de calitate pentru programele de formare inițială;
 54. OME pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea profilul de competențe pentru cadrul didactic;
 55. OME privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii;
 56. Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică;
 57. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului naţional de licențiere în cariera didactică;
 58. OME pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi atestare a competenţelor profesionale pentru ocuparea funcţiei de educator-puericultor;
 59. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concurs național unic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele vacante şi rezervate;
 60. OME privind aprobarea Procedurii de constituire a posturilor didactice la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar;
 61. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului organizat la nivelul unităţii de învăţământ particular pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele vacante şi rezervate;
 62. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a inspectorilor şcolari;
 63. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității inspectorilor școlari din birourile teritoriale ANISAC;
 64. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii manageriale desfăşurate de personalul de conducere al direcțiilor județene de învățământ preuniversitar;
 65. OME pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorului școlar teritorial;
 66. OME privind aprobarea Metodologiei de acordare a gradaţiei de merit şi a implementării programului naţional de stimulare a excelenţei didactice;
 67. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
 68. OME privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a formării continue;
 69. OME privind aprobarea sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
 70. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului național de ocupare a funcțiilor de director, director adjunct respectiv de director administrativ din unitățile de învățământ;
 71. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de selecție pentru ocuparea funcțiilor de directori generali/ directorilor generali adjuncți ai direcțiilor județene de învățământ preuniversitar;
 72. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori al unităţilor destinate activităţilor extraşcolare;
 73. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare şi control din direcțiile județene de învățământ preuniversitar;
 74. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere de inspector școlar teritorial al Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității;
 75. OME privind aprobarea Normelor în baza cărora personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control poate fi degrevat total sau parţial de norma didactică;
 76. OME privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit
 77. OME privind aprobarea regulamentului de acordare a distincțiilor și premiilor pentru personalul didactic;
 78. OME privind aprobarea Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului de odihnă pentru cadrele didactice;
 79. OME privind aprobarea Standardelor naţionale care stau la baza acreditării, metodologiilor de evaluare externă, procedura de acreditare, precum şi tarifele percepute în vederea acreditării unităților de învățământ preuniversitar;
 80. HCL/HCGMB privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică a palatelor copiilor, cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare, respectiv a Palatului Național al Copiilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 81. OME pentru aprobarea măsurilor tranzitorii la nivelul sistemului național de învățământ, până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi celorlalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi;

Expunerea de motive pentru proiectul Legii învățământului preuniversitar:

Ordinele de ministru și hotărârile de Guvern care ar urma să fie schimbate și elaborate pentru universități, conform expunerii de motive din proiectul Legii învățământului superior:

 1. HG privind aprobarea sistemului de statistici de referinţă pentru învăţământul superior în vederea monitorizării eficienţei manageriale, a echităţii şi a relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii;
 2. HG privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru instituțiile de învățământ superior;
 3. HG privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi;
 4. HG privind aprobarea domeniilor de studii universitare de masterat/doctorat autorizate provizoriu / acreditate;
 5. HG privind organizarea și funcționarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU);
 6. HG pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru studiile universitare de doctorat;
 7. HG privind aprobarea burselor pentru studenții străini;
 8. HG pentru aprobarea Metodologei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul superior;
 9. HG pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică;
 10. HG privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă și standardele și indicatorii specifice pentru fiecare etapă a acreditării, pentru diferitele tipuri de programe de nivel universitar, postuniversitar și de învățare pe tot parcursul vieții, precum și de tip instituțional pentru organizațiile furnizoare de învăţământ universitar și/sau postuniversitar și de învățare pe tot parcursul vieții;
 11. OME privind aprobarea criteriilor de evaluare aferente standardelor specifice pentru acordarea atestatului de abilitare;
 12. OME privind standardele minimale naționale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare;
 13. OME privind standardele minimale naționale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de doctor;
 14. Ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății privind aprobarea specialităților și duratei pregătirii prin rezidențiat;
 15. OME privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual în instituțiile de învățământ superior;
 16. OME pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităţilor de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR;
 17. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS);
 18. OME pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituțiilor de învăţământ superior de stat;
 19. OME pentru aprobarea Regulamentul cadru de organizare și funcționare a comisiilor de etică;
 20. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU);
 21. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS);
 22. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Etică a Managementului Universitar (CNEMU);
 23. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU);
 24. OME privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor Universitare (CNBU) OME privind nominalizarea Instituțiilor de învățământ superior de stat multiculturale și multilingve si care au activități de predare in limba minoritarilor nationale;
 25. OME privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare a examenului de admitere în învăţământul superior;
 26. OME pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică;
 27. OME pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior;
 28. OME pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind actele de studii și al documentelor universitare;
 29. OME pentru aprobarea Metodologiei –cadru privind recunoaşterea şi echivalarea, respectiv recunoașterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate.

Expunerea de motive pentru proiectul Legii învățământului superior:

Foto: © Stokkete | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește pe aceeași temă și:
Eliminarea mediei din gimnaziu pentru admiterea la liceu, printre propunerile din noua lege a Educației pentru învățământul preuniversitar
ULTIMA ORĂ Fără note la Educație Fizică și Arte din 2023, portofoliu educațional obligatoriu, printre noutățile pentru elevi care ar urma să fie în noua Lege a Educației, anunță ministrul Cîmpeanu
Sorin Cîmpeanu: Se introduce pentru prima oară învățământul dual în sistemul universitar, ca formă de învățământ – propunere din noua legea a Educației pentru învățământul superior
Școlile profesionale se desființează pentru a doua oară, potrivit propunerii de lege a Educației / În septembrie 2023 toți elevii lor vor trece la noile „licee profesionale”, dacă prevederea va fi aplicată
Cîmpeanu: Avem peste 100 de mii de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Aceștia vor beneficia de o creștere a costului standard per elev
Bursele elevilor: Școlile vor avea bugete pentru burse și vor stabili propriile politici în acordarea lor până la un prag stabilit de lege, potrivit propunerii din Legea Educației Naționale din Învățământul Preuniversitar
Elevii din clasele primare ar putea învăța doar dimineața, potrivit proiectului cu noua Lege a învățământului
BAC 2027 O singură probă ce va conține competențe generale din limba română, matematică, științe, istorie și geografie, și două probe de limbi străine, propunerile din noua lege a Educației pentru învățământul preuniversitar/ “Bacalaureatul a devenit un pașaport pentru învățământul superior”, spune ministrul Educației
Este foarte posibil ca toate întrebările să fie grilă și elevii să aibă o pauză în timpul probei, spune ministrul Cîmpeanu despre viitorul Bacalaureat propus în proiectul de lege
„Școala din spital” ar putea fi organizată pentru elevii și copiii de grădiniță cu boli cronice – propunere noua lege a Educației pentru învățământul preuniversitar
BREAKING Rectori până la moarte. Proiectul noii Legi a educației prevede că fiecare universitate își stabilește numărul maxim de mandate pentru un rector, dar precizează în mod absurd că nu poate avea totuși “un număr nelimitat de mandate”
BREAKING Instituția-cheie în analizarea plagiatelor este desființată în proiectul Legii educației, în plin scandal de plagiat la adresa premierului. Nicolae Ciucă “a validat“ proiectul de lege și va scăpa de analiza CNATDCU dacă legea intră în vigoare
Crește perioada de studii la doctorat de la 3 la 4 ani, universitățile vor răspunde pentru procesul de acordare a titlului de doctor, iar mandatul rectorului va fi de 5 ani, cu limita impusă de fiecare universitate / Propuneri din Legea învățământului superior, care va fi lansată în dezbatere publică pe 13 iulie
BREAKING Profesorii se vor putea titulariza și pe mai puțin de 18 ore, cât este o normă didactică de bază, anunță ministrul Cîmpeanu, pentru viitoarea Lege a Educației din Preuniversitar / Cel mai mic salariu net va fi 3.750, adică va fi cel mediu pe economie
Profesorii ar putea rămâne titulari până la 70 de ani, potrivit proiectului cu noile legi ale Educației
Cîmpeanu: Viabilitatea unui post nu va mai fi certificată doar de școală, ci viza finală va fi dată de Direcția Județeană pentru Învățământ Preuniversitar
Va fi mai greu să devii profesor, potrivit proiectului privind legea Educației în învățământul preuniversitar / Au fost incluse noi module, iar masterul didactic nu mai este suficient pentru a preda
BREAKING Inspectoratele școlare județene vor fi desființate și transformate în deconcentrate ale Ministerului Educației, anunță Ministrul Cîmpeanu, pentru noua Lege a Educației / Inspecțiile sistemice trec la o nouă instituție
EXCLUSIV Mircea Miclea, despre proiectul legii educației din preuniversitar: Evaluarea Națională trebuie să rămână obligatorie. Cum nimic din notele obținute în gimnaziu nu mai contează, ci doar examenele de la admiterea la colegii, elevii se vor concentra să ia meditații de la cei care sunt acolo / Desființarea inspectoratelor școlare mi se pare o greșeală. Clientela politică este hrănită mai bine prin transformarea lor în deconcentrate

3 comments
 1. Care dezbatere?
  Cea organizată de ME cu prietenii de la ,,o voce”?

  ,,Dezbatere” In care presa(dacă a fost în sală) nu a adresat nicio întrebare?

  ,,Dezbatere” in care cei prezenți în sală puneau ,, întrebări” servite ca pseudoministrul Cârpeanu să își poată repeta placa fără întreruperi?

  Frumoasă ,, democrație ” am ajuns să avem.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Principalul program de lucru Orizont Europa pentru 2021-2022, ce prevede finanțări de 14,7 miliarde euro pentru digital, combaterea schimbărilor climatice și refacerea economică, a fost adoptat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a adoptat principalul programul de lucru al Orizont Europa, pentru perioada 2021-2022, ce descrie obiectivele și zonele de interes care vor primi, în total, finanțări de 14,7 miliarde…
Vezi articolul